Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_FA_KR-SR_2014-zao.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
602.11 Кб
Скачать

Завдання для самостійного опрацювання

На підставі нижченаведених завдань узгодити із викладачем варіант завдання та здійснити відповідні розрахунки із власними рекомендаціями, використовуючи звітні дані підприємства, яке є об’єктом дослідження курсової роботи:

Завдання 1. Аналіз фінансової звітності підприємства

Вивчити призначення і склад фінансової звітності підприємства, якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності, її відповідність міжнародним стандартам. Провести горизонтальний та вертикальний аналіз однієї із запропонованих форм звітності: баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал. Висновки необхідно супроводжувати розрахунки графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 2. Структурний аналіз активів підприємства

Склад і структура балансу підприємства. Актив балансу: класифікація активів підприємства по основних ознаках, оборотні й необоротні активи. Визначити основні показники. Методика структурного аналізу активу балансу підприємства здійснити наступним чином: порівняти два звітні періоди, знайти темпи приросту і зростання показників, провести структурний аналіз оборотних і необоротних активів, порівняти динаміку активів та фінансових результатів підприємства, провести структурний аналіз запасів. Висновки необхідно супроводжувати розрахунки графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 3. Структурний аналіз пасивів підприємства

Пасив балансу: структура пасиву балансу, класифікація пасивів підприємства по основних ознаках. Вивчення основних показників, що характеризують структуру пасивів підприємства. Провести структурний аналіз власних і позикових засобів підприємства, порівняти два звітні періоди, знайти темпи приросту і зростання статей балансу та основних показників. Висновки необхідно супроводжувати розрахунки графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 4. Аналіз ліквідності балансу підприємства

Класифікувати активи і пасиви підприємства за ступенем ліквідності (4 групи), визначити ступінь ліквідності балансу. Розрахувати показники ліквідності балансу. Визначити темпи приросту і зростання основних показників. Надати рекомендації щодо збільшення ліквідності балансу. Висновки необхідно супроводжувати розрахунки графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 5. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Проведіть аналіз абсолютних показників фінансової стійкості підприємства. Визначите тип фінансового стану підприємства на підставі розрахунків забезпеченості запасів і витрат власними й позиковими засобами. Проведіть аналіз відносних показників фінансової стійкості підприємства й часовий аналіз коефіцієнтів, що характеризують фінансову стійкість. Запропонуйте заходи щодо підвищення фінансової стійкості підприємства. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 6. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства

Поняття платоспроможності й кредитоспроможності підприємства. Основні методи та коефіцієнти, які використовуються при аналізі платоспроможності та кредитоспроможності підприємства. Оцінити їх динаміку та темпи зростання. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 7. Аналіз ефективності використання капіталу

Розглянути основні показники ефективності та інтенсивності використання капіталу, провести фінансовий аналіз ефективного використання власного і позикового капіталів, визначити ефект фінансового левериджу, зробити оцінку ефективності використання позикового капіталу. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 8. Аналіз чистого прибутку підприємства.

Проведіть структурний аналіз доходу від реалізації продукції, побудуйте діаграми. Проведіть горизонтальний аналіз всіх видів прибутків за 3 роки, визначите абсолютні й відносні відхилення, темпи зростання. Запропонуйте заходи щодо підвищення чистого прибутку.

Завдання 9. Факторний аналіз прибутку підприємства

Проведіть факторний аналіз та визначите вплив на чистий прибуток таких факторів, як ціна, обсяг реалізації й собівартість та ін. Який з факторів найбільш впливає на величину чистого прибутку? Запропонуйте заходи щодо підвищення чистого прибутку. Висновки необхідно супроводжувати розрахунки графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 10. Аналіз використання прибутку підприємства

Проведіть аналіз формування чистого прибутку підприємства за ланцюжком "прибуток - прибуток до оподаткування - чистий прибуток". Проведіть аналіз чистого прибутку підприємства. Визначте структуру, динаміку і структурну динаміку чистого прибутку за 3 роки. Проведіть аналіз розподілу прибутку у фонд нагромадження і фонд споживання. Запропонуйте рекомендації щодо удосконалення і розподілу чистого прибутку з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

Завдання 11. Аналіз витрат і взаємозв'язку обсягу виробництва, собівартості та прибутку

Проведіть структурний і часовий аналіз постійний і змінних витрат, їх залежність від обсягів виробництва. Проведіть аналіз беззбитковості виробництва, залежності ситуації беззбитковості від різного виду витрат. Проведіть аналіз розрахунків бажаного рівня прибутковості і його залежності від обсягів виробництва. На основі аналізу взаємозв'язку обсягу виробництва, собівартості та прибутку запропонуйте рекомендації щодо удосконалення системи ціноутворення. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 12. Аналіз взаємозв'язку прибутку та руху грошових коштів

Провести аналіз потоків коштів. Види аналізу грошових потоків. Розглянути "Звіт про рух грошових коштів на підприємстві". Прямий метод визначення руху коштів від операційної (інвестиційної або фінансової) діяльності: визначення суми вступів від замовників; визначення суми інших вступів від операційної діяльності; визначення суми платежів постачальникам; визначення оплачених операційних витрат; визначення суми оплачених відсотків; визначення суми оплачених податків з обігу; визначення суми оплачених податків на прибуток. Розглянути структуру чистого грошового потоку коштів від операційної, інвестиційної або фінансової діяльності. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 13. Аналіз інвестиційних проектів

Розглянути сутність та види інвестицій, критерії оцінки їх ефективності. На підставі інвестиційних проектів, які плануються реалізувати керівництвом підприємства, розрахувати показники ефективності інвестиційних проектів. Обґрунтувати ставку дисконтування. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 14. Аналіз фінансового планування на підприємстві

Розглянути зміст і види фінансового планування, поняття фінансового плану, бюджету, кошторису, системи фінансового планування на підприємстві. Вивчити види поточних фінансових планів: план доходів і витрат по операційній діяльності, план доходів і витрат по інвестиційній діяльності, план вступів і витрат коштів, балансовий план. Провести аналіз показників по одному з видів планів: фінансовому плану, бюджету, кошторису, бізнес-плану. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 15. Аналіз ділової активності підприємства

Розглянути систему показників ділової активності та ефективності діяльності підприємства, провести аналіз і оцінити фінансові ресурси та ділову активність підприємства. Розрахувати основні показники та темпи їх зростання. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 16. Аналіз неплатоспроможних підприємств і розробка методів про фінансову санацію

Розглянути причини виникнення фінансової кризи на підприємстві, вивчити економічну сутність, фінансові джерела санації підприємств і форми фінансової санації. Провести діагностику фінансового становища підприємства, що перебуває в кризовій ситуації за допомогою аналізу фінансової стійкості, ліквідності й платоспроможності підприємства. Розробити шляхи виходу підприємства з фінансової кризи. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 17. Аналіз ефективності використання основних засобів

Розглянути поняття та зміст основних фондів: структура основних фондів, рівень зносу основних фондів і показники ефективності використання основних виробничих фондів. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 18. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

Розглянути поняття руху грошових коштів на підприємстві, економічну сутність фінансового потоку підприємства. Провести фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві: аналіз грошових потоків підприємства, аналітичну оцінку чистого грошового потоку. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 19. Аналіз рентабельності підприємства

Вивчити теоретичні аспекти результатів фінансової діяльності підприємства: характеристика фінансових результатів діяльності підприємства, модель формування і розподілу фінансових результатів діяльності підприємства, основні завдання аналізу та джерела інформації фінансових результатів, модель Du Pont, її відмінності від R-аналізу. Аналіз рентабельності здійснити за допомогою основних коефіцієнтів, оцінити динаміку та темпи зростання за останні 3 роки. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 20. Аналіз оборотності та ефективності використання обігових коштів

Розглянути формування й використання обігових коштів підприємства: загальну характеристику обігових коштів, нормування обігових коштів, джерела формування обігових коштів обігових коштів, ефективність використання обігових коштів. Провести аналіз ефективності використання обігових коштів за допомогою показників. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 21. Аналіз фінансових проблем підприємства й шляхи їх вирішення

Розглянути фінансові проблеми, які є на підприємстві, причини виникнення цих проблем. Провести аналіз визначених проблем по одному із запропонованих напрямків фінансового аналізу підприємства: аналіз структури вартості майна підприємства, оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства, аналіз структури капіталу і фінансової стійкості, оцінка ділової активності й рентабельності підприємства або ін. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 22. Аналіз активів підприємства

Розглянути сутність активів підприємства і принципи керування ними: економічну сутність і класифікацію активів підприємства, систему управління оборотними і необоротними активами підприємства. Провести аналіз системи керування оборотними активами підприємства: аналіз управління запасами, дебіторською заборгованістю, особливості управління грошовими активами підприємства. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 23. Фінансовий аналіз ціноутворення на підприємстві

Розглянути ціноутворення на сучасному етапі розвитку економіки: цінову політику й цінову стратегію, тактику ціноутворення, традиційні методи ціноутворення. Провести аналіз ціноутворення по методу «витрати + норма прибутку» або по методу ціноутворення, заснованому на нормуванні рентабельності. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 24. Аналіз дивідендної політики підприємства

Розглянути теоретичні основи керування розподілом прибутку і дивідендної політики. Провести аналіз прибутку підприємства, аналіз рентабельності підприємства, аналіз формування дивідендної політики. Висновки необхідно супроводжувати графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Завдання 25. Аналіз фінансового стану підприємства в умовах ризику

Вивчити сутність аналізу фінансового стану підприємства, завдання фінансового стану підприємства, основні напрямки аналізу фінансового стану підприємства. Провести аналіз по одному з напрямків фінансового стану: аналіз майна (капіталу) підприємства; аналіз фінансової стійкості й стабільності підприємства; аналіз динаміки прибутки й рентабельності підприємства й факторів, які на них впливають; аналіз кредитоспроможності підприємства; аналіз використання майна й вкладеного капіталу; аналіз власних фінансових ресурсів; аналіз ліквідності й платоспроможності підприємства; аналіз самооплатності підприємства. Висновки необхідно супроводжувати розрахунки графічним матеріалом (графіки, діаграми).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]