Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_FA_KR-SR_2014-zao.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
602.11 Кб
Скачать

1.2. Аналіз динаміки валюти балансу і його структури

Аналіз проводять шляхом порівняння даних загальної вартості майна підприємства валюти балансу – рядки 280 або 640 на початок і кінець звітного періоду. При цьому зменшення валюти балансу за звітний період свідчить про скорочення підприємством господарської діяльності, що призводить до зменшення його платоспроможності.

Для аналізу динаміки змін статей балансу (горизонтальний аналіз) і визначення його структури (вертикальний аналіз) складають агрегований баланс (табл. 1.3) за кожний рік, який аналізується.

Таблиця 1.3. - Агрегований баланс підприємства за ___ рік

Найменування статей

Код рядка

балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни

Абсолютне значення

Питома вага

Абсолютне значення

Питома вага

Δ

%

темп зростання, %

Актив

І. Необоротні активи

1.1 Основні засоби й

нематеріальні активи за залишковою вартістю

010-030

1.2 Довгострокові фінансові інвестиції

040, 045

1.3 Відстрочені податкові активи

060

1.4 Інші необоротні активи і довгострокова дебіторська заборгованість

050, 070

Усього необоротних активів

080

ІІ. Оборотні активи

2.1 Грошові кошти і їх еквіваленти

230, 240

2.2 Дебіторська заборгованість

150,160,170-210

2.3 Запаси ТМЦ

100-140

2.4.Поточні фінансові інвестиції

220

2.5. Інші оборотні активи

250

Усього оборотних активів

260

Витрати майбутніх періодів

270

Валюта балансу

280

Пасив

1. Власний капітал

1.1. Статутний і додатковий вкладений капітал

300- 320

1.2. Інший додатковий капітал

330

1.3. Резервний капітал

340

1.4. Нерозподілений прибуток

350

Усього власний капітал

380

ІІ. Довгострокові зобов'язання

480

ІІІ. Короткострокові поточні зобов'язання

3.1. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

3.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3.3. Поточні зобов'язання за розрахунками

540- 600

3.4 Інші поточні зобов’язання

520, 610

ІV. Короткострокові кредити банку

500

Усього короткострокових зобов'язань

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

Валюта балансу

640

Відносну величину конкретної статті встановлюють шляхом ділення її абсолютного значення на валюту балансу.

Зміни в абсолютних величинах визначають шляхом встановлення різниці абсолютної величини на кінець і початок періоду.

Зміни в структурі показують, на скільки відсотків питома вага даного показника збільшилася або зменшилася в кінці періоду по відношенню до його значення на початок періоду.

Темп зростання розраховують як відношення розміру конкретної статті балансу в кінці періоду до початку. Він показує, у скільки разів за цей проміжок часу відбулося збільшення даного показника.

При аналізі балансу виявляють такі його статті, які свідчать про недоліки й незадовільну роботу підприємства і його фінансовий стан.

При аналізі структури балансу необхідно перевірити виконання вимоги до структури фінансових коштів ("золоте правило" фінансування):

ВП > ПА,

де ВП – власні пасиви;

ПА – постійні активи.

Виконання цієї вимоги дозволяє сформувати власний обіговий капітал підприємства, що є основою для зниження ризикованості діяльності.

Аналізуючи мобільність підприємства, визначають тип структури балансу підприємства: якщо питома вага необоротних активів становить 40 і %, то така структура вважається «важкою», якщо менше 40 % - легкою.

За проведеними розрахунками формулюють висновки: дається характеристика фінансово-майнового стану підприємства (загальна вартість майна, вартість необоротних активів, вартість оборотних (мобільних) активів), визначається динаміка статей балансу в періоді, що аналізується, і фактори, які вплинули на ті чи інші показники, визначається структура балансу - легка чи важка.

Зміна структури активів підприємства в бік збільшення частки оборотних засобів може вказувати на:

- формування більш мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства;

- відволікання частини поточних активів на кредитування споживачів товарів, робіт, послуг підприємства, дочірніх підприємств і інших дебіторів, що свідчить про фактичну іммобілізацію цієї частини оборотних засобів із виробничого циклу;

- згортання виробничої бази;

- викривлення результатів оцінки основних фондів внаслідок існуючого порядку їх бухгалтерського обліку і ін.

Крім того, особливу увагу слід приділяти темпам росту дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (рядки 160, 161, 162), в тому числі простроченої (розділ ІХ форми 5), а також по векселях одержаних (рядок 150). Зростання цих статей балансу свідчить про надання підприємством товарних позик для споживачів своєї продукції.

Для того, щоб зробити однозначні висновки про причини зміни даної пропорції у структурі активів, проводять детальний аналіз розділів і окремих статей активу балансу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]