Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРактика.docx
Скачиваний:
39
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
71.29 Кб
Скачать

Частина іі економіка підприємств готельного і ресторанного господарства

2.1. Ефективність використання необоротних активів підприємства готельного і ресторанного господарства «Гетьман».

Наявність необоротних активів на підприємстві є необхідною умовою його ефективного функціонування. Необоротні активи – матеріальні, нематеріальні та фінансові ресурси, термін використання яких перевищує календарний рік (або операційний цикл).

Джерелом інформації про стан необоротних активів підприємства є: Форма №1 (Форма №1-м, якщо суб’єкт господарювання – суб’єкт малого підприємництва) «Баланс» (інформація І розділу активу балансу).

До узагальнюючих показників ефективності використання основних виробничих фондів відносять: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність праці, рентабельність основних фондів, коефіцієнт введення основних виробничих фондів, коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів.

Під фондовіддачею розуміють показник ефективності використання основних виробничих фондів, який характеризує обсяг виробленої підприємством продукції (послуг) у вартісних вимірниках одиницею основних виробничих фондів. Її можна розрахувати за формулою:

ФВ = Д(ВР) / ОФс.р.;

де Д(ВР) – дохід (виручка) від реалізації послуг, грн.;

ОФс.р.середньорічна вартість основних фондів, грн.

Фондомісткість представляє собою показник, зворотний показнику фондовіддачі, тобто він показує, на яку суму потрібно придбати основні виробничі фонди підприємству для випуску необхідних обсягів продукції (послуг). Його можна обчислити за формулою:

ФМ = ОФс.р. / Д(ВР)

де Д(ВР) – дохід (виручка) від реалізації послуг, грн.;

ОФс.р.середньорічна вартість основних фондів, грн.

Під фондоозброєністю праці розуміють показник ефективності використання основних виробничих фондів працівниками підприємства, який розраховується як співвідношення вартості активної частки основних виробничих фондів і чисельності промислово-виробничого персоналу в максимально завантажену робочу зміну підприємства, тобто за формулою:

ФО = ОФс.р. / Чср.;

де Чср. – чисельність персоналу

Під рентабельністю основних фондів розуміють показник ефективності використання основних фондів підприємства, який розраховується як відношення прибутку від основної виробничої та невиробничої діяльності підприємства до середньорічної вартості основних виробничих фондів, тобто за формулою:

ФР = Пр. / ОФс.р.;

де Пр. – чистий прибуток

Таблиця 2.1. Аналіз ефективності використання основних засобів готелю «Гетьман»

Показник

Од.вим.

Роки

Зміни

2011р.

2012р.

+, -

%

Дохід (виручка від реалізації)

тис. грн.

5636,0

5205,0

-431,0

-7,7

Чистий прибуток

тис. грн

-145,0

-369,0

-369,0

-

Середньорічна вартість основних фондів

тис. грн.

2669,0

2991,0

322,0

+12,1

Середньооблікова чисельність працівників

осіб

87

77

10

-11,5

Показники ефективності використання основних засобів

Фондовіддача

грн.

2,1

1,7

-0,4

-19,1

Фондомісткість

грн.

0,5

0,6

0,1

+20,0

Фондоозброєність

тис. грн.

30,6

38,8

8,2

+26,8

Фондорентабельність

грн.

-

-

-

-

Інтегральний показник ефективності вик.

0,324

0,451

0,127

+39,2

Показник фондовіддачі, наведений у табл. 2.1. характеризує ефективність використання основних засобів і демонструє, що на 1 грн. основних засобів готелю «Гетьман» у 2011 році припадає 2,1 грн. доходу підприємства, а у 2012 році ця сума зменшилась і становила 1,7 грн., що на 20% менше від попереднього періоду.

Фондомісткість є величиною зворотною до фондовіддачі. У 2011 році на одну гривню реалізованих послуг готелю припадає 0,5 грн., а у 2012 році 0,6 грн. основних засобів. Отож, такі показники характеризують задовільний стан забезпеченості підприємства основними засобами та середній рівень ефективності їх використання.

Тенденція зменшення показника фондовіддачі та зменшення показника фондомісткості є негативною. Збільшення показника фондоозброєності в 2012 році на 8,2 тис.грн. (26,8%) відповідно до 2011 року спричинено зменшенням чисельності персоналу готелю. А тому можна зробити висновки про неефективне використання основних фондів готелю.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]