Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 6.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
103.63 Кб
Скачать

Аналіз руху основних засобів (за первісною вартістю)

Показники

Всього основних засобів

В тому числі

Будинки, споруди та передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Наявність на початок року, тис.грн

минулий

звітний

4949,5 5937,3

1380,9

1380,9

2572,9

2757,7

877,9 1655,1

Надійшло за рік, тис. грн

минулий

звітний

1089,6 2175,2

-

197,0

604,9

866,8 1522,0

Вибуло за рік, тис. грн

минулий

звітний

101,8

323,7

-

12,2

266,2

89,6

323,7

Наявність на кінець року, тис. грн

минулий

звітний

5937,3 7788,8

1380,9

1380,9

2757,7

3362,6

1655,1 2853,4

Коефіцієнт вводу, %

минулий

звітний

18,35 27,93

-

7,14

17,99

52,37

53,34

Коефіцієнт вибуття, %

минулий

звітний

2,06

5,45

-

0,47

9,65

10,21

19,56

Коефіцієнт заміни, %

минулий

звітний

9,34

14,88

-

6,19

44,01

10,34

21,27

Коефіцієнт розширення, %

минулий

звітний

90,66

85,12

-

93,81

55,99

89,66

78,73

Коефіцієнт приросту, %

минулий

звітний

19,96

31,18

-

7,18

21,93

88,53

72,40

Таким чином, тенденції, щосклалася, у значній мірі впливають на майбутній стан виробничого потенціалу і конкурентоспроможності продукції підприємства.

За оцінкою експертів для того, щоб підприємство було на рівні сучасних вимог, воно повинно на протязі п'яти років повністю оновити обладнання, що рівнозначно 20 % нормі відрахувань на амортизацію.

Установимо достатність рівня вибуття основних фондів для підтримання середнього строку експлуатації на нормативному рівні.

Таблиця 6.4

Аналіз рівня вибуття основних виробничих фондів у звітному періоді

Види основних фондів

Нарахована амортизація. тис. грн

Середньорічна первісна вартість, тис. грн

Норматив

вибуття, %

Коефіцієнт

вибуття, %

Відхилення

від нормативу, процентні пункти

Основні виробничі засоби

у т. ч.

912,9

6863

13,30

5,45

-7,85

машини та обладнання

266,2

3060

8,70

9,65

0,95

-транспортні засоби

579

2254

25,69

19,56

-6,13

Результати розрахунків, що наведені у таблиці 6.4 показують, що досягли оптимального рівня вибуття лише транспортні засоби, але фактичний рівень вибуття нижчий за нормативний на 6,13 процентних пунктів. Перевищення коефіцієнта вибуття машин та обладнання над нормативом свідчить, що знос, який списується перевищує нарахований, що веде до зниження рівня їх зносу.

Аналіз якісного (технічного) стану основних засобів починають з визначення рівня їх фізичного зносу. Для цього використовують коефіцієнти зносу та придатності:

  • коефіцієнт зносу основних засобів показує, яку питому вагу займає сума основних засобів в їх первісній вартості і розраховується як:

- К зн =Сума нарахованого зносу основних засобів за весь період їх експлуатації на початок (кінець) року / Первісна вартість основних засобів за балансом на початок (кінець) року (6.5)

-коефіцієнт придатності визначається як кратне від ділення залишкової вартості основних засобів на початок (кінець) року (це різниця між первісною вартістю основних засобів на початок (кінець) року і сумою нарахованого зносу за весь період їх експлуатації на початок (кінець) року) на первісну вартість основних засобів на початок (кінець) року. Його можливо розрахувати також як різницю між 100 % і коефіцієнтом зносу, обчисленого у відсотках.

Зростання коефіцієнта зносу (і, відповідно, зниження коефіцієнта придатності) може бути зумовлене:

  • методом нарахування амортизації, що застосовується;

  • придбанням або отриманням від інших господарюючих суб'єктів основних засобів з рівнем зносу більше, ніж в середньому по підприємству;

  • низькими темпами оновлення основних засобів;

  • невиконанням завдання з введення в експлуатацію основних засобів та їх модернізації.

Потрібно врахувати, що коефіцієнт зносу не відображає фактичної зношеності основних засобів, а коефіцієнт придатності не дає точної оцінки їх поточної вартості. Це зумовлено наступними причинами:

  1. на суму зносу основних засобів великий вплив здійснює метод нарахування амортизації, що застосовується на підприємстві;

  2. вартісна оцінка основних засобів залежить від стану кон'юнктури попиту, а отже, може відрізнятися від оцінки, отриманої за допомогою коефіцієнту придатності;

3) на законсервоване обладнання нараховується амортизація на повне відновлення, однак фізично ці основні засоби не зношуються, а загальна сума зносу зростає.

Найбільший рівень зношуваності (табл.6.5) спостерігається у групі „Машини та обладнання", по якій погіршення технічного стану у попередньому році (ріст коефіцієнту зносу з 62,43 % до 65,29 %) змінюється покращенням у звітному році (зменшення з 65,29 % до 61,46 %). По групі „Транспортні засоби" спостерігається протилежна тенденція: покращення їх технічного стану у попередньому році (зменшення рівня зношуваності з 41,30 % до 28,72 %), змінюється погіршення (відповідне зростання з 28,72 % до 33,75 %) у звітному році.

Таблиця 6.5

Аналіз технічного стану основних засобів

Показники

Усього вартість

основних засобів

у тому числі

Будівлі, споруди

та передавальні

пристрої

Машини та

обладнання

Транспортні

засоби

Інші основні засоби

1. Первісна вартість на

початок року, тис. грн

- минулий

- звітний

4949,5

5937,3

1380,9

1380,9

2572,9

2757,7

877,9

1655,1

117,8

143,6

2. Первісна вартість на

кінець року, тис. грн

- минулий

- звітний

5937,3

7788,8

1380,9

1380,9

2757,7

3362,6

1655,1

2853,4

143,6

191,9

3. Сума зносу, тис. грн Минулий - на початок

- на кінець

Звітний

- на початок

- на кінець

2860,1

3213,9

3213,9

4035,6

842,4

869,3

869,3

895,3

1

606,2

1800,5

1800,5

2066,7

362,6

475,3

475,3

963,1

48,9

68,8

68,8

110,5

4. Коефіцієнт зносу, % Минулий –

на початок

- на кінець

Звітний

- на початок

- на кінець

57,79

54,13

54,13

51,81

61,00

62,95

62,95

64,83

62,43

65,29

65,29

61,46

41,30

28,72

28,72

33,75

41,79

47,91

47,91

57,58

5.Коефіцієнт

придатності, % Минулий

- на початок

- на кінець

Звітний

- на початок

- на кінець

42,21

45,87

45,81

48,19

39,00

37,05

37,05

35,17

37,57

34,71

34,71

38,54

58,70

71,28

71,28

66,25

58,21

52,09

52,09

42,42

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.