Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 7. Філос. суспільства.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
247.3 Кб
Скачать

Тема 7. Філософія суспільства

План лекції

1.Соціальна філософія як галузь філософських знань, її проблематика.

2. Поняття суспільства. Основні концепції суспільства у філософії.

3.Структура суспільства.

4.Суспільство та спільнота. Суспільні відносини та їх структура.

5.Функції суспільства.

Ключові поняття теми

Соціум, суспільство, структура суспільства, спільнота, суспільні відносини, суспільна свідомість, соціальна стратифікація, соціальна мобільність, соціальний конфлікт, розвиток суспільства, туристська діяльність.

1.Соціальна філософія як галузь філософських знань, її проблематика.

Соціальна філософія — галузь філософських знань, що вивчає суспільство й місце в ньому людини.

Основні положення соціальної філософії:

 • Людина - істота діяльна і тісно пов’язана з тим середовищем, в якому вона стає людиною. Таким середовищем є суспільство.

 • Людина живе суспільним життям. Суспільство є середовище життєдіяльності людини.

 • Людина є соціальною істотою.

 • Зрозуміти суспільство – означає отримати відповіді на багато питань з проблем розвитку людини і людства.

Предмет соціальної філософії. Соціальна філософія у своїй основі є науковою теорією і разом з тим вона ширше її, більш “вільна” у своїх пошуках і висновках, чим обмежені своїм предметом дослідження науки про суспільство і людину. так, вона аналізує розвиток і сутність взаємодії природи і суспільства, соціальний прогрес і регрес, рушійні сили історії та роль особистості в ній, природу і сутність суспільної людини,співвідношення миру і війни, стихійного і свідомого, еволюції і революції,моралі і права і т.д. разом з тим вона постійно звертається до таких питань, як смисл (сенс) життя, етичних, ціннісних, естетичних та інших аспектів життя людей, які не можуть бути розглянуті у повному обсязі і у всій суперечній глибині ні однією із суспільних наук. це – прерогатива соціальної філософії, її “дочірніх” дисциплін (етики, аксіології, естетики та інше).

Суспільство вивчає багато наук: соціологія, соціоніка,політологія та ін.

Соціальна філософія вивчає суспільство загалом. Предмет соціальної філософії - суспільство як цілісна система у взаємодії всіх його сторін.

Соціальна філософія в цьому розумінні зближується з теоретичною соціологією. Відмінність полягає перш за все в тому, що соціологія займається аналізом суспільства і виявленням закономірностей в його існуванні тоді як філософія виконує критичну функцію.

Проблематика соціальної філософії:

 1. Сутність та структура суспільства.

 2. Суспільні відносини. Суспільство — це система суспільних відносин людей у різноманітних підрозділах життєдіяльності.

 3. Суспільна свідомість.

 4. Розвиток суспільства, його рушійні сили.

 5. Соціальна філософія розглядає соціальні інститути як певну сукупність закладів та установ, що відповідає соціальній структурі суспільства.

 6. Соціальна філософія розглядає сукупність соціальних умов та культурних зразків, які визначають стійкі форми соціальної поведінки та діяльності; систему поведінки згідно з цими нормами.

Наприклад: в економічній сфері суспільної діяльності є такі інститути, як розподіл праці, власність, заробітна плата та ін.; в політичній — держава, армія, партія і т. ін.; в духовній — мораль, право, мистецтво, наука, релігія тощо.

 1. Соціальна філософія розглядає й такі інститути, як сім'я, виховання, культура.

Основні поняття соціальної філософії:

Суспільство – походить від. лат. «socio» - поєднувати, об’єднувати, організовувати спільну працю.

Суспільство — надзвичайно складний і суперечливий предмет пізнання.

Його динамічність та складність створюють значні труднощі у визначенні.

Термін "суспільство" у філософській, економічній та історичній літературі має такі значення.

1.Окреме конкретне суспільство, як культурне явище, що є самостійною одиницею історичного розвитку. Прикладом можуть бути суспільство стародавніх Афін, середньовічної Венеції, сучасної Болгарії, України тощо.

2.Суспільство – цілісний соціальний організм, що розвивається.

3. Суспільство як сукупність усіх соціальних організмів, що існували й існують на земній кулі, тобто все людство в цілому.

4. Суспільство певного типу історичного типу взагалі, наприклад, феодальне, індустріальне.

Суспільство – це найзагальніша система зв’язків та відносин між людьми, що склалася в процесі їх життєдіяльності.

Суспільство – це природно – соціальна самодостатня спільність людей.

Що означають головні поняття соціальної філософії «суспільне», «соціальне», «соціум»?

Суспільне – реальність відносин, створених людьми у суспільстві, які виникають природно, не залежно від волі окремого індивіда.

Соціальне – реальність відносин, створених особистостями. Виникають цілеспрямовано.

Соціум – соціалізоване суспільство.

Поняття суспільні відносини, суспільна свідомість, соціальна стратифікація, соціальний конфлікт, соціальні системи, соціальні інститути, соціальні сфери, соціальний простір і т.п. аналізуються далі.

Зрозуміти суспільство можна через порівняння його з природою.

Спільне між природою і суспільством:

 1. Суспільство постає продовження розвитку природи.

2.Суспільство виникає і функціонує всередині природньо – космічного процесу, а тому суспільні явища не можуть не узгоджуватися із загальними законами природи.

3. І суспільство, і природа існують реально; вони взаємодіють між собою.

4. Між суспільством і природою відбувається постійний процес обміну речовиною, енергією та інформацією.

5. Матеріал природніх та суспільних явищ за вихідними складовими є однаковим, тобто ті ж самі атоми, елементарні частинки, енергія функціонують як в природі, так і в суспільстві.

Відмінності між природою і суспільством:

1.Дії природніх законів в межах суспільства втрачають свою однозначну спрямованість, можуть змінювати напрями або взагалі блокуватись.

2.Суспільні процеси можуть орієнтуватися на цінності, смисли та мотиви, які не мають натуралізованої форми виявлення.

3. Темпи зміни суспільних явищ значно перевищують природні зміни.

4. В розвиненому суспільстві можуть створюватися принципово нові матеріальні сполуки, речовини, інші носії матерії та енергії.

Особливості суспільства, які необхідно враховувати при дослідженні суспільних проблем:

1.Суспільство це складна система, в якій функціонують найрізноманітніші інституції: економічні, політичні, моральні, релігійні . Тому розгляд будь-якого соціального явища чи події , вимагає врахування цілого комплексу факторів, які взаємопов’язані і взаємодіють між собою.

2.Для суспільства характерна надзвичайна динамічність. Тут відбуваються постійні зміни. Суспільні закони набагато складніші ніж природні. Нерідко суспільні закони виступають як закони-тенденції, що мають певний ступінь вірогідності. Тому такі закони пізнати надзвичайно складно.

3.Закони суспільного розвитку реалізуються через діяльність людей. Але кожна людина має свій характер, думки, вподобання, мету. За цією різноманітністю важко виділити загальну тенденцію, певну чітку закономірність.

4. При дослідженні суспільства ніколи практично не використовується метод експерименту, оскільки це може загрожувати життю людей. Експеримент над людьми є небезпечним явищем.

Англійський соціолог Джон Бернал писав: «Наука про суспільство найскладніша з усіх наук. Суспільство зазнає вплив багатьох факторів. Воно надто рухливе й динамічне.»

Висновки:

Соціальна філософія є серцевиною соціального знання.

Соціальним знанням називають знання про суспільство, знання, яке дає змогу людині успішно брати участь у суспільному житті.

Лише частина цього знання є теоретичним, тобто усвідомлюваним, сутнісним і систематизованим.

Знання про користування виделкою, міським транспортом і грошима аж ніяк не є теоретичним, однак від цього воно не стає менш необхідним для соціального життя.

Незважаючи на те, що найнеобхідніші соціальні знання представлені, як правило, у звичках і практичних навичках, тобто знаннях буденних, теоретичний рівень соціального знання має своє важливе соціальне призначення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.