Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 6.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
103.63 Кб
Скачать

Тема 6. Аналіз забезпеченості та використання основних засобів План

1. Організація економічного аналізу основних засобів.

2. Методика аналізу наявності та структури основних засобів.

3. Методика аналізу руху та технічного стану основних засобів.

4. Методика аналізу ефективності використання основних засобів

6.1. Організація економічного аналізу основних засобів

Стан виробничого потенціалу - найважливіший чинник ефективності основної діяльності господарюючих суб'єктів, а внаслідок, і фінансової стійкості. Формування ринкових відносин, умови переходу до ринку спонукають трудові колективи до постійного пошуку резервів підвищення ефективності використовування всіх чинників виробництва. Виявити і практично використовувати ці резерви можна тільки на основі аналітичних досліджень.

Стан і використовування основних засобів - один з найважливіших аспектів аналітичної роботи, оскільки саме вони є матеріальним втіленням науково-технічного прогресу - головного чинника підвищення ефективності виробництва.

Об'єкти основних засобів складають основу будь-якого виробництва, в процесі якого створюється продукція, виконуються послуги і роботи. Основні засоби займають основну питому вагу в загальній сумі основного капіталу господарюючого суб'єкта. Від їх кількості, вартості, якісного стану, ефективності використовування багато в чому залежать кінцеві результати діяльності господарюючого суб'єкта.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби", затверджені наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.02.2000 р., визначає основні засоби як „матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік)".

Економічна література подає визначення основних засобів як „засобів праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незамінній споживчій формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, частинами в міру спрацювання".

Основні засоби згідно з Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств - це матеріальні цінності, що призначаються платником податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів із дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом"

Ми підтримуємо думку вчених, що в аналізі основних засобів велике значення має визначення межі, дані якої не треба дрібнити дослідження цілого з тим, щоб не було втрачено його специфіки. У зв'язку з цим, межа аналізу ефективного використання основних засобів звичайно визначається його цілями й завданнями, а програма та зміст аналізу - особливостями досліджуваного об'єкта та його цільовою орієнтацією.

Цим аналіз ефективного використання основних засобів полягає в одержані найбільш інформативних ключових параметрів, які дають об'єктивну та точну оцінку наявності й забезпеченості підприємства основними засобами ефективності їх використання; уможливлюють розробку управлінських рішень щодо виявлення резервів підвищення ефективності їх використання та розробку заходів для їх мобілізації.

Задачі економічного аналізу полягають в тому, щоб визначити, наскільки підприємство забезпечено основними засобами, виявити зміни в їх об'ємі, складі і структурі. Важливо також оцінити динаміку показників технічного полягання і темпів оновлення основних засобів і ступінь використовування основних засобів на основі вивчення узагальнюючих показників (фондовіддачі і фондомісткості) і чинників, що впливають на них. Далі належить визначити повноту використовування виробничого устаткування в часі (екстенсивне використовування) і по технічних можливостях (інтенсивне використовування), встановити вплив ефективності використовування засобів праці на об'єм продукції. В закінченні необхідно виявити резерви і розробити конкретні заходи щодо подальшого підвищення ефективності використовування основних засобів.

Вибір системи показників, що відображають полягання і ефективне використовування основних виробничих засобів, знаходиться залежно від особливостей галузі.

Слід зазначити, що формування завдань є базовим структурним елементом методики аналізу ефективного використання основних засобів, загальна схема якої наведена на рис. 5.1.

Рис. 6.1. Структурно-логічна схема методики аналізу основних засобів

Важливу роль у забезпеченні дієвості економічного аналізу основних засобів мають зміст та якість інформаційної бази аналітичних досліджень. Джерела інформації включають:

- первинні документи (Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ОЗ-1), Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів основних засобів (ОЗ-2), Акт на списання основних засобів (ОЗ-3), Акт на списання автотранспортних засобів (ОЗ-4), Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (ОЗ-5), Інвентарна картка обліку основних засобів (ОЗ-6), Опис інвентарних карток з обліку основних засобів (ОЗ-7), Картка обліку руху основних засобів (ОЗ-8), Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації) (ОЗ-9), Розрахунок амортизації основних засобів (ОЗ-14), 15, 16), Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (НА-1), Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (НА-2), акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (НА-3), Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (НА-4));

  • дані рахунків бухгалтерського обліку (10 „Основні засоби", 11 „Необоротні матеріальні активи", 12 „Нематеріальні активи", 13 „Знос (амортизація) необоротних активів", 15 „Капітальні інвестиції");

  • облікові регістри (Журнал 4, відомість 4.1);

  • фінансова звітність (ф. № 1 „Баланс", ф. № 2 „Звіт про фінансові результати", ф. № 3 „Звіт про рух грошових коштів", ф. № 4 „Звіт про власний капітал", ф. №5 „Примітки до річної фінансової звітності „Інформація за сегментами");

  • статистична звітність (ф. № 1-П „Звіт про основні показники діяльності підприємства", ф. № 1-П (термінова) „Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)", ф. 11- ОЗ „Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)", ф. № 1-інвестиції „Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)", ф. № 2- інвестиції „Звіт про капітальні інвестиції");

  • інші джерела (дані проведених інвентаризацій, договір лізингу, план технічного розвитку, паспорт будівлі, патенти і ліцензійні договори, дані попередніх аудиторських перевірок, дані попередніх аналітичних досліджень тощо).

Слід підкреслити, що повнота і достовірність результатів аналізу використання основних засобів залежать від ступеня достовірності бухгалтерського обліку, відрегульованості системи реєстрації операцій з об'єктами основних засобів, повноти заповнення облікових документів, точності віднесення об'єктів до облікових класифікаційних груп, достовірності інвентаризаційних описів, глибини розробки та ведення регістрів аналітичного обліку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.