Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ZT_4_kurs_2012_Kudla.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
318.46 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор з НВМР

________ Захарчин Р. М.

«____» _________ 2011 р.

«ПОГОДЖЕНО»

Зав. практикою

__________ Сеник Л. Я.

«____» _________ 2011 р.

Робоча програма

технологічної (фахової) практики

для студентів ІV курсу заочної форми навчання

Галузь знань: 1401 Сфера обслуговування

напрям підготовки: 6.140103 Туризм

Обговорено і ухвалено на засіданні

кафедри теорії і практики туризму та

готельного господарства

Протокол № __ від „__”_____2011р.

Зав. кафедри ____________

д.е.н., проф. І.О. Бочан

кафедри менеджменту та комерційної діяльності

Протокол № від „__” ____ 2011р.

Зав. кафедри____________

к.е.н., доц. Кудла Н.Є.

ЛЬВІВ 2011

Укладачі:

Кудла Н.Є.

Антал Л.В.

Білоцерківська Т.В.

Рецензенти:

зав. практикою Сеник Л.Я.

РОБОЧА ПРОГРАМА

технологічної (фахової) практики

для студентів IV курсу

заочної форми навчання

галузь знань: 1401 Сфера обслуговування

напрям підготовки: 6.140103 Туризм

___________________________________

79007, м. Львів, вул. Менцинського, 8

ВСТУП

Програма технологічної (фахової) практики розроблена для студентів курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050400 «Туризм» у відповідності до навчальних планів підготовки бакалаврів, а також у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристика фахівця, Положення про проходження практики студентами вищих навчальних закладів України.

Технологічна (фахова) практика проводиться на IV курсі протягом 5 тижнів у VІІІ семестрі. Студенти проходять практику в туристичних фірмах, що є складовими туристичної індустрії.

Основним завданням технологічної (фахової) практики є закріплення, розширення і систематизація одержаних у вищому навчальному закладі знань зі спеціальності та набуття професійних умінь і навичок при вивченні конкретного закладу туристичної індустрії, набуття практичного досвіду, розвиток професійної діяльності.

Основні обов'язки практикантів:

 • до початку практики ознайомитись з програмою практики, отримати від керівника практики документи та консультації щодо їх оформлення, пройти інструктаж з БЖД;

 • своєчасно прибути на місце проходження практики;

 • пройти на базі практики інструктаж з техніки безпеки і протипожежної безпеки, суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, правил внутрішнього розпорядку та поведінки на базі практики;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;

 • знати зміст робочої програми практики, індивідуальне завдання;

 • вести щоденник практики згідно встановлених вимог;

 • відвідувати консультації та подати у встановлений термін на кафедру письмовий звіт про виконання програми та індивідуального завдання практики.

Обов’язки керівників практики (від навчального закладу):

 • здійснювати безпосереднє керівництво практикою;

 • співпрацювати з керівництвом баз практики щодо їх готовності до прибуття студентів та відпрацювання програмних завдань;

 • забезпечувати проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки життєдіяльності, оформлення студентам необхідних документів (скерування, робочої програми, щоденника, індивідуального завдання, методичних рекомендацій);

 • інформувати студентів про систему звітності з практики (подання письмового звіту і його захист);

 • визначати індивідуальне завдання згідно переліку;

 • контролювати забезпечення відповідних умов праці студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

 • сумісно з керівником практики від підприємства забезпечувати високу якість її проходження згідно з програмою.

Обов’язки керівників практики (від бази практики):

 • забезпечувати проведення інструктажу з охорони праці та техніки безпеки;

 • ознайомлюватися з робочою програмою практики та індивідуальним завданням студента, сприяти організації робочого місця практиканта;

 • на початку практики ознайомити студента з організаційною структурою і функціями окремих підрозділів турфірми, з правилами внутрішнього розпорядку, організацією роботи працівників тур фірми;

 • проводити консультації, створювати умови щодо виконання програми практики та отримання необхідних матеріалів для складання звіту;

 • надати студентам можливість безпосередньо брати участь в організації технологічних процесів на туристичній фірмі, відповідно з функціональними обов’язками окремих посад;

 • робити відмітки чи зауваження у щоденнику студента щодо виконання програмних завдань;

 • по закінченню практики перевіряти звіт, скласти відгук на звіт, дати виробничу характеристику на практиканта.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]