Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ZT_4_kurs_2012_Kudla.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
318.46 Кб
Скачать

2.4. Заняття під час технологічної фахової практики

Згідно складеного графіку один раз на тиждень проводяться загально-групові консультації щодо змісту програми практики, виконання програмних та індивідуальних завдань, написання звітів та підготовки до їх захисту.

2.5. Навчальні посібники та нормативно-правові документи

 1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, № 13, 180 с.

 2. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. Постанова ВР України № 30.

 3. Закон України «Про рекламу» від 3. 07. 1996 р. № 270/96-ВР.

 4. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1. 06. 2000 р. № 1775-111.

 5. Інструкція державного комітету України по туризму «Про порядок видачі суб’єктам підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність, пов’язану з наданням туристичних послуг» від 27 липня 1994 р. № 79.

 6. Менеджмент туристичної індустрії. Навч. посібник. / За ред. проф. І. М. Школи. ― Чернівці, 2003. ― 596 с.

 7. Гаркавенко С. С. Маркетинг. Підручник. ― Київ: Ліра, 2002 ― 712 с.

 8. Александрова А. Ю. Международный туризм. Учебное пособие для ВУЗов. ― М.: Аспект Пресс, 2001. ― 464 с.

 9. Барышева А. Как продать слона? 51 прием залючения сделки. ― Спб.: Питер, 2002. ― 224 с.

 10. Биржаков М. Б. Введение в туризм. ― СПб.: Издательский торговый дом «Герда», 1999. ― 192 с.

 11. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. ― Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. ― 300 с.

 12. Борисов К. Г. Международный туризм и право: Учебное пособие: ― М. :Издательство «НИМП», 1999. ― 352 с.

 13. Квартальнов В. А. Туризм: теория и практика. Избранные труды в 5-ти томах. ― М.: Финансы и статистика, ― 1998.

 14. Сенин В. С. Организация международного туризму. Учебник. ― М.: Финансы и статистика, 1999. ― 400 с.

 15. Серов А. Г. Страшные тайны PR. Записки PR-консультанта. ― Спб.: Питер, 2004. ― 176 с.

 16. Дурович А. П. Организация туризма. Учебник. ― М., 2003. ― 632 с.

 17. Мальська М. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу. Навч. посібник. ― Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. ― 360 с.

 18. Рутинський М. Й. Географія туризму України. Навчально-методичний посібник. ― К.: Центр навчальної літератури, 2004. ― 160 с.

 19. Мальська М. П., Бордун О. Ю. Планування діяльності туристичних підприємств: Навч. посібник. ― К.: Знання, 2005. ― 241 с.

 20. Ткаченко Т. І., Міска В. Г., Каролан О. О. Економіка готельного і ресторанного господарства. Опорний конспект лекцій: КНТЕУ, 2006.

 21. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу. Навч. посібник. ― К.: Центр учбової літератури, 2007. ― 224 с.

2.6. Методичні рекомендації

Для оволодіння навичками роботи працівників туристичного підприємства студенту необхідно детально ознайомитись і вивчити нормативно-правове забезпечення, процес управління туристичним підприємством. Основним документом, в якому фіксується виконання студентом завдання програми практики, є щоденник. У ньому викладається короткий зміст виконаної роботи за кожний день тижня з позначкою про перевірку записів і підписом керівника від бази практики. Окрім записів змісту виконаної роботи в щоденнику, студент в процесі практики нагромаджує відповідно до програми практики організаційно-правові документи, оперативну інформацію, статистичні дані, основні показники діяльності бази практики, інші матеріали і подає їх до загального звіту про практику.

На підставі записів у щоденнику про виконання роботи, а також про нагромадження в процесі практики організаційно-правових, оперативних, звітних і аналітичних матеріалів студент складає письмовий звіт про виконання програми практики.

У звіті повинні знайти відображення відповіді на всі перераховані у програмі питання. Звіт складається з двох частин: текстової і додатків. В основній частині вказується детальний опис особисто виконаної практикантом роботи з посиланням на зібрані документи та матеріали, особисті зауваження практиканта стосовно ефективності роботи готельного підприємства, а також пропозиції щодо її поліпшення, висновки, зроблені студентом за результатами практики.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]