Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zadachi_vidpovidi.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
194.05 Кб
Скачать

1. Задача

Туристична фірма «Світ» реалізувала протягом року туристичних путівок на суму 55 млн. грн. Витрати на паливо, енергію та інші засоби становлять 20 млн. грн. і ще 15 млн. - заробітна плата працівникам.

Визначте:

а) величину прибутку;

б) норму прибутку.

Розв’язок

Щоб визначити величину прибутку, потрібно від ціни реалізації (55 млн. грн.), відняти затрати фірми (20 млн.+15 млн.)

55 – 35 = 20 млн.

Норми прибутку вираховують за формулою Р’=х 100, тобто відношенням прибутку до витрат виробництва, або собівартості.

Р’=

2. Задача

У 2011 році податки в країні зросли на 50 млрд. грн. Визначити, як такі зміни будуть впливати на зміни ВВП.

Розв’язок

Для визначення змін у ВВП використаємо формулу, яка показує як зміна податків впливає на зміни у ВВП()

МТ=, де

зміна податків;

с’– гранична схильність до споживання;

s’ – гранична схильність до заощадження;

МТ – мультиплікатор податків.

Мультиплікатор податків– це числовий коефіцієнт, величина якого дорівнює М=, де

с’– гранична схильність до споживання;

s’ – гранична схильність до заощадження;

Оскільки значення с’ відоме, то можемо знайтиs’ із такої залежності: с’+s’=1s’=1-c s’=0,3

МТ==2,3=М*=2,3*50=115 млрд.

Оскільки податки на ВВП впливають обернено, то збільшення податків зменшує ВВП. Тому ВВП зменшується на 115 млрд.

Відповідь: ВВП зменшився на 115млрд. внаслідок збільшення податків.

3. Задача

Номінальна вартість акції акціонерного товариства «Туристичний світ» – 200 грн., дивіденд – 20 грн. дисконтна ставка становить 5%. Визначте курс акції.

Розв’язок

Курс акцій залежить від величини дивіденду і рівня позичкового процента.

Визначається за формулою:

Курс акцій =грн.

4. Задача

Яка кількість грошей необхідна для обігу, якщо сума цін усіх товарів – 500 млрд. дол., сума цін товарів, проданих в кредит – 150 млрд. дол., платежі, строк оплати яких наступив – 100 млрд., взаємопогашаючі платежі – 50 млрд., середнє число оборотів – 5. Як зміниться ця потреба, якщо швидкість обігу грошей становить:

А) 8;

Б) 4.

Розв’язок

Кількість грошей, необхідна для обігу визначається за формулою:

К. гр.=,де Сц – сума цін товарів, що реалізуються.

К – сума цін товарів, проданих в кредит;

П – сума по якій наступив строк оплати;

В – сума взаємопогашаючих платежів;

О – швідкість обігу грошей.

К. гр.=

При швидкості обігу грошей – 8

К. гр.=

При швидкості – 4

К. гр.=

5. Задача

Вартість виробничих будівель готельного комплексу – 300 тис. грн., споруд – 110 тис. грн., обладнання – 600 тис. грн., транспортних засобів – 45 тис. грн. Розрахуйте річну суму амортизаційних відрахувань, якщо відомо, що середній термін служби становить: 30, 12, 10 і 5 років.

Розв’язок

Необхідно визначити:

1. Річну суму амортизаційних відрахувань виробничих будівель =300000:30 =10000 грн.

2. Річну суму амортизаційних відрахувань споруд = 110 000:12=9166,7 грн.

3. Річну суму амортизаційних відрахувань обладнання = 600 000:10=60 000

4. Річну суму амортизаційних відрахувань транспортних засобів =45 000:5=9 000 грн.

Загальна річна сума амортизаційних відрахувань = 10 тис. + 9166,7 грн. + 60тис. + 9тис.= 88166,7 грн.

6. Задача

У ТзОВ ресторан «Турист» обсяг реалізації за рік склав 600 тис. грн., а сировини, матеріалів затрачено на суму 300 тис. грн., витрати на заробітну плату склали 80 тис. грн., амортизація будівель і обладнання становить 70 тис. грн. Визначити прибуток, норму прибутку, чому дорівнює матеріаломісткість продукції.

Розв’язок

  1. Чому дорівнюють витрати виробництва:

Витрати на сировину, матеріали + витрати на зароб. плату + амортизація

300тис. + 80 тис. + 70 тис. = 450 тис. грн.

  1. Чому дорівнює прибуток:

Прибуток = виторг – собівартість = 600 тис. – 450 тис. = 150 тис. грн.

3. Норма прибутку = прибуток/собівартість х 100% = 150 тис.: 450 тис. х100 = 33,3%

4. Матеріаломісткість продукції визначають відношенням вартості предметів праці (сировини, матеріалів) до вартості виготовленої продукції

М. П.=300 тис. грн. : 600 тис. грн.. = 0,5 грн.

Це означає, що на одиницю товарної продукції витрачається сировини, матеріалів на 50 копійок.

7.Задача

На підприємстві швидкого харчування виготовлена продукція вартістю 10 тис. дол. Амортизація будівель і обладнання становить при цьому 1,5 тис. дол. На сировину, матеріали і заробітну плату робітникам витрати становлять 4,5 тис. дол.

Визначте прибуток, який отримує власник підприємства, чому дорівнює норма прибутку.

Розв’язок

Щоб визначити прибуток підприємства:

  1. насамперед потрібно визначити величину витрат виробництва, тобто собівартість виготовленої продукції.

1,5 тис.+ 4,5 тис. = 6 тис. дол.

  1. визначаємо прибуток підприємства: від вартості продукції віднімаємо собівартість.

10тис. – 6тис.= 4 тис.

3) Норма прибутку = прибуток/собівартість х100 = 4: 6 х100= 66,6

8.Задача

Два підприємства виробляють однакову продукцію. Яке з них функціонує ефективніше, якщо виробничі витрати на першому становлять 70 тис. грн., і річний дохід від реалізації продукції 96 тис. грн. На другому витрачено 118 тис. і отримано річного доходу – 150 тис. грн.

Розв’язок

Щоб визначити, яке із підприємств працює ефективніше, потрібно обчислити норму прибутку на І і ІІ підприємстві.

  1. Знаходимо прибуток І фірми: 96000-70000=26000 грн.

  2. Знаходимо прибуток ІІ фірми: 150000-118000=32000 грн.

І. Р’=;

ІІ. Р’=.

Відповідь: краще працює І підприємство, тому що його норма прибутку є вища.

9.Задача

Визначити рівень інфляції (індекс споживчих цін) за таких умов: припустимо, річний дохід типової сім’ї у базовому році становив 3000 гр.од. Сім’я купує лише п’ять видів товарів. У базовому році на продовольчі товари вона витратила 600 гр.од., житло – 1000 гр.од., одяг – 5000 гр.од., медичні послуги – 800 гр.од., книги – 100 гр.од. У розрахунковому році на ту ж кількість товарів і послуг сім’я затратила: продовольчі товари – 620 гр.од., житло – 1500 гр.од., одяг – 520 гр.од., медичні послуги – 860 гр.од., книги – 110 гр.од.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]