Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
zadachiME.docx
Скачиваний:
33
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
45.76 Кб
Скачать

Задача 1

Виходячи з окремих показників стану економіки країни за умовний рік, а саме споживання домашніх господарств, підприємств та уряду – С млрд. $, внутрішні інвестиції – Ін млрд. $, експорт – Ех млрд. $, імпорт – Ім млрд. $.

Визначте

1.Імпортну, експортну та зовнішньоторгову квоти країни.

2.Оцініть ступінь платоспроможності країни.

Показники

Значення

С

5800

Ін

1000

Ех

320

Ім

330

Сума річних платежів

34

Розв’язок

Валовий внутрішній продукт (ВВП) визначається за формулою

ВВП= ( С + Ін )*( Ех – Ім )

де, С – споживання (домашніх господарств, підприємств та уряду);

Ін – внутрішні інвестиції (споживання)

ВВП = ( 5800+1000)*(320 – 330) = 6790 млрд $

Імпортна квота визначається за формулою

Ікв.= × 100%,

Ікв. = 330/6797 * 100% = 4,86%

Експортна квота країни визначається за формулою:

Екв = × 100%

Екв = 320/6790 * 100%= 4,7%

Зовнішньоторгова квота визн за ф-лою:

ЗОТк = × 100%

ЗОТк = (320 + 330)/6790 * 100% = 9,5%

Платоспроможність країни. Країна відноситься до платоспроможної, коли норма обслуговування боргу (НОБ) ˃20%.

НОБ = × 100%

де Спл – сума платежів, що повинна виплатити країна на кін.року.

Ек – експорт країни на початок-кінець року

НОБ = 34/320*100% =10,6%

Квота

Імпортна 4,86%

Експортна 4,7%

Зовнішньоторгова 9,5%

Економіка країни не платоспраможна

Задача 2

Виходячи з даних, наведених в табл. визначити обсяг імпорту країни (згідно правила Вальраса), якщо вартість активів проданих іноземцям склала А1 тис.дол., а придбаних у них склала А2 тис.дол. Відсотки за вкладений капітал одержані із за кордону, склали R1 тис.дол., виплачені іноземцям R2 тис.дол. Експорт країни склав Ех тис.дол.

Показник

Значення

А1

11000

А2

8200

R1

4000

R2

3500

Ех

7000

Розв’язок

Згідно правил Вальраса імпорт країни можна визначити за формулою:

Ім = Ех+NA+NR

де, Ех – експорт

NA – чисті продажі активів – різниця вартості активів проданих та придбаних у іноземців

NR – чисті платежі – різниця у відсотках одержаних за кордоном та виплачених іноземцям.

Ім = 7000+(11000 – 8200)+(4000+3500) = 10,3 млн.дол

Обсяг імпорту складає 10,3 млн.дол

Задача 3

Українська фірма «MARS» імпортує в Україну з Італії офісні меблі. Митна вартість поставки складає 25250 грн.

Ставка митного збору – 2,0%

Ставка ввізного мита – 15%

Ставка ПДВ – 20%

Обчислити: суму митного збору, суму ввізного мита, суму ПДВ.

Розв’язок

1.Для того, щоб обчислити суму митного збору потрібно:

Митну вартість (25250 грн)×ставку митного збору(0,2%) = 50грн50коп.

2.Для того, щоб обчислити суму ввізного мита потрібно:

Митну вартість(25250 грн) × суму ввізного мита ( 15%) = 3787 грн 50коп

3.Для того, щоб обчислити суму ПДВ потрібно:

Митну вартість (25250 грн) × суму ПДВ (20%) = 5050грн

Отже: сума митного збору = 50грн 50коп

Сума ввізного мита = 3787 грн 50 коп

Сума ПДВ = 5050 грн

Задача 4

З наведених в таблиці даних визначити, які з країн належать до капіталонасичених, а які трудонасичених- і які види товару вони повинні експортувати та імпортувати згідно теореми Хекшера-?

Показник

Країни

1

2

3

Витрати на виготовлення експортної продукції

Капітал

праця

21

18

14

7

3

1

Витрати на виготовлення продукції, аналогічної імпортним аналогам

Капітал

праця

17

20

9

3

1

3

Розв’язок

Задача визначається виходячи з парадоксу Лєонтьєва, згідно якого визначаються капітало та трудонасичені країни наступним чином:

Якщо ˂ 1, то країна вважається капіталонасиченою і відповідно

Якщо ˃1, трудонасичена

(К÷П)ім. – це співвідношення капіталу та праці в галузях, які виробляють товари аналогічні імпортним

(К÷П)ек – це аналогічне співвідношення для експортних галузей в-цтва

(17/20) / (21/18) = 0,85/1,2 = 0,7 КРАЇНА 1

(9/3) / (14/7)=3/2=1,5 КРАЇНА2

(1/3) / (3/1)= 0,3/3= 0,1 КРАЇНА3

Країна 1 – капіталонасичена

Країна 2 – трудонасичена

Країна 3 – капіталонасичена

Згідно з теореми Хекшера-ОООООО капіталонасиченікраїни повинні експортувати капіталонасичену продукцію й імпортувати трудонасичену продукцію, а трудонасичені країни навпаки.

Задача 5

Визначте рівень девальвації фунта-стерлінга до долара США, якщо курс до проведення девальвації складав Кс ф-ст/дол.., а після склав Кн ф-ст/дол..Розрахуйте також відсоток вимушеної ревальвації долара США до фунта-стерлінга. Вихідні дані в табл..

Показники

Значення

Кс

2,8

Кн

2,3

Розв’язок

Девальвація – зниження курсу національної валюти відносно закордонних валют чи міжнародних розрахункових валют. Визначається вона за формулою:

Д= ((Кс-Кн)/Кс)× 100% , де Кс – курс валюти до проведення девальвації; Кн – курс валюти після проведення девальвації

Д= ((2,8-2,3)/2,8)*100% = 17,8%

Ревальвація – підвищення курсу національної валюти стосовно закордонних валют чи міжнародних розрахункових одиниць. Визначається вона за формулою:

Р= ((Кн-Кс)/Кс)*100%, де Кс – курс валюти до проведення ревальвації; Кн – курс валюти після проведення ревальвації

Р= ((2,3-2,8)/2,8)*100%= -17,8%

Рівень девальвації складає 17,8%

Рівень ревальвації складає -17,8%

Задача 6

Припустимо що фірма Д в країні В виготовляє літаки . Деякі матеріали та комплектуючі вона завозить із-за кордону, питома вага вартості імпортних компонентів матеріальних затрат в ціні кінцевої продукції складає а. Нехай з ціллю захисту національних виробників та підтримки зайнятості уряд країни вводить митний тариф на імпортний літак в розмірі Тн, а на імпортні матеріали комплектуючі Тім.Вихідні дані для розрахунку наведені в табл..:

Показники

Значення

Тн

15

Тім

11

а

25

Розв’язок

Фактичний рівень митного захисту можна визн. за ф-лою:

,

Де Тn – номінальний рівень митного тарифу на імпорт кінцевої продукції

Тім - номінальний рівень митного тарифу на компоненти матеріальних затрат

а – питома вага вартості імпортних компонентів матеріальних затрат в ціні кінцевої продукції при відсутності митного тарифу

Те = (15 – 0,25*11)/ 1 - 0,25 =16,3

Фактичний рівень митного захисту літакобудування 16,3%

Тф = Тн = тоді, коли а = 0

Задача 7

Вексель на суму 1 млн. дол.. зі строком погашення 20.12.2013 р. пред’явлений в банк до оплати 25.09.2013 р банк взяв на обмін вексель по обліковій ставці 25% річних. Визначити суму, яка виплачена власнику векселя а також суму дисконту.

Розв’язок

Кількість днів для розрахунків відсотків буде дорівнювати 6+30+30+20-1=85 днів

За формулою P – S (1 – nd) = S (1 – d/K*q)

P=1000 000 (1-85/360*0,25)= 940972 грн.

Сума дисконту банку становить

D= 1000 000 – 940972 = 59028 грн

Задача 8

Державні облігації з терміном обігу 91 день пропонуються для продажу за курсом 93,5. Визначте дохідність до погашення облігацій Dп.

Розв’язок

1.Визначаємо дохідність державних облігацій за формулою:

Дп= × × 100%, де

Дп – дохідність облігації

Pk – курс облігацій у процентах по номіналу

Y – тривалість року (365 днів)

t- термін у днях до погашення облігації

Дп = × × 100% = 27,9%

Отже, дохідність до погашення облігації становить 27,9%.

Задача 9

Фірма «Леополіс » проводить свою торгівельну діяльність на ринку Угорщини. Прибуток за 2013р. становить 135 тис. грн., а об’єм продажу за 2013р. становить 197 тис. грн. Визначіть рентабельність продажів фірми «Леополіс».

Розв’язок

Рентабельність продажів обчислюються за ф-лою:

Прибуток за звітний період / об’єм продажу, визначається у %

Отже, 135 тис. грн. / 197 тис. грн. * 100%= 68 %

Отже, рентабельність продажів фірми «Леополіс» на ринку Угорщини становить 68%.

Задача 10

Виходячи з даних, наведених у таблиці визначте ступінь залежності від участі у міжнародній торгівлі країн США та Німеччини.

Країна

Показник

Експорт

Імпорт

ВВП

США

781,1

1257,6

8709

Німеччина

551,5

502,3

2081

Розв’язок

Ступінь залежності від участі у міжнародній торгівлі окремої країни визначається за ф-лою:

Дзал = × 100% , де

Дзал. – ступінь залежності від участі у міжнародній торгівлі окремої країни

Е – експорт країни за рік, млрд. дол.

І – імпорт країни за рік, млрд. дол.

ВВП – валовий внутрішній продукт країни за рік

Дзаг. = 0,5(781,1+1257,6)/8709*100% = 1019,3/8709*100%= 11,7% – США

Дзаг. = 0,5(551,5+502,3)/2081*100% = 526,9/2081*100% = 25,3% - Німеччина

За цим показником країни поділяються на три групи:

-високо залежні – 45-93%

-середньо залежні 14-44%

-низько залежні 2,7-13%

Країна

Показник Д

Залежність

США

11,7%

Низько залежна

Німеччина

25,3%

середньозалежна

Задача 11

Визначити крос-курс купівлі та продажу української гривні відносно швейцарського франка CHF/UAH ,якщо USD/CHF = 1,2540 – 1,2670 та USD/UAH= 5,2560 – 5,2817

Розв’язок

1.Визначаємо крос-курс купівлі: CHF/UAH = 5,260 /1,2670= 4,1484

Крос-курс купівлі знаходять, поділивши доларовий курс купівлі валюти, яка є валютою котирування, на доларовий курс продажу валюти, яка в крос-курсі є базою котирування.

2.Крос-курс продажу CHF/UAH= 5,2817/1,2540 = 4,2118

Щоб визначити крос-курс продажу, слід розділити доларовий курс валюти, яка є в крос-крсі валютою котирування, на доларовий курс купівлі валюти – бази котирування

Задача 12

Вам необхідно купити англійські фунти в обмін на один мільйон японських ієн. Банк пропонує зробити це за крос-курсом. При цьому відомо, GBR/USD = 1,7015 – 1,7515 та USD/JPY= 106,32 -109,10. Визначити валютний курс, за яким ви будете проводити цю операцію, та суму англійських фунтів, яку ви одержите.

Розв’язок

1.Розраховуємо крос-курс купівлі англ..фунтів (GBR)

106,32/1,7515 = 60,702

2.Визначаємо суму англійських фунтів, які отримаємо при продажі японських ієн.

1000000/60,702 = 16473,92

Задача 13

Визначити внутрішню вартість опціону, якщо ціна його виконання на купівлю швейцарських франків становить CHF 2,1250 = USD1, а поточний курс CHF2,1135= USD1

Визначити прибутки або збитки держателя опціону від даного контракту, якщо він сплатив премію за його укладання розміром 0,0110 за кожну одиницю швейцарського франка.Загальна сума контракту становить 50 тис. швейцарських франків.

Розв’язок

1.Внутрішня вартість опціону – це різниця між тією величиною, яку інвестор вимушений був би заплатити за валюту без опціону (ринковий валютний курс), та тією, яку інвестор сплачує використовуючи опціон (ціною виконання опціону)

Отже, внутрішня вартість опціону = 2,1135-2,1250 = -0,0115

Ринкова ціна менше опціону, отже внутрішня вартість є нульовою

2.Розраховуємо суму сплаченої премії

0,0110*50000=550 CHF

3.Розраховуємо суму збитку – це і буже сума премії, яку треба виплатити тобто 550 CHF

Задача 14

Вексель на суму 500 тис. дол. Пред’явлений в банк за пів року до строку його погашення. Банку для визначення свого доходу використовує облікову ставку 20% річних.

Визначити суму,яка буде виплачена власнику векселя та суму доходу (дисконту), що отримає банк.

Розв’язок

Сума, виплачена власнику векселя, по формулі P – S(1- nd)= S(1-d/K*d) cnfyjdbnm^

P = 500000 (1-0,5*0,2) = 4500000

Сума дисконту банка буде дорівнювати

D= 500000 – 450000 = 50000

Задача 15

Визначити облікову вартість векселя, якщо його номінальна вартість становить UАН 5000 тис.грн. відсоток за кредитом – 24%від моменту купівлі до моменту погашення залишилося 150 днів відстрочки за даним векселем становить 180 днів.

Розв’язок

1.Облікова вартість векселя визначається за ф-лою:

Во – NB – D , де ВО – облікова вартість векселя

NB – номінальна вартість векселя

D – сума дисконту

2.Сума дисконту визн. за ф-лою:

D = × , де D – сума дисконту, d – відсотки, N – кількість днів у році призначених для даного виду операцій, S – кількість днів з моменту купівлі до терміну погашення, G – кількість днів відстрочки платежу

3.Розраховуємо суму дисконту:

D = × = 1650*0,067 = 1100 UAN

4.Розраховуэмо облікову ціну векселя:

5000 – 1100 = 3900 UAN

Задача 16

Трейдер купує 500 єврооблігацій на вторинному ринку за ціною 99 кожна облігація має номінальну вартість 1000 дол. Та 15-тивідсотковий купон на день розрахунку за угодою з дня останньої виплати процентів минуло 88 днів. Яку суму заплатить трейдер за облігації?

Розв’язок

1.Визначаємо суму, яка буде сплачена трейдером за купівлю облігацій без накопичення %:

500*1000*0,99= 495.000дол.США

2.Розраховуємо суму прибутку, накопиченого за 88 днів:

500*0,15*1000*88/360 = 18333,33 дол. США

3.Розраховуємо повні витрати трейдера:

495.000 – 18333 = 513.333 дол.США

Задача 17

Тур. Фірма «Глорія» працює на виїзному сегменті ринку тур.послуг України і спеціалізується на організації виїзних турів для вітчизняних туристів.

Завдання

  1. Розрахувати кількість реалізованих путівок та обсяг виручки підприємства, що дозволить забезпечити цільовий прибуток у розмірі 4500грн

Показник

Значення, грн

Цільовий прибуток

4500

Витрати:

Постійні

Змінні на 1 путівку

21500

1050

Ціна путвки

1780

Розв’язок

1.Розрахуйте кількість реалізованих турів в точці цільового прибутку

Т = (постійні витрати + цільовий прибуток)/(ціна путівки – змінні витрати на путівку)

Т = (21500 + 4500)/(1780-1050) = 36 (тури)

2.Розрахунок обсягу доходу підприємства в точці цільового прибутку

Д = кількість реалізованих турів в точці цільового прибутку*ціну путівки

Д= 36*1780 = 64,1 тис. грн.

Задача 18.

30 березня трейдер купує 500 єврооблігацій номіналом USD10000 ціною 545 облігацій мають 15-відсотковий купон. Щорічна виплата процентів даними єврооблігаціями здійснюється 11 квітня. Визначити витрати трейдера на придбання цих облігацій

Розв’язок

1.Визначаємо суму, яку буде сплачено трейдеру за купівлю облігації без купона:

500*10000*545 = 2725000000

2.Обчислюємо прибуток,який накопичена на 12 днів:

500*0,15*10000*12/360 = 25000

3.Визначаємо повні витрати трейдера:

2725000000 + 25000 = 2725025000 USD

Отже, витрати трейдера на придбання цих облігацій становитимуть 2725025000 USD

Задача 19

Державні облігації з терміном обігу 94 день пропонуються для продажу за курсом 95. Визначте дохідність до погашення облігацій Дп

Розв’язок

1.Визначаємо дохідність державних облігацій за формулою:

Дп = × × 100% , де Дп – дохідність облігацій, Рк – курс облігацій у процентах по номіналу, У – тривалість (365 днів), t – термін у днях до погашення обліції

Дп = × = 5/95 × 365/94 = 0,05*3,88 = 0,194 або 19,4%

Отже, дохідність до погашення облігацій становить 27,9%

Задача 20.

Довгострокові (два роки ) облігації номіналом 550 грн. з річною купонною ставкою 20% повинні бути погашені 31 грудня 2013 р. На 11 лютого 2013р. курс таких облігацій - 97,5. Поточна ціна облігації – 243,75 грн. Визначте дохідність до погашення Дn.у.

Розв’язок.

Визначаємо дохідність облігацій за формулою:

Дп,у= + × 100% , де

Дп,у – дохід облігацій

g – процентна ставка

N – номінальна ціна однієї облігації

P – поточна вартість облігації

n – кількість років до погашення

Q – купонний дохід однієї облігації

Дп,у= + * 100% = 18%

Дохідність облігацій становить 18%.

Задача 21.

17 листопада 1985 року курс GBP офіційно знизився з 2,8 до 2,4 USD. Визначте відсоток девальвації і змушеної ревальвації валют.Як відбилась на англійських імпортерах і експортерах зміна валютного курсу?

Розв’язок:

Девальвація GBP * Д - (2,8 – 2,4 )/2,8 *100=14,3 %

Вимушена Ревальвація USD: Р=(2,4 – 2,8)/2,8 *100= - 14,3 %

Англійські експортери отримують девальваційну премію (за інших незмінних умов) у розмірі 17,6 %. Відбувається стимулювання англійського експорту.

Англійські імпортери зазнають збитки (за інших незмінних умов )в наслідок збільшення вартості валюти платежу на 14,3 %. Мають місце подорожчання і можливе скорочення імпорту в Англію.

Задача 22.

Вартість товару за контрактом становить 250 тис. у.о. У контракті передбачено штрафні санкції за невчасну поставку товару продавцем покупцю:

1). 1 день- 30 днів = 0,05 %

2) 31 дн.- 60 днів =0,05%

3) 61 дн. 90 днів =0,12%

Продавець затримав поставку товару на 63 дні. Яку суму грошей повинен заплатити продавець, або на скільки зменшилась загальна сума контракту.

Розв’язок:

Згідно умови задачі продавець затримав поставку на 63 дні, тому загальна сума контракту зменшиться на 0, 12% . тобто 250 *0, 12 / 100, що становить 300 у,о

Отже 250тис у, о – 300 у,о = 249 тис. 700 у, о

Це сума яку має заплатити продавець.

Задача 23.

Кредит в розмірі 500 тис. дол. був отриманий 12.04.2008 р. З терміном погашення 10.06.2008 р. По ставці 20 % річних. Визначити суму відсотків за кредит при різній практиці нарахування.

Розв’язок:

При німецькій практиці нарахування відсотків розрахункова кількість днів використаня кредиту дорівнює:

19+30+10-1=58 днів

Сума нарахованих відсотків за формулою дорівнює:

І = (g / 360) * І *Р

I =(58 /360) *0,8*500 000 =64 444 грн.

За французькою практикою нарахування відсотків розрахункова кількість днів буде дорівнює:

19 + 31+ 10 – 1=59

Сума нарахованих відсотків складає :

I =(59 /360) *0,8*500 000 =65 556 грн.

За англійською практикою нарахування відсотків їх сума складе:

I =(59 /365) *0,8*500 000 =64 658 грн.

Задача 24.

За даними державного комітету статистики України зовнішньоторговельний оборот України у 2007 році склав 40, 5 млрд. дол. США. Імпорт товарів і послуг 18,5 млрд. дол. США. Визначіть суму експорту товарів і послуг України у 2007 році.

Розв’язок:

Так як зовнішньоторговельний оборот складає експорт товарів і послуг + імпорт товарів і послуг, Згідно умови складає зовнішньоторговельний оборот складає 40, 5 млрд, дол.. США імпорт складає 18, 5 млрд. дол..США

Отже, експорт товарів і послуг складає 40, 5 млрд, дол. - 18, 5 млрд. дол. =22 млрд.дол.США

Задача №25

Туристичне підприємство «Дельта трепел ЛТД» працює на виїзному сегменті ринку туристичних послуг України і спеціалізується на організації туристичних подорожей до Болгарії . Підприємство не розробило економічної стратегії , внаслідок чого фінансові результати господарської діяльності постійно коливаються , а в окремі періоди характеризуються збитком

Завдання:

1. Визначити обсяг реалізації турів до Болгарії у точні беззбиткової діяльності підприємства

Вихідні дані:

Показники

Значення , ум. грош. од

Витрати

Загальні постійні

Середні змінні на 1 тур

4000

1500

Середня ціна туру

3500

Розрахунок

1. Розрахунок кількості реалізованих турів у Болгарії в точці беззбитковості

Т = загальні постійні витрати/(середня ціна туру – середні змінні витрати за 1 тур)

Т = Т = 4000/3500-1500 = 2 (тури)

Задача №26

Приватбанк у Львові станом на 05.03.2014 р. встановив такий курс долара США:

Купівля – 9.20 грн.

Продаж – 9.90 грн.

Визначте:

А) Скільки гривень можна одержати за 250 дол. США

Б) Скільки доларів США можна купити на 20 тис. грн

Розв’язок:

Для переведення суми в національній валюті в еквіваленту її суму в іноземну валюту при прямому котируванні її необхідно розділити на курс

Сума в іноземній валюті = Сума в національній валюті Курс

При прямому котируванні іноземної валюти курс продажу буде більший курс купівлі:

А) сума у гривнях =205*9.20 2300грн

Б) сума в доларах США= 20000 :9.90 = 2020.20 дол.США.

Задача 27

У нових ринкових умовах господарювання двоє випускників ВНЗ із менеджер з туризму вирішили організувати туристичну фірму Чар подорож , що пропонуватиме нові маршрути у напрямках виїзного туризму. Проаналізувати пропозицію туристичних послуг на ринку України підприємці вирішили організувати туристичну подорож до Бельгії , де проходили виробничу практику і за здалегідь якої ознайомились з туристичними об’єктами цієї країни

Завдання

1.Розрахувати обсяг діяльності туристичної фірми Чарівна подорож у беззбитковості в натуральних і вартісних показниках .

2. Розрахувати обсяг діяльності туристичної фірми «Чарівна подорож» у точці цільового прибутку в натуральних і вартісних показниках.

Показники

Значення тис.грн

Цільовий прибуток

52000

Витрати

Постійні

Змінні на 1путівку

20200

1252

Ціна путівки

4050

Розв’язок

1.Розрахувати кількості реалізованих турів у Бельгію в точці беззбитковості

ТБ = постійні витрати / (ціна путвки – змінні витрати на1 путівку)

ТБ = 20200 / (4050 - 1252) = 72 (тури)

2.Розрахунок обсягу доходу підприємства в точці беззбитковості

Д(В) = кількість реалізованих турів в точці беззбитковості * ціна путвки

Д(В) = 72*4050 = 291,6 тис.грн.

3.Розрахунок кількості реалізованих турів у Бельгію в точці цільового прибутку

Тб1= (постійні витрати + цільовий прибуток) / (ціна путівки – змінні витрати на 1 путівку)

Тб1= (20200 +52000)/(4050 – 1252)= 91(тури)

4.Розрахунок обсягу доходу підприємства в точці цільового прибутку

Д(В) = кількість реалізованих турів в точці цільового прибутку * ціна путівки

Д(В) = 91*4050 = 368,6 тис. грн.

Задача 28

Довгострокові (чотири роки) облігації номіналом 400 грн. та річною купонною ставкою 15% повинні бути погашені 31 грудня 2013 року. На 11 лютого 2013 курс таких облігацій 97,4. Поточна ціна облігаці 244,80 грн. Визначте дохідність до погашення DПУ

Розв’язок

DПУ = + *100% = 63%

Задача 29

Державні облігації з терміном обігу 31 день пропонуються до продажу за курсом 91,5. Визначте дохідність до погашення облігацій DП.

Розв’язок

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]