Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
звіт 1 частинаготов..doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
399.36 Кб
Скачать

1.4.3. Аналіз джерел формування капіталу

Капітал - це засоби, які є в розпорядженні суб'єкта господарювання для здійснення діяльності з метою одержання прибутку. Формується капітал підприємства як за рахунок власних (внутрішніх), так і за рахунок позичкових (зовнішніх) джерел. Основним джерелом фінансування є власний капітал. До його складу входять статутний капітал, накопичений капітал (резервний і додатковий капітали, нерозподілений прибуток) та інші надходження (цільове фінансування, благодійні пожертвування тощо).

Фактори, що впливають на формування власного капіталу підприємства ПАТ ТГК «Дністер» наведено у таблиці 1.8

Таблиця 1.8

Динаміка і структура власного капіталу ПАТ ТГК «Дністер» за 2012р.

Показники

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

Динаміка зміни, %

сума тис.грн.

структу ра, %

сума тис.грн.

структу ра, %

абсолютне, тис.грн.

структура, %

Статутний капітал

100000

349.1

100000

546.5

-

1.8

100

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

(71326)

-249.1

(81702)

-446.5

-10340

5.1

114.5

Неоплачний капітал

-

-

-

-

-

-

-

Всього

28614

100,0

18298

100,0

-

-

107.5

Динаміка зміни це відношення суми власного капіталу на початок року до суми власного капіталу на кінець року і множиться на 100%

Проаналізувавши структуру власного капіталу і з розрахунків даної таблиці можна зробити висновок, що за 2012 рік сума статутного капіталу не змінилася. Непокритий збиток збільшився на 10340 тис.грн. (див.додаток Е,Е1)

Склад, структура і динаміка кредиторської заборгованості ПАТ ТГК «Дністер» за 2012р. показано у таблиці 1.9.

Таблиця 1.9

Склад, структура і динаміка кредиторської заборгованості

ПАТ ТГК «Дністер» за 2012р.

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

Динаміка зміни,%

сума,

тис.грн

структура, %

сума,

тис.грн.

структура, %

абсолютне,

тис. грн.

структура, %

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

-

-

444

13.3

444

13.3

-

Інші довгострокові зобов'язання

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

1947

76.3

1741

52.1

-206

-24.2

89.4

Поточні зобов'язання за розрахунками:

3 бюджетом

9

0.3

209

6.2

200

5.9

232.2

З позабюджетнихплатежів

-

-

-

-

-

-

-

Зі страхування

72

2.8

83

2.5

9

-0.3

115.3

3 оплати праці

157

6.1

137

4.2

-20

-1.9

87.3

Інші поточні зобов'язання

372

14.5

724

21.7

352

7

194.6

Всього залучених коштів

2557

100,0

3338

100,0

781

-

143.7

Із балансу за 2012 рік видно, що підприємство мало зобов'язання по таких елементах: інші довгострокові фінансові зобов'язання; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; зі страхування; з оплати праці.

Отже, кредиторська заборгованість за 2012 рік також збільшилася на 206 тис.грн. У звітному періоді майже не змінними залишилися поточні зобов'язання підприємства за розрахунками: зі страхування. Зросли інші поточні зобов’язання підприємства на 7 тис. грн.

Сума залучених коштів у звітному періоді становила 3338 тис. грн., на 781 тис. грн. менше ніж у попередньому 2557 тис.грн.( див.додаток Е,Е1)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.