Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРАКТИКА.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
398.85 Кб
Скачать

Структура оборотних активів підприємства за досліджуваний період

Елементи оборотних активів

Роки

2011

2012

2013

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Виробничі запаси

212,6

37,9

211,8

7,06

244,1

10,65

Готова продукція

-

х

-

х

-

х

Товари

-

х

42,0

1,4

-

х

Векселі одержані

-

х

-

х

-

х

Дебіторська заборгованість

за товари, роботи, послуги

220,5

39,3

2519,8

84,05

1784,1

77,84

Дебіторська заборгованість

за розрахунками

0,2

0,04

0,3

0,01

17,5

0,763

Інша поточна

дебіторська заборгованість

83,1

14,8

91,7

3,06

180,1

7,85

Поточні фінансові інвестиції

-

х

-

х

-

Х

Грошові кошти та їх еквіваленти

17,3

3,06

77,4

2,58

11,0

0,48

Інші оборотні активи

27,5

4,9

55,0

1,84

55,2

2,41

Всього

561,2

100

2998,0

100

2292,0

100

Виходячи з результатів даної таблиці, слід відзначити, що ефективність використання оборотних активів на підприємстві має важливе значення, оскільки справляє значний вплив на загальну ефективність всієї сукупності засобів, залучених підприємством. Це пояснюється тим, що тривалість обороту основних і оборотних засобів суттєво відрізняється через принципові відмінності за характером участі у виробничому процесі основних та оборотних фондів. Якщо перші неодноразово беруть участь у процесі виробництва, то оборотні фонди — один раз, повністю споживаючись у кожному його циклі. Оборот основних фондів вимірюється роками, водночас як оборотні фонди і фонди обігу протягом року здійснюють, як правило, декілька оборотів. Отже, оборотні активи, що обслуговують оборот оборотних фондів і фондів обігу, багато в чому визначають загальні темпи і ефективність виробництва.

В системі заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства і зміцнення його фінансового стану, важливе місце займають питання раціонального використання оборотних активів.

Ефективність використання оборотних коштів не можна виміряти за допомогою одного показника. Для цього необхідна система показників, найважливішим з яких є швидкість обертання. Цей показник обчислюється у днях і характеризується періодом, за який оборотні кошти підприємства здійснюють один оборот.

В результаті прискорення обертання оборотних активів з обігу вивільняються матеріальні ресурси і джерела їх формування, при уповільненні — до обігу залучаються додаткові активи.

В таблиці 2.6 наведено оцінку ефективності використання оборотних активів підприємства.

Таблиця 6

Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства

Показники

Одиниці виміру

Роки

Відхилення (+,-)

2011

2012

2013

Обсяг реалізованої продукції (послуг)

тис.грн.

3582,5

10444,4

12923,6

9341,10

Середньорічна вартість оборотних активів

тис.грн.

932,50

1779,60

2649,00

1716,50

Коефіцієнт оборотності

-

3,84

5,86

4,88

1,04

Зміна у порівнянні з попереднім роком

%

-

152,60

83,20

х

Коефіцієнт завантаження

-

0,26

0,17

0,20

-0,06

Зміна у порівнянні з попереднім роком

%

-

65,30

117,60

х

Число днів в аналізованому періоді (році)

дні

360

360

360

х

Тривалість обороту

дні

93,70

61,40

73,80

-19,90

Зміна у порівнянні з попереднім роком

дні

-

65,50

120,10

х

Виходячи з даних таблиці 2.6, можна відзначити, що пошук шляхів поліпшення оборотних активів передбачає насамперед впровадження сучасних технологій та інших досягнень науково-технічного прогресу, що забезпечують економію ресурсів, здешевлення виробництва і зростання якості продукції. Важливу роль у цьому відіграє удосконалення відносин з іншими господарюючими суб'єктами, контрагентами даного підприємства. Мова йде про удосконалення умов матеріально-технічного обслуговування. Крім того, покращання свого становища на ринку передбачає стабільність у відносинах з покупцями, вибір форм розрахунків, що гарантують платежі і забезпечують прискорення завершення реалізації продукції і надходження коштів на рахунки підприємства. Це не тільки сприяє поліпшенню фінансового стану конкретного підприємства, а й забезпечує закріплення господарських зв'язків, поліпшення фінансової і платіжної дисципліни.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]