Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цивільний процес.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
41.33 Кб
Скачать

3. Система принципів цивільного процесу

До принципів цивільного процесуального права, закріплених Ко­нституцією України, належать такі принципи: здійснення правосуд­дя виключно судами; принцип територіальності і спеціалі­зації побудови системи судів загальної юрисдикції; участь народу в здійсненні правосуддя через народних засідателів і прися­жних; виборність і призначуваність суддів; здійс­нення правосуддя суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних; незалежність і недоторканність суддів та підкорення їх тільки законові; здійснення правосуддя професійними суддями та у визначених законом випа­дках народними засідателями і присяжними; законність; рівність усіх учасників процесу перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в наданні ними судові своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості; гласність судового процесу та його повне фіксування техніч­ними засобами; державна мова судочинства; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; ухвалення судами рішень іменем України і їх обов'язковість до виконання на всій території України; доступність і гарантованість судового захисту прав і свобод людини і громадяни­на; участь громадськості для захисту прав громадян; публічність ; недоторканність людини; недоторканність житла ; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; охорона особистого і сімейного життя громадянин

До принципів цивільного процесуального права, закріплених за­конодавством про судочинство,належать: диспозитивність, об'єкти­вна істина, процесуальна рівноправність сторін, раціональна про­цесуальна форма, неможливість процесуального сумісництва, ус­ність, безпосередність. Всі принципи цивільного процессуаного права зв'язані один з одним.

Систематизація принципів цивільного процесуального права - це їх впорядкування у визначені групи згідно з вибраним критерієм, підставою.

Практично значущою є систематизація принципів цивільного процесуального права по їх змісту і сфері розповсюдження:

1) загальноправові - що діють у всіх без виключення галузях права, наприклад, принцип законності;

2) міжгалузеві - закріплені в нормах декількох галузей права, зазвичай близьких по характеру;

3) галузеві - закріплені в нормах тільки однієї галузі права, в нашому випадку в нормах цивільного процесуального права.

3.1. Загальноправові принципи

Як указувалося, загальноправові принципи діють у всіх галузях права, у тому числі і в цивільному процесуальному праві (принципи демократизму, гуманізму і законності).

Принцип демократизму. У ст. 1 Конституції України проголошено, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Права і свободи людини і їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Закріплення і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (ст. 3 Конституції). Відповідно головним соціальним призначенням правосуддя по цивільних справах є судовий захист прав, свобод та інтересів громадян, що охороняються законом.

Принцип законності (ст. 129 Конституцій України, ст. 11 ГПК України) полягає в обов'язку суду і всіх інших учасників процесу неухильно керуватися в своїй діяльності Конституцією, законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою України. Невиконання вимог законності тягне за собою несприятливі наслідки як для суду (наприклад, відміну рішення апеляційним або касаційним судом), так і для інших учасників процесу (наприклад, згідно ст. 95 ГПК України за невиконання обов'язку повідомляти суд про зміну своєї адреси під час виробництва по справі суд має право на сторони і інших осіб, що беруть участь в справі, накласти штраф).

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції органи дер­жавної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Судді при здійсненні правосуддя підкоряються лише закону. Основними засадами судочинства є законність (п. 1 ст. 129 Конституції). Громадяни зобов'язані неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (ч. 1 ст. 68 Конституції).

цивільних справ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.