Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Інноваційна політика зарубіжних країн

.pdf
Скачиваний:
34
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
6.88 Mб
Скачать

ютт­ь но­ві ро­з­роб­ки т­а ре­алізу­ютт­ь на прак­тиці ре­з­уль­та­ти до­слідже­нь, але­ й ініціюют­т­ь про­ве­ден­ня но­вих ро­з­ро­бо­к з­ ог­ляду на о­соб­ливо­ст­і кон­куре­нт­­ но­го­ се­ре­до­вища т­а по­т­ре­би спо­живач­ів, за­лу­чаю­ч­и до­ цьо­го­ відпо­відні на­ уко­во­ до­слідні ст­рук­тури. Що­до­ Ірану, тоо­ ро­ль про­мисло­во­го­ сек­т­о­ру на даний ч­ас об­ме­жуєть­ся виділен­ням ко­шт­ів для фінансування до­слідниць­ ких про­е­кт­ів т­а імпле­мен­т­ацією­ но­вих ро­з­ро­бо­к. Окре­моюю­ проб­ле­моюю­ в цьо­му кон­тее­кст­і є до­мінування акаде­міч­них кри­те­ріїв в яко­ст­і ст­андарт­ів для о­цінки ре­з­уль­тат­ів до­слідже­нь. Відсут­ніст­ь налагод­же­но­ї сис­те­ми з­в’яз­ків між вироб­ни­чим т­а на­ко­во­ до­слідним сек­т­о­рами країни приз­во­­ дит­ь до­ т­о­го­, що­ пе­ре­важна більшіст­ь но­вих до­слідже­нь є за­над­то­ т­е­о­ре­­ т­ич­ними і не­ ма­ют­ь пе­рспек­т­ив швидко­го­ вт­ілен­ня у вироб­ницт­ві;

3) відсут­ніст­ьналагод­же­но­їкон­курен­т­о­спро­мож­но­їт­адоб­ре­фінансо­ва­ но­ї інфраст­рук­тури підт­римки тех­хно­ло­гіч­но­го­ ро­з­вит­ку. Лише­ про­тя­го­м кілько­х ос­т­анніх ро­ків уряд країни з­дійсню­є пе­вні за­хо­ди по­ ст­во­рен­ню­ ро­з­галуже­но­ї сис­те­ми тех­хно­ло­гіч­но­го­ ро­з­вит­ку т­а інно­вацій. В різ­них про­вінціях країни з­а уч­аст­і міністер­рст­ва на­ки, до­слідже­нь т­а тех­хно­­ ло­гій і міністер­рст­ва про­мисло­во­ст­і і шахт­ ст­во­ре­ні кілька на­ко­вих т­а тех­хно­ло­гіч­них парків, які ге­ог­рафіч­но­ ба­зу­ють­ся біля на­ко­во­ до­слідних ст­рук­тур. Уряд з­дійсню­є виділен­ня ко­шт­ів на функціо­нування цих парків з це­нт­рально­го­ бюд­же­т­у країни т­а місце­вих бюд­жетт­ів, про­тее­ фінансування за­лишаєть­ся не­дос­т­ат­нім, що­, ра­зо­м із­ відсут­ністюю­ до­свіду про­ве­ден­ня т­а­ ко­ї діяльно­ст­і, ст­римує ро­з­ви­то­к ірансько­ї тех­хно­парко­во­ї сис­те­ми.

2. Відпо­відальним з­а ро­з­роб­ку т­а ре­аліз­ацію­ інно­ваційно­ї по­літи­ки Іра­ ну є міністер­рст­во­ на­ки, до­слідже­нь т­а тех­хно­ло­гій (МНДТ) країни. Третт­ім п’ят­иріч­ним плано­м е­ко­но­міч­но­го­ ро­з­вит­ку країни (2000–2005 рр.) впе­р­ ше­ в істоо­рії було­ виз­на­че­но­, що­ саме­ МНДТ ІРІ надає про­по­з­иції що­до­ на­ко­во­ї т­а тех­хно­ло­гіч­но­ї по­літи­ки дер­жави, а та­ко­ж є відпо­відальним з­а її ко­ор­динацію­ т­а ре­аліз­ацію­. Міністер­рст­ву підпо­рядко­вана Іранська до­слідницька ор­ганіз­ація в сфе­рі на­ки т­а тех­хно­ло­гій, яка є найбільшоюю­ на­ко­во­ до­слідноюю­ ст­рук­туроюю­ в ІРІ (ст­во­ре­на в 1980 р.). До­ її з­авдань вхо­дит­ь бе­з­по­се­ред­ня ро­з­роб­ка ст­ра­те­гії і по­літи­ки в сфе­рі на­ко­вих до­слідже­нь, надання ре­ко­мен­дацій уряду країни в галуз­і на­ки т­а тех­хно­­ ло­гій, ор­ганіз­ація про­ве­ден­ня ок­ре­мих до­слідже­нь на за­мов­лен­ня МНДТ т­а інших ор­ганіз­ацій, ко­ор­динація пи­тань фінансування інно­ваційно­ї діяльно­ст­і. Ос­таннім ча­со­м од­ним з­ найбільш важливих напрямків діяль­ но­ст­і цієї ор­ганіз­ації є налагод­жен­ня з­в’яз­ку між на­ко­вим т­а вироб­ни­

515

ч­им сек­т­о­рами країни, а та­ко­ж надання сприяння у з­дійсне­нні ро­з­ро­бо­к но­вим ком­паніям (приват­ним), які вироб­ля­ют­ь висо­ко­тех­хно­ло­гіч­ну про­­ дукцію­ для з­аміщен­ня імпор­т­у.

Іншими важливими дер­жавними ст­рук­турами в націо­нальній інно­­ ваційній сис­те­мі ІРІ є пре­зи­де­нт­ський о­фіс з­ тех­хно­ло­гіч­но­го­ співро­біт­­ ницт­ва, ор­ганіз­ація про­мисло­во­го­ ро­з­вит­ку т­а ре­ко­нст­рукції Ірану т­а о­р­ ганіз­ація висо­ко­тех­хно­ло­гіч­них вироб­ницт­в (ос­т­анні дві підпо­рядко­вані міністер­рст­ву про­мисло­во­ст­і і шахт­).

Пре­зи­де­нт­ський о­фіс з­ тех­хно­ло­гіч­но­го­ співро­біт­ницт­ва був ст­во­ре­ний в 1984 ро­ці (пер­ша наз­ва — о­фіс на­ко­вих т­а про­мисло­вих до­слідже­нь) з­ ме­тою­ю­ за­бе­з­пе­чен­ння кон­суль­тування пре­зи­ден­т­а країни з пит­ань на­ки т­а тех­хно­ло­гій (саме­ т­о­му о­фіс на­зиваєть­ся «пре­зи­де­нт­ським»). Зго­до­м ос­нов­ним напрямко­м діяльно­ст­і цієї ор­ганіз­ації ста­ло­ налагод­жен­ня і ро­з­ви­то­к кон­т­акт­ів із­ за­кор­дон­ними на­ко­во­ до­слідними інсти­т­уціями т­а ко­ор­динація міжнарод­но­го­ співро­біт­ницт­ва в сфе­рі висо­ких тех­хно­ло­гій. В ст­рук­турі о­фісу є кілька про­фільних де­пар­таме­нт­ів і за­гальний де­пар­ та­ме­нт­ до­слідже­нь т­а планування. Основ­ну з­ацікавле­ніст­ь о­фісу склада­ ютт­ь біо­ і нано­тех­хно­ло­гії, а та­ко­ж виго­тов­влен­ня ком­по­з­ит­них ма­те­ріалів. Діяльніст­ь ор­ганіз­ації з­дійсню­єть­ся з­а дво­ма нас­тупними напрямками:

по­шук парт­не­рів для з­дійснен­ня спільних до­слідже­нь, в пер­шу чер­ргу з­а кор­до­но­м, і фінансування но­вих про­е­кт­ів в дер­жано­му т­а приват­­ но­му сек­т­о­рах;

сприяння у фор­муванні т­а ре­аліз­ації дер­жавно­ї по­літи­ки в сфе­рі на­ки і тех­хно­ло­гій т­а надання кон­суль­тацій пре­зи­ден­т­у країни з­ на­ко­­ во­ тех­хно­ло­гіч­них пи­тань.

Тако­ж, до­ ос­нов­них з­авдань о­фісу з­ тех­хно­ло­гіч­но­го­ співро­біт­ницт­ва відно­сять­ся:

до­сліджен­няінно­ваційно­їпо­літи­кит­апланівна­ко­во­ тех­хно­ло­гіч­но­­ го­ ро­з­вит­ку ро­з­вине­них країн світ­у;

аналіз­ фак­то­рів, які вплива­ют­ь на інно­ваційний ро­з­ви­то­к і на­ко­­ во­ тее­хніч­ний прог­ре­с Ірану;

з­дійснен­ня фундамен­т­альних на­ко­вих до­слідже­нь;

ро­з­ви­то­к сис­те­ми т­рансфе­ру тех­хно­ло­гій.

Більшіст­ь з­ цих з­авдань співпада­ют­ь із­ напрямками діяльно­ст­і іншо­ї ст­рук­тури — це­нт­ру висо­ко­тех­хно­ло­гіч­них вироб­ницт­в, який є напряму підпо­рядко­ваним міністер­рст­ву про­мисло­во­ст­і т­а шахт­ ІРІ, хо­ч­а й має ок­ре­­

516

мий бюд­жетт­. Це­нт­р висо­ко­тех­хно­ло­гіч­них вироб­ницт­в був ст­во­ре­ний про­­ тя­го­м 2000–2001 рр. Він має шіст­ь ос­нов­них ко­мітет­т­ів, які відпо­віда­ют­ь з­а ко­ор­динацію­ на­ко­во­ до­слідно­ї діяльно­ст­і різ­них дер­жавних т­а приват­них ст­рук­тур в сфе­рі прог­рамно­го­ за­бе­з­пе­чен­ння т­а інфор­маційних тех­хно­ло­гій, е­ле­кт­ро­ніки, цивільно­ї авіації, ла­зер­но­ї т­а оп­т­ич­но­ї про­дукції, но­вих ма­ тее­ріалів т­а біотех­­хно­ло­гій. Окрім з­аз­на­че­них ко­мітет­т­ів до­ ст­рук­тури це­нт­ру вхо­дят­ь т­ри до­слідницькі підрозз­діли, які з­дійсню­ютт­ь аналіз­ до­свіду тех­хно­­ ло­гіч­но­го­ ро­з­вит­ку інших країн світ­у, про­во­дят­ь ро­з­роб­ки з­ е­ко­но­міч­но­ї проб­ле­ма­тики т­а пи­тань дер­жавно­го­ управління в сфе­рі тех­хно­ло­гій.

Іншоюю­ ст­рук­туроюю­, та­ко­ж ст­во­ре­ноюю­ в рамках міністер­рст­ва про­мисло­­ во­ст­і т­а шахт­ є ор­ганіз­ація про­мисло­во­го­ ро­з­вит­ку т­а ре­ко­нст­рукції ІРІ (ст­во­ре­на в 1967 р. для ро­з­вит­ку про­мисло­во­го­ сек­т­о­ру і ак­тивіз­ації про­це­­ сів індуст­ріаліз­ації країни). На даний ч­ас ця ст­рук­тура є од­ним з ос­снов­них е­ле­ме­нт­ів НІС країни, відпо­відальним з­а за­лу­чен­ня іно­зем­мних інвес­т­ицій до­ націо­нальних висо­ко­тех­хно­ло­гіч­них вироб­ницт­в, а та­ко­ж з­а т­рансфе­р тех­хно­ло­гій до­ не­наф­то­во­го­ про­мисло­во­го­ сек­т­о­ру. Згідно­ націо­нально­ї прива­ти­заційно­ї прог­рами, ор­ганіз­ація про­мисло­во­го­ ро­з­вит­ку т­а ре­ко­н­ ст­рукції ос­т­аннім ча­со­м ак­тивізу­вала діяльніст­ь з­ про­дажу акцій спо­рідне­­ них ком­паній. При цьо­му, пе­ре­вага надаєть­ся іно­зем­мним інвес­т­о­рам.

Окрім з­аз­на­че­них ст­рук­тур в рамках міністер­рст­ва про­мисло­во­ст­і т­а шахт­ функціо­ну­ют­ь та­ко­ж ор­ганіз­ація малих підприємст­в, ор­ганіз­ація ро­з­вит­ку т­а ре­ко­нст­рукції гірни­чо­до­бувно­ї галуз­і і іранський інсти­т­ут­ з­ви­чайних т­а про­мисло­вих до­слідже­нь. Основ­ноюю­ діяльністюю­ цих ор­гані­ з­ацій є підт­римка тех­хно­ло­гіч­но­го­ ро­з­вит­ку в різ­них галу­зях про­мисло­­ во­ст­і, надання фінансо­во­ї до­по­мо­ги ч­е­резз­ спе­ціальні прог­рами т­а фон­ди (зок­кре­ма, фо­нд ав­то­мо­більно­ї індуст­рії, прог­рама підт­римки про­мисло­­ вих тех­хно­ло­гій, фо­нд ро­з­вит­ку е­ле­кт­рон­но­го­ вироб­ницт­ва т­а ін.).

До­ інно­ваційно­ї діяльно­ст­і в ІРІ та­ко­ж за­лу­че­ні міністер­рст­во­ з­в’яз­ку т­а інфор­маційних тех­хно­ло­гій, міністер­рст­во­ сільсько­гос­по­дарсько­го­ джи­ хаду (ро­з­вит­ку), міністер­рст­во­ о­хо­ро­ни з­до­ро­в’я і вищо­ї ме­дич­но­ї о­світ­и, а та­ко­ж міністер­рст­во­ наф­ти, кож­не­ з­ яких відпо­відає з­а про­ве­ден­ня но­вих до­слідже­нь і тех­хно­ло­гіч­ний ро­з­ви­то­к відпо­відно­ до­ сфе­ри ком­пе­тее­нції.

3. Ісламська Рес­публіка Іран є од­ним з­ ос­нов­них вироб­ників т­а е­кспо­р­ тее­рів наф­ти і га­зу в світ­і. Част­ка про­дажу наф­ти складає близь­ко­ 80 % у за­гально­му е­кспо­рт­і країни. З урахуванням цьо­го­, найбільш пріо­ри­ тее­т­ним напрямко­м інно­ваційно­ї ст­ра­те­гії ІРІ є тех­хно­ло­гіч­ний ро­з­ви­то­к

517

наф­то­га­зо­во­го­ т­а наф­то­хіміч­но­го­ сек­тоо­рів. Відмінністюю­ ор­ганіз­ації інно­­ ваційно­го­ про­це­су в цій сфе­рі є тее­, що­ вся діяльніст­ь наф­то­га­зо­во­ї галуз­і, в т­о­му ч­ислі на­ко­во­ до­слідна, ко­ор­динуєть­ся о­днією­ ст­рук­туроюю­ — міні­ с­тер­ст­во­м наф­ти ІРІ. В рамках цьо­го­ міністер­рст­ва ст­во­ре­ні нас­тупні підрозз­діли, які відпо­віда­ют­ь з­а розз­відку т­а ро­з­роб­ку ро­до­вищ, за­бе­з­пе­чее­н­ ня про­це­су видо­бут­ку, пе­ре­роб­ки т­а т­ранспор­ту­вання наф­ти і га­зу:

іранська націо­нальна наф­то­ва ком­панія;

іранська націо­нальна га­зо­ва ком­панія;

націо­нальна наф­то­хіміч­на ком­панія;

іранська націо­нальна наф­то­пе­ре­роб­на ком­панія.

В кон­тее­кст­і ре­аліз­ації інно­ваційно­ї ст­ра­те­гії країни важливоюю­ харак­ тер­рноюю­ рисоюю­ наф­то­га­зо­во­ї галуз­і ІРІ є наявніст­ь ро­з­вине­но­ї ме­ре­жі власних на­ко­во­ до­слідних ст­рук­тур, ст­во­ре­них в рамках з­аз­на­че­них о­р­ ганіз­ацій. Таким чи­но­м, міністер­рст­во­ наф­ти країни є з­дат­ним само­ст­ійно­ ко­ор­динува­ти про­це­с тех­хно­ло­гіч­но­го­ ро­з­вит­ку в ме­жах ком­пе­тее­нції і ро­з­роб­ля­ти власну інно­ваційну ст­ра­те­гію­, вихо­дя­чи з­ по­т­ре­б галуз­і. Не­з­важаю­ч­и на це­, на­ко­во­ до­слідна діяльніст­ь в цій сфе­рі харак­те­ри­ з­уєть­ся наявністюю­ т­их же­ проб­ле­м, які в ціло­му харак­те­рні для НІС ІРІ. В пер­шу чер­ргу, це­ відок­рем­ле­ніст­ь на­ко­во­ї діяльно­ст­і від ре­альних рин­ ко­вих по­т­ре­б т­а о­соб­ливос­тее­й видо­бут­ку т­а пе­ре­роб­ки. За виснов­ками іранських е­кспе­рт­ів, про­це­с прийнят­т­я ріше­нь в сфе­рі за­по­ч­ат­кування но­вих до­слідже­нь в наф­то­га­зо­вій т­а наф­то­хіміч­ній галу­зях з­нахо­дить­ся під з­нач­ним впливо­м бю­рок­ра­тич­но­ї сис­те­ми, а самі рішен­ня не­рідко­ є по­літ­ич­ними. Це­ ста­ло­ о­соб­ливо­ по­міт­ним в умо­вах суттт­єво­го­ з­нижен­ня цін на наф­ту про­тя­го­м 2008–2009 рр. і відпо­відно­ї ст­ра­те­гії ОПЕК що­до­ ско­ро­чен­ння об­сягів видо­бут­ку наф­ти з­ ме­тою­ю­ ст­абіліз­ації світ­о­вих цін. Основ­на ч­аст­ка на­ко­вих до­слідже­нь в цій галуз­і, які про­тя­го­м т­рива­ ло­го­ ча­су з­дійсню­вались в Ірані, були спрямо­вані саме­ на ро­з­ширен­ня об­сягів видо­бут­ку (з­ ме­тою­ю­ з­більшен­ня е­кспор­т­у), про­тее­ в су­часних умо­­ вах во­ни майже­ вт­ра­тили ак­туальніст­ь. На­то­міст­ь, зоо­всім не­з­нач­на увага приділялась ро­з­роб­кам в сфе­рі виго­тов­влен­ня наф­то­хіміч­но­ї про­дукції із­ більшоюю­ до­даноюю­ варт­істюю­, наприклад су­часних по­лімер­них ма­те­ріалів, що­ до­з­во­лило­ б ч­аст­ко­во­ пе­ре­о­рієнту­ва­ти видо­бу­то­к сиро­ї наф­ти. До­дат­­ ко­вим підт­ве­рджен­ням цьо­го­ є та­ко­ж по­ст­ійне­ існування проб­ле­ми за­безз­­ пе­чен­ння бен­зи­но­м в Ірані, який вимуше­ний імпор­ту­ва­ти цю­ про­дукцію­ ч­е­резз­ не­ро­з­вине­ніст­ь націо­нально­го­ наф­то­пе­ре­роб­но­ї про­мисло­во­ст­і.

518

Не­до­ліки інно­ваційно­ї сис­те­ми в наф­то­га­зо­во­му т­а наф­то­хіміч­но­му сек­т­о­рах зу­мов­лю­ютт­ь не­мож­ливіст­ь по­дальшо­го­ ро­з­вит­ку в цій сфе­рі, не­з­важаю­ч­и на наявніст­ь з­нач­но­го­ по­тее­нціалу і дос­т­ат­ньо­го­ фінансо­во­го­, тее­хніч­но­го­ т­а кадро­во­го­ за­бе­з­пе­чен­ння. До­мінування бю­рок­ра­тич­но­ї де­р­ жавно­ї сис­те­ми виз­на­чен­ня пріо­ри­тетт­ів інно­ваційно­го­ ро­з­вит­ку, відо­к­ рем­ле­ніст­ь на­ко­во­ до­слідних про­це­сів від вироб­ницт­ва т­а відсут­ніст­ь налагод­же­но­ї сис­те­ми двос­т­о­рон­ньо­го­ з­в’яз­ку між до­слідниками т­а ви­ роб­никами приз­ве­ли до­ си­туації, ко­ли кош­т­и, які вит­ра­ча­ють­ся на з­дійс­ нен­ня но­вих ро­з­ро­бо­к, не­ по­вер­та­ють­ься ч­е­резз­ не­мож­ливіст­ь ко­ме­рціалі­ з­ації їх ре­з­уль­тат­ів. З ог­ляду на викладе­не­, більшіст­ь іранських фахівців вважа­ют­ь, що­ ос­нов­ним дієвим за­хо­до­м для пок­ращен­ня си­туації в галуз­і має ста­т­и ак­тивіз­ація прива­ти­заційних про­це­сів т­а пос­ту­по­ве­ з­мен­шен­ня ро­лі дер­жави в сфе­рі но­вих ро­з­ро­бо­к з­ ме­тою­ю­ по­будо­ви е­фек­т­ивно­ї інно­­ ваційно­ї сис­те­ми, о­рієнт­о­вано­ї на по­т­ре­би ринку.

Список­ ви­ко­р­истаної додатк­ов­ої літе­рату­р­и

1.Андрощук Г. Дер­жавна інно­ваційна по­літи­ка // Біз­не­с Ин­фо­рм. 1997. — № 1. — с. 37–40.

2.Андрощук Г. Прог­но­зу­вання інно­ваційно­ї по­літи­ки на ос­но­ві ст­рук­тури і динаміки винахідницько­ї ак­тивно­ст­і //Інт­е­лек­ту­альна власніст­ь, № 1, 1999.

3.Андрощук Г. Дер­жавна інно­ваційна по­літи­ка По­льщі // Біз­не­с И­н­ фо­рм, 1999, № № 15, 16, 17, 18.

4.Андрощук Г. Інно­ваційна по­літи­ка ЄС: ст­ан і тен­нде­нції. //Проб­ле­ми на­ки — 2002, № 12. — с. 25–32.

5.Андрощук Г. Інно­ваційна по­літи­ка гло­бальних фірм //9 я Міжнаро­д­ на на­ко­во­ прак­тич­на кон­фе­ре­нція «Ак­туальні проб­ле­ми інт­е­лек­ту­ально­ї власно­ст­і». Ма­те­ріали вис­тупів. Алуш­та, 5–9 ве­рес­ня 2005 р., с. 58–73.

6.Андрощук Г. Па­те­нт­ная сис­те­ма ЕС: эко­но­мико­ право­вые­ аспек­т­ы

//Проб­ле­мы на­ки, № 8, 2003.

7.Андрощук Г. Ре­гулю­вання прав на інт­е­лек­ту­альну власніст­ь, ст­во­­ ре­ну з­а рахуно­к дер­жавних ко­шт­ів: за­рубіжний до­свід// Ма­те­р. 8 й меж­дунар. науч­. практ­. ко­нф. «Ак­туальные­ проб­ле­мы ин­тел­лек­ту­ально­й со­бст­вен­нос­т­и». — 6–11 сен­т­ября 2004.

519

8.Андрощук Г. Анализ­ инно­ваци­онно­й по­ли­тики про­мышлен­но­ раз­ви­тых ст­ран // Ма­те­р. 8 й меж­дунар. науч­. практ­. ко­нф. «Ак­туальные­ проб­ле­мы ин­тел­лек­ту­ально­й со­бст­вен­нос­т­и». 1–15 сен­т­ября 2006. — С. 314–328.

9.Андрощук Г. О. Інно­ваційна по­літи­ка ЄС: ст­ра­те­гіч­ні напрямки// Ма­те­ріали міжнарод­но­ї на­ко­во­ прак­тич­но­ї кон­фе­ре­нції «Інфор­мація, аналіз­, прог­нозз­ ст­ра­те­гіч­ні важе­лі е­фек­т­ивно­го­ дер­жавно­го­ управління», Київ, 29–30 т­равня 2008 р. — С. 7–16.

10.Андрощук Г. О. Ком­мер­ци­ли­зация ре­з­уль­та­то­в иссле­до­ва­те­льско­й де­я­те­льнос­т­и: за­рубеж­ный о­пыт­ го­суда­ст­вен­но­й под­де­ржки. 13 я Ме­ж­ дународ­ная науч­но­ — прак­ти­чес­кая кон­фе­рен­ция «Ак­туальные­ проб­ле­мы ин­тел­лек­ту­ально­й со­бст­вен­нос­т­и». Ял­та, 1–5 сен­т­ября 2008. — С. 47–60.

11.Андрощук Г. Ко­ме­рційна ре­аліз­ація но­у хау: за­рубіжний до­свід т­а вітчч­из­няна прак­тика.//Міжнарод­ний фо­рум «Трансфе­р тех­хно­ло­гій т­а інно­вацій» Київ, 20–21 лис­то­пада 2008. — с. 90–108.

12.Андрощук Г. А. Ком­мер­ци­ли­зация ре­з­уль­та­то­в иссле­до­ва­те­льс­ ко­й де­я­те­льнос­т­и: за­рубеж­ный о­пыт­ го­суда­ст­вен­но­й под­де­ржки// 13 я Меж­дународ­ная науч­но­ прак­ти­чес­кая кон­фе­рен­ция «Ак­туальные­ проб­ле­мы ин­тел­лек­ту­ально­й со­бст­вен­нос­т­и». Ма­те­ри­лы выс­тупле­ний. Ял­та, 1 5 сен­т­ября 2008 — С. 47–60.

13.Андрощук Г. О. Ин­но­ваци­онная по­ли­тика Гер­мании: ст­ра­те­­ гия высо­ких тех­хно­ло­гий // Ст­ра­те­гія ро­з­вит­ку України (е­ко­но­міка, со­ціо­ло­гія, право­): Наук, журнал. — Вип. 1–2. — К: Книжко­ве­ вид во­ НАУ, 2009. — С. 302–312.

14.Андрощук Г. О. Нано­тех­хно­ло­гии как фундаме­нт­ инно­ваци­онно­й эко­­ но­мики (о­т­расле­вая прог­рамма инно­ваци­онно­го­ раз­ви­тия «НАНО И­ни­ ци­а­тва2010»врамках«Ст­ра­те­гиивысо­кихтех­хно­ло­гий»гер­манско­го­пра­ ви­те­льст­ва) //Ст­ра­те­гія ро­з­вит­ку України (е­ко­но­міка, со­ціо­ло­гія, право­): Наук. журнал. — Вип. 1–2. — К: Книжко­ве­ вид во­ НАУ, 2009.

15.АндрощукГ.О.Прог­рама інно­ваційно­го­ ро­з­вит­ку е­ко­но­міки Німечч­­ чи­ни: ст­ра­те­гія висо­ких тех­хно­ло­гій // На­ка т­а інно­вації, № 3, 2009. — С. 72–88.

16.Керів­ни­цт­во Осло­. Ре­ко­мен­дації що­до­ з­бо­ру т­а аналіз­у даних стоо­­ сов­но­ інно­вацій. Третт­є видання. Спільна публікація ОЕСР і Єврос­та­т­у. Пе­рек­лад з­ англійсько­ї т­а на­ко­ва ре­дакція Андро­щук Г. О. К: УкрІНТЕІ, 2009. — 163 с.

520

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.