Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Інноваційна політика зарубіжних країн

.pdf
Скачиваний:
34
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
6.88 Mб
Скачать

націо­нально­ї бе­з­пе­ки і кон­курен­т­о­спро­мож­но­ст­і країни на світоо­вій аре­ні. Су­часний ст­ан со­ціально­ е­ко­но­міч­но­го­ ро­з­вит­ку США харак­те­ри­зуєт­ь­ ся вклю­чен­нням на­ко­во­ тее­хніч­но­ї і інно­ваційно­ї складо­во­ї прак­тич­но­ у всі фор­ми е­ко­но­міч­них ст­о­сунків, що­ і є ос­нов­ним кри­те­рієм о­цінки діяльно­ст­і ус­тано­в, що­ нада­ют­ь інно­ваційну підт­римку.

Однією­ із­ складо­вих ст­рук­турно­ї пе­ре­будо­ви про­мисло­во­го­ сек­т­о­ру США є діяльніст­ь тех­хно­парків, успішніст­ь яко­ї, го­лов­ним чи­но­м, о­ціню­­ єть­ся з­а нас­тупними кри­те­ріями:

з­нижен­ня накладних, о­соб­ливо­ адмініст­ра­тивних вит­рат­;

пок­ращен­ня дос­ту­пу до­ фінансування (клієнт­и за­явля­ют­ь, що­ імідж тех­хно­парку пе­ре­но­сить­ся на них, і це­ до­по­магає їм вста­нов­лю­ва­ти кон­т­ак­ти з­ банками т­а вен­ч­урними капіт­аліста­ми);

пок­ращен­ня дос­ту­пу до­ широ­ко­го­ ко­ла на­ко­вих ор­ганіз­ацій, вчее­­ них, кон­суль­та­тивних ор­ганів.

Інно­ваційна політи­ка крр­аїн Латинсь­кої Аме­ри­ки

Аргенти­нсь­ка РеспублІка

Нор­мати­в­но пра­во­в­е за­без­печення, ор­ганіз­ація, ство­р­ення та функціону­вання національної інно­ваційної сис­теми­

Дер­жавна сис­те­ма Арген­ти­ни у сфе­рі на­ки, тех­хно­ло­гії т­а інно­вації виз­­ на­че­на Зако­но­м № 25.467 від 20 ве­рес­ня 2001 ро­ку т­а Зако­но­м № 23.877 «Про­сування т­а ро­з­ви­то­к інно­ваційно­ї тех­хно­ло­гії» від 25 жо­вт­ня 1990 р.

Ме­тою­ю­ дер­жавно­ї по­літи­ки у цій сфе­рі є вста­нов­лен­ня за­гальних рамо­к, які б ст­рук­турували, спо­нукали т­а про­сували діяльніст­ь у сфе­рі на­ки, тех­хно­ло­гії т­а інно­вацій з­ ме­тою­ю­ сприяння прирос­т­у дер­жавно­го­ надбання в пи­таннях куль­тури, о­світ­и, со­ціальних т­а е­ко­но­міч­них наук, з­міцню­ючч­и в та­кий спо­сіб націо­нальну іден­т­ич­ніст­ь, ст­во­рю­ючч­и ро­бочч­і місця т­а з­бе­рігаю­ч­и до­вкілля.

Відпо­відно­ до­ ст­. 3 Зако­ну № 25.467 від 20.09.01 вста­нов­ле­но­ т­акі принципи не­за­пе­ре­ч­но­го­ харак­те­ру т­а універ­сально­го­ з­ас­то­сування на усіх напрямах на­ко­во­ї, тех­хно­ло­гіч­но­ї т­а інно­ваційно­ї діяльнос­тее­й:

а) по­вага до­ гідно­ст­і о­со­би; б) по­вага до­ приват­но­го­ жит­т­я суб’єкт­ів до­сліджен­ня т­а ко­нфіде­н­

ційніст­ь о­дер­жано­ї інфор­мації;

475

в) вільна т­а доб­ро­вільна уч­аст­ь о­сіб у випро­бувальних до­сліджен­нях; г) о­бо­в’яз­ко­віст­ь з­ас­то­сування з­го­ди, пе­рш ніж ро­з­по­ча­т­и набір суб’єк­

т­ів до­сліджен­ня; ґ) о­бо­в’яз­ко­віст­ь про­ве­ден­ня до­клініч­них випро­бувань на т­варинах,

пе­рш ніж про­во­ди­ти до­сліджен­ня на лю­дях з­ ме­тою­ю­ адек­ват­но­го­ виз­на­ чен­ння відно­шен­ня варт­іст­ь благо­т­во­рніст­ь, бе­з­пе­ки т­а е­фек­т­ивно­ст­і;

д) за­хист­ ураз­ливих груп; е­) т­урбо­т­а т­а за­хист­ до­вкілля т­а біо­різ­но­маніттт­я усіх видів;

є) т­урбо­т­а т­а за­хист­ доб­ро­бу­ту майбут­ніх по­ко­лінь; ж) не­дискримінація о­сіб з­а фіз­ич­ним ста­но­м, ста­но­м з­до­ро­в’я, біо­г­

рафіч­ними т­а ге­не­т­ич­ними даними; з­) не­ко­ме­рціаліз­ація лю­дсько­го­ т­іла ч­и йо­го­ ч­ас­тин, або­ ж ге­не­т­ич­но­ї

інфор­мації будь яко­го­ харак­те­ру.

Зако­н № 23.877 «Про­сування т­а ро­з­ви­то­к інно­ваційно­ї тех­хно­ло­гії» від 25 жо­вт­ня 1990 р. виз­на­чив ме­тою­ю­ — удос­ко­нален­ня про­дук­тивно­ст­і т­а тоо­ргівлі ч­е­резз­ про­сування т­а ро­з­ви­то­к до­слідже­нь, пе­ре­дач­і тех­хно­ло­гії, тее­хніч­но­ї до­по­мо­ги усім т­им інно­ваційним ч­инникам, які спрямо­вані на пок­ращен­ня доб­ро­бу­ту лю­де­й т­а з­ве­ли­чен­ня дер­жави.

Фор­му­вання та ре­аліз­ація інно­ваційної політи­ки­, на­ко­во технічни­х пр­іор­и­тетів­

Міністер­рст­во­ о­світ­и, тех­хно­ло­гії т­а вироб­ни­чо­ї інно­вації Арген­ти­ни виз­на­ ч­ає по­літи­ку т­а за­бе­з­пе­ч­ує ко­ор­динацію­ діяльно­ст­і, спрямо­вано­ї на з­міцне­н­ ня по­тее­нціалу країни з­ ме­тою­ю­ надання відпо­віде­й на галу­зе­ві т­а со­ціальні пріо­ри­тетт­ні проб­ле­ми, а та­ко­ж сприяння рос­т­у кон­куре­нції у вироб­ни­чо­му сек­тоо­рі на ос­но­ві ро­з­вит­ку но­во­го­ вироб­ни­чо­го­ ч­инника, що­ вико­рис­то­­ вує т­о­вари т­а пос­луги більшо­ї тех­хно­ло­гіч­но­ї ємно­ст­і. До­ пов­но­важе­нь Міно­світ­и,тех­хно­ло­гіїт­авироб­ни­чо­їінно­ваціїАрген­ти­нивідпо­відно­до­Зако­­ ну № 26.338 нале­жит­ь за­бе­з­пе­чу­ва­ти главу дер­жави т­а уряду нас­тупним:

1.Інфор­мацією­ для виз­на­чен­ня ме­т­и т­а по­літи­ки в ме­жах ком­пе­тее­нції Міно­світ­и.

2.Вико­нанням планів, прог­рам т­а про­е­кт­ів в ме­жах ком­пе­тее­нції Міні­с­тер­ ст­ва, які ро­з­роб­ля­ють­ся з­гідно­ з­ дирек­ти­вами дер­жавно­ї вико­нав­чо­ї влади.

3.Інфор­мацією­ для вироб­лен­ня по­літи­ки т­а прог­рам що­до­ з­апро­вад­ жен­ня т­а функціо­нування дер­жавно­ї сис­те­ми у сфе­рі на­ки, тех­хно­ло­гії

476

т­а інно­вації з­гідно­ з­ Зако­но­м № 25.467, а та­ко­ж інфор­мацією­ що­до­ уп­ равління інст­румен­та­ми з­ ме­тою­ю­ з­ас­то­сування Зако­ну № 23.877.

4.Інфор­мацією­ для фор­мування т­а вико­нання планів, прог­рам, про­­ е­кт­ів що­до­ ро­з­роб­ки за­хо­дів т­а інст­руме­нт­ів з­ ме­тою­ю­ про­сування на­ки, тех­хно­ло­гії т­а інно­вації, зок­кре­ма в управлінні галу­зе­вими фінансо­вими ре­сурсами, які спрямо­вані на пріо­ри­тетт­ні сфе­ри у вироб­нич­ій галуз­і або­ галу­зях з­ ве­ликоюю­ ємністюю­ дер­жавних т­о­варів з­а ко­ор­динації міністее­рст­в з оо­соб­ливими пов­но­важен­нями. Управлінням наявними по­т­ужнос­тя­ми у пи­таннях про­сування прог­рамно­го­ за­бе­з­пе­чен­ння в ме­жах дії ст­. 13 За­ ко­ну № 25.922, в пи­таннях про­сування су­часних біотех­­хно­ло­гій в ме­жах дії ст­. 15 Зако­ну № 26.270, в пи­таннях про­сування нано­тех­хно­ло­гій ч­е­резз­ Фундацію­ нано­тех­хно­ло­гій (Указ­ № 380/05).

5.Ко­нт­ро­ле­м з­а діяльністюю­ ор­ганів, які з­айма­ють­ся про­суванням, ре­­ гулю­ванням т­а вико­нанням у сфе­рі на­ки, тех­хно­ло­гії т­а вироб­ни­чо­ї інно­­ вації в ме­жах пов­но­важе­нь.

6.Здійснен­ням го­ло­вування т­а вико­нав­чо­ї ко­ор­динації Кабіне­т­у з­ пи­тань на­ки і тех­хно­ло­гії в ме­жах ч­инно­го­ відпо­відно­го­ нор­ма­тивно­ пра­ во­во­го­ по­ля.

7.Інфор­мацією­ що­до­ функціо­нально­ї ко­ор­динації ор­ганів на­ко­­ во­ тех­хно­ло­гіч­но­ї сис­те­ми дер­жавно­ї адмініст­рації, а та­ко­ж о­цінками її діяльно­ст­і.

8.Інфор­мацією­ з­ пи­тань про­сування т­а спо­нукання до­слідже­нь, а та­ко­ж з­ас­то­сування, фінансування т­а пе­ре­дач­і з­нань у сфе­рі на­ки і тее­х­ но­ло­гії.

9.Сприянням у ро­з­ро­бці т­а оп­рацю­ванні міжнарод­них до­го­во­рів у сфе­рі на­ко­во­ї т­а тех­хно­ло­гіч­но­ї інтег­грації двос­т­о­рон­ньо­го­ т­а бага­тос­тоо­­ рон­ньо­го­ харак­те­ру.

10.Сприянням у про­суванні, ро­з­ро­бці т­а уч­аст­і у пе­ре­го­во­рах ст­о­сов­но­ міжнарод­них до­го­во­рів, які ст­о­су­ють­ся на­ки, тех­хно­ло­гії т­а вироб­ни­чо­ї інно­вації, а та­ко­ж інфор­мацією­ що­до­ з­ас­то­сування міжнарод­них до­го­­ во­рів, за­ко­нів т­а за­гальних нор­ма­тивно­ право­вих акт­ів у цьо­му з­в’яз­ку.

11.Ко­ор­динуванням міжнарод­но­ї діяльно­ст­і у ме­жах ком­пе­тее­нції Міжвідом­ч­а рада з­ пи­тань на­ки і тех­хно­ло­гії є сис­те­моюю­ важе­лів де­р­

жавних ор­ганів, які з­дійсню­ютт­ь на­ко­ву і тех­хно­ло­гіч­ну діяльніст­ь, що­ спрямо­вана на ро­з­роб­ку спільних по­літ­ик цієї сис­те­ми т­а вста­нов­ле­н­ ня більшо­го­ з­в’яз­ку з­ суспільст­во­м за­гало­м т­а вироб­ни­чим сек­т­о­ро­м

477

зок­кре­ма. Міжвідом­ч­а рада була ст­во­ре­на на вико­нання за­ко­ну № 25.467 «На­ка, тех­хно­ло­гія т­а інно­вація».

Кабінетт­ з­ пи­тань на­ки і тех­хно­ло­гії було­ ут­во­ре­но­ на вико­нання Ука­зу № 1273/96, очч­о­лю­єть­ся главоюю­ уряду т­а складаєть­ся з­ нас­тупних пре­дс­тавників:

Мініст­ра на­ки, тех­хно­ло­гії т­а вироб­ни­чо­ї інно­вації;

Мініст­ра о­бо­ро­ни;

Мініст­ра е­ко­но­міки, праці т­а дер­жавних служб;

Мініст­ра о­світ­и;

Мініст­ра за­кор­дон­них справ, міжнарод­но­ї тоо­ргівлі т­а вірос­по­відань;

Мініст­ра о­хо­ро­ни з­до­ро­в’я т­а со­ціально­ї діяльно­ст­і;

Сек­ре­т­аріат­у з­ пи­тань природ­них т­а лю­дських ре­сурсів глави уряду; Вико­нав­чий сек­ре­т­аріат­ Кабіне­т­у з­ пи­тань на­ки і тех­хно­ло­гії підпо­­

рядко­ваний Міністер­рст­ву на­ки, тех­хно­ло­гії т­а вироб­ни­чо­ї інно­вації. До­ ком­пе­тее­нції цьо­го­ Кабіне­т­у вхо­дит­ь виз­на­чен­ня по­літи­ки, пріо­ри­тетт­ів т­а за­бе­з­пе­чен­ння бюд­же­т­ними кош­та­ми сфе­ру на­ки т­а тех­хно­ло­гії де­р­ жавно­го­ сек­т­о­ру з­ ме­тою­ю­ сприяння е­ко­но­міч­но­му рос­т­у т­а доб­ро­бу­ту насе­лен­ня, пок­ращен­ня о­світ­и т­а о­хо­ро­ни з­до­ро­в’я, о­хо­ро­ни до­вкілля т­а дер­жавно­ї о­бо­ро­ни.

Пов­но­важен­ня:

1.Ухвален­ня дер­жавно­го­ бага­то­річ­но­го­ плану з­ пи­тань на­ки і тех­хно­­ ло­гії т­а йо­го­ що­річ­не­ ко­ригування.

2.Вста­нов­лен­ня з­нач­них пріо­ри­те­т­них сфе­р для до­сліджен­ня в пи­тан­ нях ст­ра­те­гіч­но­го­ виз­на­чен­ня на се­ре­дній т­а дов­гий тее­рміни, яке­ б о­хо­п­ лю­вало­ ос­но­вні со­ціальні проб­ле­ми з­ о­соб­ливим наго­ло­со­м на по­ст­ійно­­ му пок­раще­нні о­світ­и т­а о­хо­ро­ни з­до­ро­в’я, за­хис­ту до­вкілля, дер­жавно­ї о­бо­ро­ни т­а тех­хно­ло­гіч­но­го­ ро­з­вит­ку сек­т­о­ру вироб­ницт­ва.

3.Виз­на­чен­ня річ­но­го­ бюд­же­т­у, йо­го­ до­хідно­ї т­а видат­ко­во­ї ч­ас­тин у сфе­рі на­ки і тех­хно­ло­гії з­ ме­тою­ю­ йо­го­ вклю­чен­ння до­ про­ек­т­у за­ко­ну про­ дер­жавний бюд­жетт­, а та­ко­ж надання відпо­віде­й на за­пи­ти відпо­відних ор­ганів що­до­ співвідно­шен­ня із­ пріо­ри­те­та­ми до­слідже­нь.

4.Виз­на­чен­ня прог­рам дер­жавних інвес­т­ицій у сфе­ру на­ки і тех­хно­­ ло­гії з­ ме­тою­ю­ йо­го­ вклю­чен­ння до­ дер­жавно­го­ інвес­т­иційно­го­ плану.

5.Про­сування уч­аст­і приват­но­го­ сек­т­о­ру в пи­тання на­ко­во­ тех­хно­­ ло­гіч­но­го­ ро­з­вит­ку.

6.Вне­сен­ня про­по­з­ицій що­до­ ро­з­вит­ку міжнарод­но­го­ співро­біт­ницт­ва.

478

Роз­р­обка стра­тегії інно­ваційного р­оз­вит­тку

Ст­ра­те­гію­ інно­ваційно­го­ ро­з­вит­ку Арген­ти­ни викладе­но­ в «Осно­вах ст­ра­те­гіч­но­го­ плану Арген­ти­ни на ко­ро­т­кий тее­рмін 2005–2015 рр. у сфе­рі на­ки, тех­хно­ло­гії т­а інно­вації» (до­даєть­ся). Заз­на­че­ну ст­ра­те­гію­ ро­з­роб­ляє відпо­відно­ до­ ком­пе­тее­нції Сек­ре­т­аріат­ з­ пи­тань на­ки, тех­хно­­ ло­гії т­а вироб­ни­чо­ї інно­вації в рамках Дер­жавно­ї об­сер­ва­то­рії з­ пи­тань на­ки, тех­хно­ло­гії т­а вироб­ни­чо­ї інно­вації.

При ро­з­ро­бці «Осно­в ст­ра­те­гіч­но­го­ плану Арген­ти­ни на ко­ро­т­кий тее­рмін 2005–2015 рр. у сфе­рі на­ки, тех­хно­ло­гії т­а інно­вації» було­ з­ібрано­ 14 ко­місій з­ та­ких пи­тань:

1.Со­ціальні проб­ле­ми: гро­мада т­а ріве­нь жит­т­я і праці.

2.До­вкілля т­а приро­дні ре­сурси: до­вкілля, ко­рисні ко­палини т­а во­дні ре­сурси.

3.Про­мисло­ві галуз­і: сільське­ гос­по­да­ст­во­ т­а хар­чо­ва галуз­ь, висо­ко­­ тех­хно­ло­гіч­ні про­мисло­во­ст­і, т­ранспо­рт­ т­а ту­риз­м.

4.Пе­ре­до­ві тех­хно­ло­гії: біотех­­хно­ло­гія, нано­тех­хно­ло­гія, інфор­маційні т­а ко­мунікаційні тех­хно­ло­гії.

Ро­бо­т­а ко­місій пе­ред­ба­чала 2 ета­апи: 1 — по­літее­хніч­но­го­ харак­те­ру, 2 тее­хніч­но­го­. По­ч­ат­ко­вий етт­ап мав на метт­і за­лу­чен­ня клю­ч­о­вих фахівців до­ виз­на­чен­ня ос­нов­них пи­тань для ко­місії т­а утоо­ч­нен­ня пи­тань, на які по­винні були да­ти відпо­віді різ­ні напрями кри­тич­но­го­ аналіз­у. В ре­з­уль­ т­ат­і о­дер­жано­ї інфор­мації ко­місія підго­ту­вала ко­ро­т­кий до­куме­нт­, який по­вине­н був ста­т­и до­ро­гов­ка­зо­м для по­ч­ат­ку ро­бо­т­и тее­хніч­но­го­ харак­те­­ ру. На цьо­му етт­апі більш ч­ислен­на ко­місія з­найшла відпо­віді на пи­тання по­літее­хніч­но­го­ харак­те­ру т­а з­мог­ла виз­на­чи­ти сильні/слабкі ст­о­ро­ни кож­но­ї мож­ливо­ст­і т­а склас­ти пе­ре­лік з­агрозз­. Окрім цьо­го­, не­о­бхідно­ бу­ ло­ та­ко­ж оп­рацю­ва­ти ре­ко­мен­дації у відпо­відних сфе­рах т­а т­е­мах. Іно­ді ре­ко­мен­дації вдавало­ся оп­рацю­ва­ти упро­до­вж од­но­го­ з­асідання з­а уч­аст­і уч­асників ко­місії т­а ак­тивно­го­ о­бміну ма­те­ріало­м, що­ міст­ився у 2 т­о­мах, які о­хо­пили об­го­во­ре­ні т­е­ми у ко­жній сфе­рі.

Ра­зо­м із­ кож­ним з­ підсумко­вих до­куме­нт­ів ко­місій у сфе­рі сільсько­го­ гос­по­да­ст­ва, е­нер­ге­ти­ки, висо­ко­тех­хно­ло­гіч­но­го­ вироб­ницт­ва, про­мис­ ло­во­ст­і се­ре­дньо­го­ рівня тех­хно­ло­гіч­но­ї ємно­ст­і, т­ранспор­т­у, ту­риз­му, біотех­­хно­ло­гії, нано­тех­хно­ло­гії т­а інфор­маційних і ко­мунікаційних тех­хно­­ ло­гій вка­зувався ко­ор­дина­то­р, який курував підго­тов­вку цьо­го­ до­кумен­т­а, що­ слугував дальшо­му об­го­во­рен­ню­ е­кспе­рт­ів. В до­дат­ку, що­ міст­ить­ся

479

наприкінці кож­но­го­ розз­ділу, по­да­ють­ся іме­на уч­асників ко­місії т­а наз­ви з­акладів, у яких во­ни працю­ютт­ь.

Брази­лІЯ

Традиційно­ в Бра­зилії пи­тання ко­ор­динації т­а ко­нт­ро­лю­ підго­тов­вки на­ко­вців т­а викладач­ів вуз­ів пок­ладе­ні на дер­жавну фундацію­ «Ко­ор­ди­ наційна рада підвищен­ня кваліфікації в сис­те­мі вищо­ї о­світ­и» (КРПК, CAPES*), яка діє при Міністее­рст­ві о­світ­и т­а «Націо­нальну раду з­ розз­­ вит­ку на­ки і тех­хно­ло­гії» (НРРУ, CNPq**) — при Міністее­рст­ві на­ки й тех­хно­ло­гії. Обидві інсти­т­уції були з­асно­вані у 1951 ро­ці і з­а своюю­ істоо­рію­ з­ро­били ваго­мий вне­со­к у ро­з­будо­ву вищо­ї шко­ли, підго­тов­вку кадрів для націо­нально­ї на­ки, ре­аліз­ацію­ виз­нач­них на­ко­во­ тее­хніч­них про­е­кт­ів, зок­кре­ма, в яде­рній е­нер­ге­т­иці, авіако­сміч­ній галуз­і, сільсько­му гос­по­­ дарст­ві т­о­що­.

Го­лов­ним з­авданням Ко­ор­динаційно­ї ради підвищен­ня кваліфікації в сис­те­мі вищо­ї о­світ­и є про­ве­ден­ня атес­тт­ації вищих нав­чальних з­ак­ ладів країни на пред­метт­ відпо­відно­ст­і складу і рівню­ підго­тов­вки про­фе­­ со­рсько­ викладацько­го­ складу. Крім цьо­го­, КРПК, в т­існій співпраці з­ Націо­нальноюю­ радоюю­ з­ ро­з­вит­ку на­ки і тех­хно­ло­гії, про­во­дит­ь ро­бо­т­у з відбо­ру т­а направлен­ня на нав­чання й підвищен­ня кваліфікації мо­ло­­ дих викладач­ів, аспірант­ів, док­тоо­рів наук, чи­се­льніст­ь яких, як свідч­ит­ь ста­т­ис­тика, з­ ро­ку в рік з­рос­т­ає. Так, наприклад, якщо­ в 1996 ро­ці КРПК про­вів апро­бацію­ 1083 факуль­тетт­ських прог­рам з­ підго­тов­вки магіст­рів і 541 прог­раму з­ підго­тов­вки док­тоо­рів наук, тоо­ у 2007 ро­ці ці по­каз­ники под­во­їлися. Це­, в своюю­ чер­ргу, до­з­во­лило­ з­нач­но­ з­більши­ти чи­се­льніст­ь на­ уко­вців т­а викладач­ів з­ на­ко­вим сту­пе­не­м. Зок­ре­ма, якщо­ чи­се­льніст­ь випускників магіст­рів і док­тоо­рів наук у 1996 ро­ці ста­но­вила відпо­відно­ 42 і 21 т­ис., тоо­ у 2004 ро­ці ця цифра з­рос­ла вт­рич­і.

На це­, з­нач­ноюю­ міроюю­, націле­на й не­що­давно­ прийня­та пос­та­но­ва най­ вищо­го­ за­ко­но­дав­чо­го­ ор­гану країни — Націо­нально­ї Асамбле­ї Бра­зилії, що­до­ Ко­ор­динаційно­ї ради підвищен­ня кваліфікації в сис­те­мі вищо­ї о­світ­и, яка шляхо­м ро­з­ширен­ня її пов­но­важе­нь т­а по­ліпшен­ня фінансування по­к­ ликана спри­я­и вдос­ко­нален­ню­ рівня підго­тов­вки викладач­ів, ро­з­ширен­ню­ ге­ог­рафії вуз­ів, вве­ден­ню­ но­вих фо­рм підго­тов­вки викладацьких кадрів, зок­кре­ма, за­о­ч­но­ї т­а дис­танційно­ї о­світ­и, за­о­хо­чен­нню­ мо­ло­дих на­ко­вців.

480

Націо­нальна рада з­ ро­з­вит­ку на­ки і тех­хно­ло­гії — дер­жавний фо­нд при Міністее­рст­ві на­ки і тех­хно­ло­гії Бра­зилії, служит­ь підт­римці на­ко­­ во­ до­слідницько­ї ро­бо­т­и т­а сприяє фор­муванню­ кадрів бра­зильських на­ко­вців в різ­них сфе­рах на­ки і вироб­ницт­ва шляхо­м надання бра­ з­ильським сту­ден­т­ам вуз­ів, спе­ціаліст­ам післядиплом­но­ї підго­тов­вки, які не­що­давно­ за­хис­тили на­ко­ві сту­пе­ні т­а до­свідч­е­ним вч­е­ним т­а на­ко­в­ цям як пер­со­нальних сти­пе­ндій для нав­чання в Бра­зилії і за­кор­до­но­м, т­ак і сти­пе­ндій з­а кво­та­ми, які виділя­ють­ся для націо­нальних вуз­ів т­а на­ко­во­ до­слідницьких це­нт­рів.

Найвищим ке­рівним ор­гано­м НРРУ є Рада НРРУ, до­ яко­ї вхо­дит­ь її Пре­зи­де­нт­*** і Віце­ пре­зи­де­нт­, пре­зи­ден­т­и Фон­ду фінансування нав­ ч­ання і про­е­кт­ів (Finep) — спе­ціально­го­ фінансо­во­го­ ор­гану при Мініс­ тее­рст­ві На­ки і тех­хно­ло­гії Бра­зилії, т­а пре­зи­де­нт­ Націо­нально­ї прог­рами післядиплом­но­ї підго­тов­вки в сис­те­мі вищо­ї о­світ­и Міністер­рст­ва о­світ­и Бра­зилії. Крім т­о­го­, ч­ле­нами Ради є Вико­нав­чий сек­ре­т­ар Міністер­рст­ва на­ки і тех­хно­ло­гії Бра­зилії т­а 14 пре­дс­тавників найбільш ав­то­ри­те­т­них вуз­ів країни, на­ко­во­ до­слідних з­акладів, підприємст­в про­мисло­во­ст­і т­а біз­не­су.

Вико­нав­ча дире­кція НРРУ складаєть­ся з­ Пре­зи­ден­т­а, Віце­ пре­з­и­ ден­т­а і т­рь­ох дирек­тоо­рів, всі приз­на­ча­ють­ся Пре­зи­ден­тоо­м Рес­публіки. Їй до­по­магає Ко­мітет­т­ міждисциплінарних з­в’яз­ків у складі 15 радників, приз­на­че­них Радоюю­ НРРУ.

В НРРУ діє цілий кор­пус е­кспе­рт­ів, у складі яко­го­ більш як 300 рад­ ників з­ ч­исла на­ко­вців, ке­рівників підприємст­в, фінансист­ів, ч­ас­тина з яких є шт­ат­ноюю­. В своюю­ чер­ргу, про­ве­ден­ня по­пе­ре­дньо­го­ аналіз­у, скла­ дання о­цінки т­а тее­хніч­но­ї апро­бації про­е­кт­ів до­слідже­нь т­а підго­тов­вки на­ко­во­ тее­хніч­них кадрів пок­ладаєть­ся на спе­ціальні на­ко­во­ тее­хніч­ні ко­місії т­а ко­міт­е­т­и: т­е­ма­тич­ний т­а до­рад­чий.

Розз­міристи­пе­ндій,вза­леж­но­ст­івідрівня,спе­ціально­ст­і,місцянав­чан­ ня для сти­пе­ндіат­ів націо­нальних вуз­ів т­а це­нт­рів підго­тов­вки ко­лива­ют­ь­ ся від 200 до­ 2000 до­л. США, а за­кор­дон­них — від 1400 до­ 2600 до­л. США. До­бо­ві для сти­пе­ндіат­ів, які нав­ча­ють­ся з­а кор­до­но­м з­а індивідуальним ко­нт­рак­то­м, в за­леж­но­ст­і від ре­гіо­ну, ста­нов­лят­ь 150–250 до­л. США.

Пер­со­нальні сти­пе­ндії по­шукач­і о­т­риму­ют­ь бе­з­по­се­ре­дньо­ від НРРУ шляхо­м по­дач­і за­яви на кон­курс відпо­відно­ з­ виз­на­че­ними умо­вами. Сти­пе­ндії з­а кво­та­ми ро­з­по­діля­ють­ся між нав­чальними т­а

481

на­ко­во­ до­слідними з­акладами країни. Че­резз­ сво­ї філіали в шта­т­ах Націо­нальна рада з­ ро­з­вит­ку на­ки і тех­хно­ло­гії сприяє та­ко­ж відбо­ру з­дібних уч­нів се­ре­дніх шкіл для по­дальшо­го­ за­лу­чен­ня їх до­ по­шуко­во­ї ро­бо­т­и.

Дер­жава сприяє ро­з­вит­ко­ві т­а підвищен­ню­ кваліфікації мо­ло­дих на­ко­вців. Так, се­ре­д ве­лико­го­ ро­з­маїттт­я видів сти­пе­ндій («До­слідник з­а з­апро­шен­ням», «Ст­арший по­ст­док­т­о­рант­», «Док­т­о­рант­ з­а спільними прог­рамами», «По­ст­док­т­о­рант­ прикладних до­слідже­нь», «Док­т­о­рант­ з­а спільними прог­рамами — «сандвіч­», т­о­що­), НРРУ надає спе­ціальні ст­и­ пе­ндії «Док­тоо­р, який щой­но­ о­т­римав на­ко­вий ст­упінь» і «Мо­лод­ший по­ст­док­т­о­рант­». Го­лов­не­ приз­на­чен­ня цих сти­пе­ндії по­лягає у сти­мулю­­ ванні мо­ло­дих пе­рспек­т­ивних на­ко­вців, які о­т­римали на­ко­вий ст­упінь не­ піз­ніше­ 7 ро­ків т­о­му, т­а за­лу­чен­ня їх до­ ро­з­вит­ку міждисциплінарних наук, по­шуку но­вих напрямків до­сліджен­ня т­а спе­ціаліз­ації кандида­та. Пе­ред­ба­чаєть­ся, що­ з­а сти­пе­ндіатоо­м, який нав­ча­тиметь­ься впро­до­вж 6–12 місяців, крім о­т­римання що­місяч­но­ї винаго­ро­ди від НРРУ, з­бе­- рігаєть­ся та­ко­ж за­ро­біт­на пла­та з­а ос­нов­ним місце­м ро­бо­т­и. Крім т­о­го­, він має право­ на бе­з­кош­тов­вний пе­ре­літ­, якщо­ відст­ань до­ це­нт­ру підго­­ тов­вки пе­ре­вищує 500 км.

Як свідч­ит­ь ста­т­ис­тика, з­ кож­ним ро­ко­м рос­тее­ чи­се­льніст­ь сти­пе­ндіат­ів НРРУ. Так, якщо­ в пер­ший рік сво­го­ існування Рада надала лише­ 48 сти­пе­ндій, тоо­ у 2007 ро­ці це­й по­каз­ник сягнув майже­ 60 ти­сяч­, з яких 500 склали сти­пе­ндії для нав­чання т­а прак­тики бра­зильців з­а кор­до­но­м.

По­зи­т­ивну динаміку рос­т­у дер­жавних інвес­т­ицій у на­ко­во­ тее­хніч­ну галуз­ь підт­ве­рджу­ют­ь і розз­міри ко­шт­ів, виділе­них Радоюю­ з­а ос­т­аннє де­ся­ т­иліттт­я на різ­но­го­ ро­ду сти­пе­ндії т­а до­сліджен­ня. Так, якщо­ у 1996 ро­ці за­гальна сума на ці цілі склала 532 млн. ре­алів (1 ре­ал = 2,20 до­л. США ста­но­м на 30 квіт­ня 2009 ро­ку), з­ яких 430 млн. ре­алів ста­но­вило­ фінансу­ вання сти­пе­ндій, у 2000 ро­ці ці по­каз­ники були 494 млн. ре­алів і 354 млн. ре­алів, тоо­ у 2006 ро­ці — 908 млн. ре­алів і 650 млн. ре­алів відпо­відно­.

Не­о­бхідно­ відз­на­чи­ти, що­ ос­т­аннім ча­со­м по­міт­но­ з­мен­шуєть­ся пи­то­ма вага асигнувань на сти­пе­ндії т­а підт­римку до­слідже­нь з­а ко­р­ до­но­м і з­рос­та­ютт­ь розз­міри фінансування прог­рам підт­римки вч­е­них, які з­дійсню­ютт­ь сво­ї до­сліджен­ня в Бра­зилії. Так, якщо­ у 1996 ро­ці на за­кор­до­нні сти­пе­ндії було­ виділе­но­ близь­ко­ 50 млн. ре­алів, у 2000 ро­ці — 24 млн. ре­алів, тоо­ у 2006 — 25 млн. ре­алів.

482

У ст­рук­турі асигнувань в на­ко­ві до­сліджен­ня пер­ше­ місце­ по­сіда­ ютт­ь прикладні і точ­ч­ні на­ки, се­ре­д яких виділя­ють­ся інже­нер­на справа т­а об­ч­ислю­вальна тее­хніка — 36 %, на друго­му місці ст­о­ят­ь природ­нич­і на­ки: сільське­ гос­по­да­ст­во­, біо­ло­гія, ме­дицина — 35 %, т­ре­т­я по­з­иція з­а гуманіт­арними розз­ділами лю­дських з­нань: со­ціальні на­ки, вив­чен­ня мо­в, мис­те­цт­во­ т­о­що­ — 21 %.

Ге­ог­рафія країн, в яких нав­ча­ють­ся т­а ве­дут­ь до­сліджен­ня бра­зильські сти­пе­ндіат­и на­ко­вці з­бе­рігаєть­ся майже­ незз­мінноюю­ про­тя­го­м всьо­го­ пе­ріо­ду існування НРРУ і мо­же­ бу­ти пре­дс­тавле­на нас­тупним чи­но­м: на Спо­лу­че­ні Шта­т­и Аме­рики припада­ют­ь 35 %, Ве­лику Бри­танію­ — 15 %, Францію­ — 12 %, Німе­ч­чи­ну — 12 %, Канаду — 7 %, Іспанію­ — 5 % від з­а­ гально­ї кілько­ст­і сти­пе­ндіат­ів, що­ нав­ча­ють­ся з­а кор­до­но­м.

Інно­ваційна політик­а крр­аїн Азії

Гон­ко­нг

Однією­ із­ ст­рук­тур Уряду САР Сянган є Ко­мітет­т­ з­ інно­вацій т­а тее­х­ но­ло­гій, який ро­з­роб­ляє ст­ра­те­гію­, прог­рами т­а за­хо­ди що­до­ підт­римки ро­з­вит­ку інно­ваційних тех­хно­ло­гій, сприяє прикладним до­сліджен­ням і ро­з­роб­кам т­а впро­ваджен­ню­ інно­ваційних винахо­дів у вироб­ницт­во­, на­ дає підт­римку у за­бе­з­пе­чее­нні інфраст­рук­тури і лю­дсько­го­ по­тее­нціалу для з­дійснен­ня інно­ваційних про­е­кт­ів т­а за­о­хо­ч­ує підприємницт­во­ в об­ласт­і інно­ваційних тех­хно­ло­гій.

Се­ре­д ус­тано­в САР Сянган, бе­з­по­се­ре­дньо­ з­адіяних в інно­ваційній діяльно­ст­і, виділя­ють­ся Кор­по­рація на­ко­вих і тех­хно­ло­гіч­них парків Гон­кон­гу, Гон­ко­нгська Рада з­ про­дук­тивно­ст­і праці, Гон­ко­нгський до­слідницький інсти­т­ут­ з­ прикладних наук т­а тех­хно­ло­гій.

Основ­ним дже­ре­ло­м фінансування інно­ваційно­ї діяльно­ст­і у САР Сянган вис­тупає Фо­нд інно­вацій т­а тех­хно­ло­гій, який підпо­рядко­вуєть­ся Ко­міт­е­т­у з­ інно­вацій т­а тех­хно­ло­гій САР Сянган.

Фо­нд інно­вацій т­а тех­хно­ло­гій САР Сянган фінансує спе­ціальну Прог­раму з­ підт­римки інно­вацій т­а тех­хно­ло­гій, яка о­хоп­лю­є на­ко­во­ до­­ слідницькі інсти­ту­т­и, універ­си­те­т­и, галу­зе­ві ор­ганіз­ації, ко­нст­рук­то­рські бю­ро­, тор­рго­ве­льні т­а вироб­нич­і асо­ціації. Пе­ре­вага у фінансуванні на­ даєть­ся про­ек­т­ам, які з­нач­но­ підвищу­ют­ь ріве­нь інно­ваційно­го­ і тех­хно­­

483

ло­гіч­но­го­ ро­з­вит­ку у ко­нкре­т­них галу­зях е­ко­но­міки т­а ма­ют­ь фінансо­ву підт­римку відпо­відних галу­зе­й, або­ по­тее­нційних ко­рис­тувач­ів інно­ва­ ційних ро­з­ро­бо­к. Пріо­ри­тетт­ віддаєть­ся та­ко­ж т­им інно­ваційним про­е­к­ т­ам, які ма­ют­ь більш ніж од­но­го­ спон­со­ра.

Крім т­о­го­, Фо­нд інно­вацій і тех­хно­ло­гій САР Сянган фінансує де­кіль­ ка інших прог­рам, спрямо­ваних на підт­римку інно­ваційних ро­з­ро­бо­к, зок­кре­ма Прог­раму тех­хно­ло­гіч­но­го­ співро­біт­ницт­ва між САР Сянган і про­вінцією­ Гуандун (півден­ний Ки­тай), Прог­раму співро­біт­ницт­ва між універ­си­те­та­ми і підприємст­вами САР Сянган, Прог­раму підт­римки ма­ лих підприємст­в у сфе­рі інно­ваційних до­слідже­нь, Прог­раму підт­римки це­нт­рів про­е­кт­но­ ко­нст­рук­то­рських ро­біт­ САР Сянган.

РеспублІка ІндІЯ

У сфе­рі інно­ваційно­ї по­літи­ки уряд Рес­публіки Індія (РІ) за­дек­лару­ вав намір пе­ре­т­во­ри­ти Індію­ у гло­бальну інфор­маційну супер­дер­жаву — ліде­ра інфор­маційно­ї ре­во­лю­ції в усьо­му світ­і. У рамках цієї ст­ра­те­гії у країні ст­во­ре­но­ ро­з­галуже­ну на­ко­во­ тех­хно­ло­гіч­ну (надалі — НТ) ме­ре­­ жу, що­ ба­зуєть­ся на публіч­но­ приват­но­му парт­не­рст­ві. В ціло­му індійсь­ ка інно­ваційна сис­те­ма складаєть­ся з­ та­ких ос­нов­них ком­по­не­нт­ів:

НТ де­пар­тамен­т­и це­нт­рально­го­ уряду РІ;

НТ де­пар­тамен­т­и со­ціально­ е­ко­но­міч­них міністее­рст­в це­нт­рально­­ го­ уряду РІ;

НТ де­пар­тамен­т­и урядів шт­ат­ів;

НТ не­урядо­ві ор­ганіз­ації;

на­ко­во­ до­слідні з­аклади приват­но­го­ сек­т­о­ру;

не­за­ле­жні на­ко­во­ до­слідні інсти­ту­т­и.

Відпо­відно­ до­ з­віт­у Світ­о­во­го­ банку «Гло­бальна кон­курен­т­о­спро­­ мо­жніст­ь — 2008» Індія по­сідає за­гальне­ 26 е­ місце­ в рей­т­ингу інно­вацій­ них фак­то­рів.

У цьо­му кон­тее­кст­і слід виділи­ти нас­тупні фак­то­ри вка­зано­го­ рей­т­ингу:

Наявніст­ь на­ко­вців т­а інже­не­рів — 4 е­ місце­;

Якіст­ь на­ко­во­ до­слідних інсти­т­уцій — 22 е­ місце­;

Вит­ра­ти кор­по­рацій на на­ко­во­ до­слідні ро­бо­т­и — 28 е­ місце­;

Мож­ливо­ст­і вт­ілен­ня інно­вацій — 31 е­ місце­;

Співро­біт­ницт­во­ універ­си­тетт­ів з­ про­мисло­вістюю­ — 44 е­ місце­;

484

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.