Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум_хімії_Посібн.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.48 Mб
Скачать

Додаткова література

  1. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия.- М.: Химия,- 1993.- 592 с.

  2. Общая химия / Под ред. Соколовской Е.М. и Гузея Л.С.- М.: Изд-во МГУ,- 1989.- 640 с.

  3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.- М.: Высш. шк.,- 2002.- 743 с.

  4. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии.- Л.: Химия,- 1986.- 279 с.

  5. Каличак Я.М. Кінжибало В.В., Котур Б.Я. та інш. «Хімія», задачі, вправи, тести.- Львів: Світ,- 2001.- 176 с.

  6. Гольбрайх З.Е. Сборник задач и упражнений по химии.- М.: Высш. шк.,- 1984.- 224 с.

Основні поняття та закони хімії основні поняття та визначення

Моль

- кількість речовини, яка містить 6,02·1023 структурних одиниць (молекул, атомів, іонів, електронів і т.і.).

Молярна маса

- маса одного моль речовини (кг/моль, г/моль)

ν=, ν=,

де νкількість речовини, моль;

m маса речовини, г;

M молярна маса, г/моль;

V об’єм газу, л;

VМ - молярний об’єм газу, л/моль.

Еквівалент

- реальна або умовна частинка, яка може заміщувати, приєднувати, звільняти чи якимось іншим чином відповідати одному іону водню Н+ в обмінних реакціях або одному електрону в окисно-відновних реакціях.

Молярні маси еквівалентів елементів та складних речовин

Закон еквівалентів

- маси реагуючих речовин відносяться між собою як молярні маси їхніх еквівалентів:

або

Закон Авогадро

- рівні об’єми різних газів за однакових умов (температура та тиск) містять однакову кількість молекул.

Перший наслідок із закону Авогадро

- один моль будь-якого ідеального газу (не враховуються міжмолекулярні взаємодії та розміри часточок) за певних умов (Р,Т) займає однаковий об’єм. За нормальних умов 1 моль будь-якого газу займає об’єм 22,4 л.

Другий наслідок із закону Авогадро

- відношення мас рівних об’ємів різних газів за однакових температур дорівнює відношенню їхніх молярних мас:

або ,

де - маса газу, г;

М - молярна маса газу, г/моль;

- відносна густина одного газу за другим.

Число Авогадро (NА)

- число структурних частинок, що містить у собі 1 моль речовини. = 6,02·1023 моль-1.

Закон Гей-Люссака

- за сталого тиску об’єм даної маси газу змінюється прямо пропорційно температурі: ,

де V- об’єм газу;

T– температура.

При постійному об’ємі:

де Р - тиск газу.

Закон Бойля-Маріотта

- за сталої температури об’єм даної маси газу змінюється обернено пропорційно тиску:

де V-об’єм газу;

P- тиск.

Об’єднаний закон Бойля-Маріотта і Гей-Люссака

де V - об’єм газу;

T – температура.

Рівняння Менделєєва-Клапейрона

або ,

де v– кількість речовини газу;

m – маса газу;

Vоб’єм газу;

M – молярна маса газу;

Р – тиск газу;

R –універсальна газова стала.

Закон парціального тиску газів (закон Дальтона)

- загальний тиск газової суміші дорівнює сумі парціальних тисків окремих газів, що утворюють суміш:

= Р123 ... ,

де Рі – парціальний тиск і – того газу.

Парціальний тиск

- це та частина загального тиску, яка припадає на долю даного газу.