Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум_хімії_Посібн.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.48 Mб
Скачать

Контрольні завдання

721. У чому виявляється своєрідність органічних сполук порівняно з неорганічними? Чим вона обумовлюється?

722. Основні положення теорії будови органічних сполук О.М.Бутлерова. В чому причина різноманітності органічних сполук?

723. На чому заснована класифікація органічних сполук? Основні класи органічних сполук. Поняття про радикал, функціональну групу, гомологічний ряд.

724. Ізомерія органічних сполук. Види ізомерії. Чим обумовлена ізомерія насичених і ненасичених вуглеводнів? Написати структурні формули всіх ізомерів бутану і бутену.

725. Які сполуки називаються полімерами? За якими ознаками їх класифікують?

726. За якими реакціями одержують полімери? Чим вони відрізняються?

727. Написати структурну формулу акрилової кислоти і рівняння реакції її взаємодії з метиловим спиртом. Скласти схему полімеризації продукту, який утворився. Як називається полімер і де він використовується в будівництві?

728. Як можна одержати вінілхлорид, якщо є карбід кальцію, хлорид натрію, сірчана кислота і вода? Написати рівняння відповідних реакцій. Скласти схему полімеризації вінілхлориду. Як називається полімер і де він використовується в будівництві?

729. Які вуглеводні називають алкенами (олефінами). Навести приклади. Яка загальна формула відображає склад цих вуглеводнів? Скласти схему одержання поліетилену та навести приклади використання його в будівництві.

730. У чому полягає різниця між насиченими і ненасиченими вуглеводнями? Порівняти властивості пропану і пропену. У чому їхня основна відмінність? Відповідь підтвердити відповідними рівняннями реакцій.

731. Які полімери називають термопластичними, термореактивними? Охарактеризувати три фізичні стани полімерів. Чим супроводжується перехід із одного стану в інший?

732. Які сполуки називають альдегідами? Що таке формалін? Які властивості альдегідів лежать в основі реакції “срібного дзеркала”? Скласти схему одержання феноло-формальдегідної смоли. Де в будівництві використовують феноло-формальдегідні смоли?

733. Які полімери називають кремнійорганічними? Які з кремнійорганічних полімерів використовують у будівництві, їхні характерні властивості?

734. Які вуглеводні називають дієновими. Навести приклади. Яка загальна формула відображає склад цих вуглеводнів? Скласти схему полімеризації бутадієну. Як називається полімер і де він використовується в будівництві? Що таке вулканізація?

735. Поліуретани, їхнє одержання, властивості і використання в будівництві.

736. Епоксидні смоли. Які реакції відбуваються при їхньому отверджуванні амінами? Де вони використовуються в будівництві?

737. Значення полімерних матеріалів у будівельній індустрії, їхні переваги та недоліки.

738. Як одержати поліпропілен? Які його характерні властивості і галузі застосування в будівництві?

739. Які сполуки називаються амінокислотами? Написати формулу найпростішої амінокислоти. Скласти схему поліконденсації амінокапронової кислоти? Як називається полімер і де він використовується в будівництві?

740. Написати рівняння реакції одержання тетрафторетилену та подальшої його полімеризації. Як називається полімер і де він використовується в будівництві?

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

ВСТУП

Лабораторний практикум з хімії охоплює всі основні розділи програми курсу хімії, включаючи основні поняття та закони хімії, енергетику хімічних процесів, хімічну кінетику та рівновагу, розчини, окисно-відновні й електрохімічні процеси, властивості деяких елементів, простих і комплексних сполук. Практикум включає також роботи із спеціальної частини курсу: з хімії металів, визначення твердості води, агресивного діоксиду вуглецю, процентного вмісту оксидів кальцію і магнію у вапні.

Перед кожним лабораторним заняттям студент повинен вивчити відповідний розділ підручника, конспекту лекцій та опис лабораторної роботи.

Готуючись до лабораторного заняття та при оформленні звіту про виконану роботу, всі записи слід вести в лабораторному журналі, форма якого наведена нижче:

Назва та скорочений

зміст роботи

Спостереження

Рівняння реакцій

і розрахунки

Висновки

При проведенні експерименту необхідно дотримуватися таких правил:

  1. Досліди треба проводити в чистому посуді.

  2. Не виливати надлишок реактиву з пробірки назад у реактивну склянку.

  3. Сухі солі необхідно набирати чистим шпателем або ложечкою, до того ж надлишок реактиву не можна висипати назад у склянку.

  4. Не слід плутати пробірки, піпетки або шпателі від різних склянок. У противному разі можна зіпсувати весь реактив у реактивній склянці.

  5. Не можна забирати реактиви спільного користування на своє робоче місце.