Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум_хімії_Посібн.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.48 Mб
Скачать

У результаті гідролізу в розчині виникає надлишок іонів , які зумовлюють лужне середовище ().

б) Карбонат натрію – сіль, утворена слабкою багатоосновною кислотою та сильною однокислотною основою. У даному випадку аніони солі, зв’язуючи іониводи, утворюють аніони кислої солі, тому що іонидисоціюють важче, ніж молекули. За звичайних умов гідроліз відбувається за першим ступенем. Сіль гідролізує за аніоном. Скорочене іонне рівняння гідролізу:

.

Додаючи до лівої та правої частин рівняння іони натрію, одержуємо повне іонне рівняння реакції:

.

Рівняння реакції гідролізу в молекулярній формі:

У розчині нагромаджується надлишок гідроксид-іонів, тому розчин солі має лужну реакцію ().

в) Сульфат цинку – сіль, утворена слабкою багатокислотною основою та сильною багатоосновною кислотою. У даному випадку катіонизв’язують гідроксид-іони води, утворюючи катіони основної солі. Молекулине утворюються, бо іонидисоціюють важче, ніж молекули. За звичайних умов гідроліз відбувається за першим ступенем. Сіль гідролізує за катіоном. Скорочене іонне рівняння гідролізу:

Додаючи до лівої та правої частин рівняння іони , одержуємо повне іонне рівняння:

,

а в молекулярній формі:

.

У результаті гідролізу в розчині виникає надлишок іонів водню, тому розчин має кислу реакцію ().

Приклад 10. Які продукти утворюються в результаті змішування розчинів і? Скласти іонні та молекулярні рівняння реакцій.

Відповідь. Сільгідролізує за катіоном, а- за аніоном:

;

.

Якщо розчини даних солей знаходяться в одній посудині, то відбувається взаємне посилення гідролізу кожної з солей, тому що іони іутворюють молекулу слабкого електроліту. Тоді рівновага гідролізу зміщується праворуч, і гідроліз кожної солі йде до кінця з утвореннямта. Іонне рівняння гідролізу :

молекулярне рівняння:

.

Контрольні завдання

381. Визначити ступінь дисоціації сірководневої кислоти в 0,1 Мрозчині, якщо константа дисоціації для цього ступеня дисоціації дорівнює 1,1·10-7.

Відповідь: 1,05·10 -3.

382. Знайти концентрацію іонів в 0,01М розчині, якщоКдис=1,77·10-5.

Відповідь: 0,42·10-3 моль/л

383. Знайти концентрацію іонів в 0,001Мрозчині ціановодневої кислоти, якщоКдис=5·10-10

Відповідь: 7·10-7моль/л.

384. Визначити ступінь дисоціації оцтової кислоти в 1 Мрозчині, якщо константа дисоціації дорівнює 1,75·10-5.

Відповідь: 4,2·10-3.

385. Знайти константу дисоціації азотистої кислоти в 0,01 Мрозчині, якщо ступінь дисоціації дорівнює 0,22.

Відповідь: 4,84·10-4.

386. Визначити константу дисоціації оцтової кислоти в 0,1 Мрозчині, якщо ступінь дисоціації дорівнює 1,34%.

Відповідь: 1,79·10-5.

387. Розрахувати концентрацію іонів Н+в 0,1Мрозчині азотної кислоти, якщо ступінь дисоціації дорівнює 0,82.

Відповідь: 8,2·10-2моль/л.

388. Знайти концентрацію іонів Н+в 0,05Мрозчині оцтової кислоти, якщо константа дисоціації дорівнює 1,76·10-5.

Відповідь: 9,5·10-4 моль/л.

389. Визначити константу дисоціації гідроксиду амонію в 0,1 Мрозчині, якщо ступінь дисоціації дорівнює 1,33%.

Відповідь: 1,77·10-5.

390. Знайти концентрацію іонів Н+в 0,1Мрозчині сірчаної кислоти, якщо ступінь дисоціації дорівнює 50%.

Відповідь: 5·10-2М.

391. Визначити ступінь дисоціації гідроксиду міді (II) в 0,1Мрозчині, якщо константа дисоціації дорівнює 3,4·10-7.

Відповідь: 0,18%.

392. Розрахувати концентрацію іонів в 0,01Мрозчині гідроксиду цинку, якщо константа дисоціації 9,5·10-5.

Відповідь: 9,7·10-4моль/л.

393. Знайти константу дисоціації гідроксиду амонію в 0,1 Мрозчині, якщо ступінь дисоціації дорівнює 1,33%.

Відповідь: 1,77·10-5.

394. Розрахувати концентрацію іонів Н+в 0,01Мрозчині сірководневої кислоти, якщо константа дисоціації для цього ступеня дорівнює 1,1·10-7.

Відповідь: 3,3·10-5моль/л.

395. Знайти концентрацію іонів Н+в 0,01Мрозчині азотистої кислоти, якщо константа дисоціації дорівнює 4,84·10-4.

Відповідь: 2,2·10-3моль/л.

396. Визначити ступінь дисоціації оцтової кислоти в 0,1 Мрозчині, якщо константа дисоціації дорівнює 1,79·10-5.

Відповідь: 1,34%.

397. Розрахувати концентрацію іонів в 0,001Мрозчині, якщоКдис=1,77·10-5.

Відповідь: 4,2·10-4моль/л.

398. Знайти константу дисоціації сірководневої кислоти в 0,1 Мрозчині, якщо ступінь дисоціації дорівнює 0,105%.

Відповідь: 1,1·10-7.

399. Визначити концентрацію іонів Н+в 0,1Мрозчині ціановодневої кислоти, якщо=5·10-10.

Відповідь: 7,1·10-6моль/л.

400. Розрахувати ступінь дисоціації гідроксиду міді (II) в 0,01Мрозчині, якщо константа дисоціації дорівнює 3,4·10-7.

Відповідь: 0,58%.

401. Скласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) та; б)та; в)та.

402. Скласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) та; б)та.

403. Скласти три різних рівняння в молекулярній формі, які відповідають рівнянню в скороченій іонній формі: .

404. Скласти три різних рівняння в молекулярній формі, які відповідають рівнянню в скороченій іонній формі: .

405. Скласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між водними розчинами наступних речовин: а) та;

б) та; в)та.

406. Які з речовин: будуть взаємодіяти з гідроксидом калію? Скласти молекулярні та іонні рівняння відповідних реакцій.

407. Скласти молекулярні, повні іонні та скорочені іонні рівняння реакцій взаємодії між: а) та; б)та.

408. Скласти три молекулярних рівняння, які відповідають рівнянню в скороченій іонній формі .

409. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій взаємодії в розчинах між:

а) та; б)та; в)та.

410. Які з речовин: взаємодіють з розчином сірчаної кислоти? Скласти молекулярні та іонні рівняння цих реакцій.

411. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій взаємодії в розчинах між:

а) та; б)та; в)та.

412. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій взаємодії в розчинах між:

а) та; б)та.

413. Між якими з наведених речовин відбуватиметься реакція обміну в розчинах: а) ; б)?

414. Які іони попарно будуть зв’язуватись в малодисоційовані та малорозчинні речовини в розчині, що містить іони:

415. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій взаємодії в розчинах між:

а) та; б)та.

416. Скласти молекулярні рівняння реакцій, які відповідають іонним рівнянням:

417. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій взаємодії в розчинах між:

а) та; б)та.

418. Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій взаємодії в розчинах між:

а) та; б)та; в)та.

419. Скласти молекулярні рівняння реакцій, які відповідають іонним рівнянням:

420. Скласти три різних рівняння в молекулярній формі, які відповідають рівнянню в іонній формі:

.

421. Визначити рН 0,01 М водного розчину азотної кислоти, якщо ступінь дисоціації .

Відповідь: 2.

422. Розрахувати рН 0,1% водного розчину хлороводневої кислоти. Вважати густину розчину рівною 1 г/мл.

Відповідь: 1,5.

423. Знайти рН розчину, в 1 л якого міститься 2,24 г гідроксиду калію.

Відповідь: 12,6.

424. Визначити рН водного розчину сірчаної кислоти, масова доля якої дорівнює 0,4%. Вважати густину розчину рівною 1 г/мл.

Відповідь: 1,3.

425. Розрахувати рОН 0,8% водного розчину гідроксиду натрію. Вважати густину розчину рівною 1 г/мл.

Відповідь: 0,7.

426. Знайти рН 0,001 М водного розчину гідроксиду калію.

Відповідь: 11,0.

427. Визначити рН розчину, концентрація іонів водню в якому дорівнює 5·10- 6моль/л.

Відповідь: 5,3.

428. Розрахувати концентрацію гідроксид-іонів, якщо рН водного розчину дорівнює 4.

Відповідь: 10-10 моль/л.

429. Знайти концентрацію розчину гідроксиду натрію, якщо рН дорівнює 12.

Відповідь: 10-2моль/л.

430. Визначити концентрацію іонів водню і рН, якщо рОН водного розчину дорівнює 9.

Відповідь: 10-5моль/л.

431. Розрахувати концентрацію водного розчину азотної кислоти, якщо рН=3.

Відповідь: 10-3моль/л.

432. Знайти рН розчину, в якому концентрація гідроксид-іонів становить 10-9 моль/л.

Відповідь: 5.

433. Як зміниться рН 0,4 М водного розчину хлороводневої кислоти, якщо його розвести водою вдвічі?

Відповідь: зростає на 0,3.

434. Скільки грамів гідроксиду калію міститься в 10 л розчину, рН якого дорівнює 10?

Відповідь: 0,056 г.

435. Визначити рН 0,56%-го водного розчину гідроксиду калію. Густину розчину вважати рівною 1 г/мл.

Відповідь: 13.

436. Розрахувати рН 0,001 Мводного розчину хлороводневої кислоти.

Відповідь: 3.

437. Знайти рН 0,5 Мводного розчину гідроксиду амонію, якщо константа дисоціації= 1,77·10-5.

Відповідь: 11,5.

438. Визначити рН 0,02 Мводного розчину оцтової кислоти, якщо константа дисоціації= 1,79·10-5.

Відповідь: 3,2.

439. Розрахувати рН 0,1 Мводного розчину азотистої кислоти, якщо константа дисоціації= 6,9·10-4.

Відповідь: 2,1.

440. Знайти рН 0,2 Мводного розчину ціанистоводневої кислоти, якщо константа дисоціації= 5·10-10.

Відповідь: 5.

441. Скласти іонні та молекулярні рівняння гідролізу солей та. Яке значення рНмають розчини даних солей?

442. Яку реакцію мають розчини солей: ? Відповідь підтвердити відповідними молекулярними та іонними рівняннями реакцій гідролізу.

443. Які з солей - здатні гідролізувати? Скласти молекулярні та іонні рівняння гідролізу відповідних солей. Яке значення рНмають розчини цих солей?

444. При змішуванні розчинів таутворюється осадта виділяється газ. Пояснити причину та скласти відповідні рівняння в молекулярній та іонній формах.

445. У результаті гідролізу яких з перелічених солей: утворюються основні солі? Скласти відповідні молекулярні та іонні рівняння гідролізу солей. Визначити реакцію середовища.

446. У результаті гідролізу яких з перелічених солей: утворюються основні солі? Відповідь підтвердити відповідними молекулярними та іонними рівняннями гідролізу солей. Визначити реакцію середовища.

447. При змішуванні розчинів ікожна з солей гідролізує необоротно до кінця з утворенням відповідних основи і кислоти. Виразити цей гідроліз молекулярними та іонними рівняннями реакцій.

448. Які з солей зазнають гідролізу: ? Скласти молекулярні та іонні рівняння гідролізу відповідних солей. Які значення рНмають розчини даних солей?

449. При змішуванні розчинів такожна з узятих солей гідролізує необоротно до кінця з утворенням відповідних основи і кислоти. Виразити цей сумісний гідроліз молекулярними та іонними рівняннями.

450. Яке значення рНмають розчини солей:? Скласти іонні та молекулярні рівняння гідролізу цих солей.

451. До розчину солі додали наступні речовини:. В яких випадках гідроліз карбонату натрію посилюється? Чому? Скласти молекулярні та іонні рівняння гідролізу відповідних солей.

452. До розчину додали наступні речовини:. В яких випадках гідроліз хлориду заліза (III) посилюється? Чому? Скласти молекулярні та іонні рівняння гідролізу відповідних солей.

453. Скласти молекулярні та іонні рівняння гідролізу солей і. Яке значення рНмають розчини цих солей?

454. При змішуванні розчинів тавипадає осад основної соліта виділяється газ. Скласти молекулярні та іонні рівняння гідролізу.

455. Скласти молекулярні та іонні рівняння гідролізу солей: і. Яке значення рНмають розчини цих солей?

456. Яке значення рН мають розчини солей:? Скласти молекулярні та іонні рівняння гідролізу даних солей.

457. До розчину додали наступні речовини:. В яких випадках гідроліз хлориду цинку посилюється? Чому? Скласти молекулярні та іонні рівняння гідролізу відповідних солей.

458. При змішуванні розчинів такожна з узятих речовин гідролізує необоротно до кінця з утворенням відповідних основи та кислоти. Виразити цей сумісний гідроліз молекулярними та іонними рівняннями.

459. Які з солей здатні гідролізувати? Скласти молекулярні та іонні рівняння гідролізу відповідних солей. Яке значення рНмають розчини даних солей?

460. Яке значення рНмають розчини солей:? Скласти молекулярні та іонні рівняння гідролізу даних солей.