Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс_робота_ДОС.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Список джерел інформації

Гончаров А.В. Самоучитель. Компьютер для менеджера. – СПБ: Питер, 2001. – 462с.

Фигурнов В.Э. IBM для пользователей. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 282с.

Симпсон А. Windows: Библиотека пользователя.– М.:Диалектика, 1999. – 863 с.

Ицкович И.А. Программирование для ЭВМ. – М.:Наука, 1999. – 264с.

Лойко А.Ф., Николаева Е.Г. Методические указания. Основы современных операционных систем / – Харьков, 2003. – 36 с.

Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Кафедра комп’ютерного моделювання та інформаційних технологій

Пояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни «Інформатика. Загальний курс»

на тему: «Робота з операційними системами MS DOS та WINDOWS»

Виконав: ст. гр. П-11

Кравченко О.І.

Перевірив:

доцент кафедри КМІТ

Петрова О.О.

Харків 2008

ЗМІСТ

ВСТУП 5

1 ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА MS DOS 7

1.1 Загальні відомості про операційну систему 7

1.2 Команди MS DOS 9

1.3 Завдання 1 13

2 ПРОГРАМНА ОБОЛОНКА NORTON COMMANDER 20

2.1 Загальні відомості про програмну оболонку Norton Commander 20

2.2 Призначення клавіш у Norton Commander 21

2.3 Режим «ДОПОМОГА» 23

2.4 Робота у NC 23

2.5 Виконання завдання 25

2.6 Завдання 2 25

3 ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS 32

3.1 Загальні відомості про операційну систему Windows 32

3.2 Запуск Windows 34

3.3 Робота з вікнами 35

3.4 Робота з довідковою системою Windows 37

3.5 Робота з дисками, папками та файлами 38

3.6 Обслуговування файлів та дисків 42

3.7 Завдання 3 44

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 55

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: “Робота з операційними системами MS DOS та WINDOWS” з дисципліни «Інформатика. Загальний курс» для студентів спеціальностей 7.092101 – “Промислове і цивільне будівництво”, 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція”, 7.092601 – “Водопостачання і водовідведення”.

Укладачі: Ганна Валеріївна Солодовник

Олена Олександрівна Петрова

Надія Василівна Гречко

Відповідальний за випуск М.В.Новожилова

Редактор В.І.Пуцик

План 2007, поз.109.

Підп. до друку

Надруковано на ризографі.

Тираж 100 прим.

Форм. 60х84.1/16.

Обл.-вид. арк.3.0.

Умов. друк. арк.2,8.

Зам. №1260.

Папір друк. №2.

Безкоштовно.

ХДТУБА, Україна, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського державного технічного

університету будівництва та архітектури

58