Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторный практикум по теплу.doc
Скачиваний:
52
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
4.11 Mб
Скачать

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Будівельна теплофізика» для іноземних студентів напряма підготовки 0601«Будівництво і архітектура»

Укладачі: Ізбаш Михайло Юрійович

Маліков Костянтин Харисович

Кононенко Ганна Юріївна

Крутова Наталія Олександрівна

Поляк Надія Едуардівна

Єгоров Вячеслав Олегович

Фенніков В’ячеслав Юрійович

Відповідальний за випуск М.Ю.Ізбаш

Редактор Л.І.Христенко

План 2014, поз. 32. Формат 60х84 1/16. Папір друк. №2.

Підп. до друку Обл.-вид. арк. 1,8. Безкоштовно.

Надруковано на ризографі. Умов. друк. арк. 1,6.

Тираж 50 прим. Зам. № 2419.

_________________________________________________________________

ХНУБА, Україна, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського національного

університету будівництва та архітектури

6 6