Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
печатати / звіт з практики 2014.docx
Скачиваний:
21
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
122.15 Кб
Скачать
  1. Облік виробничих запасів

Під час виробничого процесу використовуються різного роду матеріальні цінності. Одні з них повністю споживаються у процесі виробництва, такі як сировина і матеріали, комплектуючі вироби тощо, інші змінюють лише свою форму або входять у виріб без будь-яких зовнішніх змін, наприклад запасні частини, і є такі, які не включаються в масу чи хімічний склад готової продукції - це малоцінні та швидкозношувані предмети.

Важливим етапом аналітичної роботи на підприємстві є організація групування виробничих запасів за технологічними ознаками та за призначенням і роллю в процесі виробництва.

Класифікація виробничих запасів необхідна для раціональної організації складського господарства, ведення аналітичного обліку, а також для нормування, планування, обліку, аналізу, управління запасами та інших потреб підприємства.

За призначенням виробничі запаси ДП «Дінтер Україна Скала» класифікуються таким чином:

Сировина й основні матеріали - предмети праці, що входять до складу вироблених продуктів і становлять їх основу.

Допоміжні матеріали, які або приєднуються до основних матеріалів, щоб надати їм визначеної якості, або знаряддя виробництва, що витрачаються в процесі роботи, або ті, що витрачаються для обслуговування процесу виробництва.

Паливно-мастильні матеріали (ПММ) - економічно цей вид належить до допоміжних, але відокремлюється в обліку у зв'язку з його значною роллю у використанні для технологічних, енергетичних та господарських потреб.

Тара і тарні матеріали, призначені для пакування продукції. Тара одноразового використання в особливу групу не відокремлюється і входить до собівартості матеріалів.

Будівельні матеріали, конструкції і деталі, обладнання, що підлягають встановленню на об'єктах, які будуються, інші матеріальні цінності, призначені для потреб капітального будівництва.

Запасні частини для проведення ремонтів - призначені для виконання ремонтів, заміни зношених частин тощо.

На підприємствах кожна група запасів може складатися із сотень і тисяч назв, сортів, розмірів. Для раціонального обліку запасів, який би сприяв оперативному управлінню, плануванню та бухгалтерському обліку, необхідно розробити деталізоване групування запасів. З цією метою на підприємствах перелік найменувань окремих видів матеріалів класифікується за визначеною ознакою. Матеріали поділяються на групи, а кожна група поділяється на підгрупи. У межах кожної підгрупи матеріали в свою чергу групуються за профілем, маркою, сортом тощо.

Особлива увага на підприємстві приділяється дослідженню операцій зі списання запасів.

Списання запасів із балансу згідно з П(с)БО 9 може відбуватись у таких випадках: відпускання у виробництво; реалізація за грошові кошти; передача до статутного капіталу іншого підприємства; безоплатна передача; списання у зв'язку з невідповідністю критерію активу; списання через втрати від стихійного лиха; списання нестач у межах норм і понад норми природного убутку.

При списанні матеріалів у виробництво необхідно провести документальну перевірку, яка допоможе встановити:

  • відповідність норм у документах на списання нормативним даним;

  • відповідність кількості фактично списаної сировини витрачанню цієї сировини за нормами.

Результати такого зіставлення можуть бути трьох варіантів:

  • фактична кількість списаної сировини та матеріалів відповідає нормам;

  • фактична кількість списаної сировини більша від норми;

  • фактична кількість списаної сировини менша від норми.

Якщо списано більше, ніж передбачено нормами, то визначаються причини, отримавши пояснення від технологів, начальника цеху. Причинами перевитрат можуть в основному бувають:

  • погана якість сировини (тоді необхідно встановити, від кого вона надійшла, хто укладав договір від клієнта, за якою ціною була закуплена сировина, встановити, чи можна було закупити подібну сировину в іншого постачальника і за якою ціною);

  • значна кількість сировини йде у відходи через недосконалість технології та обладнання, але по цій причині зрідка оскільки на підприємстві часто оновлюється, перевіряється обладнання.

В обох випадках документальний контроль бажано підтвердити результатами фактичної перевірки

Окремо виділяється аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів. При перевірці даного об'єкта контролю аудитор повинен звернути увагу на порядок списання або погашення вартості МШП. У ході перевірки необхідно визначити склад, кількість та вартість МШП на підприємстві за допомогою перевірки оборотних відомостей та інших облікових регістрів, у яких відображається назва, кількість та вартість МШП; перевірити правильність розмежування в обліку малоцінних оборотних активів.

Планом рахунків для обліку МШП, які знаходяться у класі запасів, передбачений рахунок 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети ”.

Порядок видачі довіреності

Згідно ст. 244 Цивільного кодексу України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

Особа, яка бажає видати довіреність, має бути повністю дієздатною (досягти 18-ти років). Також, нотаріусу необхідно надати паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру.

При видачі довіреності на розпорядження майном (транспортними засобами, нерухомим майном, земельними ділянками) нотаріусу бажано також надати документи, які підтверджують право власності на це майно - свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, міни дарування тощо, Державний акт про право власності на земельну ділянку.

Рецептура і норми витрат сировини і матеріалів для виробництва  Таблиця 12.1 Норми витрати яблук для виробництва "Яблучного концентрату", 70% 

Найменування сировини 

Вміст сухих речовин у яблук,% 

Концентрація соку% 

Втрати і відходи,% 

Всього відходів і втрат,% 

Норма 

витрати,

кг / т 

Під час сортування і пресуванні

На технологічних операціях

Яблука 

12 

70 

20 

1,5 

51 

12075 

Таблиця 12.2  Норми витрати соку п / ф для виробництва "Яблучного концентрату", 70% 

Найменування продукту 

Сухі речовини в соку 

Втрати при концентрування,%

Відходи при освітлення / фільтрації,% 

Усього втрат і відходів% 

Витрата соку, кг / т 

Сік яблучний напівфабрикат

12

5

8,5

13,5

8542

Таблиця 12.3  Норми витрати яблук для виробництва "Соку яблучного напівфабрикат асептично консервованого" 

Найменування продукту 

Сухі речовини в яблук,% 

Відходи при інспекції / пресування 

Втрати при освітлення,% 

Усього втрати і відходи,% 

Витрата яблук, кг / т 

Яблука 

12 

31 

5,5 

35,5 

1541 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке печатати