Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма ОЕТ ГТ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
257.02 Кб
Скачать

Додаткова:

 1. Амбросов В., Мареніч Т. Механізм ефективного функціонування агроформувань //Економіка України – 2006 - №6.

 2. Андрианов В. Инфляция и методы ёё регулирования // Общество и экономика. – 2006. - №4.

 3. Андрианов В. Эволюция основных концепций регулирования экономики. // Общество и экономика. – 2005. - №4.

 4. Артус М. М. Система організації функціонування фінансів // Актуальні проблеми економіки – 2006 – №7.

 5. Базилевич В., Филюк Т. Роздержавлення природних монопольних структур в Україні //Економіка України. — 2002. — № 3.

 6. Балацкий Е. Экономические науки: нове вызовы современности // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. №1.

 7. Бандура О. В. Монополія та технологічна ефективність в реальному часі // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 12.

 8. Батура О., Головата І. Теорія цінності в оцінках українських економістів на зламі XIX—XXст. // Економіка України. — 2002. — № 7.

 9. Башнянин Г.І. та ін. Національна грошова система і проблеми формування номінальної і реальної вартості грошей // Фінанси України.- 1999. -№ 1.

 10. Белінська Я. В. Інституції та економічний розвиток // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2.

 11. Бендерський Ю. Реалії світогосподарських процесів і місце в них України // Економіка України. - 2000.- №1.

 12. Биконя С. Ф. Поведінка монополій в умовах перехідної економіки // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 5.

 13. Биконя С. Ф. Теорія монопольного прибутку в умовах трансформаційних змін в економіці //Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4.

 14. Біла С. Ринкова інфраструктура в Україні // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень в постсоціалістичних країнах. Міжнародна науково-практична конференція. – 24 – 26 вересня 2003./ За ред. І. І. Кукурудзи. – Черкаси, 2003.

 15. Біла С. Тіньова економіка та її вплив на структурне трансформу­вання українського виробництва // Економіка України. — 2000. — №10. —С. 54—62.

 16. Білоус О. Глобалізація і глобалізм. // Економічний часопис ХХІ ст.. – 2004. - №3.

 17. Богдановский В. Труд и занятость в сельском хозяйстве// Вопросы экономики. – 2005. - №5.

 18. Богиня Д., Волинський Г. Державне регулювання перехідних процесів // Економіка України. - 1999. - № 5.

 19. Болдырев И. Экономическая методология и постмодернизм // Вопросы экономики. – 2006. - №11.

 20. Бондар О. Проблеми формування амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 1.

 21. Борщ Л. М. Валовий внутрішній продукт України: проблеми та перспективи створення // Регіональна економіка. — 2001. — № 2. — С. 135—141.

 22. Бугуцький О., Бугуцький Ю. Проблеми вартості робочої сили в галузях економіки України // Економіка України. - 1999. - № 2.

 23. Буздалов И. Природная рента как категория рыночной экономики// Вопросы экономики. – 2004. - №3.

 24. Буланий О. О. Світовий досвід сучасного митно-тарифного регулювання та застосування його в Україні // Актуальні проблеми економіки – 2006 – №89.

 25. Бунин О. А. Підприємництво і підприємець: зміна аспектів // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 4.

 26. Бунін О. О. Основні фактори виробничого процесу // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 1.

 27. Вагевська Н. Теоретичні аспекти заробітної плати в умовах ринкової економіки // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 1.

 28. Вахненко Т. Товарний експорт України в системі світогосподарських зв’язків // Економіка України – 2006 – №6.

 29. Величко О. Становлення і розвиток грошово-кредитної системи України // Економіка України. — 2001. — № 5.

 30. Войтюк Д. Грошові потоки: класифікація та вплив на грошову масу і грошову базу //Економіка України. - 1999. - № 5.

 31. Волинський Г. Державне регулювання ринкової економіки // Економіка України. - 1996. - №2.

 32. Волынец В. В. Теории экономической политики: проблемы периодизации и структуризации. // Актуальні проблеми економіки – 2006 – №7.

 33. Гайдуцький А. Формування інвестиційно привабливої ринкової інфраструктури. //Економіст. – 2005. №10.

 34. Галица И. - Некоторые аспекты экономической политики на современном этапе. //Экономика Украины.-2000.-№ 4

 35. Гальчинський А. Теорія грошей. — К.: Основи, 1996.

 36. Геєць В. Деякі порівняльні органи трансформаційних моделей економіки України і Росії //Економіка України. – 2005. – № 5.

 37. Геєць В. Про політику економічного зростання в Україні // Банківська справа. - 1999. - № 2.

 38. Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціальне орієнтованої економіки в Україні // Економіка України. - 2000.-№ 1,2.

 39. Геєць В. Ще раз про складові економічного піднесення в Україні // Економіка України. - 1998. - № 11, 12.

 40. Геец В. Трансформационные преобразования в экономике Украины. // Общество и экономика. – 2006. - №2.

 41. Генералова Ю. В. Економічне зростання в умовах переходу до постіндустріального суспільства // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 1.

 42. Герман Г. І. Закони вартості. – Х., 2006. – 18 с.

 43. Глушецкий А. Акционерное общество закрытого типа или товарищество с ограниченной ответственностью: что выбрать? // Российский экономический журнал.-1995.-№6.

 44. Гнибіденко І. Проблеми трудової міграції в Україні та їх вирі­шення // Економіка України. — 2001. — № 4.

 45. Головач І. Проблеми недобросовісної конкуренції: зарубіжний та вітчизняний досвід // Економика.Фінанси. Право.-1998.-№4.-с.39-60.

 46. Гончарук Г. Г. Конкуренція: сутність, економічна характеристика та особливості //Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2.

 47. Городенська Л. В. Амортизація: функції, фінансовий механізм управління // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2.

 48. Гош О. Ринок як засіб відродження перехідної економіки України // Економіка України. – 2005. – № 9.

 49. Гош О. Роль і особливості товарних відносин постсоціалістичних перехідних суспільств // Економіка України. - 1999. - № 12.

 50. Гриценко А. Гроші: сутність, функції та агрегати. // Економіка України. — 1999. — № 2.

 51. Гриценко А. Еволюція вартості // Економіка України. — 2001. — № 4.

 52. Гришан Ю. Державне регулювання діяльності підприємств у післяприватизаційний період // Економіка України. — 2000. — №11.

 53. ГУ-ВШЭ, МАЦ - Об использовании в России опыта новых индустриальных стран в формировании "институтов развития" и стимулировании инновационного экономического роста. // Вопросы экономики. – 2004. - №10.

 54. Гуревичев М. Государственное регулирование переходной экономики: опыт Укрианы //МЭ и МО 1997 №7 с.62-74

 55. Даниленко А. Особливості формування фінансів реального сектора України // Економіка України – 2006 - №6.

 56. Деревянкин Т. И., Костюшко О. В. Конкуренция и монополия как категории рынка в отечественной экономической литературе конца ХІХ – начала ХХ вв. // Актуальні проблеми економіки – 2006 – №7.

 57. Диба М., Ягодка А., Дзюбленко Я. Теоретико-методологічні основи господарського регулювання в сучасній економічній системі // Економіка України. – 2005. – № 10.

 58. Дієсперов В. Вигідність роботи у сільському господарстві: оцінка та перспективи //Економіка України. – 2005. – № 8.

 59. Дізьківська Л. Формування та розвиток міжнародної системи регулювання конкуренції //Економіст. – 2005. – № 9.

 60. Долгоруков Ю., Тугрін І. Збільшення частки сучасних підприємств – важливий напрям промислової політики // Економіка України. – 2005. – № 2.

 61. Дорогунцов С., Чижова В. Методологические проблемы воспроизводства основного капитала в трансформационный период //Экономика Украины.- 2002.-№12.-с.29-35.

 62. Евтух А. Г. Законы денег через призму современной финансовой науки // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 4.

 63. Евтух А. Т. Природа і причини багатства // Фінанси України. – 2005. - №4

 64. Евтух А. Т. Сущность денег: современный аспект // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 11.

 65. Ершов М. Экономический рост: новые проблемы и новые риски // Вопросы экономики. – 2006. - №12.

 66. Есин Е. Функции государства в рыночной экономике //Вопросы экономики 1997 №5 С.13-22

 67. Євсеєнко О., Волохова Л. Деякі аспекти статистичного аналізу зайнятості та безробіття на ринку праці України // Економіст. – 2005. – № 9.

 68. Євтух А. Т. О кредите // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 7.

 69. Єременко В. Економічна наука: проблеми логіки, методології, класифікації // Економіка України. – 2005. – № 12.

 70. Єременко В. Сучасна парадигма економічної науки // Економіка України. — 1994. — №11.

 71. Єрохін С. А. Трансформаційний процес та його структуризація // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 2.

 72. Єрохін С. А. Фінансово-економічний механізм глобалізації. // Актуальні проблеми економіки – 2006 – №9.

 73. Зайцев Ю. Умови відновлення мотиваційної природи заробітної плати в перехідній економіці // Економіка України. — 2002. — № 8.

 74. Збарський М. Інтереси - рушійна сила суспільного процесу // Економіка України. - 1999. - № 7.

 75. Золотарьов А., Волик І., Кузькін Е. Посилення взаємодії вироб­ництва і обігу // Економіка України. — 2000. — № 5.

 76. Зоря О. Оцінка підтримки сільського господарства в міжнародному порівнянні //Економіка України. – 2005. – № 10.

 77. Іщенко Є. Прибуток як критерій ефективності функціонування підприємства // Економіст. – 2005. – № 8.

 78. Кащенко О. Про ринок землі та його інфраструктуру // Економіка України. — 2000. — №2.

 79. Кириленко В., Кириленко Л. Теорія ціни та сучасне ціноутворення // Економіка України. — 2002. — № 8.

 80. Клейнер Г., Петросян Д. Взаимодествие государства и общества при формировании экономической политики. // Общество и экономика. – 2005. - №4.

 81. Князев Ю. О трудовой теории стоимости // Общество и экономика. – 2004. - №3.

 82. Ковальчук Т., Коваль М. Основні чинники інфляції в Україні // Економіка України. — 1996. — № З.

 83. Колодко Г.- Институты, политика и экономический рост// Вопросы экономики. – 2004. - №7.

 84. Коропенко Н. Т. Розвиток підприємництва в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 4.

 85. Костуєв. О. Конкуренція і монополія в їх історичній динаміці. // Економіст. – 2003. - №5.

 86. Кравченко Ю. Природні монополії в економіці України // Економіка України. – 2005. – №11.

 87. Кравченко Ю. Ринкам природних монополій – ефективне регулювання // Економіка України – 2006 - №6.

 88. Кудікова А. В. Підприємницька поведінка: сутність та детермінанти її еволюції //Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 4.

 89. Кузнєцов О. Методика оцінки характеру поведінки споживачів // Економіка України. — 1999. — № 8.

 90. Кузьминов Я., В. Радаев, А. Яковлев, Е. Ясин - Институты: от заимствования к выращиванию (опыт российских реформ и возможность культивирования институциональных изменений)// Вопросы экономики. – 2005. - №4.

 91. Кулиш А. К вопросу анализа этапов развития трансформационной экономики //Экономика Украины. — 2002. — № 6.

 92. Куценко В., Удовиченко В. Індекс людського розвитку: виміри його основних параметрів та шляхи їх підвищення // Економіка Украї­ни.— 1997. —№1.

 93. Лазебина Л. Щодо теорії фінансової політики // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №9.

 94. Лагутін В.Д. Фінанси і виробництво: структурні взаємозв'язки, суперечності, стимули // Фінанси України. - 2000. - № 2.

 95. Лазебник Л. Л. Глобалізація як середовище формування політики економічного розвитку країни // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 11.

 96. Леоненко П. М., Черепніна О. І. Зовнішньоекономічна діяльність України: сучасні тенденції // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 2.

 97. Лиходів В. Формування багатосубєктної системи – нова тема курсу економічної теорії. //Актуальні проблеми економіки. – 2004. №6

 98. Лошенюк І. Д. Перспективні тенденції розвитку інфраструктури роздрібного ринку України // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10.

 99. Лукінов І. Методи і засоби регулювання економіки перехідного періоду // Економіка України. — 1999. — № 5.

 100. Луненко Ю. Акціонерний сектор вітчизняної економіки // Економіка України. – 2005. – №1.

 101. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та особливості її ре­алізації в Україні //Фінанси України. - 2000. - № 1.

 102. Лямонова Т. Тіньова економіка — визначення, структура, методи оцінки // Економіка, право, фінанси. — 2001. — № 3. — С. 22—26.

 103. Максименко Н. Собственность как экономическая категория //Бизнес-информ.- 1997, №12, с. 18-24.

 104. Мандибура В., Опанасик В. Сутність, концептуальні принципи та особливості функціонування спеціальних економічних зон // Економіст . – 2003. – № 3.

 105. Меламед М. Структура ВВП за категоріями доходу і критерії структурної політики // Вісн. НБУ. — 2002. — №2. — С. 9—19.

 106. Мельникова О. Особливості національної монополії // Економіка України. — 2001. — № 2.

 107. Михеев Д. Потребности и потребление в постсоциалистической экономике. // Общество и экономика. – 2004. - №4.

 108. Міщук Г. Товарні біржі України: тенденції та проблеми розвитку // Економіка України. – 2005. – № 4.

 109. Моргунов В. Нормирование прибыли при регулировании цен естественных монополий (две концепции) // Вопросы экономики.—2001.— № 9.

 110. Мочерний С. В. Методолія економічного дослідження. – Л.: Світ, 2001. 416 с.

 111. Мочерний С. До питання про предмет політичної економії. - // Економіка України. - 1997. - №2.

 112. Мочерний С. Моделі трансформаційних процесів економіки // Економіка України. - 2000. - № 2.

 113. Мочерний С. Проблеми людини в економічній теорії // Еко­номіка України. - 1999. - № 1.

 114. Мочерний С. Предмет економічної теорії. // Економіка України. – 2003. - №10.

 115. Мочерний С., Плотніков О. Економічна безпека в контексті державного суверенітету України // Економіка України. - 1998. - № 4.

 116. Назарчук М., Карпенко Л. Про деякі особливості розвитку організованого ринку цінних паперів в Україні // Економіка України. – 2005. – № 10.

 117. Назарчук М., Курбацька Г. Фондові біржі та позабіржові ТІС: схожість та відмінності між ними // Економіка України. – 2005. – № 11.

 118. Непринцева Е., Батурина И. Производство и предложение. Издержки и прибьль //Российский экономический журнал. — 1993. — № 3.

 119. Никитин С, Глазова Е., Никитин А. Прибыль: теоретические и практические подходы // Мировая экономика и международные отношения. — 2002. — №5.

 120. Никитин С., Никитин А. Прибыль и зарплата в развитой экономике: динамическое взаимодействие //МэиМО.-2000.-№7.-с.72-81.

 121. О. Осауленко. Інфляція та економічне зростання //Вісник УАДУ при Президентові України.- 2000.-№4. с.48

 122. Овчинникова М. О. Роль ціноутворення в формуванні ринкових відносин // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 6.

 123. Одинець В. Шляхи удосконалення соціального захисту населення // Економіка України. - 1999. -№11.

 124. Олійник О. Теоретико-методологічні засади державного регулювання аграрного ринку //Економіка України. – 2005. – № 7.

 125. Онищенко О. Господарства населення: підсумки, оцінки, прогно­зи // Економіка України. — 2003. — № 3.

 126. Онищенко О. Особливості сучасних земельних відносин в Украї­ні // Економіка України. — 2001. — № 4.

 127. Онищенко О. Фінансова результативність сільського господарських підприємств //Економіка України. – 2005. – № 2.

 128. Орлов А. О социально-экономической природе современной инфляции // Общество и экономика. – 2005. - №4.

 129. Орлов П., Орлов С. Про використання в Україні різних систем амортизації // Економіка України. – 2005. – № 5.

 130. Островерх Н. М. Приватизація і державне регулювання економіки // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 2.

 131. Павлишенко М. Економічна система чи спосіб виробництва // Економіка України. — 2000. — № 3.

 132. Павлишенко М. Модифікація вартості товару // Економіка Украї­ни. — 2001. — № 7.

 133. Павлишенко М. Політекономія — ядро економічної теорії // Еко­коміка України. — 2002. — № 7.

 134. Пирожков С., Прейгер Д., Малерчук І. Проблеми реалізації транзитивного потенціалу України в контексті розширення ЄС і формування ЄЕП // Економіка України. – 2005. – № 3.

 135. Плотніков О. В. Ultimaratio українських реформ: монографія. – К.: Кондор, 2003. – 240 с.

 136. Покритан А. Про еволюцію товарної форми продукту // Економі­ка України. — 2001 .—№11.

 137. Покритан А. Про економічний зміст сучасних суспільних відно­син в Україні // Економіка України. — 2000. — № 10.

 138. Покритан А. Ринкова трансформація і проблема пріоритетів в економіці України //Економіка України. — 1997. — № 2.

 139. Покритая А. Про характер виробничих відносин у сучасній Україні // Економіка України. - 1999. - № 10.

 140. Полтерович В., В. Попов — Эволюционная теория экономической политики. Часть I. Опыт быстрого развития// Вопросы экономики. – 2006. - №7.

 141. Полтерович В., Попов В. Эволюционная теория экономической политики. Часть II. Необходимость своевременного переключения. // Вопросы экономики. – 2006. - №8.

 142. Полуянов В. Монополізованість промисловості України і тенден­ції формування ринкових суб'єктів господарювання // Економіка України. — 2001. — № 9.

 143. Поченчук Г. М. Місце кредиту в економічній теорії як фактора економічного зростання //Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2.

 144. Растяпін А.В. Максимізація прибутку підприємства // Фінанси України. - 2002.-№2.

 145. Рашевський М., Чернюк Л. Геоекономічний потенціал розвитку продуктивних сил //Економіка України. — 2002. — № 7.

 146. Рибалкін В. Ринок як економічний інститут власності // Економі­ка України. — 2001. — №2.

 147. Рибчук А. В. Глобальна виробнича інфраструктура в системі світ ового господарства //Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 11.

 148. Розанова Н. Эволюция взглядов на природу фирмы в западной экономической науке // Вопросы экономики.— 2002. — № 1. — С. 50—67.

 149. Розанова Н., А. Назаренко - К вопросу о марксистской теории отношений труда и капитала: современный подход// Вопросы экономики. – 2004. - №12.

 150. Рудакова И. Основное течение экономической теории: потенциал и научная критика// Вопросы экономики. – 2005. - №9.

 151. Рупняк М. Я. Принципи організації фінансів акціонерних товариств // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 7.

 152. Рябченко О. Д. Роздержавлення і його основні форми // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 1.

 153. Система законів грошей і принципи їх використання // Фінанси України. – 2004.- №3.

 154. Сірко А. В. Первісне нагромадження капіталу // Економіка і прогнозування – 2004 – №2.

 155. Соболев В. Государство в переходной инфраструктуре// Бизнес-информ,1999. № 7-8.

 156. Сожик М. Підвищення заробітної плати як фактор формування середнього класу в Україні // Економіст. – 2005. – № 7.

 157. Соколик М. Грошові доходи і витрати населення України: тенден­ції та структура //Економіка України. — 1999. — № 3.

 158. Соціально-економічний розвиток аграрного сектора в інтересах суспільства // Економіка України. – 2005. – № 4.

 159. Спасів Н. Я. Теоретичні аспекти діяльності капіталу підприємницьких структур // Фінанси України. – 2004. - №8

 160. Степанкова Т. Макрофінансова стабілізація і економічне зростання //Вісник УАДУ при Президентові України.- 2000.-№4.с.130

 161. Субботович Ю. Л. Прибуток у господарській діяльності підпри­ємницьких структур // Фінанси України. — 1999. — № 12.

 162. Суперсон В. І. Регіональні аспекти функціонування аграрного сектору в умовах трансформаційної економіки України // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 5.

 163. Суравцев Г., Ільченко С. Вдосконалення фондової біржової си­стеми — передумова ефективного розвитку економіки України // Еко­номічний часопис. — 1998. — № 8.

 164. Сухарев О. О выборе стратегии макроэкономической политики // Вопросы экономики. – 2004. - №8.

 165. Ткаченко Л. Особливості формування підприємницького середовища в України в пострадянський період. // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №9.

 166. Тарасевич В. До проблеми економічного зростання в Україні // Економіка України. - 1999. - №8.

 167. Узун В. Эффективность крупного и малого бизнеса в сельском хозяйстве// Вопросы экономики. – 2005. - №6.

 168. Фетисов Г. О выборе целей и инструментов монетарной политики// Вопросы экономики. – 2004. - №2.

 169. Фещенко В. Методологічні аспекти сучасних досліджень // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №1.

 170. Филюп Г. Теорія і практика цінового регулювання діяльності суб’єктів природних монополій // Економіка України. – 2005. – № 12.

 171. Філіпенко А. Інтеграційні перспективи України: бігравітаційна модель // Економіка України. – 2005. – № 6.

 172. Ходзінський К, Мазурок П. Первісне нагромадження капіталу та підприємництво в Україні // Економіка України. — 2003. —■ № 4.

 173. Цыганов А. Предприниматель и власть: проблемы взаимодействия // Вопросы экономики. – 1997, №6, с.97-104.

 174. Чечетов М. Приватизація у країнах світу зі сталими ринковими відносинами // Економіка України. – 2005. – № 1.

 175. Чухліб А. П., Колбушкін Ю. П. Сутність і природа витрат на ви­робництво // Фінанси України. — 1997. — № 9. — С. 30.

 176. Чухно А. Нова економічна політика // Економіка України. – 2005. – № 6.

 177. Чухно А. Нова економічна політика // Економіка України. – 2005. – № 7.

 178. Чухно А. Проблеми теорії перехідного періоду від командної до ринкової економіки // Економіка України. — 1996. — № 4.

 179. Шаповалов В. О. Сучасний стан акціонерного сектора України і шляхи його поліпшення // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 1.

 180. Шнипко О. Нагромадження капіталу як фактор конкурентоспроможності економіки // Економіка України. – 2005. - №7.

 181. Шевцов А. Про заходи щодо підвищення ефективності економіки України в перехідний період // Економіка України. - 1999. - № 12.

 182. Шнипко О. Доіндустріальна глобалізація: сутність, чинники, тенденції та суперечності розвитку // Економіка України. – 2005. – № 4.

 183. Шнипко О. Нагромадження основного капіталу як фактор конкурентоспроможності економіки // Економіка України. – 2005. – № 7.

 184. Шнипко О. ТНК та проблеми транс націоналізації українського ринку // Економіст. – 2005. – № 11.

 185. Шубравська О. Сталий економічний розвиток: поняття і напрями досліджень // Економіка України. – 2005. – № 1.

 186. Юрченко В. В., Романин В. О. Ринок праціУкраїни: сучасний стан та шляхи реформування// Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 6.

 187. Юрчишин В. До аналізу причин і наслідків занепаду сільського господарства // Економіка України. — 2001. — № 2.

 188. Якименко М., Краснікова О. Торгівля землею в Україні та її со­ціально-економічні наслідки // Економіка України. — 1999. — № 8.

 189. Ясин Е. — Государство и экономика на этапе модернизации// Вопросы экономики. – 2006. - №4.

 190. Яцков В. Як узгодити можливості з потребами // Віче. – 2005. - №1

САЙТИ

  1. Державний статистичний комітет України – www.ukrstat.gov.ua

  2. Світовий банк -- http://www.worldbank.org/

  3. Національна бібліотека В. Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua

  4. Національний Банк України - http://www.bank.gov.ua

  5. Антимонопольний комітет України - www.amc.gov.ua/

  6. Державна податкова служба України - www.sta.gov.ua/

  7. Верховна рада України – www.rada.gov.ua

  8. Сайт журналу Актуальні проблеми економіки - www.eco-science.net/

  9. Інститут економіки та прогнозування (журнали економіка і прогнозування, економічна теорія) - http://www.ief.org.ua/Vudan.htm

  10. Журнали «економіка та держава», «ефективність економіки», «Інвестиції» - http://www.economy.in.ua