Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма ОЕТ ГТ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
257.02 Кб
Скачать

Тема 4. Форми організації суспільного виробництва

та їх еволюція.

Лекції - 2 год.

Семінари - 2 год.

Самостійна робота – 4 год

План лекції та семінару:

 1. Процес суспільного виробництва: його фактори, зміст і результативність.

 2. Сутність і види форм організації виробництва, їх еволюція.

 3. Товар і його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі.

 4. Закон вартості як економічний закон товарного виробництва.

Реферати:

 1. Теорії вартості: трудова, маржиналістська і неокласична.

 2. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах.

 3. Ефективність праці в Україні.

Питання для самостійної роботи студентів:

 1. Зміст і структура процесу виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво.

 2. Ефективність виробництва та її економічні і соціальні показники.

 3. Суб’єкти товарних відносин та їх еволюція.

 4. Роль суспільного поділу праці у розвитку товарного виробництва і товарного обміну.

Питання для обговорення:

 1. Ми неодноразово підкреслювали факт обмеженості виробничих ресурсів. Запропонуйте шляхи, що можуть послабити обмеженість щодо кожного виду ресурсів: землі, праці, капіталу та здатності до підприємництва?

 2. Чи можна сподіватися, що коли-небудь прогрес науки і техніки зможе подолати обмеженість ресурсів?

 3. Національне багатство за новою методикою Світового банку обраховується за трьома показниками: людським, фізичним та природним капіталом. Чому в такому разі: 1) Китай, Індія та інші країни з великою кількістю населення не є найбагатшими; 2) Російська Федерація, Південна Африка, які володіють найбагатшими природними капіталами на землі, відстають від розвинених країн за рівнем економічного розвитку; 3) розвинені країни надають перевагу людському капіталу поряд з природним? Можливо, вони хочуть законсервувати вичерпні природні ресурси у своїх країнах і використати природні багатства слаборозвинених країн?

 4. Чи може зростання продуктивності праці в одній галузі принести користь працівникам тієї ж кваліфікації в інших галузях.

 5. Які з наведених рис притаманні натуральній формі виробництва:

а) суспільний поділ праці перебуває у зачатковому стані; б) суспільний поділ праці j перебуває у розвиненому стані; в) продукт праці розподіляється за допомогою обміну; г) виробництво характеризується замкнутістю, продукти призначаються для задоволення власних потреб; д) продукт праці для виробника не має споживної вартості?

5. . З наведених положень виберіть ті, які характеризують конкретну працю, і ті, що характеризують абстрактну:

а) праця, що створює вартість; б) праця як цілеспрямована діяльність людини для виробництва споживних вартостей; в) кількість витраченої праці визначається через робочий час; г) характеризує певний вид діяльності працівника; д) зводиться до простої праці; є) розумова праця.

Тема 5. Теорія грошей.

Лекції - 4 год.

Семінари - 4 год.

Самостійна робота – 6 год

План лекції та семінару:

 1. Виникнення, сутність та функції грошей.

 2. Грошовий обіг та його закони.

 3. Грошова система, її основні елементи та типи.

 4. Сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки інфляції.

Реферати:

  1. Теорії грошей.

  2. Грошові реформи в Україні в 90-х рр. XX ст.

  3. Антиінфляційна політика держави

  4. Еволюція грошових систем.

 1. Соціально-економічні наслідки інфляції.

Питання для самостійної роботи студентів:

 1. Концепції виникнення та суті грошей.

 2. Пропозиція та попит на гроші.

Питання для обговорення:

1. Чи може гіперінфляція підірвати спроможність грошей виконувати свої функції?

2. Грошові агрегати в різних країнах: сутність, функціональне призначення та рівень ліквідності.

3. Розрізняють три методи стабілізації грошового обігу: нуліфікацію, ревальвацію і девальвацію. З впровадженням гривні в Україні який метод стабілізації грошового обігу було використано?

Тема 6. Структура та інфраструктура ринку

Лекції - 2 год.

Семінари - 2 год.

Самостійна робота – 4 год

План лекції та семінару:

 1. Риси, структура та функції ринку.

 2. Основні суб'єкти ринкової економіки.

 3. Закони ринкової економіки.

 4. Суть та основні елементи інфраструктури ринку.

Реферати:

 1. Держава як суб’єкт ринкового господарства.

 2. Механізм встановлення ринкової рівноваги.

 3. Торговий капітал і торговий прибуток.

 4. Кредитно-банківська система як сфера руху позичкового капіталу.

 5. Фондові біржі. Прибуток акціонерних товариств.

Питання для самостійної роботи студентів:

 1. Об’єктивні передумови виникнення ринку.

 2. Позитивні та негативні сторони ринкової системи господарювання.

 3. Організаційні та правові форми підприємств як суб’єктів ринку.

 4. Надлишок і дефіцит як свідчення порушення ринкової рівноваги.

 5. Посередники на ринку.

 6. Проблеми формування моральних норм у ринковому суспільстві.

Питання для обговорення:

  1. Економічний закон попиту визначає дії покупця, а економічний закон пропозиції — дії продавця. Чи можна сказати, що продавці байдужі до дії закону попиту, а покупець — до дії закону пропозиції? Поясніть це за допомогою причинно-наслідкових зв'язків згаданих економічних законів.

  2. Підприємництво як явище господарського життя розвивається за певних економічних, юридичних, політичних та психологічних передумов. В Україні в роки перебудови було створено такі передумови. Чи розвивається підприємництво в нашій країні темпами, характерними для країн з розвиненою економікою? Які причини стримують розвиток підприємництва в Україні?

  3. Партнерство, або товариство, і корпорація (акціонерне товариство) засновуються на спільних засадах — на об'єднанні паїв своїх членів, які стають їх співвласниками. Кожний із них одержує доход пропорційно розміру свого паю. Чому в такому разі партнерство і корпорація належать до різних видів підприємств? Чим вони відрізняються?

  4. Як впливатимуть на пропозицію товарів і послуг такі чинники: а) наявність товарів виробничого призначення, що взаємозамінюються і взаємодоповнюють один одного; б) рівень технологій, які застосовуються під час виробництва однойменних товарів; в) рівень податків; г) якість ресурсів і чинників виробництва; д) наявність субсидій; є) конкуренція на ринку однорідних товарів; є) реклама і маркетинг?