Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika3t.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
176.64 Кб
Скачать

7. Затвердження результатів виробничої технологічної практики.

Затвердження результатів практики здійснюється на кафедрі шляхом індивідуального захисту кожним студентом свого щоденника і звіту перед кафедральною комісією в такі терміни: протягом 10-ти днів після закінчення практики.

Результати захисту оцінюються по стобальній системі, заносяться до відомості і залікової книжки студента та здаються в деканат університету. Незадовільна оцінка є академічною заборгованістю і підлягає усуненню в установленому порядку.

  1. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВИРОБНИЧОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

8.1. Підсумки практики підбиваються під час складання студентом заліку на засіданні кафедральної комісії. Склад комісії та термін захисту визначає завідувач кафедри. До комісії входять: завідувач випускаючої кафедри, керівник практики від кафедри та викладач з будь-якої професійно-орієнтованої дисципліни.

8.2.Виставляючи диференційовану оцінку, комісія враховує характерис­тику студента-практиканта, видану керівником практики від підприємства, зміст і оформлення звіту, його захист та ін. Загальна оцінка за практику — це середнє арифметичне від суми балів, що одержує студент від керівника з підприємства-бази практики, керівника практики від кафедри, а також за захист звіту з практики.

За бальною шкалою

за національною системою

Оцінка ESTC

90-100

5 (відмінно)

А

82-89

4(добре)

В

75-81

4 (добре)

С

68-74

3 (задовільно)

D

60-67

3 (задовільно)

Е

35-59

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

FX

1-34

2 (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)

F

8.3. Диференційована оцінка з практики враховується нарівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента. Результати складання заліку з практики заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці студента й у журналі обліку успішності.

8.4. Студент, який не виконав програми практики і дістав незадовільний відгук з бази практики або незадовільну оцінку за складання заліку, направля­ється на практику вдруге або відраховується з університету.

8.5. Керівник практики інформує адміністрацію університету щодо фактичних термінів початку і закінчення практики, складу груп студентів, які пройшли практику, дотримання ними вимог трудової дисципліни, про стан охорони праці і протипожежної безпеки на базі практики та з інших питань організації та проведення практики.

Рекомендована література:

Основна література:

  1. Про внесення змін до Закону України „Про туризм": Закон України // Урядовий кур'єр, 2003. - №244

  2. Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 року.

  3. Закон України “Про рекламу” від 3 липня 1996 року №270/96-ВР.

4.Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів": Закон України // Урядовий кур'єр. - 1994.27.01.94.

5.Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” від 21 січня 1994 року №3857-XII.

6.Постанова Кабінету Міністір України від 18 лютого 1997 року №176 “Правила надання послуг пасажирського атомобільного транспорту”.

7.Закон України “Про правовий статус іноземців” від 4 лютого 1994 року № 3929-ХII.

8.Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів/ Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка; Київ, уи-т туризму, економіки і права. - К.: Юрінком Інтер, 2002.

9.Агеева О. Туристические фирмы и гостиницы. - М.: Совр. эк. и право, 2000.

10.Александрова А.Ю. Международный туризм. Учеб. пособ. - М.: Аспект- Пресс, 2001.

11.Бейдик О. О. Словник-довідник туристських термінів. - К.: Палітра, 1998.

12.Биржаков М. Введение в туризм (3-е изд.). - СПб.: Герда, 2001.

13.Биржаков М. Индустрия туризма. Перевозки. - СПб.: Герда, 2001. 14.Бургонова Г. Гостиничный и туристический бизнес. - М.: ФиС, 2000.

15.Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. - М.: Нолидж, 1996.

16.ГОСТ - 28681.0 - 90 "Стандартизация в сфере туристского экскурсионного обслуживания. Основные положения"

17.ДСТУ 4269:203 Національний стандарт України. Послуги туристичні. Класифікація готелів.

18.Дурович А- П. и др. Маркетинг в туризме. - Минск: Экономпресс, 1998.

19.Зорин И., Квартальное В. Толковый словарь туристских терминов. - М.: Афины: INFOGROUP, 1994.

18.Зорин И.В., Квартальное В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. - М.: ФиС, 2000.

20.Зорин И.В., Квартальное В.А. Толковый словарь туристских терминов. -М-Афины: INFOGROUP, 1994.

21.П.Зорин И.В, Квартальное В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 368 с.

22.Ильина Е. Н. Туризм-путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бізнес: Учеб. - М.: РМАТ, 1998.

23.Н.Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учеб. - М.: ФиС. 2000.

24. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Книги-XXI, 2003.-300с.

25.Квартальнов В. А. Туризм, экскурсии, обмены: современная практика. - М.: Наука, 1993.

26.Класифікатор професій ДК - 003-95-К.: Держстандарт України, 1995. Класифікація видів економічної діяльності ДК - 009-96 К.: Держстандарт України, 1996.

27.Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. –Київ: Центр навчальної літератури, 2004. –272с.

28.Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей: Навчальний посіб.- К.: Київ. нац. Торг.-екон. ун-т, 2003.-156с.

Додаткова:

29. Кузнецова Н. М Основи економіки готельного та ресторанного господарства. - К.: Федерація профспілок України, Інститут туризму, 1997.

30.Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебник для нач. проф. образования / Под ред. к.п.н. А.Ю. Лялиной. М..\ ПрофОбрИздат, 2001,-208с.

31.Лин Ван Дер Ваген Гостиничный бизнес. Серия "Учебное пособие". Ростов -на-Дону.- "Феникс", 2001.- 416 с.

32.Основи готельного менеджменту: Навч. Посіб. - К.: Кондор, 2004. - 408 с 33.Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка; Київ, ун-т туризму, економіки і права. -К.: Юрінком Інтер, 2002.640 с 22.

34. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та

надання готельних послуг, Наказ ДТАУ від 16.03.04, №19 23.

35.Правила проведення обов'язкової сертифікації туристичних і готельних

послуг в Україні. Довідник. - Львів; 1997 р.

36.Соловьев Б. Л. Менеджмент гостеприимства. - М.: Российская международная академия туризма, 1997.

37.Чудновский А. Д. и др. Гостиничный и туристский бизнес. - М.: Экмос, 1998.

38.Справочник. Обов'язкова сертифікація туристичних і готельних послуг в Україні. - Львів, 1997.

39.Справочник работника гостиничного хозяйства. - М.: Высшая школа, 1988.

40.Управление человеческими ресурсами в европейском гостиничном бизнесе: Учеб. пособие. Пер. с англ. -М.: Финансы и статистика, 2001. -120 с.

41.Маринин М.М. Туристические формальности и безопастность в туризме.- М.: «Финансы и статистика», 2003. – 144с.

Додаток А

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]