Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metafizika rabocza programa.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
219.65 Кб
Скачать

ВСТУП

Робочу програму укладено відповідно до навчального плану спеціальності 6030100 Філософія, спеціалізації 6.020301 Філософія.

Робочу програму складено на підставі навчальної програми з дисципліни „Метафізика і онтологія” і затверджено на засіданні кафедри філософії Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, протокол № 1 від 06.09.2011 року

Робоча програма розрахована на студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Програма побудована за вимогами кредитно –модульної ( модульно – рейтингової) системи організації навчального процесу у вищих закладах освіти.

Трудомісткість курсу

Семестр

Кількість навч. годин

Кількість годин на тиждень

Кількість кредитів

Кількість кредитів за ECTS

Розподіл годин

Разом

Лекц

Семін

Контр

Конс

Сам.

роб.

2

144

2

2,5

144

28

30

86

Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

Метоювикладання даної дисципліни є цілісне опанування предметного поля, проблематики метафізики і онтології, історії її становлення, а також визначення її місця та функцій в системі філософського і гуманітарного знання. Не менш важливим є формування у студентів культури самостійного творчого мислення, вміння вести фахову, аргументовану дискусію.

Завдання вивчення дисципліни:

 • дослідження генезису метафізики і онтології, визначення її предмета та структури, виявлення гносеологічного значення та конститутивної ролі у філософському та конкретно – науковому пізнанні;

 • виявлення специфіки методологічного конституювання дисципліни, аналіз основних елементів методу, а також категоріального апарату метафізики і онтології; вивчення проблематики буття сущого, його онтологічної конституції та діалектики;

 • аналіз буття в його самовиконанні, розкриття механізму взаємодії сущих, окреслення специфіки духовної дії;

 • вивчення законів буття;

 • дослідження онтологічної будови і порядку світу, основних засад людського буття;

 • аналіз абсолютного буття, виявлення його значення для метафізики та онтології.

Знання та вміння

Студенти повинні знати:

 • предмет, метод та проблемне поле метафізики і онтології, її дисциплінарний статус та гносеологічне значення;

 • основні етапи формування дисципліни в історії філософської думки;

 • категорії метафізики, в чому полягає специфіка поняття буття;

 • проблематику буття сущого, зокрема його онтологічну конституцію;

 • в чому полягає проблематика буття в його самовиконанні;

 • закони буття;

 • трансцендентальні визначення буття;

 • онтологічну будову і порядок світу, основні засади буття людини;

 • проблематику абсолютного буття.

Студенти повинні вміти:

 • послідовно і аргументовано викладати зміст навчального матеріалу;

 • самостійно застосовувати засвоєний матеріал при вивченні наступних тем курсу;

 • виявляти методологічний та евристичний потенціал категорій, принципів та законів метафізики і онтології при осмислені проблем, що належать до предметного поля інших філософських та соціогуманітарних дисциплін.

Тематичний план курсу.

Тема

Лекції

Семінари

Самостійна робота

1

Метафізика як філософська дисципліна

4

4

9

2

Логіко - гносеологічні та методологічні засади метафізики

4

4

9

3

Буття як суще

4

2

9

4

Буття в його самовиконанні

4

2

9

5

Закони буття.

2

2

9

6

Трансцендентальні визначення буття

4

2

9

7

Світ як предмет метафізики

2

2

9

8

Абсолютне буття

4

4

9

9

Становлення предмета метафізики і онтології в історії філософської думки

4

9

Разом:

135

28

26

81

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з дисципліни

Метафізика і онтологія”

Змістові модулі

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 2,5

Екзамен

Загальна кількість балів

Кількість балів

30

30

15

25

100

За видами

роботи

Семінари

5/ 3/ 3/ 3/ 3/ 3

4/ 4/ 4/ 4 / 4

40

Модульна

контрольна

10

10

20

Реферат

15

15

Екзамен

25

25

Шкала оцінювання

ВНЗ

1 - 34

35 - 59

60 - 67

68 - 74

75 - 81

82 - 89

90 – 100

ECTS

F

FX

E

D

C

B

A

Національна

незараховано

зараховано

зараховано

зараховано

незадовільно

задовільно

добре

відмінно

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]