Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Suhareva_L.O._ta_in._Audit.__Metod._vkaz.2011.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
463.87 Кб
Скачать

Перелік використаних

джерел

Перелік використаних джерел нормативно-правової інформації, спеціальної літератури, статей періодичної преси, наукових праць може бути скорочений за рахунок законодавчих і нормативних актів, систематизованих в окремому додатку до роботи. У списку літератури можливе посилання на даний додаток.

Додатки до курсової

роботи

Додатки повинні включати: фінансову звітність, регістри синтетичного й аналітичного обліку, зведені документи, організаційні моделі аудиту, інформаційну модель методики аудиту, фрагменти проміжної і підсумкової контрольної інформації тощо.

4. Основні етапи та методика виконання курсової роботи

Перший етап виконання курсової роботи

Першим етапом виконання курсової роботи є складання бібліографії і вивчення законодавчих, нормативних актів і літературних джерел. Перелік основних з них приведений у Додатку З.

Бібліографічний опис джерел, використаних у курсовій роботі, приводиться відповідно до ДСТУ.

Основним принципом при вивченні джерела даних є комплексність, тобто максимальне використання одного джерела одночасно для всіх питань теми (однократність замовлення джерела).

Записи варто вести на вільних аркушах на одній стороні з залишенням полів. У записах коротко викладаються основні положення, думки, судження. Робочі записи періодично проглядаються керівником курсової роботи (терміни зазначені в індивідуальному завданні), уточнюються і після необхідних доповнень кладуться в основу викладу суті питання теми курсової роботи.

Таким чином, методика роботи над літературними джерелами включає бібліографічний пошук літератури за темою курсової роботи, її вивчення, фіксацію первинних даних і їхнє використання в процесі, у даному випадку, курсової роботи і формування нових знань.

Другий етап виконання курсової роботи

На другому етапі необхідно дослідити з літературних джерел та фактографічної інформації реальних підприємств господарський процес чи операцію, які впливають на формування досліджуваного показника фінансової звітності, який є об’єктом аудиту. Формалізувати отриману інформацію у вигляді таблиці, представленої в Додатку Д Методичних вказівок.

Третій етап виконання курсової роботи

На третьому етапі розробляються організаційні моделі аудиту, інформаційні моделі методик аудиту (додатки В, Ж), складаються відомості відхилень, аналітичні розрахунки.

Опис суті методик аудиту припускає обов'язкове з'ясування способів і прийомів виконання процедур по контролю і послідовності їхнього здійснення конкретним суб'єктом контролю щодо визначеного об'єкта і його структурних елементів (див. п. 3 Методичних вказівок).

Приклад:

Логічна побудова міркувань при викладі методики аудиту обґрунтованості інформації щодо статті балансу «Товари» (р. 140).

Економічна сутність операцій, що впливають на вартість товарів, які відображаються у відповідній статті ф.№1 Баланс виражається в:

  • зростанні частини обігових активів, що представляються товарними запасами;

  • особливостях товарів, що надійшли, як частини собівартості реалізованих товарів у наслідку;

  • поточних зобов'язаннях, зокрема кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Як відомо, це такі зобов'язання, що будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. А у свою чергу операційний цикл – це проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності й одержання коштів від реалізації товарів (див. загальні положення НП(с)БО 1).

Крім цього, контроль надходження товарів і тари має безпосереднє відношення до забезпечення збереження власності.

До операції надходження товарів, тари і розрахунків з постачальниками має відношення досить широке коло структурних підрозділів і посадових осіб. Доцільно цю інформацію систематизувати наступним чином (Додаток Д).

У даній таблиці відбитий загальний методологічний підхід до визначення об'єктів і параметрів аудиту.

Зміст інформації про об'єкти і параметри аудиту може бути розширений в залежності від глибини вивчення економічного змісту операцій і особливостей їх здійснення.

При написанні курсової роботи варто уникати таких недоліків:

  • низького теоретичного рівня викладу змісту окремих питань;

  • посилань на помилкові і застарілі положення;

  • наявності текстового матеріалу, частково або цілком списаного з підручників, посібників, журнальних статей і ін.;

  • відсутність посилань на джерела використаної літератури;

  • неакуратного написання тексту, неприйнятих скорочень, граматичних помилок;

  • відсутності однієї із складових частин роботи;

  • недотримання вимог до оформлення роботи.

Перераховані вище недоліки, а також недоліки організаційного і методичного характеру можуть бути причиною для повернення роботи на доопрацювання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.