Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
9 сем. Эк.предприятия / Проектный анализ / Аналіз та планування проектів Н.Е. Ковшун.doc
Скачиваний:
115
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
3.82 Mб
Скачать

3. Розрахунок змінних і постійних витрат.

Розглянемо методи визначення собівартості продукції. Існує два основні методи калькуляції собівартості: індивідуальний і за процесами.

Індивідуальна калькуляція собівартості застосовується в то­му випадку, коли передбачається випуск одноразових, досить до­рогих, унікальних виробів. Типовим прикладом галузі, в якій є доречним застосування індивідуальної калькуляції є будівництво.

Калькуляція за процесами передбачає масове виробництво однотипних виробів, при якому витрати на виробництво одиниці продукції дорівнюють середнім витратам по даному процесу ви­робництва. Розподіл витрат між окремими процесами в деякій

176

мірі є аналогічним індивідуальній калькуляції, хоча і має постій­ний характер.

За прогнозним значенням витрат необхідно розрахувати со­бівартість виробленої продукції. При цьому необхідно зпланува-ти застосування об'єму незавершеного виробництва і ступінь ви­конання окремих етапів робіт. Тут же визначається потреба в ос­новних і оборотних засобах, визначаються передбачувані джере­ла їх формування. Якщо потреба у фінансових ресурсах задово­льняється шляхом зовнішніх позик, то в суму невиробничих ви­трат необхідно включити витрати за отриманими кредитам.

4. Розрахунок точки беззбитковості.

Визначаємо точку беззбитковості на основі розрахунку собі­вартості виробів і приблизної ціни реалізації. Схеми розрахунку точки беззбитковості розглянуті вище. Після розрахунку об'єму виробництва, який є необхідним для покриття постійних витрат, визначається необхідна величина маржи безпеки. Ця приблизна величина залежить від стабільності зовнішнього середовища, в якому функціонуватиме проект. Природно, що чим більш неста­більним є зовнішнє середовище, тим більшим повинен бути роз­мір маржи безпеки. Далі розраховуємо об'єм випуску і реалізації продукції, яка є необхідною для досягнення потрібного рівня ма­ржи безпеки. На основі аналізу майбутнього стану ринку визна­чаємо на якому рівні цін і цінової політики підприємство досягає необхідного об'єму реалізації. Після цього знову йде розрахунок точки беззбитковості і уточненої величини маржи безпеки. Якщо ця величина не задовольняє заданому критерію необхідно повто­рити всі операції попередніх пунктів. Таким ітераційним проце­сом ми досягаємо виробничого плану з вихідними вимогами ве­личини маржи безпеки і цін реалізації.

5. Прийняття кінцевого плану.

На основі сказаного вище здійснюється кінцевий розрахунок точки беззбитковості, а також складається фінансовий план і план реалізації на окремі періоди. При цьому визначається момент до­сягнення точки беззбитковості.

6. Контроль беззбитковості.

Контроль беззбитковості містить наступні аспекти: контроль виробничих витрат, контроль собівартості, контроль плану реалі­зації, контроль надходження доходів, контроль виконання плану

12""

177

беззбитковості. Комплексний контроль беззбитковості полягає у безперервному моніторингу з отриманих доходів і поточних ви­трат, для визначення того, в якому положенні відносно точки без­збитковості знаходиться проект.

Таким чином ми розглянули коло питань, що стосуються аналізу беззбитковості, і коротко описали процес планування без­збитковості.

Резюме

Оцінка ефективності проектів - найвідповідальніший етап проектного аналізу.

Основними показниками ефективності проектів є чиста тепе­рішня вартість та внутрішня норма рентабельності. Показники ма­ють свої переваги та недоліки. їх використання при обгрунтуванні доцільності окремого проекту дає однаковий результат, проте при необхідності відбору проектів необхідно враховувати можливу не­узгодженість в оцінюванні ефективності за чистою теперішньою ва­ртістю та за внутрішньою нормою рентабельності.

Суттєвим фактором, який впливає на остаточне рішення щодо ефективності проекту, є розмір відсоткової ставки, за якою будуть дисконтуватись грошові потоки. Немає єдиного підходу до обґрунтування ставки дисконтування, її вибір слід здійснюва­ти залежно від конкретної ситуації.

Важливою складовою оцінки ефективності проекту є аналіз беззбитковості. Його використання можливе лише в певних ме­жах, що визначаються рядом припущень.

Питання для обговорення

  • Переваги та недоліки такого показника ефективності проектів, як чиста теперішня вартість.

  • Переваги та недоліки такого показника ефективності проектів, як внутрішня норма рентабельності.

  • Використання точки Фішера при обґрунтуванні проектів. У Підходи до визначення ставки дисконтування.

  • Переваги та недоліки аналізу беззбитковості проекту.

178

ОЦІНКА РИЗИКІВ В

ПРОЕКТНОМУ АНАЛІЗІ

  1. Поняття і види ризиків в проектній діяльності

  2. Показники ризику, що використовуються в гюоектному аналізі

використовуються в проектному аналізі

  1. Аналіз чутливості - основний інструментарій оцінки ризику проекту

  2. Фактори підвищеної ризикованості проекту

Резюме.

Питання для обговорення.