Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Diplom (Управління персоналом і економіка праці).docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
383.61 Кб
Скачать

Список використаних джерел

 1. Конституція України [Текст]: [Закон України, офіц. текст прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р: станом на 1 січня 2006 р.] – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5.

 2. Кодекс законів про Працю України [Текст]: [Закон України, офіц. текст зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2009 р.]. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2009. –104 с. – ISBN 978-966-437-059-9.

3. «Про зайнятість населення» [Текст]: [ Закон Ураїни, офіц.. текст від 01.03.1991 р. ]. – Відомості Верховної Ради України.,1991. – № 14. – 170 с.

4. «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» [Текст]: [ Закон України офіц.. текст прийнятий Верховною Радою України від 18.01.2001 р., №2240-ІІІ із змінами, внесеними Законом України від 04.06.2008]. – 213 с. – ISBN 966-908-897-2.

5. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка [Текст]: навчальний посібник / В.Д.  Базилевич, Л.О. Баластрик. – К.: Атака, 2002. – 368 с. – ISBN 966-574-466-6.

6. Богиня Д.П.Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати [Текст]: колект. монографія / Д.П. Богиня, Г.Г. Куликов, В.М. Шамота, Л.С. Лисого та ін. – К.: Ін-т економіки НАН України., 2001. – 300с. – ISBN 966-987-987-5.

7. Бородіна О.М. Людський капітал на селі: наукові основи та проблеми розвитку [Текст]: навчальний посібник. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 277с. – ISBN 966-567-457-6.

8. Былков В.Г. Маркетингоовая стратегия регулирования регіонального рынка труда [Текст]: учебник / В.Г. Былков. – Иркутск: Изд-во ИГЭА 2000. – 121с. – ISBN 966-567-478-5. – (рос. мовою).

9. Буряк П.Ю. Економіка праці і соціально трудові відносин [Текст]: навчальний посібник / П.Ю. Буряк, Б.А. Карпінський, М.І. Григорєва. – К.: ЦНЛ, 2004. – 440 с. – ISBN 966-576-976-7.

10. Волкова О.В. Ринок праці [Текст]: навчальний посібник / Волкова О.В. – К.: центр учбової літератури, 2007. – 624 с. – ISBN 966-789-467-2.

11. Василенко П.М. Правове регулюваняя працевлаштування громадян [Текст]: посібник / П.М. Василекно, В.П. Пастухов. – К.: Юрінформ, 1993. – 75 с. – ISBN 966-908-897-2.

12. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості [Текст]: навчальний посібник / В.С. Васильченко. – К.: КНЕУ 2005. – 252 с. – ISBN 966-897-765-6.

13. Васильченко В.С. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика [Текст]: посібник для працівників державної служби зайнятості / В.С. Васильченко, П.М. Василенко П.М. Т.1. – К., 2000. – 252 с. – ISBN 966-589-4567-4.

14. Волківська А.М. Управління процесом регулювання зайнятості на основі оцінки рівня контрольованості сукупних факторів впливу [Текст]: спец.вип. зб. наук. праць за матеріалами наук. – практ. конф. [«Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практиці»] квітень 2007 р., Київ. Т.2. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 112–123. – ISBN 966-908-897-2.

15. Волківька А.М. Регіональне регулювання зайнятості населення: елементи регулювання, важелі та фактории впливу субєктів регулювання [Текст] / А.М.Волківська, Л.П. Керб // Економіка тапідприємництво: зб. наук. праць молодих вчених та аспірантів. Вип.18 / Відп. ред. С.І. Демяненко. – К.: КНЕУ, 2007. – с. 98-109. – ISBN 966-894-986-6.

16. Герасимчук В.І. Заробітна плата і зайнятість населення України [Текст]: навчальний посібник / В.І. Герасимчук. – К.: Укр. інс-т соц. Досліджень, 1999. – 235с. – ISBN 966-574-466-6.

17. Герасимчук В.І. Соціально орієнтований ринок праці і проблеми його становлення [Текст]: навчальний посібник / В.І. Герасимчук. – К.: Вид-во принт. Експрес, 2000. – 32 с. – ISBN 966-897-489-4.

18. Головінова О.М. Людський капітал у системі виробничих відносин [Текст]: Монографія / О.М. Головінова. – Д: ДонДУЕТ, 2004. – 161 с. – ISBN 966-908-897-2.

19. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально трудові відносини [Текст]: підручник / О.А. Грішнова. – К.: Знання 2006. – 535 с. – ISBN 966-768-877-3.

20. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки [Текст]: навчальний посібник / О.А. Грішнова. – К.: т-во «Знання» КОО, 2001. – 254 с. – ISBN 966-879-443-6.

21. Демченко І.Л. Економічна активність молоді: сучасний стан і тенденції розвитку. Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки [Текст]: Міжнародна науково-практична конференція / В.В. Онікеєнко. – К.: Мінпраці України, НАН України, РВПС України НАН України, Укр. ін.-т соц. досліджень, 2000. – Т.1. – 562 с. – ISBN 966-987-342-7.

22. Еськов А.Л. Гуманизация труда и производства в постиндустриальном обществе [Текст]: учебник / А.Л. Еськов. – К.: Наук. світ, 2003. – 55с. – ISBN 966-589-654-6. – (рос. мовою)

23. Завіновська Г.Т. Економіка праці [Текст]: навч. посібник / Г.Т. Завіновська.– К.: КНЕУ, 2003. – 300с. – ISBN 966-876-467-6.

24. Заяць Т.А. Пріоритетні напрямки регулювання попиту і пропозиції робочої сили на територіальних ринках праці [Текст]: міжвідомчий науковий збірник «Зайнятість та ринок праці». – Вип.3. – К.: АТ «Українська видавнича група», 1995. – С. 35-42.

25. Ким Н.М. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление [Текст]: уч. пос. / Н.М. Ким – Х.: ХНУ им. Кармазина, 2003. – 250 с. – ISBN 966-987-879-6. – (рос. мовою)

26. Котырло Е. Региональные особенности регулирования рынка труда с позиций маркетинга [Текст]: уч. пос. / Е. Котырло. – Х.: ХНУ им. Кармазина . – 2000. – №12. – С. 23-26. – ISBN 966-987-879-6. – (рос. мовою).

27. Кочура І. Продуктивна зайнятість у контексті забезпечення людського розвитку і економічного зростання [Текст]: міжвідомчий науковий збірник / І. Кочура // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 6. – С. 19-23.

28. Кім М.Н. Трудовий потенціал і зайнятість [Текст]: навч. посібник / М.Н. Кім. – Харків: ХДУ, 1993. – 304 с. – ISBN 966-789-498-6.

29. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч. посіб. / М. Б. Махсма. – К.: Атіка, 2005. – 304 с. – ISBN 966-987-879-5.

30. Міміндусова Г.І. Ринок праці в країні: тенденції та перспективи (соціально-економічний аналіз) [Текст]: монографія / Г.І. Міміндусова. – К.: Інститут соціології НАНУ, 1999. – 96 с. – ISBN 966-987-987-8.

31. Маршавин Ю.Н. Соціальне партнерство на ринку праці України [Текст]: навч. посібник / Ю.Н. Маршавин, С.В. Бакуменко, В.М. Данюк, О.С. Зінченко, А.М. Колот, Н.В. Мартиненко. – К. 1998. – 152 с. – ISBN 966-987-984-5.

32. Маслова И.С. Российский рынок труда [Текст]: навчальний посібник / Маслова И.С. – М.: Институт экономики РАН, 1993. – 189 с. – ISBN 966-789-896-2. – (рос. мовою)

33. Осовька Г.В. Управління трудовими ресурсами [Текст]: навч. посібник / Г.В Осовька, О.В. Крушельницька– К.: Кондор, 2003. – 224с. – ISBN 966-987-342-7.

34. Онікеєнко В.В. Методологічні аспекти проблеми створення нових робочих місць. Соціальні прорітети ринкуу праці в умовах структурної модернізації економіки [Текст]: Міжнародна науково-практична конференція / В.В. Онікеєнко. – К.: Мінпраці України, НАН України, РВПС України НАН України, Укр. ін.-т соц. досліджень, 2000. – Т.1. – 562 с. – ISBN 966-987-342-7.

35. Панчишин С.М. Макроекономіка [Текст]: навч. посібник / С.М. Панчишин. – К: Либідь, 2002. – 614 с. – ISBN 966-987-879-6.

36. Петрова І.Л. Ринок праці: процес сегментації [Текст]: монографія / Петрова І.Л. – К.: УДПУ, 1996. – 178 с. – ISBN 966-987-987-4.

37. Петюх В. М. Ринок праці [Текст]: навч. посібник / В.М. Петюх. – К.: КНЕУ, 1999. – 288с. – ISBN 966-764-656-8.

38. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість [Текст]: навчальний посібник / Петюх В.М. – К.: МАУП, 1997. – 120 с. – ISBN 966-894-236-1.

39. Райзберг Б. А. Современный экономический словар [Текст] / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 496 с. – ISBN 966-987-879-6. – (рос. мовою)

40. Рофе А.И. Рынок труда, занятость населения экономика ресурсов для труда [Текст]: учеб. пособие / А.И. Рофе, Б.Г. Збышко, В.В. Ишин, – М.: МИК, 1997. – 160 с. – ISBN 966-908-897-2. – (рос. мовою).

41. Савченко А.Г. Макроекономіка [Текст]: підручник / А.Г. Савченко, Пухтаєвич, О.М. Тітонько. – К.: Либідь, 1999. – 288 с. – ISBN 966-908-897-2.

42. Савченко В.А. Профорієнтація населення і професійне навчання незайнятих громадян [Текст]: підручник / В.А. Савченко., Н.О. Павловська, В.І. Герасимчук, В.О. Поращук. – К.: НЦ ЗРП НАН України і Мінпраці України, 1997. – 227 с. – ISBN 966-908-897-2.

43. Статистичний щорічник Житомирської області за 2009 рік [Текст] / за ред. Л.О. Рижкової [Головне управління статистики в Житомирській області]. – 2009. – 454 с.

44. Старовойтова Л. И. Занятость населения и ее регулирование [Текст]: уч. пос. [для студ. высш. учеб. заведений] / Л. И. Старовойтова, Т. Ф. Золотарева. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с. – ISBN 966-987-879-6. – (рос. мовою)

45. Слівінська Н.М. Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіон [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08. 09.01 / Н.М. Слівінська. – Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2003. – 19с.: рис. – укр. – ISBN 988-598-487-2.

46. Статистический словарь [Текст] / за ред. М.А. Королев. – 2-е узд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, – 1989. – 623 с.

47. Степанова В.О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на економіку України / В. О. Степанова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2009. – №2 (6). – С. 108.

48. Хаффнер Ф. Ринок праці та державна політика щодо стимулювання зайнятості та підтримки безробітних: німецький досвід [Текст]: міжвідомчий науковий збірник «Зайнятість та ринок праці». – Вип.3. – К.: АТ «Українська видавнича група», 1995. – С.51-59. – ISBN 966-984-346-5.

49. Шаленко М.В. Ринок робочої сили України: становлення і перспективи розвитку [Текст]: Економіка України. – 19991. – №3. – с. 3

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]