Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсач с Управления потенциалом.docx
Скачиваний:
47
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
125.74 Кб
Скачать

66

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра економіки підприємства

Спеціальність 6.050109 “Управління персоналом і економіка праці”

Ревенко Анна Анатоліївна

Розрахункова робота

на тему:

«Інвестиційний потенціал підприємства: сутність, формування, використання (на прикладі ПАТ «Житомирський маслозавод»»

Перевірила : Денисюк Олена

Григорівна

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ…………………………………………………..4

    1. Сутнісна характеристика інвестиційного потенціалу підприємства…….4

    2. Структура інвестиційного потенціалу……………………………………..7

    3.  Оцінювання ефективності формування та використання інвестиційного потенціалу підприємства……………………………………………………10

РОЗДІЛ ІІ. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»…………………………………………15

2.1. Організаційно-правова характеристика підприємства…………………….15

2.2. Оцінка економічного потенціалу підприємства……………………………20

2.3. Оцінка фінансового потенціалу підприємства……………………………..27

РОЗДІЛ ІІІ. ДІАГНОСТИКА СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………34

3.1. Побудова інтегрального показника оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства……………………………………………………………….34

3.2. Побудова графоаналітичної моделі «Квадрат потенціалу» оцінки потенціалу підприємства……………………………………………………………….37

3.3. Шляхи вдосконалення процесу формування та розвитку потенціалу підприємства……………………………………………………………………………43

ВИСНОВОК……………………………………………………………………….46

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ…………………...47

ДОДАТКИ………………………………………………………………………….49

ВСТУП

Інвестиційний процес являє собою взаємопов'язані фази формування, розподілу та споживання інвестиційних ресурсів з метою отримання додаткового доходу чи соціального ефекту. Безперервність інвестиційного процесу є базовою умовою для забезпечення розширеного відтворення.

Необхідність у здійсненні інвестицій виникає, коли об'єкт інвестування мас набір інвестиційних можливостей, реалізація яких дозволить вирішити поставлені стратегічні завдання. Для будь-якої організації існує потенційний набір інвестиційних можливостей, які збігаються за своєю суттю з виробленими цілями і стратегією компанії, тобто інвестиційний потенціал підприємства. Особливості формування та використання такого потенціалу значною мірою визначають ефективність інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання.

Дослідження різноманітних аспектів інвестиційної діяльності та потенціалу підприємства провадяться багатьма вченими. Серед них І. А. Бланк, Л. М. Борщ, А. П. Гайдуцький, В. М. Грідасов, М. І. Долішній, Н. С. Краснокутська, Є. В. Лапін, В. М. Микитюк, М. М. Недашківський, Т. В. Майорова, І. М. Рєпіна, А. А. Пересада, С. К. Реверчук В. П. Савчук, Н. А. Хрущ, О. С. Федонін та ін.

Метою розрахункової роботи є визначення сутності та особливостей інвестиційного потенціалу підприємства, визначення потенціалу ПАТ «Житомирський маслозавод» та надання пропозицій щодо ефективності формування та використання інвестиційного потенціалу.

Згідно з метою були розроблені наступні завдання:

  • визначити сутність та структуру інвестиційного потенціалу;

  • охарактеризувати процес оцінювання ефективності формування та використання інвестиційного потенціалу підприємства.

  • здійснти організаційно-економічний та фінансовий аналіз підприємства;

  • здійснити оцінку потенціалу ПАТ «Житомирський маслозавод», запропонувати заходи щодо ефективного формування та використання інвестиційного потенціалу.

РОЗДІЛ І

Інвестиційний потенціал підприємства: сутність, формування, використання

1. Сутнісна характеристика інвестиційного потенціалу підприємства.

В умовах переходу до ринку перед підприємствами виникла необхідність та з'явилася можливість самостійно визначати напрямки своєї інвестиційної діяльності, джерела і заходи (засоби) досягнення поставлених цілей. Будь-яка економічна система характеризується її високим динамізмом, що вимагає від кожного суб'єкта господарювання швидкої реакції на зміну ситуацій в економіці держави, здатності корегувати свої практичні кроки. Наявність у підприємства таких умінь забезпечує йому можливість розвиватися, поступово переходячи від одного стабільного стану до якісно нового.

Науковий підхід до вивчення будь-якої проблеми вимагає визначення термінології, яку при цьому використовують. Тому, з погляду авторів, доцільно розглянути сутність та зміст категорії "інвестиційний потенціал", визначити її особливості на сучасному етапі. Потенціал — з лат. potentia — сила, можливість, у переносному значенні - сукупність засобів, умов, необхідних для ведення, підтримки, збереження чого-небудь. Потенційний — існуючий у потенції, прихований, але готовий виявитися за наявності певних умов та факторів. Інвестиція (з лат. investio - одягаю) - це вкладення капіталу з метою наступного його збільшення[5,ст. 354].

Отже, інвестиційний потенціал - це можливість вкладення капіталу з метою наступного його збільшення або інвестиційні можливості щодо ведення, підтримки чи збереження чого-небудь. В економічній літературі представлені дослідження інвестиційного потенціалу підприємства як елемента його виробничого й економічного потенціалу. У процесі господарської діяльності, нормального процесу відтворення всіх елементів виробничої структури підприємства і нагромадження ресурсів формується його інвестиційний потенціал. З одного боку, він є результатом ефективного використання можливостей підприємства, а з іншого — фактором його подальшого розвитку[5,ст. 356].

У ринковій економіці зберігається державний сектор, але є значна недержавна сфера діяльності. Капітал вільно переливається, а напрямок фінансових коштів регулюється попитом та пропозицією на них. При цьому, з одного боку, відбувається задоволення інтересів конкретного виробника та споживача, а з іншого — створюються умови для розширеного відтворення.

В умовах формування та вдосконалювання ринкових відносин зміст категорії "інвестиційний потенціал підприємства" розкривається повніше, якщо брати до уваги спільну дію різноманітних, навіть протилежних, факторів, характерних для різних типів економіки. Конкуренція та планомірність, вартісна та натурально-речовинна форми, пріоритет приватного та загальнодержавного інтересів, відокремлення й інтеграція, інші фактори впливають на зміст категорії "інвестиційний потенціал", визначають її сучасний розвиток.

Кругооборот інвестиційного потенціалу ґрунтується на русі капіталу як у грошовій, так і в натуральній формах. Реальне джерело інвестицій народжується в обороті реального капіталу внаслідок господарської діяльності підприємства, яке володіє великим інвестиційним потенціалом.

Інвестиційний потенціал кожного окремо узятого підприємства тісно пов'язаний з потенціалом інших підприємств, галузі, регіону, з утворенням загального інвестиційного потенціалу економіки.

По суті, інвестиційний потенціал визначає можливість підприємства вкладати кошти (капітал) в матеріально-речовинні й особисті фактори виробництва для забезпечення умов нормального відтворення і (чи) одержання очікуваного прибутку. Він є вирішальним фактором економічного зростання, розширення потенційних можливостей підприємства. Інвестиційний потенціал має бути достатнім для повнокровного розширеного відтворення виробництва і подальшого збільшення інвестиційного капіталу підприємства[1,ст. 45].

В умовах переходу до ринкової економіки підсилюється орієнтація інвестиційного потенціалу підприємства на попит ринку. У зв'язку з цим далі досліджуватимуться питання інвестиційного попиту. На практиці розрізняють два види інвестиційного попиту: потенційний попит і конкретний попит (пропозиція капіталу). Потенційний попит виникає за відсутності наміру юридичної або фізичної особи за наявного доходу (прибутку) спрямувати його на нагромадження. Цей вид попиту називають ще інвестиційним потенціалом — джерелом для майбутнього інвестування. Таке визначення інвестиційного потенціалу, на думку авторів, можна вважати правомірним, тому що за сприятливих умов потенційний попит (інвестиційний потенціал) може стати конкретним попитом, тобто конкретною реалізацією намірів суб'єктів інвестиційної діяльності.

Конкретний попит виступає на ринку інвестиційних товарів у формі пропозиції капіталу. Інвестиційна пропозиція включає нові та поліпшені об'єкти інвестування (основні фонди), оборотні кошти, цінні папери, інше майно. Об'єкти інвестиційної діяльності виступають на ринку як попит на капітал. Суб'єкти інвестиційної діяльності (власники майна, покупці, підрядники та ін.) реалізують інвестиційний попит та пропозицію, вступаючи у визначені економікою взаємозв'язки за допомогою інвестиційного ринку[5, ст. 358].

На практиці функціонують ринок інвестицій (капіталів) і ринок інвестиційних товарів. Ринок інвестицій (обмів інвестиціями) характеризується їх пропозицією з боку інвесторів (продавців) і попитом на інвестиції з боку потенційних покупців. Ринок інвестиційних товарів пропонує інвестиційні проекти, а попит визначає впровадження їх суб'єктами господарювання.

В умовах трансформаційної економіки в змісті категорії "інвестиційний потенціал" відбуваються значні зміни. Акценти інвестиційної діяльності, механізми її здійснення перемістились на конкурентну, децентралізовану систему, а нові механізми знаходяться в процесі становлення, формування, освоєння та вдосконалювання з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду. Тому зміст категорії "інвестиційний потенціал" формується під впливом протидіючих факторів і тенденцій.

На інвестиційний потенціал підприємства впливають такі фактори:

— конкуренція і планомірність;

— вартісна та натурально-речовинна форми;

— пріоритет приватного та загальнодержавного інтересів;

— відокремлення та інтеграція[5, ст.359].

Отже, інвестиційний потенціал підприємства, що розглядається як можливість вкладення коштів у матеріально-речовинні й власні фактори виробництва для забезпечення умов нормального процесу відтворення на підприємстві, одержання очікуваного прибутку, містить, з одного боку, протиріччя сучасного економічного становлення і розвитку підприємства, а з іншого - змістовні характеристики сучасного інвестиційного процесу: сполучення ринкових, конкурентних і державних механізмів, вартісної і натурально-речовинної форм руху інвестицій, різноманітність джерел інвестування та інших факторів.

Розуміння суті й сучасного змісту інвестиційного потенціалу дозволяє визначити актуальні напрямки вирішення проблеми його ефективного використання в умовах ринкової економіки. Інвестиційна діяльність на будь якому рівні (держава - галузь - регіон - підприємство) - це вкладення інвестиційних ресурсів (інвестування) і сукупність практичних дій з реалізації інвестицій. Відповідно до законодавства визначено поняття інвестиції, інвестиційна діяльність, методи участі в капіталі тощо. Інвестиційна діяльність підприємства в усіх її формах здійснюється за рахунок усіх можливих джерел. Інвестиційні ресурси — це всі види грошових та інших активів, які залучаються з метою здійснення вкладень в об'єкти інвестування. Управління інвестиційною діяльністю підприємства потребує насамперед проведення аналізу використання інвестиційних ресурсів підприємства з урахуванням їх можливих джерел.