Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсач с Управления потенциалом.docx
Скачиваний:
34
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
125.74 Кб
Скачать
  1. Побудова інтегрального показника оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Вихідна інформація про різні аспекти діяльності об’єктів оцінки – підприємства, яке займається виробництвом керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури ПАТ «Жиомирський маслозавод», наведена в таблиці

Інформація про господарську діяльність ПАТ “Житомирський маслозавод” за 2008−2010 роки

Показники

Одиниця виміру

Роки

2008 рік

2009 рік

2010 рік

1. Виручка від реалізації

тис.

385156,8

468562,0

564922,0

2. Операційний прибуток

тис.

28437,8

39326,0

53965,0

3. Чистий прибуток

тис.

19038,6

24654,0

34027,0

4. Середньооблікова чисельність

чол.

1229

1248

1246

5. Кількість працівників, що постійно перебувають у штаті

чол.

894

910

945

6. Власний капітал

тис.

113897,30

138651,00

172678,00

7. Товарні запаси

тис.

7365,70

6359,00

13044

8. Середньорічна вартість активів

тис.

153992,3

198086

233395

9. Темпи зростання виручки від реалізації

%

132,35

121,65

120,56

10. Кількість товарних одиниць

од.

198

211

249

11. Середня кількість товарних одиниць на даному сегменті ринку

219

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства можна визначити як комплексну порівняльну характеристику потенціалу, яка відбиває ступінь переваги сукупності індикаторів якості використання ресурсів та організації взаємозв’язків між ними, що визначають ефективність потенціалу на певному ринку в певний проміжок часу, щодо сукупності індикаторів підприємств-аналогів.

Результати опитування групи експертів з метою виявлення ступеня впливу окремих складових потенціалу підприємств на рівень їхньої конкурентоспроможності наведено в таблиці 3.2.

На можливості утримання конкурентних переваг впливають споживчі властивості товару, досвід та кваліфікація персоналу, успіх на ринку, тобто всі чинники, що впливають на прибутковість підприємства.

Таблиця 3.2

Ступінь впливу окремих складових потенціалу ПАТ «Житомирський маслозавод» на рівень їхньої конкурентоспроможності

Чинники конкурентоспроможності

Вагомість чинника

1. Маркетинговий потенціал

0,3

2. Виробничий потенціал

0,2

3. Фінансовий потенціал

0,1

4. Кадровий потенціал

0,4

На основі наведених в табл. 3.1 і 3.2 даних оцінимо рівень конкурентоспроможності підприємства за допомогою методу балів. Як оцінні ключові показники використаємо коефіцієнти, що характеризують окремі складові потенціалу підприємства та розраховуються за даними таблиці 3.2. Максимальна кількість балів за кожним відносним показником дорівнює 10.

Рішення.

Розрахуємо оцінні показники, що характеризують окремі складові потенціалу підприємств.

 1. Маркетинговий потенціал, виходячи з наявної інформації, будуть характеризувати наступні коефіцієнти:

 • коефіцієнт співвідношення товарних одні і и ці. (ТОі /ТО ср) розраховується як відношення кількості товарних одиниць в асортименті і-ого підприємства до кількості товарних одиниць в асортименті в середньому по підприємствах, що діють на даному ринковому сегменті;

 • коефіцієнт оборотності запасів (Озап), обумовлений як відношення виручки від реалізації до середньої за період вартості матеріальних запасів для кожного підприємства.

 1. Виробничий потенціал з урахуванням специфіки галузевої приналежності об'єктів оцінки описують такі показники:

 • темпи росту виручки від реалізації (tв), розраховані в частках одиниці;

 • рентабельність реалізації (Рреал), що розраховується як відношення операційного прибутку до суми виручки від реалізації (в частках одиниці).

 1. Фінансовий потенціал можна охарактеризувати за допомогою показників:

 • рентабельності власного капіталу (Рвк) – відношення чистого прибутку до суми власних коштів, у частках одиниці;

 • коефіцієнта автономії (К.авт.) - відношення суми власних коштів до величини активів у цілому

 1. Кадровий потенціал може бути описаний за допомогою показників:

 • продуктивності праці (Ппр)- відношення виручки від реалізації до середньооблікової чисельності працівників;

 • коефіцієнта сталості кадрового складу (Кстал) - відношення кількості працівників, що постійно перебувають у штаті, до середньооблікової чисельності працівників.

Результати розрахунків оформимо в таблицю 3.3.

Таблиця 3.3.

ПАТ «Житомирський маслозавод» за 2008 – 2010 роки

Складові потенціалу та відповідні показники

Значення показників

2008 рік

2009 рік

2010 рік

1. Маркетинговий потенціал:

коефіцієнт співвідношення товарних одиниць

0,90

0,85

1,14

оборотність запасів

52,30

73,68

43,31

2. Виробничий потенціал:

коефіцієнт темпів зростання виручки

1,32

1,22

1,21

рентабельність реалізації

214,87

323,27

298,32

3. Фінансовий потенціал

рентабельність власного капіталу

0,17

0,18

0,20

коефіцієнт автономії

0,74

0,70

0,74

4. Кадровий потенціал

продуктивність праці

313,39

375,45

453,39

коефіцієнт сталості кадрів

0,73

0,73

0,76

Після складання матриці оцінних показників необхідно виділити найкращі значення за кожним показником і присвоїти їм 10 балів (відповідно до умов завдання).

Розрахунок балів, отриманих за іншими показниками групи підприємств, ведеться за формулам 3.3 і 3.4.

Далі розрахуємо зважені бали за кожним показником з урахуванням вагомості складових потенціалу та інтегральний показник конкурентоспроможності кожного підприємства за формулою 3.5. (Додаток А)

Результати розрахунків, наведені в таблиці 3 свідчать про те, що рівень конкурентоспроможності досліджуваних підприємств характеризується незначними коливаннями навколо його середнього значення. Найбільш сильну позицію в конкурентній боротьбі займає за рахунок більш позитивного впливу чинників виробничого (рентабельність реалізації, коефіцієнту росту виручки від реалізації частках одиниці) та фінансового (рентабельність власного капіталу, коефіцієнту автономії) потенціалу порівняно із підприємствами-конкурентами. Водночас, це підприємство характеризується невисоким ступенем реалізації кадрового та маркетингового потенціалу, на дослідження якого повинні бути спрямовані майбутні заходи щодо зміцнення своєї конкурентної позиції.