Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс для фінансистів.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
41.6 Mб
Скачать

ФІНАНСИ

КУРС ДЛЯ ФІНАНСИСТІВ

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

.

УДК 336(075.8) БВК 65.9(4УКР)26я73 Ф59

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-478 від27лютого 2006р.)

Авторський колектив: викладачі кафедри фінансів Хар­ківського державного університету харчування та торгівлі В.І. Ос-пицев, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів (передмова, теми 1, 3, 6); О.П. Близнюк, кандидат еконо­мічних наук, доцент (теми 4, 12, 14); Л.І. Ланкова, доцент (теми 4, 11); Т.О. Ставерська, старший викладач (тема 2); Г.М. Фадєєва, кандидат економічних наук, доцент (тема 5); І.Л. Шевчук, стар­ший викладач (теми 7, 8, 12); Н.І. Кропівцова, доцент (теми 9, 10); І.В. Бубенко, кандидат економічних наук, доцент (теми 10, 13); В.В. Кривошей, кандидат економічних наук, доцент (теми 15, 16, 18, 19); ВА.. Тупчій, кандидат економічних наук, доцент, старший викладач (тема 17); Ю.І. Тупчій, кандидат економічних наук, до­цент, старший викладач (тема 17)

Рецензенти:

В.В. Глущенко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та кредиту Харківського національного універ­ситету імені В.Н. Каразіна; В.М. Тимофєєв, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, економіки та менедж­менту Харківського інституту соціального прогресу; Н.М. Внуко­ва, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінан­сових послуг Харківського національного економічного універси­тету

Фінанси: курс для фінансистів: Навч. посіб. / За ред. Ф59 В.І. Оспіщева. — К.: Знання, 2008. — 567 с. І8ВМ 978-966-346-473-2

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади функціо­нування й розвитку фінансів, складові фінансової системи держа­ви, форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, систе­ми управління державними фінансами в Україні та державах із розвинутою ринковою економікою. Розглядаються бюджетна система та бюджетна політика, структура доходів і видатків дер­жавного бюджету, місцеві фінанси, управління державним бор­гом, соціальні позабюджетні фонди, їх роль у фінансовій системі. До кожної теми додається практикум, до складу якого входять план семінарського заняття, теми рефератів, тести, контрольні запитання, задачі та практичні завдання. Навчальний посібник відповідає нормативній програмі курсу "Фінанси".

Розраховано на студентів економічних факультетів, які навча­ються за спеціальністю "Фінанси". Книга буде корисною також викладачам та аспірантам.

УДК 336(075.8)

ББК 65.9(4УКР)26я73

© В.І. Оспіщев, О.П. Близнюк,

Л.І. Лачкова та ін. автори, 2008 І8ВМ 978-966-346-473-2 © Видавництво "Знання", 2008

ЗМІСТ

.

Передмова.....................................................................9

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання

СУТНОСТІ ФІНАНСІВ....................................... 11

1.1. Соціально-економічна сутність фінансів.

Фінанси в системі ринкових відносин................... 11

1.2. Функції фінансів............................................... 16

1.3. Фінансові категорії............................................21

Практикум .......................................................28

Тема 2. Генезис та еволюція фінансів..................37

2.1. Генезис категорії фінансів...................................37

2.2. Еволюція фінансів.............................................42

Практикум........................................................49

Тема 3. Становлення і розвиток фінансової

НАУКИ............................................................54

3.1. Історичні аспекти розвитку світової фінансової

науки...............................................................54

Зміст

3.2. Розвиток фінансової науки в Росії........................64

3.3. Розвиток фінансової науки в Україні.................... 70

Практикум........................................................ 73

Тема 4. Фінансове право та фінансова

ПОЛІТИКА.......................................................78

4.1. Діяльність фінансової системи держави як предмет фінансового права..............................................78

4.2. Правове регулювання фінансової діяльності держави...........................................................84

4.3. Фінансова політика та фінансовий механізм..........94

4.4. Державне управління фінансами в Україні...........101

4.5. Організація фінансового контролю в державі .......106

Практикум.......................................................112

Тема 5. Податки. Податкова система..................123

5.1. Економічна сутність і функції податків................123

5.2. Складові податку та їх характеристика................125

5.3. Податкова система і податкова політика

держави..........................................................127

5.4. Класифікація податків......................................132

5.5. Характеристика основних податків податкової системи України...............................................135

Практикум.......................................................142

Тема 6. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА....................148

6.1. Економічна сутність і призначення бюджету........148

6.2. Склад доходів і видатків бюджету.......................151

6.3. Бюджетна система та принципи її побудови..........161

Практикум ......................................................164

Тема 7. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ..................................179

7.1. Сутність дефіциту бюджету та причини

його виникнення..............................................179

7.2. Основні концепції збалансованості бюджету.........185

7.3. Методи фінансування бюджетного дефіциту.........188

Практикум ......................................................193

Зміст

Тема 8. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ.....................................201

8.1. Державний кредит і державні запозичення.

їх класифікація................................................201

8.2. Механізм застосування державних запозичень.....212

8.3. Державний борг і методи управління ним.............215

Практикум.....................................................222

Тема 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ФІНАНСОВЕ

ВИРІВНЮВАННЯ..........................................236

9.1. Місцеві фінанси, їх сутність і значення

в економічному розвитку...................................236

9.2. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки..................242

9.3. Бюджетний федералізм і фінансове '" вирівнювання..................................................247

Практикум.....................................................257