Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konst.pravo (1).doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.53 Mб
Скачать

Форма № Н - 3.04

Національний університет «Одеська юридична академія»

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Л.В. Ємельянова

________________________________

“______”_______________2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Конституційне право україни

Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

Спеціалізація «Прокуратура та слідство», «Цивільна та господарська юстиція»

Відділення ВСП «Миколаївський комплекс»

Миколаїв – 2012 рік

Робоча програма з «Конституційного права України» для студентів за напрямом підготовки 0304 «Право», спеціальністю 6.030401 – Правознавство, 2012 року – 146 с.

Розробник: Каплій Олена Володимирівна, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

Протокол від «» вересня 2012 року №

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін ____________ І.Г. Оборотов “_____”___________________ 2012 року

Відокремлений структурний підрозділ «Миколаївський комплекс Національного університету «Одеська юридична академія», 2012 рік

 Каплій О.В., 2012 рік

1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання/

заочна форма навчання №2

Загальна кількість годин - 216

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

Напрям підготовки

0304 «Право»

(шифр і назва)

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030401

«Правознавство»

Рік підготовки:

1,2-й

1,2-й/3-й

Семестр

2,3-й

2,3,4-й/5,6-й

Лекції

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

54 год.

18 год./12 год.

Практичні, семінарські

54 год.

8 год./4 год.

Самостійна робота

100 год.

190 год./114 год.

Вид контролю:

залік, іспит

залік,іспит, контрольна робота

Навчальний план

Спеціалізація

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми контролю

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

«Прокуратура та слідство»

«Цивільна та господарська юстиція»

денна

ПС

1,2

2,3

Залік,

іспит

62

54

116

-

-

100

216

денна

ЦГЮ

1,2

2,3

Залік,

іспит

62

54

116

-

-

100

216

Всього на стаціонарі

1,2

2,3

Залік,

іспит

124

108

232

-

-

200

422

1

2

Залік

28

28

56

-

-

50

116

2

3

Іспит

34

26

60

-

-

50

110

Заочна

ПС, ЦГЮ

1,2

2,3,4

Залік,

іспит

18

8

26

-

+

190

216

Всього

на заочному

1,2

2,3,4

Залік,

іспит

18

8

26

-

+

190

216

1

2

-

2

-

2

-

-

-

-

2

3

Залік

6

4

10

-

-

95

105

2

4

Іспит

10

4

14

-

+

95

109

Заочна №2

ЦГЮ

3

5,6

Залік,

іспит

12

4

16

-

+

114

130

Всього

на заочному №2

3

5,6

Залік,

іспит

12

4

16

-

+

114

130

3

5

Залік

8

2

10

-

+

57

67

3

6

Іспит

4

2

6

-

-

57

63

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]