Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konst.pravo.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

160

НАЦІОНАЛЬНий університет «одеська юридична академія»

Миколаївський комплекс

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Л.В. Ємельянова

________________________________

“______”_______________2012 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Конституційне право України

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0304 «Право»

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 6.030401 «Правознавство»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація прокуратури та слідства; цивільної та господарської юстиції

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення

(назва інституту, факультету, відділення)

2012 – 2013 рік

Робоча програма з «Конституційного права України» для студентів за напрямом підготовки 0304 «Право», спеціальністю 6.030401– Правознавство, 2012 року – 157 с.

________________________________________________________

Розробник: Каплій Олена Володимирівна, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія»

Протокол від. “____”________________2012 року № ___

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Миколаївського комплексу Національного університету «Одеська юридична академія» Оборотов І.Г.

“_____”___________________ 2012 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Каплій О.В., 2012 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Форма навчання

курс

семестр

лекції

Практичні (семінарські)

Всього аудиторних годин

Контрольні роботи

Самостійна робота

Всього годи

Залік

Іспит

Денна

ПС

1,2

2,3

62

54

116

-

100

216

*

*

Денна

ЦГЮ

1,2

2,3

62

54

116

-

100

216

*

*

всього

1,2

2,3

62

54

116

-

100

216

*

*

1

2

28

28

56

50

116

*

2

3

34

26

60

50

110

*

Заочна

ПС, ЦГЮ

1,2

2,3,4

18

8

26

*

190

216

*

*

всього

1,2

2,3,4

18

8

26

*

190

216

*

*

1

2

2

-

-

-

-

-

2

3

6

2

8

-

95

103

*

2

4

10

2

12

*

95

107

*

Заочна №2

ЦГЮ

3

5,6

12

4

16

*

114

130

*

*

всього

3

5,6

12

4

16

*

114

130

*

*

3

5

8

2

10

*

57

67

*

3

6

4

2

6

-

57

63

*


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

У системі юридичної освіти курс конституційного права України посідає важливе місце, що пов'язано не лише з його значенням для пра­вової системи країни, а й тим, що це перша навчальна дисципліна, що відкриває вивчення галузевих юридичних наук, є сполучною ланкою між загальнотеоретичними юридичними навчальними дисциплінами та подальшим вивченням галузей права України.

У зв'язку з цим конституційне право як навчальна дисципліна, що зорієнтована на вивчення консти­туційної дійсності, набуває значення певного фундаменту, з одного боку, для подальшого навчання, з іншого – як узагальнююче юридичне знання, запорука успішної професійної підготовки студента-юриста.

Предметно-галузевийзміст галузі конституційного права і законодавства, природно, визначає предмет науки і навчального курсу. Але поряд з конституційно-правовими нормами, відносинами і практикою предмет науки включає історію цієї галузі права, законодавства і науки, концептуально оформлені теорії і категоріальний апарат науки, методологію сучасного конституціоналізму і пояснює необхідність виділення в предметі навчальної дисципліни вступного розділу (Вступу до сучасногоукраїнськогоконституціоналізму).

Наведені міркування є підставою для розповсюдження на конституційне право традиційної для профілюючих галузей юридичної науки структури з виділенням загальної, особливоїта процесуальної частин 1.

До загальної частини галузі належить правовийматеріал, що виконує роль основнихвитоків особливої частини конституційного права. Особлива частинавключає норми власного предмета регулювання конституційного права–юридичнуорганізаціюдержави, територіальних громад, об'єднань громадян, відносини держави і громадянського суспільства, публічної влади і громадян України, іноземців. Процесуальна частинапредставляє процесуально-правову форму (процес, процедуру, провадження), що забезпечує здійснення конституційно–правових приписів, організаційні умови дії конституційного права, організаційно-наукову основу регламентного (нормативного) і ситуаційного управління і самоврядування.

Звідси виокремлюється зміст навчальної дисципліни конституційного права:

Загальна частина навчального курсу «Конституційне право України» включає матеріал щодо тем: вступ досучасногоукраїнськогоконституціоналізму; предмет та характеристика конституційногоправаякгалузіправової системи, законодавства юридичноїнаукита навчальноїдисципліни; методологіяконституційної науки і практики; конституційно-правові нормитаінститути конституційного права; джерела конституційного права України;Конституція - Основний Закон держави і суспільства; правова охорона Конституції України; конституційні відносини; конституційні конфлікти; конституційно-правова відповідальність;конституційно–процесуальне право; конституційнийрозвиток України.

Особлива частина навчального курсу «Конституційне право України» включає матеріал щодо тем: конституційний лад України; конституційні форми народовладдя в Україні; конституційні основи громадянського суспільства в Україні; конституційний статус людини і громадянина в Україні; громадянські станиособи;конституційно-правовестановище об'єднань громадян в Україні; державнийладУкраїни;державний устрій і територіальна організація України; конституційна система органів державної влади в Україні; Верховна Рада України; Президент України; виконавча влада в Україні; конституційні основи судової влади. Контрольно-наглядовітаправоохоронні органи в Україні;конституційна юстиція в Україні; місцеве самоврядування в Україні; сучасний етап конституційних перетворень в Україні.

Мета навчальної дисципліни: вивчення студентами теорії конституційного права, освоєння студентами основного категоріального апарату конституційно-правової науки, освоєння студентами системи конституційного законодавства та тенденцій його модернізації у сучасних умовах конституційних перетворень та реформування в Україні, оволодіння студентами вміннями та навичками правового аналізу норм галузі конституційного права та вміннями їх практичного застосування; сприяння формуванню у студентів – юристів конституційного світогляду та конституційної правосвідомості.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні оволодіти:

Знаннями: основних проблем науки конституційного права; предмета та особливостей конституційно-правової галузі; методів конституційного-правового регулювання суспільних відносин; методології науки конституційного права; джерел конституційного права; системи конституційного права; теорії конституції; структури, функцій, юридичних властивостей Конституції України; поняття, особливостей та функцій конституційно-правової відповідальності; основи конституційної конфліктології; основ конституційно-процесуального права; загальних положень конституційного ладу; конституційно-правових основ громадянського суспільства в Україні, конституційно-правових форм народовладдя; конституційно-правового статусу людини та громадянина; основних принципів державного ладу; форми територіального устрою держави; конституційно-правового статус законодавчої, виконавчої та судової влади; механізму захисту Конституції України; правової природи, компетенції та системи місцевого самоврядування в Україні; основних етапів конституційного розвитку України; тенденцій конституційних перетворень в сучасній Україні.

Уміннями: використовувати положення науки конституційного права при вирішенні професійних завдань; орієнтуватися у системі конституційного законодавства та правової практики; інтепритувати чинне конституційне законодавство; правильно застосовувати норми конституційного права та інших правових актів.

Навичками: збору, обробки, систематизації, зберігання, використання конституційно-правової інформації, її порівняльно-правового аналізу та використання на практиці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]