Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kriminalistika.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
214.53 Кб
Скачать

Допоміжна

 1. Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 28.03.2008р.

 2. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 24.10.2003р.

 3. Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 13.06.2007р.

 4. Про практику винесення судами окремих ухвал (постанов) у кримінальних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України №3 від 28.03.2008р.

 5. Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів: Постанова Пленуму Верховного Суду України №13 від 02.07.2004р.

 6. Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 4 від 25.04.2003р. з доповненнями від 11.06.2004р. №10.

 7. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду України №7 від 03.06.2005р.

 8. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 23.12.2005р.

 9. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 16.04.2004р.

 10. Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування: Постанова Пленуму Верховного Суду України №2 від 11.02.2005р.

 11. Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 15.05.2006р.

 12. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України №2 від 15.05.2006р.

Навчально-методичні джерела

 1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. – М.: Норма, 2006.

 2. Аленин Ю.П., Тищенко В.В., Аркуша Л.И. Расследование тяжких преступлений. – Х., 2006.

 3. Баев О.Я. Основы криминалистики. – М., 2001.

 4. Бахін В.П., Садченко 0.0., Кузьмічов В.С. Потреби слідчої практики. — К., 1993.

 5. Бахін В.П. (проблемы и мнения). – К., 2002.

 6. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. – М., 1997.

 7. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М., 1997.

 8. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. – М., 1999.

 9. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – М., 2001.

 10. Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. – М., 1964.

 11. Біленчук П.Д. та ін. Проведення судових експертиз. Довідник. - К.: РВВ МВС України, 1995.

 12. Бурков И.В., Мурзиков А.В. Заключение эксперта как вид доказательств . – Владимир, 2001.

 13. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М., 1978.

 14. Вещественные доказательства: информационные технологии процессуального доказывания \ под ред. В.Я. Колдина. – М., 2002.

 15. Викторова Л.Н. Фактор времени и его значение для раскрытия и расследования преступлений. – М., 1983.

 16. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. — Минск, 1983.

 17. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Вып. 1-4. СПб., 1992, 1993.

 18. Возгрин И.А. Введение в криминалистику. – СПб., 2003.

 19. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики рассле­дования отдельных видов преступлений. — Томск, 1985.

 20. Гавриш С.Б., Грузков В.Г., Матусовский Г.А., и др. Экологические преступления: квалификация и методика расследования / Под ред. В.Е. Коноваловой, Г.А. Матусовского. –Харьков, 1994.

 21. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. – Свердловск, 1975.

 22. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. – М., 2002.

 23. Громов В., Лаговиер Н. Искусство расследования преступлений. — М., 1930.

 24. Дубривный В.А. Деятельность следователя по расследованию преступлений. — Саратов, 1987.

 25. Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. — М.,1981.

 26. Експертизи у судовій практиці / за ред. В.Г. Гончарова. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 27. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. – М., 2006.

 28. Іщенко А.В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень. – К., 2003.

 29. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. — X., 1976.

 30. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. — X., 1985.

 31. Комаха В.О. Тактичні особливості попереднього дослідження криміналістичних об’єктів та призначення судових експертиз: Монографія \ ОНЮА. – Вінниця: ДП ДКФ, 2006.

 32. Криминалистика. / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Изд-во БЕК, 2001.

 33. Криміналістика / За ред. акад. П.Д. Біленчука. – К., 2001.

 34. Криміналістика: навчальний посібник / За заг. ред. Є.В.Пряхіна. – Львів, 2010.

 35. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я.Драпкина. – М., 2000.

 36. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И.Бастрыкина. – М., 2001.

 37. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрид. лит., 1997.

 38. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юрист, 2003.

 39. Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. Н. И. Порубова – Минск: Высш. шк., 1997.

 40. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Изд-во “Лань”, 2001.

 41. Криминалистика. / Под ред. Б.П. Смагоринского, А.А. Закатова. – Волгоград, 1995.

 42. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 1998.

 43. Криминалистика. / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2000.

 44. Криміналістика: Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001.

 45. Криміналістика: Підручник / Кол.авт. В.Ю. Шепітьк, В.О.Коновалова, В.А.Журавель та ін. / За ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2010.

 46. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2001.

 47. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова – М.: Юрист, 2005.

 48. Криминалистическая тактика / Под ред. В.И Киреева. – М., 1991.

 49. Криминалистика (Методика расследования отдельных видов преступлений) / Под ред. Н.М. Балашова. — М., 1993.

 50. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2001.

 51. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. / Под ред. проф. В.Ю. Шепитько. – Харьков: ООО “Одиссей”, 2001.

 52. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. – Ниж. Новгород: ВШ МВД России, 1995.

 53. Криминалистическая характеристика преступлений. — М., 1984.

 54. Кузьмічов В.С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів. — К. 2000.

 55. Кузьмічов В.С., Чорноус Ю.М. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення. – К., 2005.

 56. Куклин В.И. Методика расследования отдельных видов преступлений. — Иваново, 1983.

 57. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. – М., 1989;

 58. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. — М., 1986.

 59. Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. – М., 1996.

 60. Лузгин И.М. Сущность, формы проявления и приемы сокрытия следов преступления и криминалистические методы их установления. – М., 1984.

 61. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного расследования. – М., 1999.

 62. Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений. – М., 1973.

 63. Настільна книга слідчого: Наук.-практ.видання для слідчих і дізнавачів \ М.І.Панов, В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – К.: Вид.Дім «Ін Юре», 2007.

 64. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на уголовном процес се. – М., 2003.

 65. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів \ За ред. Н.І.Клименко, - К., 2005.

 66. Осмотр места происшествия: Учеб.пособие \ Под. ред. Н.А.Селиванова. – М., 2000.

 67. Осмотр места происшествия \ Под. ред. А.И.Дворкина. – М., 2001.

 68. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений – М., 1975.

 69. Петряев С.Ю. Методика криминалистического исследования бумажных денежных знаков. - К. МВД Украины. 1997.

 70. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее исполь­зование в следственной практике. — Волгоград, 1987.

 71. Расследование преступлений: Руководство для следователей / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова – М.1997.

 72. Руководство для следователей. – М., 1971.

 73. Руководство для следователей \ Под ред.. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. - М.: Юрид. лит., 1997.

 74. Руководство по расследованию преступлений \ А.В.Гриненко и др. – Х., 2001.

 75. Рыжаков А.П. Следственные действия. – М., 2001.

 76. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005.

 77. Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник. – К.: Атіка, 2007.

 78. Сидоров В.Е. Особенности раскрытия преступлений “по горячим следам”. – М., 1981.

 79. Сидоров В.Е. Начальный етап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М., 1992.

 80. Слідчиц огляд \ За ред.В.О.Комахи. – Дніпропетровськ, 2004.

 81. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов прес­туплений / Под ред. В.К. Лисиченко. — К., 1988.

 82. Справочная книга криминалиста. – М., 2000.

 83. Старушкевич А. В. Криміналістична характеристика злочинів. — К., 1997.

 84. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине: Курс лекций. — Одесса, 1997.

 85. Судово-експертна діяльність: Довідник для суддів. – К., 2001.

 86. Тактика використання спеціальних знань у формі судової експертизи в процесі розслідування і розкриття злочинів \ За заг. ред. В.О.Комахи. – Чернівці, 2004.

 87. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. – Харьков, 1998.

 88. Тищенко В.В. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ. – О., 2002.

 89. Турсунов И.Х. Организация и тактика установления преступника по горячим следам. – Ташкент. 1990.

 90. Цимбал М.Л. Криміналістична сутність підпалів і злочинних порушень протипожежних правил \\ Вісн. Акад.правових наук України. – Х. – 1998. - №3 (14);

 91. Чурилов С.Н. Общие положения методики расследования преступлений. — М., 1990.

 92. Шепитько В.Ю. Криминалистика: курс лекций. – Х., 2003.

 93. Шепитько В.Ю. Теория криминалистической тактики. – Х., 2002.

 94. Шепитько В.Ю. Криминалистична тактика (системно-структурний аналіз): Монографія. – Х.: Харків юрид., 2007.

 95. Щмонин А.В. Методика расследования преступлений: Учеб.пособ. – М.: ЗАО «Юстицинформ», - 2006.

 96. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. – М., 2008.

 97. Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступлений. — Иркутск, 1980.

 98. Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: Учебно-практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2005. – 544 с.

 99. Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. – М., 1967.

 100. Експертизи в Україні. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К.: Юрінком Інтер, 2002. - № 6.

 101. Энциклопедия судебной экспертизы. –М.: Юрист, 1999.

 102. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. — М., 1985.

25

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]