Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Krim pravo Zagal.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
222.21 Кб
Скачать

Матеріали для студентів Кримінальне право

Спеціальність «Правознавство» 6.030401

Спеціалізація «Прокуратура та слідство»

(IІ, ІІІ курс)

Зміст

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 2

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 12

ПИ­ТАН­НЯ ДО ЗАЛІКУ 18

III СЕМЕСТР 18

ПИ­ТАН­НЯ ДО ЗАЛІКУ 19

IV СЕМЕСТР 19

20

ПИ­ТАН­НЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕК­ЗА­МЕ­НУ 21

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 24

Програма навчальної дисципліни Те­ма 1. По­нят­тя та сис­те­ма кримінального пра­ва. Нау­ка кримінального пра­ва

По­нят­тя кримінального пра­ва. Кримінальне пра­во як окрема га­лузь права. Специфічні оз­на­ки, властиві галузі кримінального пра­ва. Пред­мет та ме­тод пра­во­во­го ре­гу­лю­ван­ня.

Кримінальне пра­во в системі національного пра­ва, йо­го зв'язок з іншими га­лу­зя­ми (конституційним, адміністративним, кримінально-про­це­су­аль­ним, міжнародним пра­вом).

Відмінність кримінального пра­ва від інших га­лу­зей пра­ва.

Сис­те­ма кримінального права України. Загальна та Особлива час­ти­ни кримінального пра­ва України, їх особливості та взаємозв’язок. Система Загальної частини кримінального права України.

Задачі кримінального пра­ва. Об'єкти, що бе­руть­ся під охо­ро­ну за до­по­мо­гою норм КК. По­пе­ред­жен­ня злочинів, як од­на з за­дач (функцій) кримінального пра­ва. Ви­хов­на і за­охо­чу­валь­на функції КК.

Прин­ци­пи кримінального пра­ва як особливий елемент його змісту. Загальноправові принципи: верховенства права, рівності громадян перед законом, гуманізму, справедливості та ін. Значення загально правових принципів для кримінального права України як окремої гадузі права.

Міжгалузеві принципи права: винуватої відповідальності, презумпції невинуватості та ін. Вплив міжгалузевих принципів права на зміст окремих інститутів та норм кримінального права України.

Галузеві принципи кримінального права: невідворотності кримінальної відповідальності, особистої відповідальності, економії кримінальної репресії та інші. Їх основний зміст та особливості на сучасному етапі розвитку кримінального права України.

Зна­чен­ня кримінального пра­ва як нау­ки. Пред­мет нау­ки кримінального пра­ва.

Те­ма 2. За­кон про кримінальну відповідальність: по­нят­тя, зна­чен­ня, дія

По­нят­тя кримінального за­ко­ну і йо­го сутність. Кримінальний за­кон – єдине дже­ре­ло кримінального пра­ва. За­галь­на й Особ­ли­ва час­ти­ни Кримінального ко­дек­су, їх струк­ту­ра. Гіпотеза, диспозиції і санкції правової нор­ми.

Опи­со­ва, про­ста, блан­кет­на і відсильна диспозиції кримінально-правової нор­ми. Відносно-ви­зна­че­на та аль­тер­на­тив­на санкції.

Тлу­ма­чен­ня кримінального за­ко­ну по суб'єкту. Гра­ма­тич­не, сис­те­ма­тич­не й історичне тлу­ма­чен­ня. Тлу­ма­чен­ня по об­ся­гу (бу­к­валь­не, об­ме­жу­валь­не та по­ши­рю­валь­не).

Чинність кримінального за­ко­ну в просторі. Сутність територіального прин­ци­пу. Прин­цип гро­ма­дян­ст­ва. Космополітичний (універсальний) прин­цип. По­нят­тя «територія України», «гро­ма­дя­нин України», «іноземний гро­ма­дя­нин», «осо­ба без гро­ма­дян­ст­ва».

Чинність кримінального за­ко­ну в часі. По­ря­док всту­пу в си­лу но­во­го за­ко­ну, закріпленого Конституцією України. Зво­рот­на си­ла за­ко­ну.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]