Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Krim process.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
268.29 Кб
Скачать

Матеріали для студентів

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Спеціальність «Правознавство» 6.030401

Спеціалізація прокуратури та слідства»

(IІІ курс)

Зміст

Програма навчальної дисципліни 2

2

V СЕМЕСТР 2

VI СЕМЕСТР 5

Плани семінарських занять 9

V СЕМЕСТР 9

VI СЕМЕСТР 13

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 18

V СЕМЕСТР 18

VI СЕМЕСТР 20

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 23

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 25

8.1 БАЗОВА 25

8.2 ДОПОМІЖНА 26

8.3 Навчально-методичні джерела 27

30

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 30

V СЕМЕСТР 30

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 33

VI СЕМЕСТР 33

Програма навчальної дисципліни

V СЕМЕСТР

Тема 1.

Історичні форми кримінального провадження.

Загальна характеристика та значення типологізації кримінально-процесуальної діяльності. Загальна характеристика обвинувального (змагального) типу кримінального процесу. Умови та виникнення та суттєві ознаки інквізиційного (слідчо-розшукового) кримінального процесу. Умови формування континентального (змішаного) кримінального процесу.

Тема 2.

Поняття, сутність та задачі кримінального провадження.

Зміст поняття «кримінальне провадження». Загальне визначення кримінального провадження як окремого виду діяльності. Задачі кримінального провадження в сучасних умовах розбудови соціальної держави.

Тема 3.

Співвідношення кримінального провадження з іншими галузями права та юридичними дисциплінами. Моральні засади кримінального провадження.

Система галузевого регулювання в Україні та місце в ній кримінально-процесуального права. Кримінальний провадження та конституційне право України. Кримінальне провадження та інші фундаментальні галузі права. Співвідношення між кримінальним провадженням та іншими спеціальними науками та юридичними дисциплінами. Моральні підвалини кримінального провадження.

Тема 4.

Джерела кримінально-процесуального права.

Загальна характеристика поширених підходів до визначення джерел кримінального провадження. Особливі ознаки кримінально-процесуальної норми. Особливості викладання структури правової норми у кримінально-процесуальному законодавстві.

Тема 5.

Кримінально-процесуальне законодавство.

Дія кримінально-процесуального закону.

Правила застосування кримінально-процесуального законодавства за аналогією. Дія кримінально-процесуального закону у просторі, часі та за колом осіб: правила та виключення.

Тема 6.

Становлення кримінального провадження в Україні.

Суд та кримінальний процес стародавньої Русі. Кримінальне провадження польсько-литовського періоду. Кримінальний процес імперського періоду розвитку української державності. Радянський період у кримінальному провадженні.

Тема 7.

Кримінально-процесуальні правовідносини.

Загальна характеристика кримінально-процесуальних правовідносин. Момент виникнення та припинення правовідносин. Особливі ознаки кримінально-процесуальних правовідносин. Юридичні факти у кримінальному провадженні.

Тема 8.

Загальна характеристика стадій кримінального провадження. Особливі види проваджень.

Загальна характеристика та ознаки стадій кримінального провадження. Досудові стадії кримінально-процесуальної діяльності. Судові стадії кримінального провадження. Особливі форми кримінального провадження.

Тема 9.

Кримінально-процесуальні функції, гарантій, строки, повідомлення.

Загальна характеристика підходів до визначення кримінально-процесуальних функцій та їх визначення. Кримінально-процесуальні гарантії та їх значення. Кримінально-процесуальні строки та порядок їх обчислення. Повідомлення і умови їх здійснення.

Тема 10.

Кримінально-процесуальні форми фіксації кримінального провадження, процесуальні витрати.

Кримінально-процесуальні документі та їх значення в процесі здійснення кримінального провадження. Види та структура документів. Інші прояви форми кримінального провадження: участь суб’єктів, оформлення дій і рішень, етикет і ритуал кримінального провадження. Поняття та ознаки процесуальних витрат. Види процесуальних витрат.

Тема 11.

Поняття і система принципів кримінального провадження.

Загальне визначення принципів кримінального провадження та їх ознаки. Значення принципів у кримінально-процесуальній діяльності. Визначення підходів до класифікації процесуальних принципів.

Тема 12.

Принцип верховенства права, законності і публічності у кримінальному провадженні.

Загальна характеристика принципу верховенства права. Законність та її значення у кримінальному провадженні, особливості його прояву. Принцип публічності та його основні ознаки. Обмеження принципу публічності в умовах проголошення змагальності кримінального провадження.

Тема 13.

Принцип незалежності суддів і здійснення правосуддя виключно судом. Принцип забезпечення вільного доступу до правосуддя та обов’язковість судових рішень. Принцип безпосередності дослідження показань, речей і документів.

Загальна характеристика принципу незалежності суддів та рівні незалежності. Гарантії незалежності суддів. Принцип здійснення правосуддя виключно в судовому порядку. Принцип забезпечення вільного доступу до правосуддя та обов’язковість судових рішень. Принцип безпосередності досліджень показань, речей і документів.

Тема 14.

Принцип поваги до людської гідності і невтручання у приватне життя Принцип забезпечення права на свободу і особисту недоторканість. Принцип забезпечення недоторканості житла. Принцип забезпечення недоторканості права власності. Принцип забезпечення таємниці листування. Принцип забезпечення використання рідної мови.

Принцип поваги до людської гідності і невтручання у приватне життя. Принцип забезпечення права на свободу і особисту недоторканість. Принцип забезпечення недоторканості житла. Принцип забезпечення недоторканості права власності. Правові умови забезпечення таємниці листування. Принцип забезпечення використання рідної мови.

Тема 15.

Принцип презумпції невинуватості. Принцип свободи від самовикриття і права не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї. принцип заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і теж правопорушення. Принцип забезпечення підозрюваному (обвинуваченому) права на захист. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності.

Принцип презумпції невинуватості. Принцип свободи від самовикриття і права не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї. принцип заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і теж правопорушення. Принцип забезпечення підозрюваному (обвинуваченому) права на захист. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності.

Тема 16.

Принцип всесторонності, повноти і об’єктивності дослідження обставин. Принцип оцінки доказів за внутрішнім переконанням. Принцип змагальності сторін, свободи надання доказів і доведення перед судоми їх переконливості. Принцип диспозитивності. Принцип гласності. Принцип застосування розумних строків в процесі провадження.

Принцип всесторонності, повноти і об’єктивності дослідження обставин. Принцип оцінки доказів за внутрішнім переконанням. Принцип змагальності сторін, свободи надання доказів і доведення перед судоми їх переконливості. Принцип диспозитивності. Принцип гласності. Принцип застосування розумних строків в процесі провадження.

VI СЕМЕСТР

Тема 17.

Поняття суб’єктів кримінального провадження та їх класифікація.

Загальна характеристика суб’єктів кримінального провадження та їх ознаки. Сторони кримінального провадження. Державні органи і посадові особи як суб’єкти процесуальної діяльності. Особи які мають особисту або іншу зацікавленість у провадженні. Особи, які не зацікавленні у результаті кримінального провадження.

Тема 18.

Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінального провадження.

Склади суду в яких здійснюється розгляд кримінальних справ в Україні. Права та обов’язки судді. Обставини, які виключають участь суді у здійсненні кримінального провадження. Особливості участі слідчого судді у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. Присяжний і його роль у кримінальному провадженні.

Тема 19.

Сторона обвинувачення. Участь прокурора у кримінальному провадженні.

Загальне визначення прокурора як суб’єкта кримінального провадження. Особливість участі прокурора на стадії досудового розслідування. Повноваження прокурора під час здійснення судового провадження.

Тема 20.

Орган досудового розслідування, керівник органу досудового розслідування, слідчий органу досудового розслідування у кримінальному провадженні. Оперативні підрозділи та їх статус.

Відомча належність органів досудового розслідування. Повноваження керівника органу досудового розслідування. Слідчий і його функції. Оперативні підрозділи і характер їх участі у кримінальному провадженні.

Тема 21.

Сторона захисту. Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений. Законний представник підозрюваного і обвинуваченого.

Умови визнання особи підозрюваною. Права та обов’язки підозрюваного і обвинуваченого. Виправданий і засуджений як суб’єкти кримінального провадження. Законний представник та умови його залучення у кримінальне провадження.

Тема 22.

Захисник у кримінальному провадженні.

Особи, які мають можливість бути залученими у провадження в якості захисника. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні. Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні. Обставини, які виключають можливість допуску адвоката в якості захисника.

Тема 23.

Захисник у кримінальному провадженні.

Призначення захисника у кримінальному провадженні. Відмова від захисника, його заміна і порядок її здійснення. Права та обов’язки захисника у кримінальному провадженні.

Тема 24.

Потерпілий, його представник і законний представник у кримінальному провадженні.

Порядок визнання особи потерпілим. Права потерпілого і його обов’язки. Представник потерпілого: права і обов’язки. Законний представник потерпілого і умови його залучення до провадження.

Тема 25.

Заявник, цивільний позивач і цивільний відповідач. Представник цивільного позивача і цивільного відповідача. Законний представник цивільного позивача.

Правове положення заявника у кримінальному провадженні, права та обов’язки заявника. Цивільний позивач, його права і обов’язки. Цивільний відповідач як суб’єкт кримінального провадження. Особи, які допускаються до участі у провадженні в якості представників цивільного позивача і цивільного відповідача. Законний представник цивільного позивача.

Тема 26.

Перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, судовий розпорядник.

Перекладач у кримінальному провадженні, його права і обов’язки. Експерт і обставини які виключають участь особи в якості експерта. Права і обов’язки експерта. Відмінність експерта від спеціаліста у кримінальному провадженні. Відповідальність експерта. Права та обов’язки спеціаліста. Функції секретаря судового засідання і судового розпорядника у кримінальному провадженні.

Тема 27.

Свідок, понятий, заставодавець.

Свідок у кримінальному провадженні. Особи, які не можуть бути допитаними в якості свідка. Особи, які мають право відмовитися від давання показань в якості свідка. Права і обов’язки свідка. Відповідальність свідка. Понятий і випадки його обов’язкової участі у провадженні. Обставини, які виключають можливість залучення особи в якості понятого. Заставодавець і характер його участі у провадженні.

Тема 28.

Філософське обґрунтування теорії доказів у кримінальному провадженні. Предмет та межі доказування.

Теорія віддзеркалення як основа теорії доказів. Особливості пізнання в процесі здійснення кримінального провадження. Поняття та значення предмета доказування. Обставини які входять в предмет доказування. Межі доказування та підстави для їх встановлення. Помилки в процесі визначення меж доказування.

Тема 29.

Процес доказування.

Значення етапу збирання доказів у процесі доказування. Способи збирання доказів. Особливості збирання доказів різними сторонами провадження. Форми фіксації доказів. Перевірка доказів та її правовий прояв. Оцінка доказів. Умови визнання доказів допустимими. Недопустимість доказів, отриманих в наслідок порушення прав і свобод. Наслідок визнання доказів недопустимими.

Тема 30.

Поняття доказів та їх класифікація.

Суб’єкти доказування обов’язок доказування.

Юридичне визначення доказів у кримінальному процесі. Класифікації доказів та їх практичне значення. Класифікація суб’єктів, які приймають участь в процесі доказування. Суб’єкти на які покладається обов`язок доказування у кримінальному провадженні.

Тема 31.

Показання як джерела доказів.

Показання як джерела процесу доказування. Показання свідка як джерела доказів, обставини які необхідно враховувати в при оцінці показань свідка. З’ясування достовірності показань свідка. Показання з чужих слів. Показання потерпілого як джерела доказів, обставини які необхідно враховувати при їх оцінці. Показання підозрюваного в процесі доказування. Показання обвинуваченого та їх види. Показання експерта і умови їх отримання.

Тема 32.

Висновок експерта, документи як джерела доказів.

Поняття висновку експерта у кримінальному провадженні і його значення. Випадки обов’язкового призначення експертизи. Кримінально-процесуальні види експертиз. Документ як джерела доказів та їх види.

Тема 33.

Речові докази як джерела доказів.

Поняття речових доказів та ознаки предметів які можуть бути до них віднесені. Збирання речових доказів. Доля речових доказів.

Плани семінарських занять

V СЕМЕСТР

Семінарське заняття №1. – 2 години

Тема: Історичні форми кримінального провадження.

 1. Загальна характеристика та значення типологізації провадження.

 2. Загальна характеристика обвинувального (змагального) типу кримінального провадження. Рабовласницький та ранішньофеодальний типи кримінального провадження.

 3. Умови та виникнення та суттєві ознаки інквізиційного (слідчо-розшукового) кримінального провадження.

 4. Умови формування континентального (змішаного) кримінального провадження. Сучасний стан та перспективи розвитку континентального провадження по факту вчинення кримінальних правопорушень.

Семінарське заняття №2. – 2 години

Тема: Поняття, сутність та задачі кримінального провадження.

 1. Зміст поняття “кримінальне провадження” та його співвідношення з «кримінально-процесуальне право», «кримінально-процесуальна діяльність».

 2. Загальне визначення кримінального провадження як окремого виду діяльності. Ознаки кримінального провадження.

 3. Зміст та сутність кримінального провадження.

 4. Задачі кримінального провадження в сучасних умовах розбудови соціальної держави.

Семінарське заняття №3. – 2 години

Тема: Співвідношення кримінального провадження з іншими галузями права та юридичними дисциплінами. Моральні засади кримінального провадження.

 1. Система галузевого регулювання в Україні та місце в ній кримінально-процесуального права.

 2. Кримінальне провадження та конституційне право України.

 3. Кримінальне провадження та інші галузі права – кримінальне, цивільне, цивільно-процесуальне, міжнародне, кримінально-виконавче та інші.

 4. Співвідношення між кримінальним провадженням та іншими спеціальними науками та юридичними дисциплінами – кримінологія, криміналістика, судова медицина, судова психіатрія, судова статистика та інші.

 5. Моральні підвалини кримінального провадження.

Семінарське заняття №4. – 2 години

Тема: Джерела кримінально-процесуального права.

 1. Загальна характеристика поширених підходів до визначення джерел кримінального провадження. Види джерел кримінального провадження в контексті набрання чинності Кримінально-процесуальним кодексом України редакції 2012 року.

 2. Особливі ознаки кримінально-процесуальної норми.

 3. Особливості викладання структурних елементів правової норми (гіпотези, диспозиції та санкції) у кримінально-процесуальному законодавстві.

Семінарське заняття №5. – 2 години

Тема: Кримінально-процесуальне законодавство.

Дія кримінально-процесуального закону.

 1. Правила застосування кримінально-процесуального законодавства за аналогією.

 2. Дія кримінально-процесуального закону у просторі: загальні правила та виключення.

 3. Дія кримінально-процесуального закону у часі,

 4. Дія кримінально-процесуального закону за колом осіб. Правові імунітети та особливості їх прояву у кримінальному провадженні.

Семінарське заняття №6. – 2 години

Тема: Становлення кримінального провадження в Україні.

 1. Суд та кримінальне провадження Стародавньої Русі.

 2. Особливості кримінального провадження польсько-литовського періоду існування української державності.

 3. Кримінальне провадження імперського періоду розвитку української державності.

 4. Радянський період у кримінальному провадженні.

 5. Особливості розвитку кримінально-процесуального законодавства на часів проголошення незалежності і розбудови самостійної держави.

Семінарське заняття №7. – 2 години

Тема: Кримінально-процесуальні правовідносини.

 1. Загальна характеристика кримінально-процесуальних правовідносин.

 2. Момент виникнення та припинення правовідносин.

 3. Особливі ознаки кримінально-процесуальних правовідносин.

 4. Особливості суб’єкта та об’єкта кримінальних правовідносин.

 5. Зміст кримінально-процесуальних правовідносин.

 6. Юридичні факти, з якими пов’язується виникнення, зміна або припинення кримінально-процесуальних правовідносин.

Семінарське заняття №8. – 2 години

Тема: Загальна характеристика стадій кримінального провадження. Особливі види проваджень.

 1. Загальна характеристика та ознаки стадій кримінального провадження. Відмінність стадій від етапів кримінального провадження.

 2. Стадія досудового розслідування та її значення.

 3. Судовий розгляд як центральна стадія кримінального провадження.

 4. Судові стадії на яких здійснюється перевірка судових рішень.

 5. Особливі види кримінальних проваджень (провадження на підставі угод, у формі приватного обвинувачення, щодо неповнолітніх, по застосуванню примусових заходів медичного характеру та інші).

Семінарське заняття №9. – 2 години

Тема: Кримінально-процесуальні функції, гарантій, строки, повідомлення.

 1. Загальна характеристика підходів до визначення кримінально-процесуальних функцій та їх визначення.

 2. Кримінально-процесуальні гарантії та їх значення в процесі притягнення особи до кримінальної відповідальності.

 3. Строки у кримінальному провадженні: види, порядок обчислення, підстави та умови для відновлення.

 4. Повідомлення у кримінальному провадженні та порядок їх здійснення.

Семінарське заняття №10. – 2 години

Тема: Кримінально-процесуальні форми фіксації кримінального провадження, процесуальні витрати.

 1. Кримінально-процесуальна форма та її прояви. Етикет і ритуал у кримінальному провадженні.

 2. Кримінально-процесуальний документ та його види.

 3. Підстави та умови винесення рішення у кримінальному провадженні. Види рішень.

 4. Форми фіксації кримінального провадження.

 5. Процесуальні витрати: поняття, види.

Семінарське заняття №11 – 2 години

Тема: Поняття і система принципів кримінального провадження.

 1. Загальне визначення принципів кримінального провадження та їх ознаки. Відмінність принципів від інших загальнообов’язкових правил.

 2. Значення принципів у кримінальному провадженні.

 3. Визначення підходів до класифікації принципів кримінального провадження.

Семінарське заняття №12. – 2 години

Тема: Принцип верховенства права, законності і публічності у кримінальному провадженні.

 1. Принцип верховенства права як визначальне положення розбудови кримінально-процесуального законодавства та здійснення кримінального провадження.

 2. Законність та особливості її прояву як у кримінальному провадженні в цілому так і на окремих стадіях такого провадження.

 3. Публічність у кримінальному провадженні. Застереження, які виникають у зв’язку з поширенням у кримінальному провадженні принципу змагальності

Семінарське заняття №13. – 4 години

Тема: Принцип незалежності суддів і здійснення правосуддя виключно судом. Принцип забезпечення вільного доступу до правосуддя та обов’язковість судових рішень. Принцип безпосередності дослідження показань, речей і документів.

 1. Принцип незалежності суддів і здійснення правосуддя виключно судом.

 2. Принцип забезпечення вільного доступу до правосуддя та обов’язковість судових рішень.

 3. Принцип безпосередності дослідження показань, речей і документів.

Семінарське заняття №14. – 2 години

Тема: Принцип поваги до людської гідності і невтручання у приватне життя Принцип забезпечення права на свободу і особисту недоторканість. Принцип забезпечення недоторканості житла. Принцип забезпечення недоторканості права власності. Принцип забезпечення таємниці листування. Принцип забезпечення використання рідної мови.

 1. Принцип поваги до людської гідності і невтручання у приватне життя.

 2. Забезпечення права на свободу і особисту недоторканість у кримінальному провадженні.

 3. Принцип забезпечення недоторканості житла.

 4. Принцип забезпечення недоторканості права власності.

 5. Порядок забезпечення таємниці листування в процесі здійснення провадження відносно кримінальних правопорушень.

 6. Принцип забезпечення використання рідної мови.

Семінарське заняття №15. – 2 години

Тема: Принцип презумпції невинуватості. Принцип свободи від самовикриття і права не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї. принцип заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і теж правопорушення. Принцип забезпечення підозрюваному (обвинуваченому) права на захист. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності.

 1. Принцип презумпції невинуватості та правила його реалізації.

 2. Принцип свободи від самовикриття і права не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї.

 3. Принцип заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і теж правопорушення.

 4. Принцип забезпечення підозрюваному (обвинуваченому) права на захист.

 5. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності.

Семінарське заняття №16. – 2 години

Тема: Принцип всесторонності, повноти і об’єктивності дослідження обставин. Принцип оцінки доказів за внутрішнім переконанням. Принцип змагальності сторін, свободи надання доказів і доведення перед судоми їх переконливості. Принцип диспозитивності. Принцип гласності. Принцип застосування розумних строків в процесі провадження.

 1. Принцип всесторонності, повноти і об’єктивності дослідження обставин кримінального правопорушення.

 2. Принцип оцінки доказів за внутрішнім переконанням.

 3. Принцип змагальності сторін, свободи надання доказів і доведення перед судоми їх переконливості.

 4. Принцип диспозитивності.

 5. Принцип гласності та виключення з нього.

 6. Принцип застосування розумних строків в процесі провадження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]