Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kriminalistika.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
214.53 Кб
Скачать

Тема 4. Криміналістична фотографія, кінозйомка, аудіо- та відеозапис

Питання до підготовки:

 1. Поняття, система та завдання судової фотографії.

 2. Задачі і значення судової фотографії в кримінальному процесі.

 3. Види судової фотографії.

 4. Методи і види відбиваючій фотозйомки.

 5. Методи і види дослідницької фотозйомки.

 6. Методи судово-оперативної фотографії.

 7. Вимоги до сигналістичної (впізнавальної) фотозйомки.

 8. Застосування криміналістичної фотографії під час проведення слідчих дій.

 9. Процесуальне оформлення судової фотографії.

 10. Особливості застосування кінозйомки та аудіо запису при проведенні слідчих дій.

 11. Особливості застосування відеозапису при проведенні слідчих дій.

Хід практичного заняття

При проведенні заняття студенти вивчають побудову фотоапарата, знайомляться з видами фотоплівок, особливостями зарядки касет та набувають загальних навичок зарядки фотоапарата, а також вивчають загальні особливості використання загальної техніки фотозйомки при здійсненні судової фотографії.

Завдання 1

Відпрацювання прийомів зарядки касети фотоплівкою та зарядженої касети у фотоапарат.

Матеріальне забезпечення:

 1. Фотоапарати “Зеніт ” та інші.

 2. Фотокасети, фотоплівка.

Завдання 2

Фотозйомка при проведенні окремих слідчих дій, зокрема на місці події

Огляд місця події (учбовий)

Заняття проводяться на відкритої місцевості, де заздалегідь інсценоване місце події. В ході огляду складаються замітки для протоколу і накреслюється схема.

Наочне приладдя та обладнання: предмети для інсце­нування місця події; чемодан слідчого; фотоапарат і приладдя до нього.

Порядок виконання:

1. Провести огляд місця події.

2. Сфотографувати місце події (орієнтовна, оглядова, вузлова і детальна зйомки) з використанням необхідних нау­ково-технічних засобів виявлення і фіксації слідів (залежно від фабули справи).

Кожен студент повинен виконати такі види зйомки:

орієнтовна — панорамним методом (2-3 кадри); оглядова (2 знімки); вузлова (1 знімок); детальна — масштабним методом: сліди ніг, протекто­ра, предмета (речового доказу) - 1 знімок.

Друкуються такі фотознімки (розмір 9Х12):

орієнтовний (2-3 кадри); оглядовий (1-2 кадри); вузловий (1 кадр); детальний (1 кадр).

Студенти повинні оформити одержані фотознімки, склавши відповідні фототаблиці.

Складається фототаблиця до протоколу огляду місця події від "__"_____ 200_ р., на якої відображається:

найменування об'єкта фотозйомки; умови фотозйомки; фотоапарат; фотоплівка; освітлення; витримка ; діафрагма.

П р и м і т к а:

Фото 1 — орієнтовний знімок; Фото 2 — оглядовий знімок; фото 3 — вузловий знімок; фото 4 – детальний знімок.

Семінарське заняття № 5 - 4 години

Тема 5. Криміналістична трасологія: сліди людини, сліди засобів учинення злочину

План заняття:

1. Предмет, система і завдання трасології. Наукові засади криміналістичного дослідження слідів.

2. Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів.

3. Механізм утворення слідів та їх класифікація.

4. Питання, вирішувані при дослідженні слідів. Відомості про підозрюваного, які можна виявити дослідженням йо­го слідів на місці події.

5. Властивості, типи і види папілярних узорів.

6. Способи і засоби виявлення, огляду, фіксації і вилучення видимих і слабовидиміх слідів рук.

7. Основні питання, що вирішує дактилоскопічна експертиза.

8. Види слідів ніг людини і мехінізм їх утворення. Особливості виявлення, огляду, фіксації та вилучення слідів ніг.

9. Види слідів транспортних засобів. Їх використання для визначення типу і модифікації транспортного засобу. Ознаки, по яких можна визначити напрямок руху транспортного засобу.

10. Види і механізм утворення слідів знарядь злому та інструментів. Інформація про злочин та злочинця, яка може бути одержана при огляді слідів злому на місці події.

Хід практичного заняття 1

Студенти вивчають способи виявлення, фіксації та вилучення слідів рук на місці події. Особлива увага зваертається на технічні прийоми виявлення та фіксації маловидимих і невидимих слідів рук, правила опису в протоколі огляду предметів зі слідами рук.

Вивчаючи техніку виявлення, фіксації та вилучення слідів рук на різних предметах, студенти проводять наступні дії:

 • проводять огляд предмета зі слідами рук;

 • вилучають виявлені фізичним способом відбитки пальців;

 • складають фрагмент протоколу огляду місця події з описом слідів рук і предмета, на якому вони виявлені;

 • дактилоскопують особу;

 • заповняють дактилоскопічну карту;

 • виводять основну і додаткову дактилоскопичні формули.

ПРОТОКОЛ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

(фрагмент)

________200___р. м.

Опис здійснюється за такою схемою:

а) найменування, індивідуальні ознаки і місцезнаходження предмета зі слідами рук;

б) місце знаходження слідів на об'єкті (указуються за системою прямокутника координат); якщо припускається, що сліди залишені однією рукою, то відзначаються їх взаємне розташування, а також розміри;

в) вид слідів (об'ємні, поверхневі), речовиною якого виду і кольору створені сліди;

г) тип папілярного узору слідів (дуговий, петльовий, завит­ковий);

д) спосіб виявлення, вилучення, фіксації слідів.

ПРИБЛИЗНИЙ ОПИС СЛІДІВ РУК У ПРОТОКОЛІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

... На столі серед різних паперів виявлено перепустку № _ , яка має такі реквізити: на чиє ім'я, ким, коли, для чого видана, строк дії та ін.

Розмір перепустки (довжина, ширина в сантиметрах, мі­ліметрах). На нижній частині перепустки шляхом оброблен­ня останньої порошком заліза за допомогою магнітної щі­точки виявлено два сліди пальців рук. Перший слід виявле­но у лівому нижньому куту документа; слід чіткий, його розміри (довжина, ширина в міліметрах). Папілярний узор цього сліду (дуговий, петльовий, завитковий). На відстані .... мм від лівого нижнього кута і ... мм від нижнього краю пе­репустки виявлено другий слід пальця, його розмір (довжина, ширина в сантиметрах), папілярний узор (дуговий, завитко­вий).

Поняті (підписи) (розшифровка підписів)

Слідчий (підпис)

Хід практичного заняття 2

Студенти знайомляться та вивчають зміст слідчого чемодану та призначення кожного предмета.

При проведенні практичного заняття по даній темі студенти ознайомлюються із загальними принципами та закономірностями механізму утворення слідів. При цьому особливу увагу слід звернути на вплив взаєморозташування слідоутворюючого та слідо-приймаючого об'єктів, на силу взаємоконтакту, на характер матеріалу взаємодіючих об'єктів та інші умови утворення слідів.

Необхідно виробити чітку уяву щодо правил роботи з об’ємними та поверх­невими слідами, створеними різними частинами тіла людини, одягом, взуттям, меха­нізмами, транспортними засобами, які використовуються для вчинення злочину. Важливо при цьому не тільки продемонструвати способи та методи виявлення, фіксування та вилучення слідів, але й створити умови та можливість студентам особисто використати на практиці знання, отримані ними під час лекцій та при підготовці до семінарського й практичного заняттям.

Крім цього, під час заняття студенти ознайомлюються з техніко-криміналістичними засобами, що використовуються при роботі із слідами на місці події та в лабора­торних умовах, з порядком та послідовністю їх використання.

Студенти вивчають правила огляду слідів взуття та транспортних засобів і техніку виготовлення зліпків наливним та насипним способами, а також способи фіксації слідів на сипучому грунті, пилу.

Вивчаючи техніку виявлення, огляду та вилучення слідів студенти використовують таблиці зразків узорів протекторів шин; гіпс, чашу та матеріали для виготовлення зліпків. При цьому студентам необхідно:

 1. Виявити (навести) на місцевості об’ємний слід взуття або транспортного засобу. Провести огляд і вимірювання цього сліду.

 2. Виготовити гіпсовий зліпок об’ємного сліду.

 3. Скласти фрагмент протоколу огляду місця події (описати слід).

На занятті за допомогою наочних матеріалів (таблиць зі слідами рук, слідів зламу, слідів взуття ) і технічних засобів вивчаються основні ознаки:

а) загальні ознаки слідів;

б) індивідуальні ознаки слідів.

Визначаються матеріали, які необхідно підготувати до криміналістичної експертизи слідів, а також вивчаються основні методики трасологічної екс­пертизи.

Наочне приладдя та обладнання: сліди (об'єкти огляду); мікроскоп МБС-1; лупа; світлофільтри; масштабна лінійка; фотоапарат "Зеніт"; штатив; подовжуваль­ні кільця; тросик.

Порядок виконання:

 1. За допомогою технічних засобів оглянути об'єкти огляду і виявити загальні ознаки слідів і індивідуальні ознаки слідів.

 2. Скласти протокол огляду об'єкта.

 3. Сфотографувати об'єкт і виго­товити знімок розміром 9 х 12 см.

 4. Сфотографувати крупномасштабним способом сліди; виготовити знімок 9 х 12 см.

 5. Виготовити фототаблицю до протоколу огляду об'єкта (на фототаблицю наклеїти два знімки за наданим зразком)

ПРОТОКОЛ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

(фрагмент)

________200___р. м.

Опис здійснюється за такою схемою:

а) найменування, індивідуальні ознаки і місцезнаходження предмета зі слідами рук;

б) місце знаходження слідів на об'єкті (указуються за системою прямокутника координат); якщо припускається, що сліди залишені однією рукою, то відзначаються їх взаємне розташування, а також розміри;

в) вид слідів (об'ємні, поверхневі), речовиною якого виду і кольору створені сліди;

г) тип папілярного узору слідів (дуговий, петльовий, завит­ковий);

д) спосіб виявлення, вилучення, фіксації слідів.

ПРИБЛИЗНИЙ ОПИС СЛІДІВ НІГ У ПРОТОКОЛІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

(фрагмент)

... Від воріт, які розташовані в північній частині двору, в напрямку до будинку торгової бази на снігу виявлено "доріж­ку" слідів взуття. "Доріжка" має 8 пар слідів, відбитки носків спрямовані в бік будинку. Довжина "доріжки" слідів 4 м.

У результаті вимірювання елементів "доріжки" слідів одержані такі дані:

— довжина кроку лівої ноги 35—38 см;

— довжина кроку правої ноги 32—34 см;

— ширина кроку 5—7 см;

— кут кроку лівої ноги позитивний 20—22 градусів;

— кут правої ноги позитивний 23—25 градусів.

Серед слідів виявлено один чіткий, який був утворений взуттям для правої ноги. Даний слід має відбиток підметки, проміжної частини і підбора (при відсутності вказати). Здій­сненим виміром даного сліду взуття правої ноги встановле­но: загальна довжина сліду ... см; ширина відбитка підмет­ки (в широкому місці) ... см, довжина відбитка підметки ... см; ширина відбитка проміжної частини ... см, довжина її відбитка ... см; форма підметки характеризується гострим носком, прямим заднім краєм (опис).

Передній край сліду підбора вигнутий (може бути і пря­мий, скошений та ін.). На дні сліду підбора розташовані десять круглих виступів. По внутрішньому краю проміжної частини розташовані три заглиблення на відстані 1 см один від одного.

Даний слід був описаний у протоколі огляду, після чого виготовлено гіпсовий зліпок сліду.

Зліпок сліду загорнуто в аркуш білого паперу і упакова­но у фанерний ящик, який перев'язано шпагатом і опечата­но сургучем, на печатці текст: "Слідчий прокуратури 101".

Поняті (підписи) (розшифровка підписів)

Слідчий (підпис) (розшифровка підписів)

ПРИБЛИЗНИЙ ОПИС СЛІДІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У ПРОТОКОЛІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

(фрагмент)

... На дорозі, яка веде із с. Дальник в с. Мирне, на відста­ні 2 км від с. Дальник, на проїжджій частині, на вологому ґрунті виявлено обємні сліди автотранспортного засобу. Слі­ди починаються від краю дороги, потім виходять до її центру і прямують у бік с Мирне. Оглядом встановлено, що ширина колії 1700 мм, ширина сліду протектора 170 мм. Протектор усіх чотирьох слідів має однаковий узор "ялин­ки". Розмір заглиблень прямокутної форми 90x20x10 мм, кут між ними 115—120 градусів, відстань між заглиблення­ми — 500 мм.

Поняті (підписи) (розшифровка підписів)

Слідчий (підпис) (розшифровка підписів)

Семінарське заняття № 6 - 4 години

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]