Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани семінарів.Ekologichne_pravo.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
125.95 Кб
Скачать

Заняття третє Тема: Правове регулювання природокористування як форми охорони навколишнього природного середовища

1. Поняття та ознаки природокористування як природної умови існування людини і суспільства.

2. Основні принципи інституту права природокористування: цільове використання природних ресурсів; нормування природокористування; безоплатність загального і платність спеціального природокористування.

3. Види природокористування та їх юридичне закріплення : право загального та спеціального природокористування, критерії їх розмежування.

4. Права і обов’язки природокористувачів та межі їх належного здійснення. Обмеження правомочностей природокористувачів.

5. Лімітування (квотування) та ліцензування природокористування як засоби охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.

6. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.

Нормативно-правові акти

Конституція України: прийнята 28 червня 1996 р. // Відомості. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Лісовий кодекс України: прийнятий 21 січня 1994 р. в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. // Відомості. – 2006. – № 21. – Ст. 170.

Кодекс України про надра: прийнятий 27 липня 1994 р. // Відомості. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

Водний кодекс України: прийнятий 6 червня 1995 р. // Відомості. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

Земельний кодекс України: прийнятий 25 жовтня 2001 р. // Відомості. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості. – 1996. – № 41. – Ст. 546.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості – 2000. – № 36. – Ст. 299.

Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 р. // Відомості. – 2002. – № 14. – Ст. 97.

Про рослинний світ: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості. – 1999. – № 22-23. – Ст. 198.

Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 р. // Відомості. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. в редакції Закону України від 2 жовтня 2003 р. // Відомості. – 2004. – № 10. – Ст. 102.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України від 21 грудня 2010 р. // Відомості. – 2011. – № 26. – Ст. 218.

Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки : постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР // Відомості. – 1998. – № 38-39. – Ст. 248.

Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення: постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р.№ 459 // Урядовий кур’єр. – 1992. – 28 серпня.

Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 880-р // Офіційний вісник України. – 2007. – № 79. – Ст. 2961.

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами: постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 45. – Ст. 1832.

Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу: постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 801 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 87. – Ст. 3214.

Навчально-наукова література

Бобкова А. Хозяйственно-правовое обеспечение использования природных ресурсов: состояние и перспективы развития // Право Украины. – 2012. – № 7 -8. – С. 81-100.

Краснова М.В. Договори в екологічному праві України : навч. посіб. / М.В. Краснова – К. : Алерта, 2012. – 216 с.

Глотова О. В. Особливості права загального природокористування та його правові гарантії // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 30. ─ С. 138 - 142.

Екологічне право України: підручник для студ. вищ. навч. закл. / під ред. І. І. Каракаша. – Одеса: Фенікс, 2012. – 788 с.

Екологічне право. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. За ред. проф. А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2013. – 432 с.

Екологічне право України. Повний академічний курс за ред. акад. НАН України, проф. Ю.С. Шемшученко. – Київ: «Юридична думка», 2008. – 720 с.

Каракаш І.І. Правове регулювання землекористування морських портів І.І. Каракаш // Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності, пов’язаної з морем : тези доповідей наук.-практ. конф. ( Одеса, 17 березня 2006 р. ). – 2006. – С. 24-26.

Кобецька Н.Р. Особливості дозвільної системи у сфері спеціального використання природних ресурсів / Н.Р. Кобецька // Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія Право. – 2014. – Вип. 24. – Т. 3. – С. 12-15.

Комарницький В.М. Лімітування природокористування (правові питання) / В.М. Комарницький // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. – № 2. – С. 142-144.

Комарницький В.М. Правовий інструментарій набуття права спеціального природокористування / В.М. Комарницький // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 2. – С. 60-65.

Мороз Л.Н. Улучшение природных ресурсов : договорные отношения Л.Н. Мороз. – Минск, 1994. – 72 с.

Мунтян В.Л. Правові проблеми раціонального природокористування / В.Л. Мунтян. – К.: Вид-во Київського університету, 1973. – 181 с.

Природноресурсове право України. навч. посібник / за ред. І.І. Каракаша І.І. – К.: «Істина», 2005. – 376 с.

Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування : Навч. посібник / Т. А. Сафранов. – Львів : Новий світ-2000, 2004. – 248 с.

Томин О.О. Поняття та зміст договору про умови ведення мисливського господарства / О.О. Томин // Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія «Право». – 2014. – Вип. 24. – Т. 3. – С.24-28.

Хаустов Д.В. Публично-правовые договоры в природопользовании / Д.В. Хаустов // экологическое право. – 2003. – № 4. – С. 17-24; № 5. – С. 12-20.

Чумаченко І.Є. Дозвіл на спеціальне водовикористання як метод державного водного контролю / І.Є. Чумаченко // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (Одеса, 20-21 травня 2011 р.). – 2011. – Т. 2 . – С . 447-449.

Юрескул В.О. Система стандартів у сфері природокористування й охорони навколишнього природного середовища / В.О. Юрескул // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць . – 2011. – Вип. 61. ─ С. 643-650.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.