Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Плани семінарських занять Господарське процес

.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.09.2019
Размер:
95.23 Кб
Скачать

Плани семінарських занять з дисципліни господарське процесуальне право

для студентів 4 курсу вечірньої форми навчання

Семінарське заняття № 1.

Тема: Поняття господарського процесу та господарського процесуального права

Питання для обговорення

 1. Система, склад і структура господарських судів.

 2. Завдання і функції господарських судів.

 3. Суддя господарського суду.

 4. Право на звернення до господарського суду.

 5. Поняття господарського процесу.

 6. Стадії господарського процесу.

 7. Господарсько-процесуальні правовідносини, їх зміст.

Теми рефератів:

 1. Система джерел господарського процесуального права.

 2. Історія становлення та розвитку господарських судів України.

3. Обов’язкові елементи господарського процесу.

4. Принципи господарського процесу.

5. Особливості правового статусу судді господарського суду.

Питання для самоконтролю

1. Який нормативно­правовий акт визначає статус суддів господарського суду?

2. Який статус мають Голова Вищого господарського суду України, його заступники, голова господарського суду Автономної Республіки Крим, голови господарських судів областей, міст Києва та Севастополя, їх заступники?

3. Правила застосування міжнародного договору господарським судом.

4. Чи має право господарський суд відмовити у розгляді справи з мотивів неповності, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні господарські правовідносини?

5. Яка система господарських судів?

6. Які повноваження місцевих господарських судів.

7. Хто має право обіймати посаду судді господарського суду? Порядок призначення, обрання судді господарського суду.

Семінарське заняття № 2

Тема: Досудове врегулювання господарських спорів, підвідомчість та підсудність господарських справ господарським судам

Питання для обговорення

 1. Умови застосування досудового порядку врегулювання господарських спорів.

 2. Строк, порядок і форма пред’явлення претензії;

 3. Умови розгляду претензії, відповідь на претензію.

 4. Поняття підвідомчості господарських справ;

 5. Підсудність та її види;

 6. Передача справ з одного суду до іншого.

Теми рефератів:

1. Значення досудового порядку врегулювання господарських спорів.

2. Трансформація досудового порядку врегулювання спорів.

3. Досудовий порядок врегулювання переддоговірних спорів.

Питання для самоконтролю

1.Чи підлягає розгляду господарським судом позовна заява, якщо законодавчим актом передбачено право стягувача списувати у безспірному порядку ті чи інші суми?

2.Чи можуть бути оскаржені до господарського суду рішення місцевих органів державної виконавчої влади щодо володіння і користування культовими будівлями і майном?

3. Чи підлягають вирішенню господарським судом справи у спорах, пов’язаних із спростуванням відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, які паплюжать ділову репутацію підприємств чи організацій або завдають шкоди їх інтересам?

4. Чи мають право господарські суди приймати до свого провадження справи за позовами до відповідачів, місцезнаходження яких за межами України?

5. Чи підвідомчі господарському суду справи зі спорів між органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями щодо виданих ними актів, які обмежують повноваження органів місцевого самоврядування?

6. Чи існують випадки обов’язкового порядку врегулювання господарського спору?

Семінарське заняття № 3

Тема: Учасники господарського процесу

Питання для обговорення

 1. Склад господарського процесу і суду.

 2. Сторони у господарському процесі.

 3. Треті особи.

 4. Участь у господарському процесі прокурора.

 5. Інші особи, які беруть участь в господарському процесі.

 6. Поняття доказування.

 7. Види доказів.

 8. Підстави звільнення від доказування.

 9. Оцінка доказів судом.

Теми рефератів:

 1. Процесуальна рівність позивача та відповідача в господарському процесі.

 2. Представництво в господарському процесі як гарантія захисту прав суб’єктів господарювання.

 3. Правова регламентація участі в господарському процесі прокурора.

 4. Поняття доказування в господарському процесі та його правова регламентація.

 5. Належність і допустимість доказів та їх вплив на прийняття судового рішення.

 6. Письмові докази як засіб доказування в господарському процесі.

 7. Правова регламентація витребування і повернення доказів в господарському процесі.

Питання для самоконтролю

1. Чи можуть бути сторонами у судовому процесі громадяни, які не є суб’єктами підприємницької діяльності?

2. В яких випадках може мати місце правонаступництво в судовому процесі?

3. Чи може здійснювати повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної особи її відособлений підрозділ?

4. В яких випадках подаються оригінали документів?

5. Назвіть підстави звільнення від доказування?

6. Який процесуальний документ складається і ким підписується у разі проведення огляду та дослідження письмових і речових доказів на місці їх знаходження?

7.Чи повинен позивач доказувати наявність вини відповідача у заподіянні шкоди?

8.Чи може бути призначено судову експертизу на стадії перегляду судових рішень у касаційному порядку?

Семінарське заняття № 4

Тема: Склад судових витрат та процесуальні строки

План

 1. Поняття та види судових витрат.

 2. Порядок сплати судового збору, ставки збору.

 3. Витрати, які пов’язані з розглядом справи.

 4. Розподіл судових витрат.

 5. Поняття та види процесуальних строків.

 6. Обчислення процесуальних строків.

 7. Зупинення і переривання процесуальних строків.

 8. Відновлення процесуальних строків.

 9. Продовження процесуальних строків.

Теми рефератів:

1. Розподіл судових витрат в господарському процесі – обов’язкова дія судді господарського суду.

4. Встановлення, обчислення та закінчення процесуальних строків в господарському процесі як гарантія дійсного захисту порушеного права.

Питання для самоконтролю

1. В яких розмірах відшкодовуються витрати судовим експертам і перекладачам, пов’язані з явкою до господарського суду?

2. В яких випадках господарський суд має право покласти на сторону судовий збір незалежно від результатів вирішення спору?

3. Які розміри ставок судового збору встановлено законодавством із заяв, що подаються до господарських судів?

4. За яких обставин зупиняється перебіг строку позовної давності?

5. Наслідки закінчення строку позовної давності.

Семінарське заняття № 5.

Тема. Порядок порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду

Питання для обговорення

 1. Позовна форма захисту в господарському процесі.

 2. Поняття та елементи позову.

 3. Право на позов.

 4. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову.

 5. Забезпечення позову.

 6. Порядок подання позову, позовна заява та її зміст.

 7. Прийняття позовної заяви та відзив на позовну заяву.

 8. Значення стадії підготовки справи до розгляду.

 9. Дії сторін та судді при підготовці справи до судового розгляду.

 10. Ухвали, що виносить суддя при підготовці справи до судового розгляду.

Теми рефератів:

1. Елементи позову і процесуальна можливість їх зміни.

2. Порядок подання позову та наслідки його порушення для отримання захисту права в господарському судочинстві

3. Зустрічний позов як процесуальний засіб захисту прав відповідача.

4. Відзив на позовну заяву як процесуальний засіб захисту прав відповідача.

Питання для самоконтролю

1. З якого моменту виникає право на позов?

2. Які документи додаються до позовної заяви?

3. У яких випадках суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду?

4. Чи може бути оскаржена ухвала про забезпечення позову в апеляційному порядку?

Семінарське заняття № 6.

Тема: Вирішення господарських спорів

Питання для обговорення

 1. Розгляд справи.

 2. Відкладення розгляду справи.

 3. Зупинення провадження у справі.

 4. Закінчення провадження по справі без винесення рішення.

Теми рефератів:

1.Особливості зупинення провадження у справі.

2.Мирова угода сторін в господарському процесі як форма закінчення провадження у справі.

Питання для самоконтролю

1. У межах яких строків господарський суд відкладає розгляд справи?

2. В який строк має бути вирішений спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем?

3.Відмінність наслідків припинення провадження у справі від наслідків залишення позову без розгляду.

4. В яких випадках господарський суд має право зупинити провадження у справі?

5. В яких випадках справу може бути розглянуто за наявними матеріалами?

Семінарське заняття №7.

Тема. Поняття та зміст рішення, ухвали, постанови господарського суду та порядок їх виконання

Питання для обговорення

 1. Поняття та види судових рішень господарського суду;

 2. Рішення господарського суду та його зміст і значення;

 3. Ухвала господарського суду та її зміст, види ухвал господарського суду, окрема ухвала;

 4. Постанова господарського суду.

Теми рефератів:

 1. Рішення господарського суду. Поняття та види.

 2. Ухвали господарського суду.

 3. Окрема ухвала господарського суду як певний вид ухвали.

 4. Права господарського суду щодо прийняття рішення.

Питання для самоконтролю

1. Що вказується в резолютивній частині рішення при задоволенні заяви про визнання акта недійсним?

2. В яких випадках господарський суд виносить ухвали?

3.Яким вимогам має відповідати окрема ухвала господарського суду?

4. Чи може бути додаткове рішення самостійним об’єктом перегляду в апеляційному порядку

Семінарське заняття № 8.

Тема: Провадження у судах апеляційної та касаційної інстанції

Питання для обговорення

 1. Сутність апеляційного оскарження.

 2. Порушення процесу перегляду судових рішень в апеляційному порядку.

 3. Розгляд справи в апеляційній інстанції.

 4. Повноваження апеляційної інстанції.

 5. Сутність касаційного оскарження.

 6. Порушення процесу перегляду судових рішень у касаційному порядку.

 7. Розгляд справи у касаційній інстанції.

 8. Повноваження касаційної інстанції.

Теми рефератів:

 1. Правовий статус апеляційного господарського суду.

 2. Особливості розгляд справи у касаційній інстанції

Питання для самоконтролю

1. Хто має право відмовитися від апеляційної скарги (подання) і на якій стадії провадження?

2. В яких випадках приймаються додаткові докази апеляційним судом?

3. Назвіть підстави скасування рішення місцевого господарського суду.

4. В який строк постанова апеляційної інстанції надсилається сторонам?

5. В якому порядку розглядаються апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду?

6. В які строки сторонам надсилається постанова касаційної інстанції?

7. Які ухвали місцевого господарського суду можуть бути оскаржені у касаційному порядку?

8. Які вимоги приймаються і розглядаються у касаційній інстанції?

9. В які строки набирає законної сили постанова касаційної інстанції?

10. На що не допускається посилання у касаційній скарзі (поданні)?

Семінарське заняття № 9.

Тема. Особливості розгляду справ про банкрутство

Питання для обговорення

 1. Поняття банкрутства та суб’єкти банкрутства;

 2. Правовий статус кредиторів у справах про банкрутство.

 3. Арбітражний керуючий.

 4. Провадження у справах про банкрутство;

 5. Зупинення провадження у справах про банкрутство;

 6. Процедура розпорядження майном.

 7. Процедура санації боржника.

 8. Порядок визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

 9. Мирова угода.

Теми рефератів:

 1. Мирова угода у провадженні справи про банкрутство.

Семінарське заняття № 10.

Тема. Третейський розгляд господарських спорів.

Питання для обговорення

 1. Поняття і значення третейського суду.

 2. Третейська (арбітражна) угода.

 3. Порушення справи і порядок третейського розгляду.

 4. Виконання рішення третейського суду.

Теми рефератів:

Семінарське заняття № 11.

Тема: Міжнародно-правові проблеми вирішення господарських (економічних) спорів

Питання для обговорення

 1. Загальна характеристика законодавства про міжнародний арбітраж;

 2. Загальна характеристика арбітражу різних країн.

 3. Поняття і правовий стан Міжнародного комерційного арбітражу України;

 4. Арбітражне провадження.

 5. Оспорювання арбітражного рішення.

 6. Визнання та виконання арбітражного рішення.

Теми рефератів:

 1. Законодавство про міжнародний арбітраж

 2. Міжнародний комерційний арбітраж України

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.