Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
samostiyna_robota.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
947.71 Кб
Скачать

Вимоги до бухгалтерського обліку

Безперерв­ність обліку

Відокремле­ний облік вла­сного майна господарства

Реєстрація по­точних змін ме­тодом под­війного запису

Тотожність да­них синтетич­ного і аналі­тичного обліку

Окремий облік поточних витрат від капітальних вкладень

Рис. 1. Вимоги до бухгалтерського обліку

Завдання бухгалтерського обліку

Формування достовірної інформації

Забезпечення по­рівняння фактич­них і нормативних показників

Виявлення внутрішньогос­подарських резервів

Запобігання погіршенню фінансової діяльності

Рис. 2. Завдання бухгалтерського обліку

Питання:

 1. В чому полягає сутність бухгалтерського обліку?

 2. Які суб’єкти зобов’язані вести бухгалтерський облік?

 3. Яка мета ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності?

 4. Які відомі вчені зробили вагомий внесок в розвиток бухгалтерського обліку?

 5. Які критерії визначають професійний рівень бухгалтера?

 6. Яка роль бухгалтера на підприємстві? Яким чином можна оцінити якість його роботи?

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

Завдання 2. Групування об’єктів бухгалтерського обліку на підприємстві

Мета – засвоїти розподіл об’єктів бухгалтерського обліку на підприємствах за видами засобів і видами джерел утворення засобів.

1. На підставі даних про стан господарських засобів та джерел їх утворення на підприємстві “Світанок” на 1 січня 200_ року (табл. 1) здійснити розподіл і сформувати склад засобів і склад джерел утворення засобів, підрахувати величину засобів і величину джерел їх утворення

Таблиця 1

Наявність та розподіл засобів підприємства “Світанок” на 1 січня 200_ року, грн.

№ з/п

Господарські засоби та джерела їх утворення

Госпо­дарські засоби, грн.

Джерела утворення засобів, грн.

Найменування

Сума, грн.

1

2

3

4

5

1

Насіння

25000

2

Готівка в касі

1200

3

Будівельні матеріали

16200

4

Ліцензія на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності

177000

5

Трактори

418200

6

Виробничі будівлі

519600

7

Гаражі для самохідних машин

300000

8

Відра, лопати, інші МШП

3480

9

Запасні частини

118000

10

Пальне

14700

11

Торгівельний патент

2600

12

Поточний рахунок в банку

57000

13

Сіно

37000

14

Заборгованість підзвітних осіб

32600

15

Робочі коні

52600

16

Ветеринарні медикаменти

22000

17

Мінеральні добрива

17500

18

Заборгованість підприємства в бюджет по податках

11800

19

Корови продуктивного стада

420000

20

Сировина і матеріали

15400

21

Заборгованість господарства органам соціального забезпечення

11100

22

Молодняк великої рогатої худоби

335000

23

Вартість меду, залишеного у вуликах для зимівлі бджіл

3900

24

Заборгованість заготівельної організації перед господарством

64000

1

2

3

4

5

25

Заборгованість м’ясокомбінату за продану їм ВРХ

22000

26

Заборгованість працівникам по оплаті праці

87000

27

Заборгованість підприємства постачальникам

103600

28

Довгострокові кредити банку

650200

29

Інші рахунки в банку

11300

30

Незавершене капітальне будівництво

1301000

31

Додатковий капітал

1180000

32

Споруди

307520

33

Зерно для реалізації

93000

34

Зерносховище

76300

35

Видані векселі

25000

36

Затрати під урожай наступного року

212000

37

Інша продукція власного виробництва

9980

38

Статутний капітал

3790980

39

Знос основних засобів

185000

40

Автомобілі вантажні

509000

41

Витрати майбутніх періодів

90000

42

Готівка на валютному рахунку

18800

43

Багаторічні насадження

65400

44

Будівля офісу

310000

45

Право на користування землею

15500

46

Будинок побуту

376500

47

Цільове фінансування з бюджету на будівництво житла

125000

48

Забезпечення гарантійних зобов’язань

212000

49

Резерв на виплату відпусток

68000

50

Бібліотечні фонди

15500

51

Позички на індивідуальне житлове будівництво

25000

52

Прибуток звітного року

100000

53

Векселі одержані

5000

54

Дивіденди отримані

3000

55

Товари

30000

56

Заборгованість працівників за надану їм позику

25000

57

Цільове фінансування на підготовку кадрів

90000

58

Інвентар торгівельно - складського призначення

125900

59

Будинок культури

419000

60

Отримана наперед орендна плата

24000

Разом:

Питання:

 1. Чим викликана рівність підсумкових величин засобів та джерел їх утворення в підприємстві?

 2. Який вид засобів утворений зі спеціального джерела?

 3. Які види засобів володіють:

а) найбільшою ліквідністю;

б) найменшою ліквідністю?

Завдання 3. Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти класифікацію об’єктів бухгалтерського обліку на підприємствах за видами засобів і видами джерел утворення засобів.

1. На основі даних табл.1 провести групування господарських засобів (табл.2) за наступними ознаками:

 1. за складом і розміщенням та функціональною роллю в процесі відтворення;

 2. за джерелами утворення господарських засобів.

Таблиця 2

Групування господарських засобів підприємства “Світанок” станом на 1 січня 200_ року, грн.

Господарські засоби за їх складом і розміщенням та функціональною роллю у процесі відтворення

Сума, грн.

Господарські засоби за джерелами їх утворення

Сума, грн.

1. Засоби виробництва

1. Джерела власних засобів:

1.1. засоби праці

1.1. Власний капітал

1.2. предмети праці

1.2. Резерви

2. Засоби у сфері обігу

1.3. Цільове фінансування і цільові надходження

2.1. предмети обігу

1.4. Прибуток

2.2. кошти

2. Джерела залучених засобів:

2.3. кошти у розрахунках

2.1. Кредити банків

2.4. засоби, що обслуговують сферу обігу

2.2. Зобов’язання по розподілу суспільного продукту

3. Засоби невиробничої сфери

2.3. Інші зобов’язання

4. Вилучені засоби

5. Нематеріальні активи

Всього:

Всього:

Питання:

 1. У чому полягає відмінність в економічному змісті прибутку та збитку під­приємства, і на якій стадії кругообігу господарських засобів вони виникають?

 2. У чому полягає відмінність джерел власних засобів підприємства і джерел залучених засобів?

 3. До якої з груп джерел засобів належить заборгованість підприємства з оплати праці своїх працівників?

 4. Яким видам засобів властиві:

а) найбільша оборотність;

б) найменша оборотність?

Завдання 4. Характеристика функцій та методу бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти зміст функцій і елементів методу бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок між собою. З’ясувати зв’язок бухгалтерського обліку з іншими функціями управління підприємством.

 1. Навести перелік функцій, які виконуються бухгалтерським обліком на підприємстві, і дати змістовну характеристику кожної функції.

 2. Встановити взаємозв’язок між функціями і елементами методу бухгалтерського обліку (табл.3).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]