Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sam_rob_marketing_1.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
1.57 Mб
Скачать

127

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту організацій та права

Методичні рекомендації

для самостійної роботи

з курсу «МАРКЕТИНГ»

для студентів напряму підготовки

6.030601„Менеджмент”, 6.030509 „Облік та аудит”

денної форми навчання

МИКОЛАЇВ – 2011

УДК 631.1.027

Методичні рекомендації ув’язані із законом України “Про вищу освіту”, інструктивними вказівками Міністерства освіти України, відповідають нормативній програмі професійно-орієнтованих дисциплін, Положенню про кредитно-модульну систему організації навчального процесу у Миколаївському державному аграрному університеті, затвердженому рішенням вченої ради університету

Методичні рекомендації підготувала:

Колесник В.М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та права МДАУ

Відповідальна за випуск:

Каращук Л.М., к.п.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій та права МДАУ

Рецензенти:

Червен І.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри організації виробництва та агробізнесу МДАУ

Сахацький М.П., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Одеської державної академії будівництва і архітектури

Методичні рекомендації розглянуті і затверджені:

- на засіданні кафедри менеджменту організацій та права,

протокол № 1 від 28 серпня 2008 року. Рекомендуються до друку

- на засіданні методичної комісії економічного факультету Миколаївського державного аграрного університету,

протокол № 1 від 16 вересня 2008 року. Рекомендуються до друку

Друкуються за рішенням методичної ради Миколаївського державного аграрного університету,

протокол № 2 від 15 жовтня 2008 року

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………...…………….........4

Анотація………...…………………………………………………................... 6

Завдання для самостійної роботи............................................………..............7

Тестові питання для самоконтролю з курсу „Маркетинг”..........................107

Список рекомендованої літератури…………………………….…............. 123

ВСТУП

Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу "Маркетинг" призначено для студентів економічного факультету денної форми навчання напрямків підготовки 6.030601 „Менеджмент” та 6.030509 „Облік та аудит”.

Метою методичних рекомендацій є надання допомоги студентам у самостійній роботі для засвоєння знань з теорії маркетингу та маркетингової практики у діяльності підприємств.

У процесі ринкових перетворень, що відбуваються в економіці нашої держави, більшість вітчизняних підприємств агропромислового комплексу зустрічаються з проблемами збуту своєї продукції, фінансовими труднощами, проблемами конкурентної боротьби тощо. Переважно ці труднощі пов’язані з браком управлінського досвіду керівництва підприємством в умовах ринку та браком знань, які б допомогли виробникові розробити продуктово-ринкову стратегію фірми. Саме тому проблема підготовки фахівців зі знаннями маркетингу є актуальною.

Отже, метою курсу "Маркетинг" є формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

 • предмет та сутність маркетингу;

 • концепції маркетингової діяльності;

 • фактори маркетингового середовища;

 • методи маркетингової діяльності.

Студенти повинні вміти:

 • визначити ступінь впливу складових зовнішнього середовища на можливість діяльності фірми у ринкових умовах;

 • здійснювати діагностику конкурентного середовища;

 • на підставі проведених досліджень здійснити сегментацію ринку;

 • провести позиціонування продукції або підприємства;

 • розробити товарну, цінову, збутову та комунікаційну політики;

 • розробити план маркетингу підприємств АПК;

 • здійснити аналіз та контроль маркетингової діяльності підприємств АПК.

Знання та вміння студентів по курсу необхідні для вивчення таких дисциплін, як логістика, планування діяльності, менеджмент організацій, стратегічний, інноваційний, інвестиційний менеджмент.

Відповідно до програми курсу "Маркетинг", самостійну роботу рекомендується проводити за такою структурою:

Модуль 1. Сутність маркетингової діяльності

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]