Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
samostiyna_robota.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
1.03 Mб
Скачать

2

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра бухгалтерського обліку

М Е Т О Д И Ч Н І РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання практичних завдань з дисципліни

“Бухгалтерський облік” студентами ІІ курсу денної форм навчання

напряму підготовки 6.050100 “Облік і аудит”

Миколаїв – 2009

Методичні рекомендації для виконання практичних завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік” розробили:

Дубініна М.В. – к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Лугова О.І. - асистент кафедри бухгалтерського обліку

Протокол № ___ від «____» ________________ 2009 року

Рецензенти:

Потриваєв І.І. - начальник відділу економічного розвитку фінансово-кредитного забезпечення бухгалтерського обліку і звітності головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Іваненко Г.М. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки сільського господарства, декан факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації МДАУ

Відповідальний за випуск – завідувач кафедри бухгалтерського обліку МДАУ кандидат економічних наук, доцент Дубініна М.В.

Друкується за рішенням методичної комісії обліково-фінансового факультету МДАУ

Протокол № ___ від «____» ________________ 2009 року

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Методичні вказівки розроблені відповідно до стандарту МОН України “Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра напряму 0501 – “Економіка і підприємництво” (Київ, 2002) і робочої навчальної програми дисципліни “Бухгалтерський облік” для напряму підготовки 6.050100“Облік і аудит”.

Метою методичних вказівок є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах; поглиблене засвоєння студентами методологічних основ та найважливіших принципів бухгалтерського обліку, оволодіння та вироблення навичок використання методичних прийомів і технікою складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку в практичній роботі, застосування облікових даних для контролю та аналізу господарської діяльності з метою прийняття управлінських рішень.

Методичні вказівки передбачають виконання студентами практичних завдань та вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах з різними формами власності на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні. Виконання завдань базується на матеріалах лекційного курсу з бухгалтерського обліку, який начитується студентам у 3-му семестрі II курсу, а також на вивченні рекомендованих навчально – методичних матеріалів.

Найменування підприємств, цифрові та інші дані, приведені в завданнях, умовні.

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації

Завдання 1. Визначення вимог і завдань бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти сутність вимог і завдань бухгалтерського обліку на підставі їх характеристики.

 1. Вивчити Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

 2. Пов’язати вимоги, перелічені нижче, з їх характеристикою. Для цього проставити ліворуч від терміну відповідну літеру.

Термін

Характеристика

_(1) Зіставленість

планових та облікових показників

А. Об’єктивна вимога господарювання, невиконання якої призводить до неточностей у справі управління і контролю за діяльністю підприємства; полягає у реальному дійсному відображенні господарських фактів в обліку

_(2) Достовірність облікових даних

Б. Забезпечується документуванням всіх господарсь­ких операцій, правильним проведенням інвентаризації, бухгалтерських записів, оцінки, калькулювання, розподілу витрат

_(3) Правдивість

В. Інформація, що надійшла органу управління із запізненням, втрачає свою актуальність, її значення для прийняття ефективних управлінських рішень знижується

_(4) Оперативність

Г. Необхідна перш за все, для контролю за здійснен­ням передбачених бізнес-планом показників і прогнозів, наприклад, за станом продуктивності праці, матеріаломісткості, фондовіддачі, собівартості продукції тощо

_(5) Своєчасність

Д. Полягає у своєчасності надання облікових даних для управління виробництвом і складання звітності

_(6) Повнота і простота

Е. Надання всієї облікової інформації, що необхідна для управління виробництвом та бізнесом, а також для зовнішніх користувачів, за умови недопущення зайвої інформації, виключення повторів і непотріб­них показників

 1. На підставі рис.1 і 2 необхідно дати відповіді на наступні питання:

 • які вимоги висуваються до бухгалтерського обліку? Які додаткові вимоги можна запропонувати?

 • які завдання вирішує бухгалтерський облік? Відповідь обґрунтувати.

Вимоги до бухгалтерського обліку

Безперерв­ність обліку

Відокремле­ний облік вла­сного майна господарства

Реєстрація по­точних змін ме­тодом под­війного запису

Тотожність да­них синтетич­ного і аналі­тичного обліку

Окремий облік поточних витрат від капітальних вкладень

Рис. 1. Вимоги до бухгалтерського обліку

Завдання бухгалтерського обліку

Формування достовірної інформації

Забезпечення по­рівняння фактич­них і нормативних показників

Виявлення внутрішньогос­подарських резервів

Запобігання погіршенню фінансової діяльності

Рис. 2. Завдання бухгалтерського обліку

Питання:

 1. В чому полягає сутність бухгалтерського обліку?

 2. Які суб’єкти зобов’язані вести бухгалтерський облік?

 3. Яка мета ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності?

 4. Які відомі вчені зробили вагомий внесок в розвиток бухгалтерського обліку?

 5. Які критерії визначають професійний рівень бухгалтера?

 6. Яка роль бухгалтера на підприємстві? Яким чином можна оцінити якість його роботи?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]