Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
samostiyna_robota.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
947.71 Кб
Скачать

Господарські засоби і джерела їх утворення в ат “Зоря”

станом на 1 квітня 200_ року.

№з/п

Найменування засобів і джерел їх утворення

Сума, грн.

1

Основні засоби (первісна вартість)

1466000

2

Знос основних засобів

151000

3

Заборгованість бюджету

9000

4

Заборгованість різним кредиторам

5000

5

Заборгованість різних дебіторів

14000

6

Статутний капітал

1813200

7

Забезпечення майбутніх витрат та платежів

3000

8

Затрати по капітальних інвестиціях

440000

9

Короткострокові кредити банку

194000

10

Цільове фінансування

340000

11

Нерозподілений прибуток звітного року

320000

12

Готівка в касі

3000

13

Грошові кошти на поточному рахунку в банку

370000

14

Заборгованість постачальникам

90000

15

Заборгованість по заробітній платі

65000

16

Заборгованість органам соціального страхування

3000

17

Кошти, видані підзвітним особам

5200

18

Матеріали

93000

19

Паливо

118000

20

Насіння

70000

21

Корми

60000

22

Затрати незавершеного виробництва в рослинництві

120000

23

Затрати незавершеного виробництва в тваринництві

115000

24

Адміністративні витрати

19000

25

Готова продукція

100000

2. На основі даних табл. 4 визначити підсумкові величини зміни окремих балансових статей, а також активу і пасиву балансу за квітень 200_ року.

Таблиця 6

Статті балансу, що зазнали змін

Актив

Сума зміни, грн. (+,-)

Пасив

Сума зміни, грн. (+,-)

Всього

Всього

3. За результатами виконання п.1 і п.2 завдання 6, скласти баланс підприємства станом на 1 травня 200_ року. При цьому врахувати, що затрати підприємства, не покриті коштами резервного капіталу і цільового фінансування, відображаються в балансовій статті “Прибуток, використаний у звітному році”.

Питання:

  1. Яке значення має баланс для фінансового керівництва підприємства?

  2. Визначити абсолютні та відносні зміни за звітний період підприємства в запасах і в затратах.

  3. Визначити коефіцієнт динаміки величини джерел власних і прирівняних до них засобів підприємства за звітний період.

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Завдання 8. Розкладання балансу на рахунки, синтетичне групування господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти поділ і розкладання балансу на бухгалтерські рахунки, записати по них залишки сум, які значаться на статтях балансу, визначити зв’язок між рахунками і балансом, вивчити основні ознаки активних і пасивних рахунків.

1. На основі даних про стан господарських засобів та джерел їх утворення у ВАТ “ Зоря” станом на 1 жовтня 200__ року (табл.7), скласти баланс підприємства на відповідну дату, групуючи окремі види засобів та їх джерел в активні і пасивні статті балансу.

2. Користуючись даними табл.7 та Планом рахунків бухгалтерського обліку, розкласти баланс, складений в п.1, на відповідні синтетичні рахунки та субрахунки, виділивши із статті “Виробничі запаси” окремо субрахунки “Паливо”, “Матеріали”, “Запасні частини”, “Матеріали сільськогосподарського призначення”, “Інші запаси”. При цьому слід врахувати, що активним статтям балансу відповідають активні рахунки, а контрактивним і пасивним статтям балансу відповідають пасивні рахунки. Залишок кожної активної статті потрібно записати в дебет рахунку, а залишок кожної пасивної статті – в кредит рахунку.

3. З’ясувати економічний зміст операцій приведених в Журналі реєстрації господарських операцій у ВАТ “ Зоря” за жовтень 200_ року (табл.8), визначити, які зміни вони викликають на рахунках бухгалтерського обліку, скласти їх бухгалтерські записи. Записати номер і суму кожної операції на відповідні рахунки, підрахувати обороти за рахунками.

Таблиця 7

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]