Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
samostiyna_robota.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
947.71 Кб
Скачать

Таблиця 3

Визначення взаємозв’язку між функціями та

елементами методу бухгалтерського обліку

Функції бухгалтерського обліку на підприємстві

Елементи методу бухгалтерського обліку, що сприяють здійсненню конкретної функції

 1. Інформаційна

 2. Контрольна

 3. Аналітична

 1. Навести перелік і дати змістовну характеристику окремих елементів методу бухгалтерського обліку.

 2. Скласти схему взаємозв’язків елементів методу бухгалтерського обліку (див. рисунок 3).

Документування

Подвійний запис

Бухгалтерські рахунки

Балансове узагальнення та звітне відображення

Оцінка

Калькулювання

Інвентаризація

Рис.3. Елементи методу бухгалтерського обліку

 1. За результатами виконання п. 4 завдання дати характеристику взаємозв’язків між окремими елементами методу бухгалтерського обліку.

Питання:

 1. Яке місце займає облік у функціональному контурі управління підприємством?

 2. У чому полягає особливість взаємозв’язку функції бухгалтерського обліку та функції аналізу на підприємстві?

 3. Які елементи методу бухгалтерського обліку є спільними для всіх видів господарського обліку?

 4. Які елементи методу бухгалтерського обліку є специфічними та відрізняють його від інших видів господарського обліку?

 5. Які елементи методу бухгалтерського обліку мають між собою прямі та зворотні зв’язки?

Тема 3. Бухгалтерський баланс

Завдання 5. Побудова бухгалтерського балансу підприємства й особливості звітних відображень об’єктів бухгалтерського обліку

Мета – засвоїти особливості балансового узагальнення та звітного відображення об’єктів бухгалтерського обліку на підприємстві за вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. З’ясувати можливості використання інформації балансу в управлінні підприємством.

 1. Вивчити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”.

 2. Використовуючи дані про склад господарських засобів і джерел їх, утворення підприємства “Світанок” станом на 1 січня 200_ року (табл. 1):

 • провести розподіл і узагальнення засобів та джерел їх утворення за статтями і розділами активу й пасиву балансу;

 • підрахувати підсумкові величини засобів і джерел їх утворення за розділами активу і пасиву балансу й валюту балансу в цілому;

 • заповнити форму №1 “Баланс” на початок звітного періоду.

3. Вивчити Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, 4 “Звіт про рух грошових коштів”, 5 “Звіт про власний капітал”.

Питання:

 1. У чому полягають відмінності балансових групувань об’єктів бухгалтерського обліку:

 • від класифікаційних групувань засобів за їх складом і функціональною роллю у виробництві та за джерелами утворення засобів;

 • від звітних економічних групувань об’єктів бухгалтерського обліку, які подані у формах фінансової звітності №2, №3, №4?

 1. У чому полягає відмінність одноелементних та комплексних статей балансу?

 2. За даними форми №1 “Баланс” визначити:

 • ступінь новизни основних засобів підприємства;

 • питому вагу високоліквідної групи активів у загальній величині засобів підприємства;

 • міру покриття засобів, вкладених у незавершене капітальне будівництво, спеціальним джерелом фінансування.

 1. Чим зумовлена рівність підсумків активу й пасиву балансу ?

Завдання 6. Вплив господарських операцій на зміни в балансі

Мета – засвоїти типи балансових змін у результаті здійснення підприємством господарських операцій, з’ясувати економічну сутність кожного типу господарських операцій, які зміни вони викликають у бухгалтерському балансі.

1. На основі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” і даних щодо проведених підприємством господарських операцій в квітні 200_ року встановити статті балансу, що змінюються, і направлення їх змін (+,-), вказати формулу типу кожної операції (табл. 4).

Питання:

 1. Які типи господарських операцій викликають зміни:

а) в структурі активів підприємства;

б) в структурі зобов’язань підприємства?

 1. Які типи операцій викликають зміни загальної величини пасивів підприємства?

Таблиця 4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]