Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
221
Добавлен:
09.05.2015
Размер:
901.63 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини,

фізичного виховання і здоров`я

Михалюк Є.Л., Черепок О.О.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ

ЗАХВОРЮВАННЯХ І ТРАВМАХ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Навчально-методичний посібник

Запоріжжя, 2010 р.

Михалюк Є.Л., Черепок О.О. Фізична реабілітація при захворюванях і травмах нервової системи. Навчально-методичний посібник.- ЗДМУ, 2010. - 90 с.

Укладачі:

Михалюк Є.Л., д.мед.н., завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізвиховання і здоров`я Запорізького державного медичного університету.

Черепок О.О., к.мед.н., асистент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізвиховання і здоров`я Запорізького державного медичного університету.

Рецензенти:

Козьолкін О.А., д.мед.н., професор, завідувач кафедри нервових хвороб з курсом псіхіатрії, наркології та медпсихології Запорізького державного медичного університету.

Маліков М.В., д.біол.н., професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Запорізького державного університету.

Навчально-методичний посібник складено на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації для напрямку підготовки “Медицина” 1101, для спеціальностей 7.110101 “Лікувальна справа”, 7.110104 “Педіатрія”, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затвердженими наказами МОН України від 16.04.03 № 239 і від 28.07.03 № 504, та експериментального навчального плану МОЗ України, розробленого на принципах Європейської кредитно-трансферної системи і затвердженого наказом МОЗ України від 31.01.2005 р., № 52.

Посібник призначено для самостійної роботи студентів IV курсу медичних факультетів при підготовці до практичного заняття з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація та спортивна медицина».

Навчально-методичний посібник обговорено та затверджено на засіданні циклової методичної комісії ЗДМУ з терапевтичних дисциплін та рекомендовано до видання Центральною методичною радою ЗДМУ (протокол № 2 від 02.12.2010 р.)

ВСТУП

Актуальність теми: В усьому світі, у тому числі й в Україні, спостерігається тенденція до збільшення кількості захворювань і травм нервової системи, про що свід­чать такі дані. В Україні налічується 30 тис. дітей, хворих на церебральний параліч. Щорічно реєструється понад 3 тис. діагнозів дитячого церебрально­го паралічу, виявлених уперше. На думку В.О. Єпіфанова (2005), Д.Н. Стояновського (2004), у представників найбільш працездатного віку (20—55 ро­ків) спостерігається остеохондроз хребта з неврологічними проявами.

Численні дослідження підтверджують думку, що 76% всіх амбулатор­них і 55% стаціонарних хворих неврологічного профілю становлять паці­єнти з ушкодженнями периферичних нервів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), до найбільш тяжких травм опорно-рухового апарату належать ушкодження хребта й спинного мозку, кількість яких останнім часом зросла майже в 30 разів і становить від 26 до 145 випадків на 1 млн. населення. На промисловий і транспортний травматизм припадає 64 % травм хребта й спинного мозку.

Варто спинитися на інсульті, який останніми роками значно "помолод­шав". У нашій країні щорічно реєструється близько 400 тис. інсультів. Частота інсультів для міського населення становить 2-3 випадки, для сіль­ського — один випадок на кожні 100 тис. населення. Протягом одного мі­сяця госпіталізуються понад 2 тис. хворих з інсультами. За даними Н.Г. Яковлєвої (2001), у працездатних осіб віком 25-65 років частота ін­сультів становить один випадок на 1000 жителів на рік.

Аналіз причин порушень основних життєво важливих функцій організму неврологічних хворих свідчить про те, що вони виникають не тільки через тяжкість патології, а й через несвоєчасне її виявлення, піздне лікування, відсутність профілактичних заходів і недооцінку ролі функціонального відновлювального лікування з використанням різноманіт­них засобів і методів фізичної реабілітації.

До поширення ускладнень у результаті травм і захворювань нервової системи, особливо в дитячому віці, призводить недостатня ефективність відновлювального лікування, а також досить повільний пошук найдієвіших профілактичних заходів у вигляді дозованих фізичних вправ, масажу, фізі­отерапії, ортопедичних засобів, механотерапії і занять на тренажерах ново­го покоління. Тому в реабілітаційних програмах неврологічних хворих по­винні бути передбачені комплексні лікувальні заходи, які сприяють віднов­ленню рухових функцій, зміцненню м'язово-зв'язкового апарату, розвитку побутових навичок, відновленню елементів самообслуговування та підйому загальної фізичної працездатності хворого. Все це було підставою для по­глибленого вивчення патологічних станів, пов'язаних із травмами й захво­рюваннями нервової системи, впливу різноманітних занять фізичними впра­вами на відновлення таких втрачених функцій, як рухова, чутлива, веге­тативно-трофічна, а також координації рухів, вищих кіркових функцій, пси­хічних розладів.

Соседние файлы в папке Методические материалы для студентов