Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gosi_-_kopia.docx
Скачиваний:
30
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
155.67 Кб
Скачать

33.Стандартизація, її мета та об’єкти

Стандартиза́ція — діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву.

Під стандартизацією розуміється діяльність, спрямована на досягнення впорядкування в певній області за допомогою встановлення положень для загального і багатократного вживання відносно реально існуючих і потенційних завдань. Ця діяльність виявляється в розробці, публікації вживанні стандартів.

Об'єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність та уніфікація, правила, процедури, функції, методи чи діяльність, персонал і органи, а також вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування.

Метою стандартизації в Україні є забезпечення раціонального використання природних ресурсів, відповідності об'єктів стандартизації їх фуннкціональному призначенню, інформування споживачів про якість продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції та торгівлі товарами і послугами.

Завдання стандартизації полягають у:

економії всіх видів ресурсів; безпеки продукції, робіт і послуг для довкілля, життя, здоров'я і майна; безпеці господарських об'єктів з врахуванням риску виникнення природних і техногенних катастроф і інших надзвичайних ситуацій; технічній і інформаційній сумісності, а також взаємозамінюваності продукції; якості продукції, робіт і послуг відповідно до рівня розвитку науки, техніки і технології; єдність вимірів; обороноздатності і мобілізаційній готовності країни.

34.Класифікація моделей даних. Інфологічні, датологічні, фізичні, документальні, тезаурусні, дескриптпорні, теоретико-графові, ієрархічні, мережеві моделі даних.

Класифікація моделей концептуального рівня

 • інфологічні (не залежать від деталей реалізації)

  • сутність-зв’язок

 • даталогічні (залежать від типу цільової СКБД)

  • документальні (слабко структурована інформація)

   • орієнтовані на формат документа

   • дескрипторні - кожному документу відповідає жорсткий дескриптор(опис), який описує документ з певними характеристиками

   • тезаурусні - орієнтуються на принципи організації словників

  • фактографічні

   • теоретико-графові

   • теоретико-множинні - базуються на теорії множин

    • реляційні

   • об’єктно-орієнтовані – орієнтована на об’єкти з ООП

  • теоретико-графові – відображення сукупності об’єктів в формі графа

   • ієрархічні

   • мережеві

Інфологічний рівень являє собою інформаційно-логічну модель (ІЛМ) предметної області, в якій виключена надмірність даних і відображені інформаційні особливості об'єкта управління, без урахування особливостей і специфіки конкретної СУБД.

Даталогічний (логічний, концептуальний) рівень формується з урахуванням специфіки і особливостей конкретної СУБД. На цьому рівні будується концептуальна модель даних, тобто спеціальним способом структурована модель ПО, яка відповідає особливостям і обмеженням вибраної СУБД.

Від параметрів фізичної моделі залежать такі характеристики функціонування БД: обсяг пам'яті і час реакції системи. Фізичні параметри БД можна змінювати у процесі її експлуатації (не змінюючи при цьому опису інших рівнів) з метою підвищення ефективності функціонування системи.

У Документальні моделі відповідають уявленню про слабо структуровану інформацію, орієнтовану на вільні формати тексту на природній мові.

У Тезаурусні моделі засновані на принципі організації словників і містять певні мовні конструкції і принципи їх взаємодії в заданій граматиці. Ці моделі використовуються в системах - перекладачах, особливо в багатоязикових перекладачах.

У Дескрипторні моделі - найпростіші з документальних моделей і широко використовувалися на ранніх стадіях використання документальних баз даних. У цих моделях кожному документу відповідає дескриптор (описувач), що має жорстку структуру.

Ієрархічна структура представляє сукупність елементів, пов'язаних між собою за певними правилами. Об'єкти, пов'язані ієрархічними відносинами, утворюють орієнтований граф. До основних понять ієрархічної структури відносяться: рівень,елемент (вузол), зв'язок.

Мережева модель бази даних (англ. network model database) – це сукупність об’єктів різного рівня, де кожен об’єкт може бути зв’язаний з іншими. Використовується для задання даних про родовід від двох предків. Мережева модель даних схожа на ієрар­хічну. Вона має ті самі основні складові (вузол, рівень, зв’язок), однак характер їх відносин принципово інший. У мережевій моделі прий­нятий вільний зв’язок між елементами різних рівнів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]