Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TDP-3.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
2.94 Mб
Скачать

§ 1. Система і функції юридичної науки з

§ 2. Предмет загальної теорії державні права 7

§ 3. Місце загальної теорії держави і права в системі

юридичних та інших суспільних наук 10

§ 4. Методологія дослідження теорії держави і права 15

Розділ II ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ

§ 1. Розмаїття концепцій (теорій) походження держави 22

§ 2. Публічна (суспільна) влада при первіснообщинному ладі, її ознаки, структура, функції 25

§ 3. Основні закономірності виникнення держави. Особливості формування держави в різних країнах світу 27

§ 4. Ознаки держави, які відрізняють її від самоврядування

первіснообщинного ладу 31

Розділ III ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ

§ 1. Ознаки та поняття держави 33

§ 2. Держава як організація 36

§ 3. Державний суверенітет 39

§ 4. Типологія держави 42

419

420

ЗМІСТ

Розділ IV

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ДЕРЖАВА

§ 1. Особливості становлення та формування концепції

громадянського суспільства 50

§ 2. Поняття та ознаки громадянського суспільства 55

§ 3. Поняття та структура політичної системи суспільства 59

§ 4. Партії в політичній системі суспільства: правове

регулювання статусу та діяльності 62

§ 5. Місце держави в політичній системі суспільства 65

Розділ V ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Поняття функцій держави 68

§ 2. Класифікація функцій держави 71

§ 3. Внутрішні функції держави 74

§ 4. Зовнішні функції держави 79

§ 5. Правові форми і методи здійснення функцій держави 81

Розділ VI Форма держави

§ 1. Поняття і структура форми держави 85

§ 2. Форма правління держави 86

§ 3. Форми державного устрою 90

§ 4. Політичний режим 94

Розділ VII ТЕОРІЯ ДЕМОКРАТІЇ

§ 1. Поняття і соціальна цінність демократії 99

ЗМІСТ

§ 2. Форми демократії 101

§ 3. Інститути і суб'єкти демократії 104

§ 4. Принципи демократії 105

§ 5. Функції демократії 108

§ 6. Демократія і самоврядування 110

§ 7. Демократія в умовах України ....112

Розділ VIII МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ І ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ

§ 1. Механізм держави і його структура 114

§ 2. Поняття державного апарату і його ознаки. Державні

органи і їх види 118

§ 3. Принципи організації і діяльності державного апарату.

Поділ державної влади 120

§ 4.3агальна характеристика, функції та принципи діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової влади 123

§ 5. Організація здійснення влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів з органами місцевого самоврядування 127

§ 6. Державна служба і її види. Державний службовець,

посадова особа 129

Розділ IX ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГЮМАДЯНИНА

§ 1. Поняття прав і свобод людини і громадянина, їх загальна характеристика. Обов'язки людини і громадянина 133

§ 2. Права і свободи людини і громадянина в їх історичному

розвитку 138

421

422

ЗМІСТ

§3. Види прав, свобод і обов'язків людини і громадянина.

їх система в Конституції України 1996 року 141

§ 4. Гарантії прав і свобод людини і громадянина

в демократичній правовій державі 145

Розділ X ПРАВОВА ДЕРЖАВА

§ 1. Концепція правової держави: історія виникнення

та розвитку 148

§ 2. Поняття і ознаки правової держави 152

§ 3. Поняття і ознаки соціальної держави 158

§ 4. Шляхи формування соціальної, правової держави

в Україні 160

Розділ XI ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА

§ І.Теорії походження права 164 |

§ 2. Соціальні норми первіснообщинного ладу,

їх види і функції 166

§ 3. Закономірності виникнення права 169

§ 4. Відмінності права від соціальних норм

первіснообщинного ладу 171

Розділ XII ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО

§ 1. Головні підходи до праворозуміння 174

§ 2. Поняття і різні прояви права 179

§ 3. Ознаки права 183

§ 4. функції права і його соціальна цінність 186

ЗМІСТ

§ 5. Співвідношення права і форм його зовнішнього прояву ....189

Розділ XIII ПРИНЦИПИ В ПРАВІ

§ 1. Поняття, риси і класифікація принципів, що діють у

правовій системі 193

§ 2. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права 194

§ 3. Загальноправові принципи 196

§ 4. Міжгалузеві й галузеві принципи 198

§ 5. Принципи правових інститутів 200

Розділ XIV ПРАВО, ЕКОНОМІКА, ПОЛІТИКА

§ 1. Поняття відносної самостійності права 202

§ 2. Право і економіка 202

§ 3. Право і політика 207

Розділ XV ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ

§ 1. Правові системи сучасності і критерії їх класифікації 211

§ 2. Романо-германська правова система 213

§ 3. Англо-американська правова система 216

§ 4. Релігійно-традиційна правова система 219

Розділ XVI ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

§ 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм 226

§ 2. Співвідношення технічних і правових норм 227

§ 3. Право і мораль 228

423

424

ЗМІСТ

§ 4. Право і звичай 230

§ 5. Корпоративні норми, їх особливості і взаємодія

з правом 232

Розділ XVII ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА

§ 1. Поняття, риси, структура та функції правосвідомості ....235 § 2. Види правосвідомості 240

§ 3. Правосвідомість і право. Роль правосвідомості в

правотворчості (правоустановленні)і правореалізації 242

§ 4. Правова культура: поняття та структура 246

§ 5. Поняття та види деформації правосвідомості. Правовий нігілізм 249

Розділ XVIII СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА

§ 1. Поняття системи права 254

§ 2. Предмет і метод правового регулювання як вихідні

критерії поділу системи права на галузі та інститути 256

§ 3. Структура системи права 258

§ 4. Публічне і приватне право 262г

§ 5. Галузі вітчизняного права 264

§ 6. Система законодавства і її співвідношення

з системою права 267

§ 7. Структура вітчизняного законодавства 270

§ 8. Фактори формування та розвитку системи

законодавства 273

ЗМІСТ

§ 9. Співвідношення між нормами міжнародного

і національного права 275

Розділ XIX НОРМИ ПРАВА

§ 1. Поняття і загальні ознаки норм права 279

§ 2. Структура норми права 282

§ 3. Спеціалізовані норми права: природа, особливості

і значення в правовому регулюванні 285

§ 4. Інші види правових норм 287

§ 5. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта 291

Розділ XX ФОРМИ ПРАВА

§1. Поняття і види форм права 293

§ 2. Ознаки нормативного правового акта і вимоги до нього ....296

§ 3. Поняття, ознаки, види законів 299

§ 4. Порядок прийняття законів в Україні 302

§ 5. Підзаконні нормативні правові акти 304

§ 6. Дія нормативно-правових актів у часі 308

§ 7. Дія нормативних правових актів в просторі і

за колом осіб 314

§ 8. Колізії в законодавстві 316

Розділ XXI ПРАВОУТВОРЕННЯ

§ 1. Етапи процесу правоутворення 320

425

426

ЗМІСТ

§. 2 Функції, принципи й види правоутворення 322

§ 3. Стадії створення нормативно-правових актів 325

§ 4. Законодавча техніка: поняття і види 328

§ 5. Систематизація нормативно-правового матеріалу 330

Розділ XXII ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

§ 1. Поняття і риси правових відносин 333

§ 2. Види правових відносин 336

§ 3. Суб'єкти правових відносин, їх види. Поняття юридичної особи 338

§ 4. Суб'єктивні права, правомочність і юридичні обов'язки

суб'єктів права 342

§ 5. Поняття і види об'єктів правових відносин 344

§ 6. Юридичні факти: поняття і класифікація.

Фактичний склад 345

Розділ XXIII

ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА, ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

§ 1. Поняття і види правової поведінки 348

§ 2. Поняття, риси і види правомірної поведінки 350

§ 3. Правопорушення: поняття і юридичні ознаки.

Склад і види правопорушень 353

§ 4. Юридична відповідальність 357

Розділ XXIV ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

§ 1. Поняття реалізації правових норм 359

ЗМІСТ

§ 2. Застосування норм права як специфічна форма його

реалізації 361

§ 3. Стадії застосування нормативних приписів 365

§ 4. Основні вимоги правильного застосування нормативних

приписів 366

§ 5. Акти правозастосування, їх види

§ 6. Прогалини в праві і засоби їх подолання та усунення 369

Розділ XXV ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

§ 1. Поняття тлумачення норм права 373

§ 2. Способи тлумачення норм прав 374

§ 3. Офіційне і неофіційне тлумачення норм права 378

§ 4. Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види 381

§ 5. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту ....382

Розділ XXVI ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК

§ 1. Поняття законності як багатоаспектного суспільно- правового явища. Законність і демократія 385

§ 2. функції законності 389

§ 3. Поняття правопорядку 392

§ 4. Співвідношення права, законності і правопорядку.

Громадський порядок і правопорядок 395

§ 5. Гарантії законності і правопорядку 399

Розділ XXVII ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

§ 1. Поняття правового регулювання 404

427

ЗМІСТ

§ 2. Способи, методи та типи правового регулювання.

Правовий режим 408

§ 3. Види правового регулювання 411

§ 4. Механізм правового регулювання 413

§ 6. Ефективність правового регулювання 416

Навчальне видання

Загальна теорія держави і права

Підручник

За редакцією

проф. М. В. Цвіка, доц. В. Д. Ткаченка, проф. О. В. Пегприишна

Редактор О. М. Уліщенко

Комп'ютерна верстка і дизайн В. М. Зеленька

Підписано до друку з оригінал-макета 09.08.2002.

Формат 60х90'/16. Папір офсетний. Гарнітура Музі.

Ум. друк. арк. 27. Обл.-вид. арк. 23. Вид. № 97.

Тираж 20 000 прим. (2-й завод 5000 прим.).

Зам. № 2-597.

Видавництво «Право»

Академії правових наук України

Україна, 61002, Харків, вул. Мироносицька, 29

(Свідоцтво серії ДК № 559 від 09.08.2001 р.)

Віддруковано з готових діапозитивів

у ВАТ «Харківська книжкова фабрика "Глобус"».

61012, м. Харків, вул. Енгельс, 11.

Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів

3-14 юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів]

М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред.

М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. - Харків: Право,

2002. - 432 с.

966-7146-71-5

Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з теорії держави і права для юридичних вузів України. В ньому відбиті досягнення юридичної науки. Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики.

Розрахований на студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю і тих, хто цікавиться проблемами загального вчення про державу і право.

ББК67

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]