Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pedagogichna_tvorchist.doc
Скачиваний:
132
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
553.47 Кб
Скачать

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

1. Обгрунтуйте принципи педагогічної творчості.

2. Розкрийте умови розвитку творчої діяльності.

3. Схарактеризуйте засоби розвитку творчої діяльності.

4. Визначте значення спадковості й таланту в творчій діяльності особистості.

5. У чому полягає сутність поняття «обдарованість»?

6. Яке ваше ставлення до напрямку євгеніки?

7. Яка роль інсайту, інтуїції, догадки в структурі творчого процесу?

8. Розкрийте природу явищ «спонтанних відкриттів».

9. Схарактеризуйте етапи зародження педагогіки творчості.

10. Висвітліть ідеї творчості в гуманістичній педагогіці Відродження та Просвітництва.

Змістовий модуль 2. Формування та розвиток творчої особистості

Лекція 2.3. Творчі якості особистості

План

1. Поняття творчої особистості.

2. Творчі якості особистості.

Ключові слова: особистість, творча особистість, якості особистості, творчі якості, надзвичайна напруженість уваги, висока вразливість, цілісність сприйняття,інтуїція, фантазія, вигадка, дар передбачення, великі за обсягом знання.

Література

1. Брушлинский А. В. Творческий процесс как предмет исследования / А. В. Брушлинсикй // Вопросы философии. – 1965. – № 7. – С. 65.

2. Лук А. Н. Психология творчества / А. Н. Лук. – М. : Наука, 1978. –127 с.

3. Моляко В. О. Психологічна готовність до творчої праці / В. О. Моляко. – К. : Зання, 1989. – 48 с.

4. Педагогічна майстерність : Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. В. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., допов і переробл. – К. : Вища школа, 1972. – 246 с.

5. Пономарев А. Я. Психология творчества / А. Я. Пономарев. – М. : Наука, 1976.

6. Сисоєва С. О. Нариси з історії педагогічної думки : Навчальний посібник / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с.

Семінарське заняття 2.3. Характеристика творчої діяльності

Питання для обговорення

1. Мотиви творчої діяльності.

2. Способи розвитку творчості.

Практичні завдання

У першому питанні дайте характеристику методам і прийомам стимулювання творчої активності особистості (наприклад, стимулювання зацікавленості, творчого інтересу, цікаві аналогії, створення ситуацій емоційного переживання, розвивальні ігри, метод відкриття, створення ситуацій з можливого вибору, використання запитань, що стимулюють процеси мислення вищого рівня, підвищення стимулюючого змісту навчального матеріалу). На конкретному прикладі розкрийте їхню сутність.

Друге питання передбачає презентацію конкретного способу розвитку творчості одного із авторів запропонованих в літературі (Роберт Ділтс, Едвард Де Боно, Котлер Філіп) або обраних самостійно.

Література

1. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : Підручник / С. О. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – С. 145–146, 184–186, 201–212.

2. Роберт Дилтс (Robert Brian Dilts) Фокусы языка - изменение убеждений с помощью НЛП (Sleight of Mouth - The Magic of Conve rsational Belief Change). – 1999.

3. Эдвард Де Боно (Edward de Bono) Шесть шляп мышления (Six Thinking Hats). – 1985.

4. Котлер Филип, Фернандо Триас Де Бес Латеральный маркетинг: технология поиска революционных идей (Lateral Marketing: A New Approach to Finding Product, Market, and Marketing Mix Ideas). – 2003.

5. Эврестические приемы и методы активизации творческого мышления. – М. : ВНИИПИ, 1988. – 126 с.

Самостійна робота 2.3.

Творче мислення і комп’ютер.

Література

1. Антонов А. А. На пороге новой промышленной революции. http://www.bizbank.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=68&mode=&order=0&thold=0

2. Антонов А. А. Новая глобальная информационная сеть Теланнетhttp://www.ideaclub.ru/articles/idea3842.html

3. Антонов А. А., Карнаух Н. А. Может ли компьютер мыслить. «Освітній портал». http://osvita.org.ua/articles/?article_id=19

4. Антонов О. О. Персональна пам’ять для персональних комп’ютерів. “Винахідник України”. – К.: ЕКМО, 2’1999/1’2000. - с. 76-84.

5. Антонов О. О. Супутникова комп’ютерно-телевізійна біржова система. “Винахідник України”. – К.: ЕКМО, 2’1999/1’2000. – С. 71-76.

6. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. – М. : Наука. 1991. 

7. Винер Н. Кибернетика и общество. – М. : Иностранная литература. 1971

8. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. – «Советское радио», М., 1968.

9. Зенкевич И. Г. Не интегралом единым. Приокское книжное издательство. Тула. 19714.

10. Куклин В. М. Заражение разумом, или пути создания искусственного интеллекта. – «Университеты» № 4. 2004 – Харьков : Издатель Медиа-группа «Окна». –С. 84 – 90.8

11. Мичи Д., Джонстон Р. Компьютер-творец. – М.: Мир, 1987.

12. Солсо Роберт. Мышление и интеллект – естественный и искусственный. http//:www. superidea.ru/intel/inoth/myshlen. 

13. Сорос Джордж. Сорос о Соросе. Опережая перемены. - М. : ИНФРА-М, 1996 г.

14. Хазен А. М. О возможном и невозможном в науке. – М.: Наука, 1988. 

15. Чеботарев Ю. Торговые роботы как новая альтернатива - «Валютный спекулянт» № 07 (57). 2004.

16. Чеботарев Ю. Торговые роботы: вне политики, вне рейтингов // «Валютный спекулянт». – № 11 (61). – 2004.

17. Чеботарев Ю. Торговые роботы: от инстинкта к алгоритму // «Валютный спекулянт». – № 08 (58). – 2004.

Індивідуальна робота 2.3.

Переконструюйте конспект традиційного заняття з методик дошкільної освіти згідно традиційних підходів: діяльнісного, особистісно орієнтованого (заняття див. дод. А).

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

1. Розкрийте сутність поняття «творча особистість».

2. Схарактеризуйте творчі якості особистості.

3. Яка роль мотивів у розвитку творчої діяльності?

4. Висвітліть способи розвитку творчості.

5. Розкрийте можливості комп’ютера в розвитку творчого мислення.

6. З якими ідеями цього модуля Ви не можете погодитися? Чому?

7. Який висновок для себе Ви можете зробити, прочитавшиматеріал цього модуля?

8. Які з думок чи матеріалів цього модуля Вам можутьзгодитися в подальшому?

Лекція 2.4. Основні ознаки творчої особистості

План

1. Класифікація та типи творчих особистостей.

2. Стадії творчого розвитку особистості.

3. Сутність форм самореалізації особистості.

Ключові слова:теоретик-логік, теоретик-інтуїтивіст, практик (експериментатор), організатор, ініціатор, аналіз педагогічної ситуації; проектування результату відповідно до початкових даних; аналіз наявних засобів, необхідних для перевірки припущення та досягнення шуканого результату; оцінка отриманих даних; формулювання нових завдань.

Література

1. Богоявленская Д. Б. Интелектуальная активность как проблема творчества / Д. Б. Богоявленская. – Ростов н/Д. : Изд-во Рост. ун.-та, 1983. – 173 с.

2. Богоявленская Д. Б. Пути к творчеству / Д. Б. Богоявленская. – М. : Знание, 1981. – 96 с.

3. Брушлинский А. В. Творческий пронесе как предмет исследования / А. В. Брушпинский // Вопросы философии. – 1965. – №7. – С. 65.

4. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как психологический аспект изучения творчества // Исследование проблем психологии творчества / Под ред. Я. А. Пономарева. – М. : Наука, 1983. С. 182 – 195.  

5. Голицын Г.А. Информационный подход в психологии творчества // Исследование проблем психологии творчества под ред. Я. А. Пономарева. – М. : Наука, 1983. С. 210 – 231.

6. Дружинин В.Н. Психология общих способностей – СПб.: Питер Ком, 1999. – 368 с. –(Серия "Мастера психологии").

7. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. Пер. с англ. Татлыбаевой А.М. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с.

8. Пономарев Я.А. Психология творчества. – М.: Издательство "Наука", 1976. – 302 с.

9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии – СПб.: "Питер", 1999. – 720 с.: (Серия "Мастера психологии")

10. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. – Пер. с англ. – М.: Тривола, 1996. – 600 с.

11.Тихомиров О.К. Психология мышления. – М.: МГУ, 1984. – 270 с.  Хекахаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2 т. Т.2. М.: Педагогика, 1986. С. 234–248.

Семінарське заняття 2.4. Творчість як складова педагогічної майстерності

Питання для обговорення

1. Творчість і педагогічна майстерність.

2. Творчість і креативність.

Практичне завдання

Розробіть презентацію творчої особистості (за власним вибором). Визначте її тип.

Методичні рекомендації

У першому питанні випишіть визначення творчості та педагогічної майстерності декількох авторів та дайте їх порівняльну характеристику. Установість взаємозв’язки та відношення між ними, свої висновки представте у вигляді стктурно-функціональної моделі.

У другому питанні випишіть визначення творчості та креативності декількох авторів та дайте їх порівняльну характеристику. На прикладах розкрийте сутність цих понять.

Література

1. Атаева Л. В. Творчество – основа педагогической деятельности / Л. В. Атаева // Плюс До и После. – 2005. – № 1. – С. 1–4.

2. Панов А. И. Педагогическое творчество: структурно-аналитический аспект / А. И. Панов. – Томск : ОГУ «РЦРО», 2003. – 28 с. Aleksandr.Panov@itdrom.com

3. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — К. : Вища шк., 1997. — 349 с.

4. Педагогічна майстерність : Підручник / І. А. Зізюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. ; Вища шк., 2004. – С. 27–30.

Самостійна робота 2.4.

Педагогічна ситуація, педагогічна задача та їх види: навчальна, практична, проблемна, творча.

Література

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : Підручник / С. О. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – С. 178–179, 186–194.

Педагогічна майстерність : Підручник / І. А. Зізюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. ; Вища шк., 2004. – С. 35–38.

Індивідуальна робота 2.4.

Написати есе «Дошкільний навчальний заклад очима сучасника».

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

1. Дайте класифікацію типів творчих особистостей. Визначте основу класифікації.

2. Схарактеризуйте типи творчих особистостей.

3. Визначте стадії творчого розвитку особистості та їх сутність.

4. Розкрийте сутність форм самореалізації особистості.

5. Визначте особливості педагогічної творчості та педагогічної майстерності.

6. У чому полягє відмінність між поняттями «творчість» і «креативність»?

7. Розкрийте та види педагогічних ситуацій.

8. Визначте місце і значення педагогічних задач у творчому процесі педагога.

10. Який висновок для себе Ви можете зробити, вивчивши цей модуль?

Змістовий модуль 3. Управління творчим розвитком особистості

Лекція 3.5. Технології вивчення рівня творчого потенціалу особистості

План

1. Критерії творчої педагогічної діяльності.

2. Методи вивчення рівня сформованості творчих умінь.

3. Методики самооцінки творчих якостей.

4. Засоби діагностики креативності та творчих якостей особистості.

Ключові слова: критерії, методи, творчі учтміння, самооцінка, творчі якості, креативність, діагностичні засоби.

Література

1. Маригодов В. К. Педагогика и психология: аспекты активизации творчества и готовности к профессиональной деятельности : Учеб. пособие для тех вузов / В. К. Маригодов, С. Е. Моторная. – Севастполь : Изд-во Сев. НТУ, 2004. – 170 с.

2. Меерович М. И. Технология творческого мышления : Практ. пособие / М. И. Меерович, Л. И. Шрагина. – Минск : Харвест; М. : АСТ, 2000. – 432 с.

3. Монахов В. М. Аксиоматический подход к проектированию педагогических технологий / В. М. Монахов // Педагогика. – 1997. – № 6. – С. 26–31.

4. Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач / Г. С. Альшуллер. – Новосибирск : Наука, 1986.

5. Поташник М. М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт : Пособие для учителя / М. М. Поташник. – К. : Рад. школа, 1983. – 187 с.

Семінарське заняття 3.5. Діагностика творчих якостей особистості

Питання для обговорення

1. Діагностика творчих якостей особистості: сутність, значення.

2. Види діагностик творчих якостей особистості.

Практичне завдання

Продіагностуйте власний рівень сформованості творчих якостей (для діагностики скористайтеся тестами запропонованими в додатку А або підберіть тести самостійно).

Методичні рекомендації

У першому питанні розкрийте сутність проективних методів, тестів. Наведіть приклади.

Друге питання передбачає характеристику етапів структурно-компонентного метода педагогічного оцінювання творчих можливостей суб’єктів учіння:

1. Аналіз соціально-побутових умов суб’єкта учіння і стану його здоров’я.

2. Виявлення особливостей спрямованості і характерологічних особливостей суб’єкта учіння.

3.  Вивчення творчих умінь суб’єкта учіння.

4. Вивчення індивідуальних особливостей психічних процесів, які сприяють успішній творчій діяльності.

5. аналіз розвитку творчих можливостей суб’єкта учіння.

6. Побудова профілю творчої особистості суб’єкта учіння, його аналіз.

7. Прогноз щодо подальших педагогічних дій у напрямі творчого розвитку суб’єкта учіння.

За допомогою діагностичних методик визначте власний рівень сформованості творчих якостей. Скористайтеся діагностиками запропонованими в додатку Б (або доберіть їх самостійно). Проаналізуйте отримані дані.

Література

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : Підручник / С. О. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – С. 262–265, 293–310.

Самостійна робота 3.5.

Структурно-компонентний метод вивчення рівня творчого розвитку особистості.

Література

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : Підручник / С. О. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – С. 266–284.

Індивідуальна робота 3.5.

Напишіть есе «Дошкільний навчальний заклад майбутнього».

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

1. Обгрунтуйте критерії творчої педагогічної діяльності.

2. Висвітліть методи вивчення рівня сформованості творчих умінь.

3. Продемонструйте методики самооцінки творчих якостей.

4. Схарактеризуйте засоби діагностики креативності та творчих якостей особистості.

5. У чому полягає сутність та значення діагностики творчих якостей особистості.

6. Розкрийте види діагностик творчих якостей особистості.

7. У чому полягає сутність структурно-компонентного методу вивчення рівня творчого розвитку особистості?

8. Які методи діагностики творчих якостей, на Вашу думку, є найбільш ефективними?

9. Які методи виявлення рівня творчого розвитку дітей Ви б використали? Чому?

Лекція 3.6. Педагогічні технології творчого розвитку особистості

План

1. Сутність поняття «педагогічний досвід».

2. Структура педагогічного досвіду.

Ключові слова: досвід, педагогічний досвід, проблема, гіпотеза, методи дослідження; вивчення, узагальнення, впровадження педагогічного досвіду.

Література

1. Активні форми і методи впровадження передового педагогічного досвіду: Зб. наук. ст. .– К. : Рад. школа, 1989.

2. Блонський П. П. Задачи и методы новой народной школы / П. П. Бонский // Избр. пед. произведения. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1961.

3. Красовицкий М. И. От педагогической науки к практике / М. И. Красовицкий и др. – К. : Рад. школа, 1990.

4. Крисюк С. В. Передовой педагогический опыт как способ повышения мастерства учителей (80 – 90 годы) // Постметодика. – Полтава, 1995. – № 2(9).

5. Передовий педагогічний досвід : Теорія і методика. – К .: Рад школа. 1990.

6. Про удосконалення системи вивчення і поширення передового досвіду // Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти України. – 1988. – № 1.

7. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: У 5 т. / В. О. Сухомлинський – К. : Рад. школа, 1977. – Т. 4.

8. Сухомлинський В. О. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду / В. О. Сухомлинський // ЗОШ І ступеня. З досвіду роботи директора школи. – К. : Рад. школа, 1955.

9. Терегулов Ф. Ш. Критерии передового педагогического опыта // Сов. Педагогіка Ф. Ш. Терегулов. – 1989. – № 1.

10. Фридман П. М. Педагогический опыт глазами психолога / П. М. Фридман. – М.: Просвещение, 1987.

Семінарське заняття 3.6. Творчий саморозвиток

Форма проведення – круглий стіл

Практичне завдання

На основі діагностичних даних схарактеризуйте власний творчий профіль (письмово).

Методичні рекомендації

Представити власний творчий профіль (використайте презентацію). Навести приклади виявлення творчості.

Література

1. Поташник М. М. Как развивать педагогическое творчество / М. М. Поташник. – М. : Знание, 1987. – № 1. – С. 5. – (Сер. «Педагогика и психология»).

2. Сисоєва С. О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості : Монографія / С. О. Сисоєва. – К. : Поліграфкнига, 1996. – 405 с.

3. Левин В. А. Воспитание творчества / В. А. Левин. – Томск : Пеленг, 1992. – С. 20–21.

Самостійна робота 3.6.

Випишіть з праць В. Сухомлинського декілька методів розвитку творчості особистості.

Література

Базова

1. Сухомлинский, Василий Александрович. Сердце отдаю детям [Текст] / Василий Сухомлинский,. - К. : Рад. школа, 1969. - 246.[1] с.

2. Сухомлинський, Василь. Вогнегривий коник [Текст] : Казки. Притчі. Оповідання / Василь Сухомлинський ; укл. Ольга Сухомлинська. - К.: Вікар, 2007. - 199 с.

3. Сухомлинський, Василь Олександрович. Всі добрі люди - одна сім’я: збірка творів : для дітей ст. дошк. та мол. шк. віку / Василь

4. Сухомлинский, Василий Александрович. Павлышская средняя школа : Обобщение опыта учебно-воспитательной работы в сельской средней школе /

Допоміжна

1. Сухомлинский, Василий Александрович. Родина в сердце / В. А. Сухомлинский ; [Вступит. статья Л. Голованова]. - 2-е изд. - М. : Мол. гвардия, 1980. - 175 с. : ил ; 20 см.

2. Сухомлинский, Василий Александрович. Методика воспитания коллектива / В. А. Сухомлинский. - М. : Просвещение, 1981. - 192 с.; 22 см.

3. Сухомлинский, Василий Александрович. Потребность человека в человеке / Василий Сухомлинский. - 2-е изд. - М. : Сов. Россия, 1981. - 93 с. ; 20 см. - (Сер. "Человек среди людей")

4. Сухомлинский, Василий Александрович. Книга о любви / В. А. Сухомлинский ; [Вступ. ст. Л. Голованова]. - М. : Мол. гвардия, 1983. - 191 с. : ил ; 20 см

5. Сухомлинский, Василий Александрович. Мудрость родительской любви / Василий Сухомлинский, Сост. А.И.Сухомлинская. - М. : Мол. гвардия, 1988. - 303,[1] с. : іл. - (Б-ка для родителей).

6. Сухомлинський, Василь Олександрович. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. - К. : Рад. школа, 1988. - 302,[2] с. ; 17 см

7. Сухомлинский, Василий Александрович. Как воспитать настоящего человека : (Этика ком. воспитания) : Пед. наследие / В. А.

8. Сухомлинский, Василий Александрович. "Не только разумом, но и сердцем..." : Сб. ст. и фрагм. из работ / В. Сухомлинский ; [Сост. и авт. предисл. Л. В. Голованов]. - [2-е изд.]. - М. : Мол. гвардия, 1990. - 141,[1] с. ; 20 см. - (Библиотека пионерского вожатого).

Індивідуальна робота 3.6.

Зробіть презентацію педагогічного досвіду вихователів дошкільного навчального закладу міста або області, у якій Ви проживаєте.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

1. Розкрийте сутність поняття «педагогічний досвід».

2. Обгрунтуйте структуру педагогічного досвіду.

3. Значення узагальнення педагогічного досвіду в творчій діяльності педагога.

4. Визначте зміст та особливості творчого профілю особистості.

5. Чи усвідомлюєте Ви різницю між я-реальним і я-ідеальним щодо розвитку власної творчості?

6. Покажіть шляхи розвитку творчої особистості в працях В. Сухомлинського.

7. Що нового для себе Ви відкрили, вивчаючи матеріал цього модуля?

8. З якими ідеями цього модуля Ви не можете погодитися? Чому?

Змістовий модуль 4. Творчість як основа інноваційної діяльності майбутнього педагога

Лекція 4.7. Творчий індивідуальний стиль діяльності педагога

План

1. Характеристика поняття «індивідуальний стиль діяльності педагога».

2. Суб’єктивні і об’єктивні стилі в діяльності педагога.

3. Взаємозв’язок творчих і репродуктивних компонентів професійної педагогічної діяльності.

Ключові слова: індивідуальний стиль; суб’єктивний і об’єктивний стилі; творчий і репродуктивний компоненти.

Література

1. Вислогузова М. М. Значение и место педагогических творческих заданий в системе подготовки учителя / Представлено М. А. Скаткиным // Новые исследования в педагогических науках. – М. : Педагогика, 1991. – № 2. – C. 65–67.

2. Маккиннон Д. Проблемы научного творчества ИНИОН АП СССР / Д. Маккиннон. – М., 1980. – С. 209.

3. Мышление: процесс, деятельность, общение / Отв. ред. А. В. Брушлинский. – М. : Наука, 1982. – С. 284.

4. Петровский А. В. Воображение. Общая психология. Учебник для студентов пед. ин-тов. / Под ред. проф. А. В. Петровского. – М. : Просвещение, 1976. – C. 342–360. – С. 345.

 5.Петровский А. В. Способности. Общая психология : Учебник для студентов пед. ин-тов. / Под ред. проф. А. В. Петровского. – М. : Просвещение, 1976. – C.  441–466. – С. 456.

6. Пирогов Г. С. Потребность в повышении качества творческого поиска / Интенсификация инженерного творчества: Потребности, методы, формы организации / Г. С. Пирогов, Ю. Н. Таран, В. П. Бельгольский. – М. : Профиздат, 1989. – С. 8.

7. Понамарев Я. А. К теории психологического механизма творчества / Психология творчества // Под ред. Я. А. Пономарева. – М. : Наука, 1990. – С. 13–37.

8. Селезнев А. М. Место творчества в системе «Наука-техника-производство» / А. М. Селезнев // Диалектика и теории творчества. – М., 1987. – С. 100.

9. Страхов И. В. Психология творчества : Лекции для студентов педвузов / И. В. Страхов. – Саратов, 1968. – С. 72–73.

Семінарське заняття 4.7. Значення і сутність програми творчого розвитку особистості

Форма проведення круглий стіл

Програма творчого розвитку.

Методичні рекомендації

Згідно власного творчого портрету скласти програму творчого саморозвитку. На семінарському занятті презентувати програму саморозвитку (використайте презентацію).

Література

1. Загвязинский В. И. Развитие педагогического творчества учителей / В. И. Загвязинский. – М., 1986. – С. 34.

2. Волков И. П. Учем творчеству / И. П. Волков. – М. : Педагогика, 1988. – 96 с.

3. Меерович М. И. Технология творческого мышления : Практ. пособие / М. И. Меерович, Л. И. Шрагина. – Минск : Харвест; М. : АСТ, 2000. – 432 с.

4. Маригодов В. К. Педагогика и психология: аспекты активизации творчества и готовности к профессиональной деятельности: Учеб. пособие для тех вузов / В. К. Маригодов, С. Е. Моторная. – Севастполь : Изд-во Сев. НТУ, 2004. – 170 с.

5. Шубинский В. С. Вопросы разработки новой педагогической теории / В. С. Шубинский. – В кн.: новые исследования в педагогических науках. – Вып. 1(53) / Сост. И. К. Журавлев, В. С. Шубинский. – М. : Педагогика, 1989. – С. 8–15.

Самостійна робота 4.7.

Відмінності педагогічної творчості від псевдотворчості (оригінальнічання, прожектерства), волюнтаристського, довільного тлумачення наукових розробок.

Література

1. Моляко О. В. Проблеми функціонування творчого сприймання в умовах надлишку інформації різної модальності та значимості / В. О. Моляко // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Вип. 16. – С. 7–19.

2. Поташник М. М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт: Пособие для учителя / М. М. Поташник. – К. : Рад. школа, 1983. – 187 с.

Індивідуальна робота 4.7.

Схарактеризуйте сенситивні періоди життя людини, сприятливі творчому розвитку.

Література

Алексеев П. В. Творчество и познание / П. В. Алексеев, А. В. Панин // Теория познания и диалектика. – М. : Высш. шк., 1991. – С. 185–199. – С. 198.

Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика : Учебное пособие для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов / В. С. Безрукова. – Екатеринбург : Изд-во «Деловая книга», 1996. – С. 129.

Питання та завдання для самоконтролю та самоперевірки

1. Розкрийте поняття «індивідуальний стиль діяльності педагога».

2. У чому проявляються особливості індивідуального стилю діяльності педагога?

3. Схарактеризуйте суб’єктивні та об’єктивні стилі в діяльності педагога.

4. Покажіть взаємозв’язок творчих і репродуктивних компонентів професійної педагогічної діяльності.

5. Визначте зміст та необхідність створення програма творчого розвитку педагога.

6. Визначте сутність понять «псевдотворчість» (оригінальнічання, прожектерство), «волюнтаризм», «довільне тлумачення наукових розробок».

7. Визначте та схарактеризуйте сенситивні періоди життя людини, сприятливі творчому розвиткові.

8. Який період Вашого життя був сенситивним для розвитку творчості? Чому?

Лекція 4.8. Тенденції розвитку інноваційної освіти

План

1. Інноваційна і творча діяльність: спільне й відмінне.

2. Інноваційні моделі формування навчального процесу.

3. Інноваційні процеси в дошкільній освіті. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності.

Ключові слова:інновація, інноваційні освітні процеси, творча діяльність, інноваційна модель, навчальний процес.

Література

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І.М.Дичківська. –

К. : Академвидав, 2004. – С.210–232.

2. Дичківська І. М. Загальні засади педагогічної інноватики / І. М. Дичківська // Інноваційні педагогічні технології : Навчальний посібник. – К. : Академвидав, 2004. – С. 7–55.

3. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискусии (Анализ зарубежного опыта) / М. В. Кларин. – Рига: НПЦ «Эксперимент», 1998. – 180 с.

4. Меерович М. И. Технология творческого мышления: Практ. пособие / М. И. Меерович, Л. И. Шрагина. – Минск : Харвест; М. : АСТ, 2000. – 432 с.

5. Монахов В. М. Аксиоматический подход к проектированию педагогических технологий / В. М. Монахов // Педагогика. – 1997. – № 6. – С. 26–31.

6. Химинець В. Інноваційність – важлива ознака сучасної освіти. Особливості інноваційного розвитку освітньої системи / Химинець В. // Інноваційна освітня діяльність. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 85–118.

7. Химинець В. Інноваційна освітня діяльність. Завдання, зміст і методи інноваційної діяльності / Химинець В. Інноваційна освітня діяльність. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 156–171.

Семінарське заняття 4.8. Педагоги-новатори та їхні авторські технології

Питання для обговорення

1. Уроки творчості Ігоря Волкова.

2. Педагогіка співробітництва Ігоря Іванова.

3. Софія Лисенкова: виховання успіхом.

4. Віктор Шаталов: пізнати істину в радості.

Методичні рекомендації

Висвітліть мету, завдання та зміст інноваційних технологій педагогів-новаторів (Ігоря Волкова, Ігоря Іванова, Софія Лисенкова, Віктор Шаталов). Визначте, у чому полягає їх інноваційність. Зробіть презентацію інноваційної технології одного із зазначених авторів (або знайдіть інноваційну технологію самостійно).

Література

1. Берикханова Л. Ю. Об импровизационных моментах в творчестве учителей-новаторов / Представлено В. В. Краевским // Новые исследования в педагогических науках. – М. : Педагогика, 1991. – № 2. – C. 65–67. – С. 68.

2. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : Підручник / С. О. Сисоєва. –К. : Міленіум, 2006. – С. 231–242.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]