Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pdi.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
62.49 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський Державній педагогічний університет

Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтва

Кафедра психології

Програма

іспиту з дисципліни

«Загальна психологія»

Галузь: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010102 «Початкова освіта»

2011

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0101 – «Педагогічна освіта» (галузевий стандарт вищої освіти), «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу БДПУ» та «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів БДПУ»

Розробник: Доцент, канд. психол. наук Жук Н.В.

Програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри психології.

Протокол № 1 від 29.08.2011.

Завідувач кафедри О.В. Горецька

Зміст.

1. Пояснювальна записка

2. Зміст навчальної дисципліни

3. Питання до іспиту

4. Критерії оцінювання

5. Список рекомендованої літератури

1. Пояснювальна записка

Модель сучасної української людини, у контексті Європейської інтеграції, не обмежується формальними показниками освіченості - засвоєнням сукупності професійних знань і умінь, що відповідають державним освітнім стандартам, а навпаки дає нові можливості самоактуалізації, формування та розвитку компетенцій, ініціативи, саморегуляції.

Впровадження європейських норм і стандартів освіти неминуче веде до змін старої парадигми освіти на нову, яка б відповідала вимогам часу і тому неможлива без змін філософської, психологічної рефлексії, світоглядних уявлень, культивування зкофасилітативного мислення педагогів і психологів. Вироблення нової адаптивної системи навчання, яка б відповідала актуальним загальноосвітнім запитам, передбачає перебудову змісту, методів навчання і виховання висококваліфікованих психолого-педагогічних кадрів.

Вивчення психологічних дисциплін студентами педагогічного ВНЗ починається з ознайомлення з "Загальною психологією". Загальна психологія, як базова наука, є центральною ланкою предметної області психології і становить теоретичну та методологічну основу для оволодіння теоретичними, практичними та прикладними дисциплінами психолого-педагогічного циклу.

Засвоєння основ загальної психології визначає професійну підготовку майбутнього фахівця, готовність до творчої життєдіяльності особистості в соціокультурному просторі, творчого ставлення до праці, сприяє розвитку сенсорно-перцептивної, інтелектуальної, емоційно-вольової сфери його особистості та формуванню стійкої життєвої позиції з орієнтацією на принципи природовідповідності, культуровідповідності, гуманізму.

Мета курсу: розкриття методологічних основ побудови загальної психології, її призначення, структури та особливостей змісту відповідно професійної спрямованості.

- В дидактичному плані мета викладання курсу полягає у засвоєнні студентом основних понять сучасної психології.

-В розвиваючому плані сприяти формуванню методологічного мислення студентів, виробленню уміння орієнтуватися у різноманітті напрямків та психологічних шкіл, трактуваннях суті психологічних явищ, яки представлені у різних психологічних теоріях.

-Виховна мета зводиться до прищеплювання наукового підходу до вивчення психологічної феноменології; культивування інтересу самостійної дослідницької діяльності, прищеплювання психологічної культури та етики.

Завдання курсу: - дати повну інформацію про сучасні психологічні категорії, основні теорії та концепції;

  1. навчити розбиратися у сутності психологічних явищ і сферах їх практичного застосування;

  2. ознайомити з працями відомих вітчизняних і зарубіжних психологів.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Загальна психологія є базовим курсом для вивчення всіх психолого- педагогічних дисциплін. Знання основ психології є важливим чинником становлення професійної компетентності, ініціативи, психологічної культури.

Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни:

У результаті вивчення курсу «Загальна психологія» повинен:

-знати визначення основних психологічних понять, механізми психологічних явищ, їх природу, функції, зміст, види, особливості практичної реалізації;

-мати уявлення про основні психологічні напрямки, концепції, теорії;

-володіти способами наукового психологічного дослідження.

Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни: філософія, педагогіка, вікова анатомія та фізіологія, вікова та педагогічна психологія, історія психології, , методологічні проблеми психології.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]