Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sotsiologia-1.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
102.59 Кб
Скачать

29.11.2011

Постмодерн, соціальная дія, соц..взаємодія, соц.. відносини, соц. інститути.

1. Понятійний апарат, соц.. дія, сої. взаємодія, інститут, відносини. Хто написав, коли, мають сенс чи ні,

2. Творчі роздуми. Актуальні питання

Соціальні спільноти і групи

1. Соц. спільнота, як предмет соц.. аналізу

2. Соц. група, класифікація соц.. груп.

1. Соц. Спільнота, як предмет соц.. Аналізу

Будь який соціальний зв'язок поєднує людей у спільності. Є деякі форми стійких об’єднань людей. Кожен є членом певної спільності.

Чому соціологія має вивчати соц.. спільноти?

1. Соц. спільноти – необхідний спосіб існування людей. Фактично людина в спільності, як такій, створює соціальне буття.

2. Завдяки спільнотам створюються умови життя, що виокремлюють людину в тваринного середовища.

3. Соціальні спільноти і групи є самими суб’єктами суспільного життя.

4. Залежно від того, з яких груп складається суспільство, в якому ієрархічному положенні вони знаходяться один до одного, багато в чому залежить тип держави, його суспільно-політичний устрій. Соціологів, в першу чергу, цікавить – хто є лідером в суспільстві, які групи підкоряються. Від ідеології залежить той чи інший суспільний порядок.

Щепанський: «Коли мі кажемо про певну множинність індивідів, ми можемо сказати, що під множинністю розуміється кількість людей, що володіють спільною однакою, яка виділена зовнішнім спостерігачем, тому може і не усвідомлюватись членами цієї спільноти. Цією ознакою може бути будь що. Кожна можність, як така, може набувати форми соціальних категорій. Соціальні категорії – це вже певний різновид множиностей. Коли ми кажемо про соціальні категорії, ми розуміємо, що вони не обов’язково об’єднані соціальним зв’язком. Будь-яка професійна, вікова та статева множинність не обов’язково поєднана соціальним зв’язком, але вони вже можуть бути об’єктом вивчення. В соц.. категоріях іноді встановлюються соціальні контакти і коли вони стають стійкими, ця соціальна категорія може перетворитись на спільність».

Щепанський виділив: Множинність, Соціальну категорію, Соціальну спільноту.

Його ідею розвивав Штомпка. Він більш точно охарактеризував ці категорії (табличка в підручнику).

(Познайомитись з Макєєвим «Соціологія», Ефендієвим)

Під спільнотами можна розуміти соціальні класи, соціальні прошарки, групи, будь-які колективи. Ми навіть можемо розуміти і сім*ю, як особливу соціальну групу. Соціальна спільнота охоплює різні форми соціального зв’язку. Суспільство виступає, як певна складана система, що має в своєму складі різні соціальні спільноти, групи, організації, має певні норми та цінності.

Соціальна спільнота – це не проста сума індивідів і не будь-яка група людей, а це більш або менш стійке і цілісне соціальне утворення, суб’єкти якого об’єднані спільним інтересом і знаходяться ц взаємодії один з одним. Так і з’являється певне соціальне.

Соціальні спільноти, як правило, є історичними, вони на відміну від інститутів і організацій, виникають не штучно, а історично, внаслідок спільного життя людей.

В контексті підструктур суспільства можна виділити такі спільноти:

1. Соціально - демографічні

2. Етнічні

3. Професійні

4. Конфесійні

5. Соціо-культурні

6. Соціально - територіальні і т.д. ( тема Соц. структури)

Соціальні спільноти виникають з необхідністю, обумовленою потребами суспільного розвитку природно і історично.

Соціальна спільнота виступає посередником, єднальною ланкою для життя людини у суспільстві. Людина фактично долучається до суспільства в цілому. Соціальні спільноти утворюються з масових соціальних груп.

Вони повинні мати:

1. статистичний характер,

2. імовірнісну природу,

3. ситуативний характер спілкування,

4. різнорідність,

5. повинні характеризуватися аморфністю.

2. Соц. група, класифікація соц.. груп.

Соціальна група – це сукупність людей, які певним чином взаємодіють один з одним, усвідомлюють свою приналежність до такої групи і вважаються членами цієї групи з точки зору інших.

Соціальна група характеризується існуванням спільних цілей, інтересів, завдань, і як правило, виконанням певної суспільно-цінної функції в загальній структурі суспільства.

Для соціальних груп можна вивести наступні характеристики:

1. Стійка взаємодія, що сприяє міцності і стабільності у просторі та часі

2. Відносно-висока міра згуртованості

3. Виразна однорідність складу, тобто наявність тих ознак, що характерні для всіх членів групи.

Соціальні групи повинні входити до ширших спільностей, таких як структурні утворення.

Мертон виділяв 3 ознаки, що характеризують соціальну групу:

1. Взаємодія

2. Членство

3. Ідентичність

Н. Смелзер відмічає, що часто ми пояснюємо поведінку людини в залежності від того – членом якої групи він є (стигматизація).

Соціальну групу можна розглядати, як маленьку частину соціальної спільноти.

Петер Хофштеттер: характеризує групи на інтегровані та не інтегровані.

Дві характеристики інтегрованої (згуртованої) групи:

1. Коли група має більше внутрішніх контактів ніж зовнішніх

2. Коли існує чіткий поділ ролей та завдань.

(Читати Асп «Ведення в соціологію»)

Становлення соціальної групи.

Становлення соц.. групи – це складний процес соц.. дозрівання, пов'язаний з усвідомленням свого положення, спільності інтересів, цінностей, формуванням групової свідомості і норм поведінки.

Саме це перетворює будь-яку соц.. групу на суб’єкт соц.. дій. Важливими ознаками є само ідентифікація та відстоювання інтересів.

Класифікації соціальних груп.

Штомпка пропонує 7 різних критеріїв і 3 підходи до її виділення:

1. Об’єктивні

2. Суб’єктивні

3. Синтетичні

Соц. групи за мірою організованості:

1. Формальні – мають чітку структуру, впорядковану ієрархію, чітко прописані ролі

2. Неформальні – не мають чітких структур.

За кількісним складом:

1. Великі -

2. Малі – постійність, стійкість, міцність контактів (сім*я)

За характером взаємодії соц.. групи можуть бути:

1. Первинні – сім*я, близькі родичі

2. Вторинні –

Іноді окремо виділяють референтні групи – це та група, ідеали і цінності якої ми приймаємо.

До поняття референтної групи відносять:

1. Група, яка служить в якості об’єкта порівняння або еталона при оцінці власного становища

2. Група, цінності і відносини якої засвоюються індивідом, тобто це так звана група ідентифікації (якірна група)

3. Група, членом якої індивід прагне стати.

В цьому контексті референтна група – це цільова група.

Квазігрупа. характеризується спонтанністю утворення, неусталеність взаємозв’язків, відсутністю різноманітності у діях і короткостроковістю спільних дій. Вони існують нетривалий час.

Під квазігрупами пояснити натовп, соціальні кола.

6.12.2011

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]